Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Premakultura je put u skladu s prirodom.

Organizator:

LAG Frankopan uz suorganizaciju Poljoprivredne savjetodavne službe u Slunju, Terra, PZ i Pučkog otvorenog učilišta Slunj

Mjesto održavanja: Pučko otvoreno učilište Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 9, Slunj

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO OEP-7

KARLOVACKE ŽUPANIJE

 

Na temelju clanka 32. i 33. Zakona o izboru clanova u Europski parlament iz

Republike Hrvatske ("Narodne novine",broj 92/10 i 23/13), Županijsko izborno

povjerenstvo KARLOVACKE ŽUPANIJE donosi

 

R J E Š E N J E

O ODREÐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

NA PODRUČJU OPĆINE RAKOVICA

 

Na području OPĆINE RAKOVICA određuju se biračka mjesta

 

1. Biračko mjesto broj

1.

BIRAČKO MJESTO BR. 1

OŠ EUGENA KVATERNIKA U RAKOVICI, RAKOVICA

na kojem ce glasovati birači s prebivalištem u

BRAJDIĆ SELO: BRAJDIĆ SELO, BREZOVAC: BREZOVAC, BROĆANAC: BROĆANAC, ČUIC BRDO: ČUIC BRDO, DRAGE: DRAGE, GORNJA MOČILA: GORNJA MOČILA, JELOV KLANAC: JELOV KLANAC, KORITA: KORITA, LIPOVAC: LIPOVAC, MAŠVINA: MAŠVINA, OŠTARSKI STANOVI: OŠTARSKI STANOVI, RAKOVICA: RAKOVICA, RAKOVIČKO SELIŠTE: RAKOVIČKO SELIŠTE, STARA KRŠLJA: STARA KRŠLJA

 

2. Biračko mjesto broj

2.

BIRAČKO MJESTO BR. 2

PODRUCNA ŠKOLA U DREŽNIK GRADU, DREŽNIK GRAD

na kojem ce glasovati birači s prebivalištem u

DREŽNIK GRAD: DREŽNIK GRAD, IRINOVAC: IRINOVAC, LIPOVACA: LIPOVACA, SADILOVAC: SADILOVAC

 

3. Biračko mjesto broj

3.

BIRAČKO MJESTO BR. 3

PODRUCNA ŠKOLA U SELIŠTU DREŽNICKOM, SELIŠTE DREŽNICKO

na kojem ce glasovati birači s prebivalištem u

ČATRNJA: ČATRNJA, KORANA: KORANA, SELIŠTE DREŽNICKO: SELIŠTE DREŽNICKO

 

4. Biračko mjesto broj

4.

BIRAČKO MJESTO BR. 4

LOVACKI DOM U NOVOJ KRŠLJI, NOVA KRŠLJA

na kojem ce glasovati birači s prebivalištem u

BASARA: BASARA, JAMARJE: JAMARJE, KORANSKI LUG: KORANSKI LUG,

KORDUNSKI LJESKOVAC: KORDUNSKI LJESKOVAC, NOVA KRŠLJA: NOVA KRŠLJA

 

5. Biračko mjesto broj

5.

BIRAČKO MJESTO BR. 5

AUTO KAMP TURIST (SALA ATG-A), GRABOVAC

na kojem ce glasovati birači s prebivalištem u

GRABOVAC: GRABOVAC

 

KLASA: 013-01/13-01/03

URBROJ: 2133/1-08/01-13-17

KARLOVAC, 22.03.2013.

 

PREDSJEDNIK

IVAN PERKOVIC

 

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je ciklus natječaja iz Programa poticanja poduzetništva i obrta „Poduzetnički impuls 2013.“

Za uključivanje u poticajne Projekte za 2013. godinu podnosi se:

- Prijavni obrazac

- Propisana dokumentacija i

- Dodatna dokumentacija kojom se pojašnjava Projektni prijedlog ili druge informacije važne za provedbu podnesenog poduzetničkog projekta.

 

Preduvjeti za podnošenje prijave odnose se na sve subjekte koji se žele uključiti u sustav

potpora te trebaju zadovoljiti sljedeće opće uvjete:

-imati sjedište na području Republike Hrvatske,

-pozitivno poslovati u prethodnoj godini,

-imati dokaz o neovisnosti u poslovanju,

-imati podmirene obveze prema državi

-imati podmirene obveze prema zaposlenicima,

-ispunjavati propise o potporama male vrijednosti (NN 45/2007),

-imati opravdana odobrena sredstva potpore male vrijednosti iz prethodnih godina.

 

Prijavu ne mogu podnijeti podnositelji nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije, podnositelji prijava nad čijim je  pojedinačnim vlasnicima otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije zbog poreznog duga te podnositelja prijava koji imaju blokirani poslovni račun.

 

Osnovne aktivnosti i troškovi obuhvaćeni projektom su:

 Ulaganja u unaprjeđenje poslovanja (ulaganja u proizvode/usluge, poboljšanje prodaje, proširenje ponude, proširenje proizvodnje, proširenje tržišta)

-  Ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje/usluga (nabava strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te vezanih računalnih programa)

- Ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga (novi proizvod/usluga, linija novih proizvoda/usluga, nadopuna linije, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, proizvod s manjim promjenama, ali usmjeren potpuno novom ciljnom segmentu tržišta, proizvod/usluga proizveden/pružen uz smanjene troškove, vanjske usluge u razvoju novog proizvoda/usluge)

-  Prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog/proizvodnog prostora/radionice 

-Upravljanje i zaštita intelektualnog i industrijskog vlasništva

- Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete ( ISO, Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvod, …)

-  Sufinanciranje troškova plaća kao zavisnog troška projekta

-  Marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta (nastup na domaćim inozemnim sajmovima, istraživanje tržišta, stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/uluge, dizajn, izrada web stranice, izrada promidžbenog materijala, …)  

-  Stručno osposobljavanje i obrazovanje (stjecanje novih znanja i poduzetničko obrazovanje)

-  Sufinanciranje troškova čuvanja djece poduzetnicama

Sva pitanja vezana za Program poticanja poduzetništva i obrta - Poduzetnički impuls 2013. te detaljnije informacije o samom natječaju mogu se dobiti na besplatni info telefon 0800/234 505 te putem e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Isto tako, na stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta www.minpo.hr mogu se preuzeti obrasci  koje je potrebno ispuniti kako biste se mogli  prijaviti na natječaj.

Pozivaju se samohrani roditelji s područja Općine Rakovica da do 20.12.2012 godine dostave dokumentaciju definiranu u ovom pozivu ili na oglasnoj ploči Općine Rakovica kako bi ostvarili pravo na novčanu pomoć djeci . Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. br. 784 006.

Na temeljučlanka 11. Zakona o udrugama  ( „Narodne novine“ Broj: 88/01,11/02 ), te članka 3. Statuta Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Općine Rakovica OBAVJEŠTAVAMO VAS da je UHBDR-a Općine Rakovica sa danom 11.04.2012. godine postala pravna osoba.

Članovi predsjedništva: 1. MILAN HODAK - Predsjednik

                             2. NIKOLA TURKALJ - Dopredsjednik i zastupnik Specijalne policije

                             3. ANTE PALIJAN - Zastupnik ZNG-a i MO

                             4. MILAN ABRLIĆ - Rizničar ( blagajnik )

                             5. LJUBA MLAĐEN - Tajnik i zastupnica žena u Domovinskom ratu

                             6. IVICA HODAK - Zastupnik zatočenih hrvatskih branitelja

                             7. JOSIP ČANČAR - Zastupnik invalida Domovinskog rata

                             8. JOSO BERTOVIĆ - Zastupnik civilne policije

                             9. STIPE VUKOVIĆ - Zastupnik gardijskih brigada

                           10. MIĆA ŠEBALJ - Zastupnik roditelja poginulih branitelja

                           11. FRANJO PREBEG - Zastupnik civilnih žrtava Domovinskog rata

Nadzorni odbor :  1. FRANJO FRANJKOVIĆ - Predsjednik

                           2. MARIJAN LONČAR - Član

                           3. ZDRAVKO BOŽIČEVIĆ - Član

 

Sud časti :           1. DRAŽEN RENDULIĆ - Predsjednik

                           2. IVAN PAVLIČIĆ - Član

                           3. ZORAN LUKETIĆ - Član

ADRESA  udruge :     Rakovica  6

KONTAKT telefon : 098/9154 149, 047/782 008 , e pošta: milan.hodak145 @ gmail.com

SIJEDIŠTE udruge : VATROGASNI DOM U RAKOVICI,  1.KAT, SOBA 1

RADNO VRIJEME  ZA UPIS  ČLANOVA  u  udrugu :

PONEDJELJAK - 09:00 – 14:00 sati

SUBOTA  - 10:00 – 13:00 sati

S poštovanjem.                                                                          Predsjednik UHBDR-a Općine Rakovica                                   

                                                                                                                         Milan Hodak

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 361-08/11-01/02

URBROJ: 2133/16-11-01/2

Rakovica; 19. rujna 2012.

 

Općina Rakovica, sukladno članku 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12), upućuje

 

JAVNI POZIV

 

vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Rakovica radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

 

 

1. Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12) smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. godine,(u daljnjem tekstu DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima sa gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova,najmanje jedne etaže.

 

2. Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i po proteku tog roka više se ne može podnijeti.

 

3. Zahtjev za izdavanja rješenja o izvedenom stanju podnosi se Uredu za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Slunj, Školska 2, a sukladno članku 11-15 Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12)

 

4. Zahtjev za donošenjem rješenja o izvedenom stanju podnesen nakon 30. lipnja 2013. godine bit će odbačen rješenjem.

 

5.Sukladno zakonskim odredbama Općina Rakovica i Građevinska inspekcija dužne su sačiniti popis bespravno izgrađenih zgrada, te se pozivaju svi stanovnici koji nemaju odobrenje za gradnju da što prije pristupe ishođenju istog kako bi stigli u navedenom roku legalizirati izgrađene objekte, te tako izbjeći zakonske kazne ili rušenja.

 

 

   Općinski načelnik:

 

    Franjo Franjković

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj