Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
Rakovica 6,  47245 RAKOVICA
Tel. 047 784 006, Fax 047 784 039
KLASA:931-01/14-01/01
UR.BROJ: 2133/16-14-2
Rakovica, 21.03.2014

POZIV NA JAVNI SKUP VLASNICIMA I KORISNICIMA NEKRETNINA
NA PODRUČJU OPĆINE RAKOVICA, A ZA DIJELOVE K.O. DREŽNIK, K.O. SADILOVAC I K.O. RAKOVICA

Obavještavamo Vas da je odlukom Državne geodetske uprave pokrenut postupak katastarske izmjere nekretnina na području općine Rakovica za dijelove K.o. Drežnik, K.o. Sadilovac i K.o. Rakovica.

Projekt obuhvaća:

  1. Katastarsku izmjeru nekretnina,odnosno:

a)      Utvrđivanje oblika i površine svake pojedine nekretnine

b)      Utvrđivanje stvarnog vlasnika svake nekretnine

  1. Izrada novih katastarskih planova i popisa nekretnina
  2. Izrada novih vlasničkih listova nekretnina i drugih zemljišnih dokumenata.

Obavještavamo Vas da u travnju 2014. godine počinju radovi iz točke 1. Projekta osnivanja novog katastarskog operata i zemljišnih knjiga za područje dijelova K.o.Drežnik, K.o. Sadilovac i K.o. Rakovica.

Ove opsežne radove, moguće je uspješno obaviti samo uz Vaše osobno sudjelovanje i suradnju s institucijama i osobama koje će izvoditi opisane radove. To se osobito odnosi na katastarsku izmjeru nekretnina, koju će izvesti djelatnici geodetske tvrtke GEOPROJEKT d.o.o. iz Zagreba , uz nadzor Područnog ureda za katastar Karlovac, ispostava Slunj.

Granica obuhvata može se vidjeti u holu ureda Općine Rakovica u radnom vremenu od 7,00 sati do 15,00 sati.

Građani čije nekretnine se nalaze u obuhvatu nove izmjere trebaju provjeriti  točnost adrese upisane  u posjedovnim listovima kako bi mogli zaprimiti  sve buduće obavjesti, rješenja  i pozive izrađivača koji će uslijediti

Sve potrebne informacije o postupku katastarske izmjere možete dobiti na javnom skupu o prezentaciji projekta koji će se održati:

- 31.03.2014.g. (ponedjeljak) u vatrogasnom domu u Rakovici u 17:00 sati,

- 01.04.2014.g. (utorak) u vatrogasnom domu u Drežnik Gradu u 17:00 sati,      

- 02.04.2014.g. (srijeda) u dvorani crkve MPK u Selištu Drežničkom u 17:00 sati

Molimo da se ovom pozivu odazovete u što većem broju budući da kvaliteta posla u mnogome ovisi o suradnji i informiranosti stranaka – vlasnika i korisnika nekretnina.

OPĆINSKI NAČELNIK

 Franjo Franjković v.r.

DOKUMENTI: izmjera.zip

Temeljem   članka 6. Socijalnog programa za 2014. godinu,  općina Rakovica

P O Z  I  V A

sve redovite studente i učenike  srednjih škola

koji imaju prebivalište na području općine Rakovica, a koji putuju javnim prijevozom povremeno ili vikendom do mjesta školovanja i natrag  /Karlovac, Zagreb,   Rijeka i dr. /

da radi  ostvarivanja prava na subvenciju troškova prijevoza  Uredu Općine Rakovica dostave:

1. Studenti potvrdu o upisu u drugi semestar, a učenici potvrdu  o  upisu u drugo polugodište tekuće školske/akademske  godine.

2. Presliku osobne iskaznice i OIB

3. Broj uplatnog računa na koji će su  uplatiti  sredstava (ukoliko netko osobno nema otvoren račun uplata se može izvršiti na račun roditelja)

 

Rok za dostavu dokumenata je:  30.04.2014.

Na ovaj način će Vam Općina Rakovica refundirati dio troškova prijevoza, sukladno svojim mogućnostima, kako bismo Vam olakšali troškove školovanja.

Za sve potrebne informacije obratite se na tel. 047/ 784-006

Želimo Vam uspjeh u školovanju !

 OPĆINA  RAKOVICA

OBAVJEŠTAVAJU SE STANOVNICI OPĆINE RAKOVICA DA ĆE SE PROVESTI NOVA REGULACIJA    JAVNE    RASVJETE,

ZBOG SMANJENJA PRIHODA KOMUNALNE NAKNADE IZ DRŽAVNOG IZVORA (NAKNADA ZA VOJNI POLIGON).

JAVNA RASVJETA ĆE SVIJETLITI OD 20,00 h DO 23,00 h DOK SE NE PROVEDE  DRUGAČIJA MJERA ŠTEDNJE.

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKI NAČELNIK

MJERE ZA SPRJEČAVANJE NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA PRILIKOM PODUZIMANJA RADNJI SPALJIVANJA NA OTVORENOM PROSTORU

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

 Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinice lokalne i područne samouprave odnosno vlasnici ili korisnici otvorenog prostora koji namjeravaju spaliti određenu površinu dužni su to prijaviti vatrogascima, DVD-u Rakovica ili Drežnik Grad i to: 

1.      Prijavu spaljivanja podnosi se usmenim ili pisanim oblikom najkasnije 5 dana prije planiranog termina spaljivanja,

2.      Prijava se popunjava kod vatrogasaca u DVD-u,

3.      U roku 3 dana vatrogasci – DVD će u pisanom obliku podnositelju prijave izdati odobrenje ili zabraniti spaljivanje,

4.     Po zaprimanju odobrenja za spaljivanje podnositelj zahtjeva je dužan najkasnije 24 sata prije početka spaljivanja usmenim putem, telefonom ili u pisanom obliku potvrditi namjeru ili odustati od spaljivanja,

5.      Vatrogasci – DVD, vode upisnik prijava spaljivanja,

6.      Spaljivanje manjih veličina suhe trave, korova, raslinja, biljnog otpada i drugih gorivih tvari organskog podrijetla na površini od 100 m² ili 1 m³ mogu se vršiti bez prijave vatrogascima – DVD-u, ali pod uvjetom da se ispune svi uvjeti da ne dođe do širenja vatre.

Prilikom poduzimanja radnji spaljivanja na otvorenom prostoru potrebno je poduzeti odgovarajuće preventivne mjere, a naročito:

1.      Tvari koje se spaljuju moraju se izmjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih postrojenja, stambenih građevinskih i drugih objekata i površina koje bi vatra i dim mogli ugroziti,

2.      Oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 3 metra,

3.      Osigurati dovoljan broj punoljetnih osoba sposobni za gašenje požara,

4.      Potrebno je osigurati odgovarajuću opremu i priručna sredstva za gašenje požara (lopate, voda, kante, a može se u DVD-u i posuditi na revers i leđne naprtnjače i metlenice),

5.      Spaljivanje vršiti samo danju i za mirna vremena

6.      Nakon spaljivanja pregledati mjesto spaljivanja, ostatke vatre i žara u  potpunosti pogasiti i tek nakon odrađenih svih radnji napustiti mjesto spaljivanja.

MJERE ZABRANE

Zabranjeno je spaljivanje ili loženje vatre na otvorenim površinama:

1. U okolici elektroenergetskih objekata, vodova, javnih cesta i uz željezničke pruge,

2.      Površina koja se nalazi na udaljenosti manjoj od 200 m od ruba šuma, nacionalnih parkova, spomenika prirode, arhitekture i ostalih zaštićenih područja na županijskoj razini,

3.      Kada Župan Karlovačke županije na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja proglasi zabranu svakog spaljivanja,

4.      Svakoj fizičkoj i pravnoj osobi, tijelu državne vlasti te jedinicama lokalne i područne samouprave nedjeljom i u dane državnih blagdana,

5.      Svakoj fizičkoj i pravnoj osobi, tijelu državne vlasti te jedinicama lokalne i područne samouprave zabranjuje se spaljivanje predmeta od gume, plastike, kože, prerađevina od ulja, maziva, otpada na bazi kemijskih spojeva te drugih anorganskih tvari koji na bilo koji način utječu ili mogu utjecati na onečišćenja okoliša.

POSEBNE MJERE

U slučaju nepridržavanja propisanih mjera predviđene su određene prekršajne sankcije i novčane kazne. Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinice lokalne i područne samouprave odnosno vlasnici ili korisnici otvorenog prostora zbog nepridržavanja odredbi Odluke Karlovačke županije, koji izazovu požar snositi će troškove vatrogasne intervencije po izvršenosti sudske presude.

Troškove vatrogasne intervencije obračunati će vatrogasci – DVD.

NADZOR

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju: PU Karlovačka, poljoprivredna inspekcija, šumarska inspekcija i državni inspektorat.

Kontakt telefon: DVD Rakovica: 091/479 32 82

                        DVD Drežnik Grad: 098/610 238

 Savjetodavna služba
Podružnica Karlovačke županije
 
P O Z I V
 
Na savjetovanje poljoprivrednika u ponedjeljak, 10.ožujka 2014. godine s početkom u 11.00 sati u DVD-Rakovica 
 
Cilj edukacije je upoznati Vas sa nizom obaveznih zahtjeva i postupaka (propisa) koje poljoprivrednici moraju poštivati u obavljanju svoje poljoprivredne djelatnosti na gospodarstvima, a u svrhu ostvarivanja prava na potpore u poljoprivredi u 2014. godini. 
 
te Vam predočiti mogućnosti daljnjeg razvoja koje imate u narednom razdoblju.
 
11:00 – 11:05    Uvod
 
11:05 – 11:20   Aktualnosti 
 
Nikola Gržan, dipl.ing.agr.;
 
11:20 – 11:35   Višestruka sukladnost
 
          Nikola Gržan, dipl.ing.agr.;
 
 
11:35 – 11:50   Agronet kampanja 2014
 
                            Ljubica Magdić,  struč. spec. ing. agr.;  
 
 
11:50 – 12:05   Ekološka i integrirana proizvodnja
 
                               Dr.sc. Mirna Ceranić;
 
 
12:05 – 12:15   Mjere ruralnog razvoja
 
               Višnja Magdić, dipl.ing.agr.;
 
12:15 – 12:30   IPARD 
 
         Višnja Magdić, dipl.ing.agr;
 
12:30 – 12:45   Sezonsko zapošljavanje
 
                               Krešimir Fumić, dipl.ing.agr.;
 
12:45 – 13:00   Rasprava-dijalog
 
 
Info tel: 091 4882 765; 091 4882 760
 
Molimo Vas da o ovom savjetovanju obavjestite svoje susjede i prijatelje koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i korisnici su potpora u poljoprivredi. 
 

Pozivaju se građani na predavanje na temu „Svjesnost EU“ koje će se održati u Vatrogasnom domu u Rakovici s početkom u 18,00 sati.

Poziv pogledajte klikom OVDJE

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj