Top Panel
Srijeda 28 Lis 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine za postavu kioska na lokaciji „Rakovica-Kulturno središte“

od 13 Travanj 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 944-15/16-01/01

URBROJ: 2133/16-16-1

Rakovica, 11. travnja 2016.

 

            Na osnovu članka 12. i 13. Odluke o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, pokretnih i drugih naprava na području Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 07/11) kao i Odluke o visini zakupnine za štandove i zemljišta - javne površine namijenjene postavljanju kioska i dr. pokretnih i sličnih naprava (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 07/11), općinski načelnik Općine Rakovica raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu kioska

na lokaciji  „Rakovica-Kulturno središte“

 

            Predmet natječaja je davanje u zakup lokacije u Rakovici za postavu kioska ugostiteljske namjene vezane uz pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga.

Lokacija se nalazi na dijelu neizgrađenog građevinskog zemljišta namijenjenog za gradnju Kulturnog središta, označenog k.č.br. 1304/5 u k.o. Rakovica.

            U zakup se daje zemljište za postavu kioska maksimalnih dimenzija 3,0 x 4,0 m koji mora  biti drveni u smeđoj, sivoj ili zelenoj nijansi, sa šalterom za pružanje usluga. Površina  za zakup je ukupno 12,00 x 12,00 odnosno 144,00 m2, te se ista može koristiti za postavu objekta montažnog kioska, postavu septičke jame i uređenje prostora oko kioska s prilazom.

Predmet zakupa je samo zemljište, a zakupac  sam osigurava infrastrukturu (priključak vode, struje, telefona), te obvezno osiguranje odvodnje otpadnih voda iz objekta  u septičku jamu odgovarajućeg kapaciteta. Za investirano u navedenu infrastrukturu i objekt zakupac nema  prava na povrat uloženih sredstava. Pri raskidu ili prekidu ugovora o zakupu predmetno zemljište (lokaciju) mora se  osloboditi od objekta i infrastrukture i vratiti u prvobitno stanje.

Početna cijena zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta, bez osigurane infrastrukture je 6,00 kn/m2  mjesečno.

Ponuđači su dužni uplatiti polog za ozbiljnost ponude u dvostrukom iznosu od početnog iznosa zakupnine. Uplata se vrši na račun Općine Rakovica br. HR3223900011836500004, poziv na br. 68 7706 – OIB.

            Zakup se daje  na vremenski period od 6 (šest) mjeseci, uz obvezu prijevremenog raskida ugovora ukoliko se pristupi privođenju namjeni dodijeljenog zemljišta – izgradnji objekata planiranih na toj lokaciji, za što zakupac potpisuje posebnu izjavu o suglasnosti s istim.

Ponuda za zakup treba sadržavati:

- pisani dio sa imenom i prezimenom ponuđača ili nazivom pravne osobe, OIB, mjesto-lokaciju  za koju se natječe, te visinu ponuđene zakupnine u _________kn/m2,

- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, te izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o registraciji za udruge građana iz kojeg je vidljiva registrirana djelatnost pružanja jednostavnih ugostiteljskih usluga,

- dokaze o plaćenim obvezama po osnovi poreza i doprinosa,

- dokaz o tome da je natjecatelj uplatio polog za sudjelovanje na natječaju, 

- ovjerenu izjavu o obvezi prijevremenog raskida ugovora ukoliko Općina pristupi  privođenju namjeni dodijeljenog zemljišta – izgradnji objekata planiranih na toj lokaciji (obrazac se podiže u Općini),

- potvrdu da ponuditelj nema nepodmirenih dugovanja prema Općini ili prema trgovačkim društvima ili ustanovama u kojima udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu, odnosno osnivačko pravo ima Općina Rakovica, po bilo kojoj osnovi.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži najviši iznos zakupnine.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena.

Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana, odnosno do 20.04.2016. godine.

 Ponude na natječaj upućuju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA RAKOVICA, Rakovica 6, Rakovica s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP LOKACIJE“, preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici općinske uprave.

 

            Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:

 

- ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz prethodnih ugovora o zakupu javnih površina,

- koji ima nepodmirena dugovanja prema Općini ili prema trgovačkim društvima ili ustanovama u kojima udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu, odnosno osnivačko pravo ima Općina Rakovica, po bilo kojoj osnovi.

 

            Rok za sklapanje Ugovora o zakupu, po provedenom natječaju, je 15 dana od dana dostave Odluke o odabiru ponude - poziva za sklapanje ugovora.

 

            Ugovor o zakupu zaključiti će se kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu, o trošku zakupnika.

            Izabrani ponuditelj gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi Ugovor o zakupu ili prilikom zaključenja ugovora ne dostavi instrumente osiguranja propisane natječajem.

            Zakupnik preuzima obvezu ishoditi lokacijsku dozvolu i/ili rješenje o uvjetima građenja ukoliko je ista potrebna prema posebnim propisima,  odnosno da ishodi sve potrebne dozvole. Ukoliko nije potrebno odobrenje za gradnju sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima potrebno je o tome prije sklapanja ugovora ishoditi potvrdu ili mišljenje od Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo, Ispostava Slunj. Nepotpuna i nepravodobna ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača neće se razmatrati.

Općinski načelnik zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja, ako je to u interesu Općine.

Sudionici natječaja bit će obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača u roku od 15 dana nakon otvaranja ponuda.

Natjecateljima će se uplaćeni iznos pologa za ozbiljnost ponude vratiti nakon dovršenja natječaja, a najkasnije u roku od 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat pologa, a Općinski načelnik može izabrati, drugu po redu, najpovoljniju ponudu, odnosno poništiti natječaj za tu lokaciju i/ili raspisati novi natječaj.

Fizička ili pravna osoba koja je, sukladno odredbama ove Odluke, izabrana kao najpovoljniji ponuditelj za dodjelu javne površine, odnosno dijela ne izgrađenoga građevinskog zemljišta, sklapa s Općinom ugovor o zakupu.

Ako zakupac ne sklopi ugovor o zakupu u roku od 15 dana od dostave poziva za sklapanje ugovora, smatra se da je odustao od sklapanja ugovora.

Uvid u lokaciju moguć je u uredu Općine svaki radni dan od 8,00 -13,00 sati.

 

Općinski načelnik

Franjo Franjković

 PRILOG: Obrazac Izjave

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj