Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Čuvari Korane

 

Ekološka udruga Čuvari Korane osnovana je u ožujku 2007. godine. Sjedište Udruge je u općini Rakovica, područje djelovanja je Karlovačka županija, a tendencija je i suradnja sa susjednom općinom, općinom Plitvička Jezera. Udruga broji 40-ak aktivnih članova.

 Glani ciljevi Udruge su:

- što čvršće povezivanje Karlovačke i Ličko Senjske županije u cilju očuvanja početka toka rijeke Korane odnosno povratak toka rijeke Korane u njeno korito i očuvanje njenog prirodnog fenomena,

- razvijanje ekološke svijesti među građanstvom, posebice mladima,

- sanacija mlinica, brana i mostova na Korani sukladno pozitivnim propisima,

- suradnja s lokalnom samoupravom i sličnim organizacijama, a u svrhu ostvarivanja zacrtanih ciljeva.

 

 


Logo Udruge

Djelatnost se ogleda kroz:
- provođenje akcija čišćenja rijeke Korane od raslinja,
- sprečavanje zahvata koji bi eventualno ugrožavali kanjon i rijeku,
- poribljavanje autohtonim ribljim vrstama sukladno pozitivnim propisima,
- organizacija edukativnih predavanja,
- poticanje na izradu projekata za sanaciju korita rijeke uz pomoć stručnih institucija i sl.

 U proteklih pet godina od osnivanja uspostavili su jako dobru suradnju s Hrvatskim vodama i inicirali aktivnosti uređenja kanjona korane od strane istih. Svake godine u proljeće i jesen organiziraju par akcija, članova i svih građana, čišćenja kanjona i pristupnih puteva od raslinja.

Aktivno djeluju na lokalnoj razini na izmještanju lokacije kolektora sa sadašnje predviđene uz kanjon Korane.

Kanjon rijeke Korane

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj