Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

KATASTARSKA IZMJERA OPĆINE RAKOVICA

od 02 Travanj 2014.

Općina Rakovica je u 2009. godini pokrenula inicijativu za katastarsku izmjeru dijela područja Općine (oko 3136 ha) u svrhu izrade katastra nekretnina i osnivanja novih zemljišnih knjiga.

U ovaj projekt se kreće zbog zastarjelosti katastarskih mapa i podataka o parcelama koji datiraju još iz vremena Austro-Ugarske Monarhije, te njihove neusklađenosti sa stanjem u zemljišnim knjigama i stanjem na terenu. Navedeno nepoklapanje katastra, zemljišno-knjižnog i stvarnog stanja dovodi do ogromnih problema prilikom izrade projekata te koči realizaciju potencijalnih investicija.

 

Važno je naglasiti da ova izmjera podrazumijeva mjerenje gore navedenog dijela Općine  (dio k.o. Rakovica - 1130 ha, dio k.o. Drežnik - 1776ha i dio k.o. Sadilovac 211 ha), uključujući i čestice koje su u prošlosti već izmjerene, jer se njenom provedbom formira potpuno novi katastarski plan i katastarski operat katastra nekretnina!

S obzirom na to stare izmjere čestica više neće biti relevantne!

Katastarska izmjera omogućava sljedeće pogodnosti:

- trajno rješavanje pitanja granica privatnog vlasništva,

- razvrgnuće suvlasničkih odnosa, te legalizaciju neevidentiranih dogovornih

nagodbi, zamjena, kupoprodaja, nasljeđivanja...,

- trenutačni prijenos i registraciju prava vlasništva (na sebe, djecu ili treće

osobe) i drugo.

            Općina Rakovica je 03. ožujka 2011. godine potpisala Sporazum o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Rakovica s Državnom geodetskom upravom, te je DGU provela postupak javne nabave i kao najpovoljniji ponuditelj izabran je izvršitelj GEOPROJEKT d.o.o., Zagreb, Ravnice 4, a.

Procijenjena vrijednost nabave bila je 4.827.200,00 kn bez PDV-a.

Kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda navedenog izvršitelja u iznosu od 4.820.688,00 kn bez PDV-a.

Izmjera će, prema planu, trajati dvije godine od dana potpisivanja Ugovora o javnim uslugama s izvršiteljem GEOPROJEKT d.o.o., Zagreb, dakle do početka izlaganja na javni uvid podataka katastarske izmjere, a ostale geodetsko katastarske usluge moraju biti obavljene u roku od 36 mjeseci od potpisivanja ugovora.

            Općinsko Vijeće Općine Rakovica na svojoj 5. sjednici održanoj dana 29. listopada 2013. godine (jednoglasno) je donijelo Odluku o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica za dijelove katastarskih općina Rakovica, Drežnik i Sadilovac (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 44/13).

 

Osnovat će se i terenski ured Izvršitelja koji će pružati stručnu pomoć, a izvođač će svim sudionicima izmjere omogućiti uvid u sve podatke s kojima raspolaže, te im stručnim savjetom pomoći da razriješe eventualne probleme oko obilježavanja svojih granica.

Izvođač će također pružiti informacije sudionicima izmjere o mjestima gdje mogu pribaviti međne oznake jer nositelji prava na zemljištima na području na kojem se provodi katastarska izmjera dužni su, temeljem Zakona, vidljivim i trajnim oznakama označiti granice zemljišta na kojem

imaju pravo vlasništva.

Nositelje prava na zemljištu pismenim putem će se pozvati na obilježavanje granica svojih parcela, neposredno prije početka snimanja terena od strane izvođača, a područni ured za katastar i izvođač će im pri tome osigurati stručnu pomoć.

Obilježavanje se obavlja za sve lomne točke katastarske čestice, a ovisno o vrsti terena može se izvršiti betonskim stupićem, željeznim klinom, klesanjem križa u živoj stijeni, plastičnom oznakom i sl.

SUVLASNICI koji još nemaju podijeljene parcele, a željeli bi ih podijeliti MOGU TO UČINITI samo tako da ZAJEDNIČKI DOGOVORNO UTVRDE I UČVRSTE MJESTO NOVE MEĐE! U slučaju da je jedan vlasnik odsutan, nepoznat ili nije u mogućnosti sudjelovati u učvršćenju međe, učvršćenje će izvršiti prisutni vlasnik.

Mjesto na kojem će se učvrstiti međa utvrđuju zajednički, u dogovoru, svi vlasnici susjednih parcela.

 

Vlasnici koji se ne mogu složiti gdje im je međa, jer svaki ima svoje mišljenje od kojeg ne odstupa, MORAJU UČVRSTITI SVAKI SVOJ PRIJEDLOG MEĐE,  a spor će riješiti nadležni sud u uobičajenom postupku. Na taj način katastarska izmjera se može nastaviti i završiti bez obzira na sporove oko granica katastarske čestice.

 

Ukoliko nositelji prava ne izvrše svoje obveze označavanja granica svog vlasništva podliježu kaznenim odredbama koje proizlaze iz Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, a u ovakvom slučaju za obilježavanje granica odlučujući su postojeći katastarski podaci (članci 156. - 158. Zakona).

 

Da bi se postupak katastarske izmjere mogao nesmetano odvijati stručni djelatnici izvođača i službenici područnog ureda za katastar imaju određene ovlasti i to:

 

- ući u prostor svake katastarske čestice izuzev građevina,

- odstraniti u nužnom opsegu drveće, grmlje i ostalo raslinje ukoliko ometa obavljanje izmjere,

- postaviti na zemljištu ili građevinama sve potrebne oznake izmjere.

Nakon obilježavanja međa izvođač će izvršiti službeno pozivanje svih nositelja prava na zemljištu, i to po unaprijed određenim grupama zemljišta, da pristupe postupku identifikacije i pokažu svoje međne oznake. U postupku identifikacije će se na licu mjesta, zapisnički konstatirati zatečeno stanje, unijeti u skice mjerenja, te izvršiti uzimanje podataka o nositelju prava na zemljištu.

Nakon cjelovito izvršene identifikacije za pojedinu grupu zemljišta, izvođač će prići geodetskoj izmjeri svih čestica unutar grupe. Na osnovu geodetske izmjere svih grupa zemljišta izraditi će se elaborat katastarske izmjere koji obavezno sadrži NOVI DIGITALNI KATASTARSKI PLAN na kojem su česticeprikazane tako da se vide njihove granice i stvarni oblik parcela, zgrade koje su na njima izgrađene, brojevi čestica, kulture, površine, a također su prikazani i kućni brojevi, te POSJEDOVNE (POPISNE) LISTOVE u kojima se prikazuju svi prikupljeni i obrađeni pisani podaci o nekoj katastarskoj čestici, podaci o nositeljima prava na nekretninama kao i izjava zainteresiranih stranaka, a sve prikupljeno postupkom identifikacije.

 

Svi podaci dobiveni katastarskom izmjerom biti će izloženi na JAVNI UVID gdje se tijekom izlaganja mogu izmijeniti putem odgovarajućeg postupka.

 Svaki nositelj prava nad nekretninama će dobiti službeni poziv sa ciljem da pregleda VJERODOSTOJNOST SVIH PODATAKA O SVOM VLASNIŠTVU.

            Ukoliko nositelj prava na nekretninama nakon pregleda smatra da bilo koji od podataka nije točan prijavljuje to komisiji za izlaganje, te se o tom sastavlja zapisnik u obliku prigovora. Pri prikupljanju svih prigovora komisija ustanovljava njihovu opravdanost i sve opravdane prigovore dostavlja izvođaču koji ima dužnost tehnički ih riješiti. Paralelno sa javnim uvidom obavljat će se i uvođenje novih zemljišnoknjižnih uložaka u NOVU ZEMLJIŠNU KNJIGU što će provoditi povjerenstvo nadležnog općinskog suda posebno osnovano u ovu svrhu.

 

Tek kad završi javno izlaganje izradit će se NOVE KATASTARSKE KNJIGE I NOVI KATASTARSKI PLAN. Nakon što na temelju podataka (dobivenih katastarskom izmjerom i provođenjem javnog uvida) povjerenstvo zemljišno knjižnog odjela sastavi sve zemljišnoknjižne uloške za katastarsku općinu, odlukom Ministra pravosuđa staviti će se u uporabu NOVA ZEMLJIŠNA KNJIGA.

Danom stavljanja u uporabu nove zemljišne knjige stavljaju se u službenu uporabu i novi katastarski podaci, a stari se stavljaju izvan uporabe.Predviđa se da bi katastarska izmjera na terenu trebala trajati dvije godine, a još toliko će biti potrebno za provođenje javnog uvida i osnivanje nove zemljišne knjige.

 

PROVOĐENJEM OVIH AKTIVNOSTI VLASNICIMA I OVLAŠTENICIMA NA

ZEMLJIŠTU ĆE SE U POTPUNOSTI OSIGURATI IZMJERA ZEMLJIŠTA I UKNJIŽBA NA ZEMLJIŠTE „JEDAN KROZ JEDAN“ U NOVOJ ZEMLJIŠNOJ KNJIZI!!

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj