Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije prezentirala je novi

kreditni program "Mikro kreditiranje- Prvi korak u poduzetništvo". Kreditni program je namijenjen mikro gospodarskim subjektima, postojećima koji posluju do 24 mjeseca i onima u nastajanju. Javni poziv je otvoren do 23. rujna 2013. godine. Tekst javnog poziva sa pripadajućim obrascima požete preuzeti na slijdećoj stranici www.hamaginvest.hr/mikro-kreditiranje/otvoreni-javni-poziv-mikro-kreditiranje/

3.kolovoza 2013. godine u dvorani Vatrogasnoga doma Drežnik Grad održana je svečana sjednica općinskog vijeća Općine Rakovica. Sjednicom je predsjedao g. Zoran Luketić, predsjednik općinskog vijeća. Sjednici su nazočili mnogi ugledni gosti. Načelnik Općine Rakovica g. Franjo Franjković pozdravio je sve prisutne i čestitao Dan Općine. Dodijeljena su priznanja.

Za doprinos u osvjetljivanju povijesti Rakovice, Drežnika i Vaganca priznanje je dobio dr. Anđelko Mijatović. Za pronatalitetni doprinos priznanje su dobile obitelji Lukić, Cindrić i Sep. Kud "Izvor" nagrađen je za ustrajano njegovanje kulturne baštine.                                      

Turistička zajednica je i ove godine provela akciju Zeleni cvijet. U kategoriji za najbolje uređenu okućnicu nagrađen je Marko Kesić, a nagradu za najljepši balkon dobila je Ivana Žižak.

Svečanu sjednicu pjesmom su uljepšali Kud "Izvor", Irena Tomičić i Tomislav Božičević

 

Za jačanje turističke konkurentnosti potrebno je kontinuirano pratiti trendove i potrebe današnji turista kao i stanovnika te im se povremeno prilagođavati. Iz tog smo razloga i pokrenuli program Hotspot Rakovica. Na području Općine Rakovica zasada su supostavljene dvije pristupne točke- Jedna pristupna točka se nalazi u Rakovici a druga u Grabovcu. Strani i domaći turisti kao i svi stanovnici mogu se u bilo koje vrijeme informirati o našoj turističkoj ponudi.

Na temelju članka 14.  i 32a. Odluke o raspolaganju nekretninama  ( Glasnik Karlovačke

županije br.41/10 i 07/11) , Odluke Općinskog načelnika o prodaji građevinskog zemljišta 

KLASA: 944-01/13-01/09 , od  25.07.2013 godine,  Odluke  Općinskog načelnika  o prodaji

poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu Općine KLASA: 945-01/13-01/001 od  24.07.2013

godine, te  Odluke  Općinskog vijeća o prodaji građevinskog zemljišta  KLASA: 944-01/12-

01/02 od  27.03.2012, godine Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica objavljuje:

                                                   NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Rakovica

1.Predmet ovog natječaja je prodaja  građevinskog i poljoprivrednog  zemljišta na području

općine Rakovica  u katastarskim  općinama  Rakovica , Drežnik i Broćanac označenog

slijedećim katastarskim brojevima i budućim namjenama.;

A) GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE:

1. k.č.  u k.o. Drežnik, NASELJE GRABOVAC , upisane u zk.ul. br. 926 i to:

1.1. dio k.č.br.67/47,  u naravi pašnjak Lipove Doline, površine 15 m2

1.2. dio k.č.br.67/68,  u naravi pašnjak, površine 278 m2

1.3.dio k.č.br.67/47,  u naravi pašnjak Lipove Doline, površine 298 m2

1.4.dio k.č.br.67/6,  u naravi pašnjak Lipove Doline, površine 101 m2

1.5.dio k.č.br.67/46,  u naravi pašnjak Lipove Doline, površine 17 m2

1.6. dio k.č.br.67/47,  u naravi pašnjak Lipove Doline, površine 138 m2

1.7.dio k.č.br.67/6,  u naravi pašnjak Lipove Doline, površine 274 m2

1.8. diok.č.br.67/46,  u naravi pašnjak Lipove Doline, površine 25 m2

1.9.dio k.č.br.67/6,  u naravi pašnjak Lipove Doline, površine 287 m2

1.10.dio k.č.br.67/5,  u naravi pašnjak Lipove Doline, površine 82 m2

1.11.dio k.č.br.67/6,  u naravi pašnjak Lipove Doline, površine 205 m2

1.12.dio k.č.br.67/68,  u naravi pašnjak, površine 20 m2

1.13. dio kč. br. 84/2, u naravi oranica Irinovac, površine 250 m2

1.14. dio kč. br. 67/68 u naravi pašnjak površine 299 m2

Početna natječajna cijena za prodaju navedenog  građevinskog zemljišta iznosi:

 - za stambenu izgradnju od 105,00 kn/m2

 - za stambeno-poslovnu izgradnju od 108,00 kn/m2

 - za poslovnu izgradnju 111,00 kn/m2

2. k.č. u ko. Broćanac, NASELJE BROĆANAC upisana u zk.ul. br. br.55 i to:

2.1. k.č.br.56/K  u naravi kuća bb, dvor i sijenik, površine 1039 m2

Predmet prodaje je građevinsko zemljište i ruševni objekti.

Početna natječajna cijena za postojeće objekte na predmetnj parceli koji se sastoje od

ostataka ziđa prijašnjih objekata je 10.302,97 kn, a početna natječajna cijena za prodaju

navedenog  građevinskog zemljišta pod točkom  2. iznosi:

- za stambenu izgradnju od 47,00 kn/m2

- za stambeno-poslovnu izgradnju od 48,00 kn/m2

- za poslovnu izgradnju 51,00 kn/m2

3. kč.u ko. Rakovica, NASELJE RAKOVICA upisane u zk.ul. br. 786 i to:

    3.1. dio kč.br. 186K u naravi kuća br.14A i dvorište Rakovica u površini 210 m2

    3.2. dio kč. br. 1413/2 u naravi mjesni prostor –sajmište u površini 290,00 m2.

Početna natječajna cijena za prodaju navedenog  građevinskog zemljišta pod točkom 3.

iznosi:

- za stambenu izgradnju od 80,00 kn/m2

- za stambeno-poslovnu izgradnju od 81,00 kn/m2

 - za poslovnu izgradnju 84,00 kn/m2

4. kč.u ko. Drežnik, NASELJE GRABOVAC:

    4.1 k.č.br.85/50,  k.o. Drežnik,  u naravi oranica Grabovac, površine 795 m2, zk.ul. br. 484

    4.2.dio kč. br. 67/5, u naravi pašnjak Lipove doline površine 300 m2, br. 926

Početna natječajna cijena za prodaju navedenog  građevinskog zemljišta pod točkom 4.

iznosi:

 - za stambenu izgradnju od 105,00 kn/m2

 - za stambeno-poslovnu izgradnju od 108,00 kn/m2

 - za poslovnu izgradnju 111,00 kn/m2  upisana u zk.ul.

B. POLJPRIVREDNO ZEMLJIŠTE:

1. kč.u ko. Drežnik , NASELJE DREŽNIK GRAD  upisana u zk. ul. br. 926 i to:

    1.1.kč. br. 467/3 u naravi pašnjak Pučaj površine 1212 m2

Početna natječajna cijena za prodaju navedene nekretnine poljoprivrednog zemljišta iznosi

20, kn/m2

2. Prilikom podnošenja ponude ponuditelj je dužan uplatiti polog za ozbiljnost ponude  u

iznosu 10 % od utvrđene početne cijene zemljišta. Uplaćeni polog ponuditeljima se vraća

nakon dovršenja natječaja a najkasnije u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja

bez prava na kamatu. Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda

prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat pologa. Ponuditeljima  čije ponude nisu

prihvaćene vraća se uplaćeni polog u roku 15 dana od izbora najpovoljnije ponude bez prava

na kamatu.

Ako ponuditelj zakasni sa plaćanjem ugovorne cijene više od 90 dana, prodavatelj može

raskinuti ugovor,a uplaćenu jamčevinu zadržati.

Rok za podnošenje ponude je do 19.08.2013 godine.

Otvaranje ponuda izvršiti će općinska  Komisija  dana 23.08. 2013 godine  u 11,0 sati u

prostorijama općinske vijećnice Općine Rakovica.

Rok za potpisivanje ugovora o kupoprodaji je 30 dana od dana dostave Odluke o prihvaćanju

ponude.

3.Uplata kupoprodajnog iznosa može se izvršiti u cijelosti ili u ratama uz zakonske zatezne

kamate  i to za iznos do 15.000,00 u najviše 3 rate , iznos veći od 15.000,00 – 30.000,00 kn

u najviše 5 rata a iznose veće od 30.000,00 kn u najviše 6 rata.

Za kašnjenje plaćanja  obračunava se zakonska zatezna kamata ,a za kašnjenja  u periodu

više od 90 dana prodavatelj  može raskinuti ugovor .

4. Uknjižba vlasništva moguća je samo po uplati cjelokupnog kupoprodajnog iznosa.

Prodavatelj, Općina Rakovica zadržava pravo neprihvaćanja pojedine ili niti jedne ponude

bez obzira na ponuđene uvijete .

5. Ponude se podnose pismeno a trebaju sadržavati:

-naziv tvrtke ili ime i prezime, te  OIB i adresu natjecatelja

-iznos ponuđene cijene u kn za m2

-oznaku nekretnine, kč. br ___  prema točki  ovog natječaja za koju se daje ponuda

-buduća namjena zemljišta - buduće građevine (stambena , stambeno-poslovna ili poslovna)

poljoprivredno ( za ratarstvo, voćarstvo- navesti vrstu poljoprivredne kulture koja će se

uzgajati na predmetnom zemljištu  ili dr.)

-način plaćanja

-kopija osobne iskaznice- fizička osoba ili dokaz o upisu u sudski registar ako je pravna

osoba

-dokaz o prethodno uplaćenom pologu za ozbiljnost ponude  koji je dužan uplatiti svaki

ponuditelj  u iznosu od 10% utvrđene početne cijene nekretnine, a  uplaćuje se na račun

općine odnosno  IBAN HR322390001-1836500004, poziv na br. 68  7757-OIB, sa svrhom

doznake: „Polog za ozbiljnost ponude  za natječaj“.

- potvrdu o podmirenim svim obvezama prema Općini Rakovica, Spelekomu d.o.o i

Turističkoj zajednici Općine Rakovica.

6.Pravo prvokupa ima fizička osoba kojoj je predmetno zemljište  potrebno za ishođenje

akta o građenju u svrhu proširenja postojeće građevinske parcele uz uvjet da vlasnik dokaže

da od prije nema dovoljno veliku česticu i da se  ista naslanja na općinsko zemljište. Cijena

zemljišta iz ovog natječaja  za proširenje postojeće građevinske parcele umanjuje se za

50 % ako ukupna površina zemljišta ne prelazi 300 m2

Adresa za dostavu ponude : Općina Rakovica

 (___ kn/m2)

   (NE OTVARAJ- natječaj za kupnju nekretnine)

                Rakovica 6,  47245 RAKOVICA

Svi ponuđači bit će pismeno izvješteni o odabiru i to u roku 30 dana od dana isteka roka za

dostavu ponude.

Nekretnine se kupuju u viđenom stanju.

Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Sve dodatne obavijesti, ili obilazak lokacija moguće je dobiti ili dogovoriti u uredu Općine

Rakovica radnim danom od 7,00 -15,00 sati ili na tel. 047 784 011.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE RAKOVICA

Karlovačka županija objavila je javni natječaj za prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Karlovačke županije u sufinanciranju projekta "Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Karlovačke županije" za 2013. godinu. Korisnici sufinanciranja su fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Karlovačke županije i koja ulaže vlastita sredstva u projekte za koje se raspisuje Natječaj.          Predmet sufinanciranja je nabava opreme i izvođenje radova koji svojom namjenom i funkcijom doprinose povećanju energetske učinkovitosti.

Tekst natječaja kao i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na www.kazup.hr/natjecaji/vijesti

Molimo sve zainteresirane za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske da ispune obrazac zahtjeva koji možete preuzeti ovdje. Ispunjen obrazac dostaviti u Općinu Rakovica, Rakovica 6.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634 - 978; ili: 421 - 313; Mob: 099/ 430 - 443

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj