Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu (17)

od Četvrtak, 04 Studeni 2010 00:00.

Na temelju  Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  (''Narodne novine'', br.  47/90, 27/93 i 38/09) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik  Karlovačke županije'', br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica  na svojoj 17.sjednici održanoj dana 04.11.2010.  godine donosi

ODLUKU

o izmjeni

Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica  za 2010. godinu

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom vrše se izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica  za 2010. godinu radi usklađenja istog sa osiguranim sredstvima po izvršenim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu.

 

Članak 2.

 

Mijenja se članak 2. Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica  za 2010. godinu i sada glasi:

           

                                                                       ''Članak 2.

Prikaz planiranih sredstva za pojedina područja kulturnih djelatnosti  daju se slijedećim tabelarnim prikazom- Plan raspodjele sredstava u 2010. godini:

 

Djelatnost i korisnik/organizator

Naziv programa

Iznos i način financiranja-plaćanja

Pozicija proračuna

  1. 1.      GLAZBENA I GLAZBENO SCENSKA

 

 

 

 

KUD  Izvor , Rakovica, Rakovica 6, 47245 Rakovica

Redovan rad i odlasci na manifestacije kulturno umjetničkih skupina

11.250,00

Tromjesečno u toku godine

 

187

Glazbene  manifestacije  povodom   Dana Općine Rakovica, proslave blagdana Sv. Antuna i proslava Sv. Jelene

Organizator –OPĆINA RAKOVICA

 

Srednja škola Slunj

 

 

 

Dan općine Rakovica 05.08.2008

Blagdan Sv. Antuna 13.06.2008

Proslava blagdana  Sv. Jelene  18.08. 2008. Ostale nespom. priredbe i manifestacije

 

Organiziranja maturalne

zabave

54.400,00

Podmirenje troškova manifestacija po računima  ili ugovorima

 

 

 

 

 

 

 

2.000,00 kn za maturalnu zabavu –tekuća donacija

 

188-191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134

 

 

 

  1. 2.      DRAMSKA UMJETNOST, FILM,KINEMATOGRAFIJA

 

 

 

Osnovna škola Eugen Kvaternik  i Društvo Naša djeca

-nastup dramskih skupina za školske proslave

Proslava Sv. Nikole

6.000,00 za nabavu dječjih darova

 

272

 

  1. 3.      KNJIGA I NAKNADNIŠTVO

 

 

 

Osnovna škola „Eugen Kvaternik“ ,Rakovica

Nabava opreme i knjižnog fonda knjižnice

5.000,00 uplatom po ispostavljenoj ponudi

141

  1. 4.      LIKOVNA UMJETNOST

 

 

 

 Društvo naša djeca

 

 

 

 

Likovne radionice  i rad  udruge, te izleti

6.000,00  tromjesečnim uplatama tek.donacije

280

 

 

 

 

 

  1. 5.      NOVE MEDIJSKE KULTURE I MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

 

 

 

  1. 6.      MUZEJSKA DJELATNOST

 

 

 

Općina Rakovica-Rekonstrukcija kule starog grada Drežnik

Sanacija kule u muzejski prostor i vidikovac

524.000,00

Troškovi -radovi na osnovu ugovora  s izvođačem

194

195

             SVE UKUPNO:

 

 

608.650,00 kn

 

 

 

Članak 3.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Karlovačke županije".

 

 

KLASA: 612-01/10-01/01

URBROJ: 2133/16-10-3

Rakovica, 04.11.2010.

                                                                                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                                                                                          Zoran Luketić,  bacc.oec.

Program poticanja 2010.

od Petak, 09 Srpanj 2010 00:00.

Na temelju članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 29/01), te članka 12. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 03/10), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 14. sjednici održanoj dana 09.07.2010. godine donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede na području

Općine Rakovica u 2010. godini

 

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom vrše se izmijene Programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede na području Općine Rakovica u 2010. godini (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 18/10) radi usklađivanja planiranih sredstva sa uočenim potrebama obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kojim se želi poticati poljoprivredna proizvodnja.

 

Članak 2.

 

U  članku 2. točci 5. Programu poticanja poduzetništva i poljoprivrede na području Općine Rakovica u 2010. godini (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 18/10) mijenja se prva rečenica i glasi:

 

''poticajna sredstva poljoprivrednicima za nabavu voćnih i loznih sadnica u ukupnom iznosu  Općine Rakovica od 13.000,00 kn, uz uvjet da Općina sufinancira 50% poticaja, a 50 % Županija (visina subvencije izračunava se temeljem nabavne cijene kupljenih sadnica, a najviše do iznosa cijene sadnica po hektaru iz kalkulacija HZPSS-a).''

 

U točci 6. mijenja se prva rečenica i glasi:

 

''poticajna sredstva za razvoj stočarstva poljoprivrednicima za uzgoj rasplodnih svinja pod selekcijskim obuhvatom u ukupnom iznosu Općine Rakovica od  3.500,00 kn, uz uvjet da Općina sufinancira 150,0 kn po uzgojnom grlu,  a 150,00 kn po uzgojnom grlu osigurava Županija.''

 

 

Članak 3.

 

U članku 3. u glavi SUFINANCIRANJE STALNIH  PROGRAMA OPĆINE RAKOVICA I  KARLOVAČKE ŽUPANIJE, pod točkom 2. NABAVA VOĆNIH I LOZNIH SADNICA  mijenja se druga rečenica koja glasi:

 

''Ukupna poticajna sredstva Općine Rakovica  iznose 13.000,00 kn.''

 

 

U točci 3. RAZVOJ STOČARSTVA - uzgoj rasplodnih svinja pod selekcijom mijenja se druga rečenica i glasi:

 

''Ukupna poticajna sredstva Općine Rakovica  iznose 3.500,00 kn.''

 

Članak 4.

 

Ostale odredbe Programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede na području Općine Rakovica u 2010. godini ostaju nepromijenjene.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 302-02/10-01/02

URBROJ: 2133/16-10-7

Rakovica, 09.07.2010.                                              

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

            Zoran Luketić, bacc.oec.

Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području općine Rakovica u 2009. godini

od Srijeda, 17 Ožujak 2010 00:00.

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (''Narodne novine'' br. 174/04, 79/07 i 38/09) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 11. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2010. godine, donosi

 

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja

na području Općine Rakovica u 2009. godini

 

 

I

 

Usvaja se Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica za 2009. godinu.

 

II

 

Analiza atanja iz točke I čini sastavni dio ovog Zaključka.

 

III

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

KLASA: 214-05/10-01/02

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 17.03.2010.           

                                                                              

                                                                                 PREDSJEDNIK

 

                                                                              

                                                                                    Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovu članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (''Narodne novine'' br. 174/04, 79/07 i 38/09), članka 4. i 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 11. sjednici održanoj dana 17.03. 2010. godine donosi:

 

ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA

na području Općine Rakovica u 2009. godini

 

Odredbom članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (''Narodne novine'' broj 174/04, 79/07 i 38/09) određeno je da, u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje u cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja, te donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja.

 

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanje, pripremanje i sudjelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje na svome području.

 

Ova analiza uključuje sve poduzete aktivnosti u području zaštite i spašavanja u narečenom razdoblju.

 

Sukladno  članku 28. Zakonu o zaštiti i spašavnju  (''Narodne novine'' broj 174/04, 79/07 i 38/09) daje se godišnje izvješće o stanju  zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u toku 2009. godine.

 

  1. SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 

1.1   Stožer zaštite i spašavanja

 

Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (''Narodne novine'' broj 174/04, 79/07 i 38/09), članka 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08), te Statuta Općine Rakovica, (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 21/09) Općinsko vijeće Općine Rakovica donijelo je Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (KLASA: 810-06/09-01/01, Urbroj: 2133/16-0-1 od 09. srpnja 2009. godine), te  Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (KLASA: 810-06/09-01/01, Urbroj: 2133/16-0-3 od 31. srpnja 2009. godine).

 

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini Općine Rakovica rukovodi i koordinira općinski načelnik, uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja Općine Rakovica.

 

Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Rakovica po funkciji je i na temelju posebnih propisa zamjenik općinskog načelnika.

 

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Rakovica. U 2009. godini Stožer se sastao 09. veljače kada je razmatrao izvješće za 2008. i smjernice za 2009. godinu.

 

Članovi Stožera pozivaju se u pravilu putem Županijskog centra 112.

 

U 2009. godini nije bilo potrebe za izvanrednim sazivanjem Stožera.

 

 

1.2   Procjena ugroženosti

 

Općina Rakovica sukladno zakonskim propisima ima izrađenu Procjenu ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijski katastrofa  za grad Slunj, općine Rakovicu i Cetingrad, kojim su utvrđeni izvori mogućih prirodnih i civilizacijskih nesreća.

 

Sukladno članku 29. stavku 1. podstavku 1. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (''Narodne novine'' broj 38/08), a na osnovu Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 07. svibnja 2009. godine kojim je donijeta ''Procjena ugroženosti Republike Hrvatske od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća''  utvrđena je obveza izrade nacrta procjene ugroženosti Općine Rakovica.

 

 Zaključkom općinskog načelnika Općine Rakovica, KLASA: 810-03/09-01/05, URBROJ: 2133/16-09-1 od dana 27.07.2009. godine, sukladno popisu pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja, a na temelju prikupljenih ponuda kao najpovoljniji ponuditelj (kriterij odabira bila je najniža cijena) za izradu Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja za Općinu Rakovica odabran je ovlaštenik ELKRON d.o.o., iz Pule, Giardini 2, 52100 Pula, čija ponuda iznosi 18.300,00 kn (slovima: osamnaesttisućakunai tristokuna). S navedenim ovlaštenikom zaključen je Ugovor br. 38/2009 o izradi Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i plana zaštite i spašavanja za Općinu Rakovica dana 10.08.2009. godine, KLASA: 810-03/09-01/05, URBROJ: 2133/16-09-3, te je u tijeku izrada potonje.

 

       1.3 Zaštita od požara

Općina Rakovica ima usvojen Plan zaštite od požara temeljen na Procjeni ugroženosti od požara, izrađen od strane Protection d.o.o., Umag, a prihvaćen od strane Općinskog vijeća Općine Rakovica dana  30. srpnja 2008. godine (KLASA: 021-05/08-01/07, URBROJ: 2133/16-08-4).

U 2010. godine potrebno je izraditi Plan izgradnje protupožarnih prosjeka kroz moguće ugrožene šume na području Općine Rakovica koje su u vlasništvu fizičkih osoba.

       1.4 Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu

Općina Rakovica donijela je Odluku o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica kojom se dio poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica povjerava trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Rakovica SPELEKOM d.o.o. za komunalne usluge (KLASA: 363-02/09-01/07, URBROJ: 2133/16-09-1 od 28. rujna 2009. godine), a uključuje i održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu (čišćenje, posipavanje i dr.).

       1.5 Postrojbe i druge organizirane snage civilne zaštite

Općina Rakovica nema organiziranih postrojbi civilne zaštite, a potreba za osnivanjem istih utvrdit će se tijekom godine shodno utvrđenom stanju na terenu i raspoloživim financijskim sredstvima.

       1.6 Informiranje javnosti

Vezano uz Vojno vježbalište Eugen Kvaternik te  nekoliko gospodarskih subjekata kod kojih se javlja potencijalni rizik od onečišćenja okoliša ili drugih akcidentnih situacija (Benzinska postaja INA, Grabovac – objekt s eksplozivnim i opasnim tvarima; Hotel Grabovac, Grabovac – objekt s nadzemnim spremnikom za plin – II kategorija ugroženosti; Autokamp Korana, Čatrnja – objekt s nadzemnim spremnikom za plin – II kategorija ugroženosti; Restora Marko, Oštarski Stanovi – objekt s nadzemnim spremnikom za plin; Restoran Sedra, Irinovac – objekt s nadzemnim spremnikom za plin; Pilana Drežnik Grad -  drvena građa (skladišta); Pilana Rakovica – drvena građa (skladišta); Autokamp Turist – Grabovac (drveni objekti); Osnovna škola Eugena Kvaternika u Rakovici – objekt s nadzemnim spremnikom za lož ulje; Područna škola Braće Pavlić u Drežnik Gradu – objekt s nadzemnim spremnikom za lož ulje; Područna škola Hrvatskih branitelja u Selištu Drežničkom - – objekt s nadzemnim spremnikom za lož ulje; zgrada općinske uprave Općine Rakovica – objekt s nadzemnim spremnikom za lož ulje; Dom zdravlja Slunj, Ambulanta Rakovica – objekt s nadzemnim spremnikom za lož ulje) zaključeno je da treba utvrditi adekvatan način informiranja stanovništva o potencijalnim opasnostima i načinu postupanja u slučaju istih. Potrebno je prikupiti građu za tiskani materijal koji bi se dijelio mještanima.

 

Tijekom 2009. godine došlo je do problema u opskrbi pitkom vodom tijekom ljetnog perioda u razdoblju 2-3 tjedna.

 

Nije bilo većih problema u vodovodnom sustavu i njegovom održavanju. Građani su pravodobno izvješteni o potrebi štednje vode tijekom ljetnih mjeseci.

2. VATROGASTVO

Na području Općine Rakovica ustojena su dva DVD-a, odnosno DVD Rakovica, s ukupno 186 članova (70 operativnih vatrogasaca) i DVD Drežnik Grad s ukupno 70 članova (54 operativnih vatrogasaca), koja djeluju u sklopu Vatrogasne zajednice županije Karlovačke, Područne vatrogasne zajednice Slunj. Ukupno utrošena sredstva potrebna za rad narečenih DVD-a te Područne vatrogasne zajednice Slunj iz Proračunu Općine Rakovica za 2009. godinu iznosila su 284.122,94 kn.

Nisu zabilježeni požari većih razmjera izuzev manjih požara koje su sanirale postrojbe gore navedenih Dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su većinom posljedica nemara prilikom poljoprivrednih radova i čišćenja zemljišta od zakorovljenosti. Isto tako bave se prijevozom vode domaćinstvima do kojih još nije izgrađena vodovodna mreža, te uređenjem mjesta.

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

3.1 Gorska služba spašavanja

Općina Rakovica nema sklopljen Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti u 2009. godini s Hrvatskom gorskom službom spašavanja. U 2009. godini nije bilo potrebe za angažmanom GSS-a.

3.2 Lovačke udruge ''Golub'' i ''Medvjed''

Navedene udruge uključene su u motrenje, čuvanje i ophodnju otvorenog prostora u vrijeme najveće opasnosti od požara u suradnji s Hrvatskim šumama d.o.o.,Šumarija Rakovica i Policijskom postajom Slunj, te tijekom 2009. godine nisu zabilježeni veći požari od strane istih.

3.3 EKO UDRUGA ''Čuvari Korane''

EKO UDRUGA ''Čuvari Korane'' je organizirala, uz svoju redovnu djelatnost, nekoliko akcija čišćenja na području oko rijeke Korane.

 

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

4.1 Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Slunj

Kao humanitarna organizacija djeluje sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa kroz slijedeće programe:

Pomoć u lokalnoj zajednici – u suradnji s međunarodnom organizacijom UNHCR u čijoj obradi je mjesečno 150 osoba. Program obuhvaća rad na terenu, kao što su mali kućni popravci, donošenje potrebne humanitarne pomoći itd;

Pomoć i njega u kući – program u suradnji s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti kroz koji se pruža njega i pomoć starijim osobama u okruženju njihovog doma pomaganjem u održavanju osbne higijene, nabavki osnovnih živežnih namirnica, pospremanje i obavljanje drugihposlova u kući i sl. U obradi na podrućju Općine Rakovica ima oko 60 osoba za koje posao obavljaju dvije gerontodomaćice i jedan pomoćni radnik;

Dobrovoljno darivanje krvi – program kroz koji se animiraju dobrovoljni darivatelji krvi, održava se 4 puta godišnje u koordinaciji s Hrvatskim Crvenim križem, transfuzijama Karlovac i Zagreb, a tijekom prvih šest mjeseci u 2009. godini prikupljeno je 273 doza krvi;

Služba traženja - koja se aktivira u punoj funkciji u vrijeme oružanih sukoba i prirodnih/elementarnih nepogoda, a to je i međunarodna obveza sukladno Međunarodnim konvencijama kojih je Republika Hrvatska potpisnica;

Program upoznavanja s opasnošću od mina – temeljem Nacionalnog programa protuminskog djelovanja provodi se u cilju što manjeg stradavanja djece, mladih i odraslih od zaostalih mina, te se u tu svrhu održavaju aktivnosti predavanja, edukativne predstave i izložbe po školama i sl.;

Prva pomoć – program koji se sa licenciranim liječnicima predavačima vrši na održavanju tečaja osposobljavanja iz prve pomoći za vozače. Uprvoj polovici 2009. godine provedeno je četiri tečaja prve pomoći za 60 polaznika.

Djelatnost mladeži - provodi se edukacija prve pomoći za volontere članove mladeži i podmladka CK Slunj pripremajući ih za školska i županijska natjecanja iz prve pomoći;

Dječja igraonica – program koji CK provodi kroz donacije Norveškog Crvenog križa

 

4.2 Dom zdravlja Slunj, Ambulanta Rakovica

Organizirana je u sklopu  mreže HZZO kao tim primarne zdravstvene zaštite. Isto tako sudjeluje u pružanju hitne medicinske pomoći za vrijeme radnog vremena, a izvan radnog vremena i neradnim danima pružanje hitne medicinske pomoći organizirano je preko DZ Slunj, u kojem tim participira davanjem dežurstava i pripravnosti, a osobito tijekom ljetnih mjeseci u tijeku turističke sezone.

 4.3 SPELEKOM d.o.o. za komunalne usluge

Trgovačko društvo se bavi odlaganjem i zbrinjavanjem komunalnog otpada, sanacijom ilegalnih deponija otpada, održavanjem javnih površina, održavanjem grobalja, opskrbom pitkom, održavanjem vodovodne mreže, održavanjem čistoće, održavanjem nerazvrstanih cesta itd., te čišćenjem snijega na području Općine u zimskim uvjetima. Tijekom 2009. godine zabilježene su u ljetnom periodu poteškoće u opskrbi pitkom vodom, a nisu zabilježene druge poteškoće u radu narečenog trgovačkog društva.

4.4 Ostale pravne osobe

Na području Općine Rakovica registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom ili drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom (Obrt za usluge teške mehanizacije Rendulić) uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa. U 2009. godini nije bilo potrebe za angažiranjem istih.

U tijeku 2009. godine  općina Rakovica je preko Policijske postaje Slunj izvještavana o manjim  događinjima koja su vezana za remećenje javnog reda i mira, prometnim nezgodama i požarima za koje su angažirana Dobrovoljna vatrogasna društva. Crveni križ Slunj sukladno osiguranim sredstvima obilazi  staračka , nemoćna i socijalno ugrožena domaćinstva. Centar za socijalnu skrb Slunj nadzire i osigurava uvjete za život socijalno ugroženih stanovnika Općine, te se izdvajaju sredstva za veterinarske usluge na području Općine.

 

Na temelju iznijetog i analizom utvrđenog stanja daje se slijedeći:

 

ZAKLJUČAK

 

                Općina Rakovica ukupno gledajući je poduzela potrebne aktivnosti te uložila raspoloživa sredstva za razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području. Zbog svega toga može se reći da je sustav zaštite i spašavanja na području Općine dostigao zadovoljavajuću razinu.

 

                U okviru raspoloživih financijskih sredstava nije bilo moguće paralelno razvijati i suvremeno opremati sve pojedine komponente sustava, zbog čega u daljnjem razvoju treba povesti računa o daljnjem razvoju svih komponenti.

 

                Obzirom da je Općina Rakovica u 2009. godini izdvojila raspoloživa sredstva za razvoj sustava zaštite i spašavanja u iznosu, potrebno je, sukladno zakonskom obvezama (čl. 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavnju, ''Narodne novine'' br. 174/04, 79/07 i 38/09) također i proračunu za 2010. godinu izvršiti zakonski obvezu osiguranja sredstava za razvoj sustava zaštite i spašavanja. 

 

                                                                                        

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAKOVICA

PREDSJEDNIK

 

 

Zoran Luketić, bacc.oec.

IZVOD IZ PRORAČUNA OPĆINE RAKOVICA S ISKAZANOM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2009. GODINI

 

 

 

Redni

broj

OPIS AKTIVNOSTI - POZICIJE

Broj

Pozicije Proračuna

PLANIRANO (kn)

IZVRŠENO

(kn)

1.

Naknada vatrogascima za usluge gašenja požara

47

70.000,00

13.404,00

2.

Veterinarske usluge

Pregled pitke vode

Neškodljivo uklanjanje i zbrinjavanje životinja

56

55

57

5.000,00

3.000,00

10.000,00

-

-

7.614,70

3.

Naknada članovima povjerenstva

- zapovjedništva

71

22.000,00

21.141,74

4.

Pomoć i njega u kući (CK Slunj)

107

15.000,00

13.500,00

5.

Tekuća donacija HVIDR-i Slunj i

Udruzi branitelja

109

110

15.000,00

8.000,00

11.250,00

6.000,00

6.

Tekuća donacija vatrogasnim društvima

114

281.000,00

280.372,94

7.

Tekuća donacija Područnoj vatrogasnoj zajednici Slunj

115

3.750,00

3.750,00

8.

Tekuća donacija lovačkim društv.

117

15.000,00

15.000,00

9.

Tekuća donacija CK Slunj

127

22.500,00

22.500,00

10.

Tekuća donacija udruzi Čuvari Korane

132

7.500,00

7.500,00

12.

Tekuća donacija Gorskoj službi spašavanja

136

7.500,00

7.500,00

13.

Naknada štete pravnim i fizičkim osobama (prirodne katastrofe i ostalo)

148, 149

20.000,00

-

14.

Sanacija i uređenje divljih deponija

45, 49, 186

195.000,00

97.741,67

15.

Sitni inventar, službena i zaštitna odjeća

17, 26

3.000,00

2.235,93

 

UKUPNO (kn):

 

703.250,00

509.510,98

 

Napomena: unutar navedenih sredstava nalaze se sredstva koja se kroz realizaciju pojedinih programa troše i u svrhu zaštite i spašavanja.

Neki iznosi su se mijenjali izmjenama i dopunama proračuna tijekom godine te su pod planirano navedeni iznosi sukladno 4. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (''Narodne novine'' br. 174/04, 79/07 i 38/09) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 11. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2010. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava

zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica za 2010. godinu

 

 

 

I

       Donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja  na području Općine Rakovica za 2010. godinu.

 

                            II

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovicaza 2010. godinu čine sastavni dio ovog Zaključka.

                        

                           III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Glasniku Karlovačke županije».

 

KLASA: 214-05/10-01/03

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 17.03.2010.           

                                                                             

                                                                                 PREDSJEDNIK

 

                                                                              

                                                                                    Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovu članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (''Narodne novine'' br. 174/04, 79/07 i 38/09), članka 4. i 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 11. sjednici održanoj dana 17.03. 2010. godine donosi:

 

 

SMJERNICE

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Rakovica u 2010. godini

 

 

                Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreće, većih nesreća i katastrofa utvrđenih  Procjenom ugroženosti stanovništva,materijalnih i kulturnih dobara, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi,materijalnih dobara, te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilne zaštite, vatrogasne postrojbe, stožeri, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2010. godini.

 

                Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:

1. SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

-osposobljavanje članova Stožera  zaštite i spašavanja,

-osposobljavanje,uvježbavanje i opremanje zapovjedništva pripadnika ustrojenih postrojbi i drugih snaga opremom, materijalno-tehničkim sredstvima,

-iskazivanje mogućnosti za osiguranje uvjeta za provođenje zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavnja sukladno Planu zaštite i spašavanja,

- na adekvatan način informirati mještane o potencijalnm opasnostima od onečišćenja okoliša ili drugih akcidentnih situacija održavanjem odgovarajućih predavanja, okruglih stolova i vježbi,

- u osnovnoj školi potrebno provoditi sustavnu edukaciju djece o prepoznavanju akcidentne situacije, te o postupcima koje treba poduzeti u slučaju iste.

 

2. VATROGASTVO (vatrogasno zapovjedništvo i postrojbe)

Dobrovoljna vatrogasna društva Rakovica i Drežnik Grad  sukladno vlastitim Programima iskazati bitne odrednice materijalno-tehničkog razvoja (nabava opreme i vozila), razvoja kadrovskih kapaciteta (obuke, vježbe), sustava organiziranja i djelovanja (dežurstva i sl.), dodatni angažman u smislu razvoženja vode u sušnom periodu, a sve u svrhu uključivanja i djelovanja u sustavu zaštite i spašavnja na području Općine.

 

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE  (Gorska služba spašavanja, LOVAČKE UDRUGE  GOLUB I MEDVJED, EKO UDRUGA „Čuvari Korane“)

- navedene udruge animirati za predviđanje  i definiranje obveza u svojim razvojnim programima  vezanim za zaštitu i spašavnje, te utvrditi aktivnosti koje će se financirati iz Proračuna općine,

 

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI (Dom zdravlja Slunj - Ambulanta Rakovica, Gradsko društvo Crvenog križa Slunj, Veterinarska stanica Slunj, Policijska postaja Slunj,  Spelekom d.o.o.  za komunalne usluge, Centar za socijalnu skrb Slunj, JU NP Plitvička jezera, Ceste Karlovac- ispostava Slunj, Vojno vježbalište Eugen Kvaternik, Hrvatske šume d.o.o. - Šumarija Rakovica) sve uključiti u ažuriranje i izradu potrebnih akata u svezi  zaštite i spašavanja te ih upoznati s obvezama iz istih.

 

Potrebno je potaknuti Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Slunj da organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je kvalitetno opremiti ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja.

Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama obavljat će općinski načelnik u suradnji sa Stožerom zaštite i spašavanja.

ZAKLJUČAK

Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima kojima je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i katastrofa.

U toku 2010. godine potrebno je osposobiti Stožer zaštite i spašavanja za brzo i kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim situacijama, kao i jačati dijelove sustava zaštite i spašavanja osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u izvanrednim situacijama.

Potrebno je nastaviti dobru suradnju s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Karlovac s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAKOVICA

PREDSJEDNIK

 

 

Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVOD IZ PRORAČUNA OPĆINE RAKOVICA S ISKAZANOM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2010. GODINI

 

 

Redni

broj

OPIS AKTIVNOSTI - POZICIJE

Broj

Pozicije Proračuna

PLANIRANO (kn)

1.

Naknada vatrogascima za usluge gašenja požara

111

114

35.000,00

10.000,00

2.

Veterinarske usluge i

usluge uklanjanja i zbrinjavanja životinja

213

 

 

15.000,00

 

3.

Naknada za rad povjerenstava i

komisija

3

20.000,00

4.

Pomoć i njega u kući (CK Slunj)

270

54.000,00

5.

Tekuća donacija HVIDR-i Slunj i

UHBDR Slunj

273

274

5.000,00

5.000,00

6.

Tekuća donacija vatrogasnim društvima

109, 110

112, 113

125.000,00

125.000,00

7.

Tekuća donacija Područnoj vatrogasnoj zajednici Slunj

118

3.000,00

8.

Tekuća donacija lovačkim društv.

277

10.000,00

9.

Tekuća donacija CK Slunj

271

20.000,00

10.

Tekuća donacija udruzi Čuvari Korane

279

3.000,00

11.

Tekuća donacija Gorskoj službi spašavanja

116

8.000,00

12.

Naknada štete pravnim i fizičkim osobama (prirodne katastrofe i ostalo)

148, 149

20.000,00

13.

Sanacija i uređenje divljih deponija

210, 219

400.000,00

14.

Tekuće donacije za osposobljavanje stožera

115

10.000,00

15.

Izrada programa i planova zaštite i spašavanja

117

25.000,00

 

UKUPNO (kn):

 

893.000,00

 

 

Napomena: unutar navedenih sredstava nalaze se sredstva koja se kroz realizaciju pojedinih programa troše i u svrhu zaštite i spašavanja.

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalane infrastrukture u 2009.godini

od Srijeda, 17 Ožujak 2010 00:00.

Na osnovu članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu  (''Narodne novine'' br. 36/95, 77/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09), općinski načelnik Općine Rakovica podnosi:

 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2009. GODINI

 

 

Na osnovu članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, te Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2009. godine (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 11/2009) daje se slijedeće izvješće o izvršenju Programa po slijedećim stavkama radova:

 

 

1.GRAĐENJE  OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE

 

Planirani su radovi na uređivanju javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjeta. Izvori za financiranje osigurani  su iz sredstava komunalnog doprinosa, proračuna Općine Rakovica, naknada za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županija, turističke zajednice, donacije i sl.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova i planirana ulaganja                                                                             Izvršeno                                                                 Obrazloženje

________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

1.Javne površine

                                                                                  

-izrada projekata za sportska i                                                                                                                         Planirano nije izvršeno zbog nedostatka sredstava

dječja igrališta  20.000,00………………………………………………………….. 0 kn                                         u Proračunu općine

 

-izrada projekta sportsko rekreac.zone                                                                                                             Nije izvršeno jer je potrebna prethodna izmjena      

Grabovac 200.000,00 kn…………………………………………………………… 0 kn                                       Prostornog plana općine,niti su bila osigurana sredstva u Proračunu općine

 

 -gradnja sportskih i dječjih igrališta                                                                                                                 Nisu dobivena predviđena sredstva od suinvestitora

 u naseljima  Selište Drežničko,                                                                                                                        a ista se nisu mogla osigurati u Proračunu

Grabovac  i Drežnik Grad 

360.000,00 kn ………………………………………………………………………. 0 kn                                                                                                                                                                                                                               

-izgradnja autobusnih stajališta                                                                                                                        Zbog složenih imovinsko –pravnih  odnosa i zakonskih

i nadstrešnica za Korita, Oštarske Stanove                                                                                                       propisa nije se izradila projektna dokumentacija, nije    

i Grabovac                                                                                                                                                     ishođeno odobrenje za gradnju te se nisu mogli izvoditi

30.000,00 kn …………………………………………………………………………0  kn                                       radovi                                      

                                                                                                                                                                               

-Izrada projekata pješačkih staza

60.000,00…………………          Utrošeno  119.240,00 kn iz Proračuna općine                                                    Sredstva osigurana rebalansom  i utrošena za projektnu     dokumentaciju i geodetski   elaborat                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                              

Planirana vrijednost investicije : 670.000,00 kn                                                                      Izvršena vrijednost investicije : 119.240,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                                          

2.Nerazvrstane ceste:                                             

                                                                           

Izgradnja prometnica

-izgradnja prometnica, nogostupa                                                                                                                                 Utrošeno za radove na lokaciji Poduz. zone Grabovac                                   

parkirališta i dr. u poduz.zoni Grabovac                                                                                                                       Izgrađen ulaz i dva kraka  makadamske prometnice 

520.000,00 kn……………………………Utrošeno iz kom. doprinosa 25.217,67 kn    + 153.459,37 kn                            Radovi nisu izvedeni u potpunosti zbog smetnje 

iz proračuna općine + 150.000,00 iz Pror. Karlov. Županije           postojećeg TK svjetlosnog kabela koji se mora prethodno izmjestiti (izdana lok. dozvola)

 

-izgradnja cesta kroz naselja                                              

400.000,00 kn ……………………………………………………………………..  0 kn                                                           Nije izgrađena prometnica u Sel. Drežničkom jer

NP Plitvička jezera  nije osigurao sredstva za rješavanje  imovinsko pravnih odnosa . Dogovoreno je da cijeli projekt dalje vodi sam Nacionalni park, jer je utvrđena nova trasa prometnice.

 

-izgradnja nogostupa kroz naselja                                       

100.000,00 kn …………………….     Utrošeno 746.951,77 kn  iz Proračuna općine                                                      Gradnja pješačkih staza  Oštarski Stanovi i Irinovac

+ 316.666,60 iz Pror. Karl.                                                                               izvršena preko Hrvatskih cesta. i Ministarstva

Sredstva su bila planirana samo za  manje  nepredviđene radove.

Rebalansom su se osigurala sredstva za sufinanciranje sa Hrvtskim cestama  dionice Sel. Drežničko te je ista izvedena

                                                                                                                                                                                           

.                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                          

-ostali prometni objekti

20.000,00     …………………………Utrošeno u nabavu signalizacije .4.022,01 kn iz Proračuna općine                         Nabavljena oprema i signalizacija prometnica      

  

 

                                                                                                                    

-izrada  projekata,programa  i studija

i dr. za predpristupne i dr.fondove                                                                                     

20.000,00…………………………… Utrošeno 79.445,70 kn iz Proračuna općine           Rebalansom osigurana sredstva za izradu dokumentacije Poduz. zone Grabovac za IPA program EU i isti kandidiran za sredstva

-izrada troškovnika za moderniz. lokal.                                                                                 

cesta i ostal. investicija

10.000,00 kn     ………..Utrošeno 69.784,00 kn  iz proračuna općine                                                                            Izrađeni su projekti za te prometnice radi  izvođenja                                                                                                                                                               radova  modernizacije i ishođenja potvrde projekta                                                                                                                                                       makadamskih prometnica Broćanac, Grabovac                                                                                                                                                            i Sadilovac

                                                                                                                                                                               

 

Vrijednost investicija: 1.070.000,00 kn                                                                              Utrošeno: 1.545.547,10 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

3 .Groblja

 

Rekonstrukcija  postojećih objekata mrtvačnica                                                                                          Radovi na mrtvačnici nisu izvođeni u potpunosti jer se traži drugačije  projektno rješenje vjetrobrana kojeg MO Drežnik Grad ne želi zbog narušavanja postojeće arhitektonske cijeline

50.000,00 kn ……………………………………………………….. 0 kn                                       

 

Izrada detaljnog plana groblja

60.000,00 kn …………………………………………………. 0 kn                                   Detaljni planovi nisu rađeni jer se nisu osigurala sredstva i usaglasili stavovi o proširenjima groblja. Isto će se rješiti u 2010 godini.

          

                                                                                  

Vrijednost investicije: 110.000 kn                                                                                      Utrošeno : 0,0 kn

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________                            

4. Javna rasvjeta

Izgradnja mreže javne rasvjete                                                                                                                        Sredstva utrošena za ishođenje suglasnosti za gradnju

u poduzetničkoj zoni Grabovac                                                                                                                        trafo stanice u Poduzetničkoj zoni

800.000,00 kn   ………………………Utrošeno 140.000,00 kn sredstva Ministarstva gospodarstva                    Za izgradnju djela mreže osigurano sufinanciranje                                                                                                                                                                                       Fonda za zaš.okol. i energ. učink. te su ugovoreni radovi

koji će se početi izvoditi prestankom zimskih uvjeta, u proljeće 2010.

 

Vrijednost investicije: 800.000,00 kn                                                                                             Utrošeno: 140.000,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________          

                         

 

 

2.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I  NABAVA OPREME

 

Planiraju se radovi za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ovi radovi financiraju se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, proračuna općine Rakovica, naknade od koncesija i ostalih izvora financiranja ( Ministarstva, Županija, Hrvatske vode,donacije i dr. )

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova i planirana ulaganja                                                                             Izvršeno                                                                 Obrazloženje ______________________________________________________________________________________________________________________________________

1.Opskrba pitkom vodom

 

VODOVODNA MREŽA:                   

                                                                                                  

-Gradnja vodovodne mreže poduz.zone Grabovac                                                                                             Gradnja vodovoda kandidirana za sredstva IPA programa

250.000,00 kn  ………………………………………….Utrošeno 0,0 kn                                                                      i Ministarstva a ista su još uvijek u postupku obrade    Gradnja vodovoda kroz naselja                                                 

200.000,00 kn………………………………………Utrošeno 0,0   kn                                                                     Gradnja vodovoda vrši se sredstvima Ministarstva region.           razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

-Gradnja lokal. vodovoda kroz naselje Ošt.                             

Stanovi- Rakovica

250.000,00 kn ………………………………………….Utrošeno 2.268,12  kn                                                   Sredstva utrošena na ne predviđene pripremne radove na trasi                                                                                                                              vodovoda, a izgradnju financira Ministarstva region.                  razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

                                                                                                                                                                    

-Izrada projektne dokumentacije vodovoda

60.000,00 kn …………………………………   Utrošeno  2.400,0 iz komun. usluge,

+64.020,00 iz Proračuna općine                                                  Kapitalnom donacijom Spelekom-u d.o.o. osigurana

                                                                                                                                                                 Sredstva za izrada projekata regionalnog vodovoda

           

Ukupna vrijednost investicije: 760.000,00                                                             Ukupno utrošeno: 68.688,12 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

2.Odvodnja i

   pročišćavanje

   otpadnih voda

- izrada projektne dokumentacije

kanalizacijskog sustava

200.000,00 kn     ……………………………….Utrošeno 0,0 kn                                                                                  Projekt u završnoj fazi predaje za lokacijsku dozvolu

                                                                                                                                                                     te nije ispostavljen račun

 Vrijednost investicije:  200.000,00 kn                                                                                Ukupno utrošeno: 0,0 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

3.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME

 

Navedeni radovi obuhvaćaju održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo, a isto se financira iz cijene komunalne usluge, proračuna općine , naknade za koncesiju i ostalih izvora ( Ministarstva, županije, donacije, samodoprinos)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                       

 Opis radova i planirana ulaganja                                                                              Izvršeno                                                                               Obrazloženje

______________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Prijevoz putnika

Prijevoz školske djece                                       -                                

Vrijednost investicije:  0 kn     

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                             

2.Održavanje čistoće

Sufinanciranje troškova nabave

vozila komunalnom poduzeću

Spelekom za skupljanje                                                                                                                      

komunalnog otpada

180.000,00 kn     …………………Utrošeno 180.000,00 kn iz Proračuna                                                                                    Sukladno Ugovoru izvršeno sufinanciranje

                                                                                                              

Subvencija cijene

odvoza komunalnog otpada                                                                                                    

 40.000,00 kn  ……………………Utrošeno 40.000,00 kn iz Proračuna                                                                                     Sukladno Odluci o sufinanciranju                   

                                    

Vrijednost investicije :220.000,00 kn                                                                                                        Ukupno utrošeno: 220.000,00 kn                                                                             

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

3.Odlaganje komun.

   otpada

Izgradnja deponije komunalnog otpada Ćuić Brdo

1.000.000,00 kn ………………….   Utrošeno 89.605,07 kn  iz Proračuna

Utrošena sredstva samo  za gradnju ograde deponije Ćuić Brdo, u postupku je ponovljeno raspisivanje natječaja jer je

                                                                                                                                                                     prethodni poništen

         

Vrijednost investicije: 1.000.000,00 kn                                                                                          Ukupno utrošeno: 89.605,07 kn                                                            

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                   

 

4. Tržnice na malo

 Izgradnja otvorene tržnice Grabovac

u poduzetničkoj zoni

200.000,00 kn   ……………………………Utrošeno 0,0 kn                                                                             Kandidirano za sredstva IPA programa                                                                                                           

Izrada projekta zatvorene tržnice u poduzetničkoj

 zoni Grabovac

200.000,00 kn   …………………………….Utrošeno 0,0 kn                                                                            Dokumentacija nije izrađena zbog nedostatka  sredstava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Vrijednost investicije:  400.000,00 kn                                                                                                       Ukupno utrošeno: 0,0 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

SVE UKUPNO =4.830.000,00                                                                                                                                     SVE UKUPNO UTROŠENO 2.183.080,20 kn

                                                                      

                                  

 

                                               Ovo Izvješće objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

KLASA: 363-02/09-01/03

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica,17.03.2010.                                                                                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

                                                                                                                                                                                                         Franjo Franjković

Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2010

od Srijeda, 17 Ožujak 2010 00:00.

Temeljem članka 6. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04, 79/07 i 38/09), članka 2. i 4. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97) i članka 23. Statuta Općine Rakovica („Glasnik Karlovačke županije“ br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na 11. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2010. godine donijelo je

 

 

 

Operativni programa mjera

za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2009./2010.

 

 

Ovim se Programom se utvrđuju i usklađuju ljudski i materijalni resursi te postupanje u slučaju nastanka ekstremnih vremenskih uvjeta – veliki snijeg i poplava – na prometnicama i u naseljima na području Općine Rakovica.

Cilj programa je osigurati radnje i mjere, kojima će se onemogućiti ili spriječiti katastrofalne posljedice po život i zdravlje ljudi i domaćih životinja.

 

1. POLOŽAJ I KARAKTERISTIKE OPĆINE RAKOVICA

 

Općina Rakovica je formirana 1993. godine temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina, a nalazi se u sastavu Karlovačke županije. Općina Rakovica nalazi se na južnom dijelu Karlovačke županije. Jedinice lokalne samouprave kojima je okružena i graniči su Grad Slunj te općine Cetingrad, Saborsko, Plaški i Plitvička Jezera. Značajan dio općinskih granica ujedno su i državne granice sa Bosnom i Hercegovinom (24,353 km – 24,8 % od ukupnih općinskih), te županijske granice prema susjednoj Ličko – senjskoj županiji (28,694 km - 28,37 % od ukupnih općinskih), odnosno prema prostoru Nacionalnog parka “Plitvička Jezera”.

            Općina Rakovica ima važan prometno - geografski položaj na krajnjem jugu prostora Korduna.

 

1.1 Područje odgovornosti Općine Rakovica

 

Površina Općine je 261,00 km², odnosno 7,16 % površine Županije, a čini ju 27 samostalnih naselja.

Sjedište Općine je naselje Rakovica sa 328 stanovnika. Naselje s najvećim brojem stanovnika je Drežnik Grad koji ima 369 stanovnika.

 

Područje općine Rakovica pripada dinarskom pojasu i sustavu, čiji se oblici u reljefu pružaju u smjeru sjeverozapad - jugoistok. To je vapnenački krški kraj, dio široke i prohodne suhe vapnenačke stepenice kojom se prilazi hrvatskom gorskom pragu. Taj dio Korduna dio je Unsko - koranske zaravni, jedne od najizrazitijih u dinarskom kršu. Na tom krškom ravnjaku, koji se pruža izmenu 300 i 400 m nadmorske visine (općinsko središte Rakovica nalazi se na 381 m nadmorske visine), razvijeni su krški oblici - ponikve, pa prevladava otvoreni krajolik zvan “boginjavi krš”, odnosno “plitki ili zeleni krš”. U toj zaravni je usječena kanjonska dolina Korane (358 - 245 m nadmorske visine), koja južnije od ovog područja izlazi iz Plitvičkih jezera, a javljaju se i drugi oblici u kršu (jame, pećine - Gajina, Baračeva i dr., provalije, ponori, duboki dolovi, zemlja crvenica). Samo vapnenačke glavice strše iznad ove zaravni (Mašvina s vrhovima Cager 577 m i Gradina 500 m na sjeveroistočnom rubu, Zvjernjak s Drenovim vrhom 577 m i Ostrunovim vrhom 626 m u središnjem dijelu te Pištenica s vrhovima Veliki Stožer 900 m, Pištenica 908 m i Trovrh 940 m na jugozapadnom rubu, kao ogranci Male Kapele). Seizmički i tektonski je to zona 7 stupnja maksimalne seizmičnosti prema MCS skali.

 

Hidrografski se na području Općine ističe sliv rijeke Korane kojem su usmjerene sve vode, kako površinske tako i podzemne.

 

U ovom prostoru vladaju obilježja umjerene kontinentalne klime s prevladavajućim svježim perialpskim i kontinentalnim panonskim klimatskim utjecajima, svježa ljeta i hladne zime, dovoljno humidno područje s količinom padalina većom od 1.200 mm ravnomjerno rasporenenih tijekom cijele godine. Prevladavaju južni i zapadni vlažni i hladni sjeverni zimski vjetrovi. Ima dosta hladnih i oblačnih dana, više od 130 kišnih dana, oko 25 dana sa snijegom, koji se zadržava na zemlji oko 40 dana, a samo nešto manje od toga ima dana s mrazom. Magla je učestala pojava. Trajanje insolacije je manje od 2000 sati godišnje.

 

1.2 Stanovništvo na području Općine Rakovica

 

Prema popisu iz 1991. godine naseljavalo ju je 4.108 stanovnika, odnosno 2,2 % stanovništva Županije.

 Prosječna gustoća od 15,74 st./km² je znatno je manja od prosječne gustoće naseljenosti Karlovačke županije koja iznosi 50,65 st./km², a još manje od prosjeka Republike Hrvatske, koji iznosi 84,51 stanovnika/km2 .

Rezultati popisa stanovništva iz 2001. godine još su nepovoljniji s popisanih 2.385 stanovnika (1.988 stalno prisutnih) na istom području, što čini samo 1,7 % (1,53%) odgovarajućih stanovnika Karlovačke županije. Prosječna gustoća pala je na prosječnih samo 9,14 stanovnika/km2.

 

Stanovništvo je rasporeneno dosta neravnomjerno, područje zapadno od državne ceste je skoro nenaseljeno, a područje uz državnu granicu je napušteno. Stanovništvo je koncentrirano uz državne ceste.

 

 

naselje

broj stanovnika

naselje

broj stanovnika

Basara

0

Korana

25

Brajdić Selo

82

Koranski Lug

2

Brezovac

12

Kordunski Ljeskovac

1

Broćanac

27

Korita

0

Čatrnja

217

Lipovac

18

Čuić Brdo

0

Lipovača Drežnička

178

Drage

31

Mašvina

3

Selište Drežničko

291

Nova Kršlja

78

Drežnik Grad

369

Oštarski Stanovi

169

Gornja Močila

8

Rakovica

328

Grabovac

224

Rakovičko Selište

105

Irinovac

124

Sadilovac

0

Jamarje

1

Stara Kršlja

3

Jelov Klanac

89

UKUPNO:

2 385

*Prema popisu stanovništva 2001. god.

 

1.3 Prometno-tehnološka infrastruktura

 

Područjem  Općine  prolazi  više  značajnih  cestovnih  prometnih  pravaca  (broj ceste preuzet iz Odulke o kategorizaciji javnih cesta (Narodne novine broj 143/02, a podaci o dužinama dobiveni od ŽUC-a i mjerenjem na zemljovidima):

 

1. smjer sjever – jug:

 

- državna cesta D-1 Karlovac – Plitvice – Split u dužini od 17,8 km,

 

-  županijska cesta  3267  Furjan –  Kordunski Ljeskovac (uz  državnu  granicu prema BiH) u dužini od 9,2 km (ukupna dužina 13 km).

2. smjer istok – zapad,

 

- državna cesta D-42 Vrbovsko – Ogulin – Josipdol – Drežničko Selište u dužini od oko 6,2 km (5 km je granica prema susjednoj županiji),

 

- državna cesta D-217 Grabovac –Ličko Petrovo Selo – Prijeboj u dužini od 8,65 km (ukupna dužina 16,3 km),

- županijska cesta 3269 Rakovica – Tržačka Raštela, ukupne dužine 14,4 km.

 

            Navedene prometnice služe povezivanju općinskog prostora sa širim okruženjem. Njima je općinsko središte Rakovica udaljeno od Plitvičkih jezera 15 km, odnosno od susjednih gradskih i općinskih središta: Slunja 19 km, Saborskog 22 km, Cazina 30 km, Bihaća 35 km, Korenice 37 km, Plaškog 41 km te od regionalnog i županijskog središta Karlovca 68 km, državnog središta Zagreba 120 km i luke Zadar 168 km.

 

 

Ostale lokalne ceste prvenstveno služe unutar općinskom povezivanju, kojima su pojedina naselja od općinskog središta Rakovice udaljena 3 - 14 km.

 

- 34155 Ćuić Brdo – Furjan, dužine 4 km (ukupna dužina 7,3 km)

 

- 34156 Rakovica – Jelov Klanac, dužine 2,4 km

 

- 34157 Rakovica – Basara, dužine 10,1 km

 

- 34158 Kršlja, dužine 2,2 km

 

- 34159 Irinovac – Lipovača, dužine 3,5 km

 

- 34160 Lipovača – Sadilovac – Drežnik Grad, dužine 8,3 km

 

- 34161 Čatrnja – Irinovac, dužine 3 km.

 

Državne ceste su punom dužinom asfaltirane, mada obzirom na količinu prometa u ljetnim mjesecima ne zadovoljavaju potrebe.

 

Položaj  Općine Rakovica je na  važnom  prometnom  koridoru  Republike  Hrvatske uz državnu cestu D-1 ukazuje na izuzetno značajnu tranzitno-prometnu funkciju ovog prostora.

 

 

2.   MOGUĆE    VRSTE    I   INTENZITET     DJELOVANJA    PRIRODNIH     NESREĆA    NA PODRUČJU OPĆINE RAKOVICA

 

Moguće vrste nesreća prouzročene elementarnim nepogodama u zimskom periodu na području Općine Rakovica su: snježne oborine, poledica, olujni vjetrovi i bujične vode prouzročene dugotrajnim kišama.

Ove  pojave  se  smatraju  elementarnom  nepogodom  kada  svojom  iznenadnom  snažnom pojavom uzrokuju prekid normalnog odvijanja života, ljudske žrtve, štetu većeg opsega na imovini ili njen gubitak te štetu na infrastrukturi i okolišu, a u takvoj su mjeri da prelaze normalnu sposobnost zajednice da ih samo otkloni bez pomoći.

 

3. PROSUDBA UGROŽENOSTI

 

U slučaju velike količine napadanog snijega i snježnih nanosa, za pretpostaviti je da budu zatvorene za promet neke prometnice (lokalne, državne), da se na istima može zateći veći broj osoba u cestovnim motornim vozilima (izvan mjesta stanovanja) u izolaciji, kojima je potrebna pomoć (evakuacija i zbrinjavanje), kao i prometna odsječenost i izoliranost i nedostupnost nekih naselja, dijela naselja ili pojedinih objekata od posebnog značaja (zdravstvene ustanove, škole i sl.).

U slučaju veće količine snježnih oborina, poledice, ledene kiše i sl. mogu se predvidjeti direktne i indirektne posljedice različitog stupnja na infrastrukturne objekte, a s tim u vezi i poremećaja opskrbe  hranom,  vodom,  energentima,  lijekovima  i  drugim  neophodnim  sredstvima za život stanovništva.

 

3.1 Procjena vlastitih mogućnosti u zaštiti i spašavanju

 

Za održavanje i sprečavanje prekida prometa na području Općine Rakovica tijekom zimske sezone 2009/2010. godine, angažirani su:

     Općina Rakovica

–    Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica

–    Spelekom d.o.o.

     Ceste Karlovac – nadcestarija Slunj

    

Navedene pravne osobe postupaju sukladno svojim Operativnim planovima  (programima)

rada zimske službe.

U slučaju potrebe u zaštitu i spašavanje stanovništva od posljedica elementarne nepogode izazvane nepovoljnim meteorološkim prilikama, uključuju se:

     PUZS Karlovac – Županijski centar 112

     Općina Rakovica – Stožer zaštite i spašavanja,

     DVD Rakovica

      DVD Drežnik Grad

     Gradsko društvo Crvenog križa Slunj

     Dom zdravlja Slunj – Ambulanta Rakovica

      Hrvatske šume d.o.o. – Šumarija Rakovica

      Obrt za usluge teške mehanizacije Rendulić

      JU NP Plitvička Jezera

     DP „Elektrolika“ Gospić

      Policijska postaja Slunj

      Hrvatske ceste d.o.o.

 

U prilogu tabela: Pregled sudionika zaštite i spašavanja – odgovorne osobe i telefonski brojevi.

 

3.2 Privremeno zbrinjavanje osoba koje se zateknu izvan mjesta stanovanja

 

Organizaciju privremenog zbrinjavanja osoba koje se zateknu izvan mjesta stanovanja i koje je potrebno  privremeno  zbrinuti  zbog  nemogućnosti  nastavka  puta,  koordinirat  će  Stožer  zaštite  i spašavanja  Općine Rakovica,  kojom  prilikom  će  biti  osigurani:  smještaj,  prehrana  i  po  potrebi medicinska pomoć.

Lokacija za zbrinjavanje:

- zgrada DVD Rakovica,

- sportska dvorana Osnovne Škole Eugena Kvaternika,

- Hotel Grabovac,

- Autokamp Korana,

- Autokamp Turist,

- Područna škola u Drežniku Gradu,

- Područna škola u Selištu Drežničkom.

 

Ovaj Operativni program stupa na snagu danom objave u „Glasniku  Karlovačke županije“.

  KLASA: 214-05/10-01/04

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 17.03.2010.                                                            PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                         Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

 

 

općinski čelnici

 

 

adresa

 

telefon ured/stan

načelnik Franjo Franjković

 

 

Selište 8a

 

047/ 784 102 ured, 098 1744 171

zamjenik načelnika  Marinko Hodak

 

 

Irinovac 151  b

b

098 455 754

             

 

 

 

naziv

 

brojevi telefona ured/stan

ravnatelj JU NP Plitvička jezera

 

053 751 000 ili 053 751 001

voditelj službe zaštite od požara

 

 

053 751 000

JU “Nacionalni park Plitvička jezera”

 

 

053 751 000 ili 751 001

 

 

 

 

 

zdravstvena ustanova za pružanje prve pomoći

telefon

 

Dom zdravlja Slunj

047/ 777 113, (94)

 

 

 

 

 

 

subjekt

vozila i mehanizacija

telefon

 

 

Autoprijevoznik Rendulić, Rakovica 1

bageri, kamioni

098/ 364 061,

 

 

047/ 784 015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunalno poduzeće “Spelekom” d.o.o., Rakovica

telefon

 

direktor Jurica Cindrić

047/ 784 101, 098/ 171 6753

 

 

 

 

 

dispečer HEP

telefon

 

Elektrolika Gospić (0-24h)

053/ 776 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon

 

 

operativni vatrogasni centar JVP Karlovac

 

047 611 673 (93)

 

 

 

DUZS Centar 112

 

 

112

 

 

 

Šumarija Rakovica

 

 

047 784 003, 784 009

 

 

 

Policijska postaja Slunj

 

 

047 777 000  (92)

 

 

 

 

 

 

 

“Hrvatske šume”

odgovorna osoba

telefon / mobitel

 

Šumarija Rakovica

Ivan Pavličić

047811 403, 098 446 813

 

interventna grupa

Ivan Bertović

098 447 023

 

 

Davor Malkoč

099 317 8228

 

 

 

 

vatrogasni zapovjednik Karlovačke županije

telefon

 

Dragutin Foschio

047/ 412 761, 098/ 698 276

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

funkcija

 

Ime

 

telefon

 

mobitel

 

 

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a Rakovica

 

 

 

predsjednik

 

Ivan Bićanić

 

047 784 001

 

098 373 511

 

zapovjednik

 

Ilija Prebeg

 

047 784 014

 

098 948 1201

 

 

ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a Drežnik Grad

 

 

 

predsjednik

 

Ante Jandrić

 

047 782 267

 

091 534 4364

 

zapovjednik

 

Jure Vidoš

 

047 782 108

 

098 610 238

                 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj