Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu

od Četvrtak, 25 Veljača 2010 00:00.

Na temelju  Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  (''Narodne novine'' br.  47/90 i 27/93) te članka 23. Statuta Općine Rakovica  (''Glasnik  Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica  na svojoj 10. sjednici održanoj dana 25.02.2010  godine donosi

 

PROGRAM

  JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA  ZA 2010. GODINU

 

Članak 1.

 

Programom  javnih potreba u kulturi općine Rakovica za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti,poslovi i djelatnosti  u kulturi  od značaja za općinu Rakovica kao i njenu promociju.

Ovim Programom obuhvaćaju se slijedeća područja kulturnih djelatnosti:

-glazbena i glazbeno-scenska djelatnost,

-dramska umjetnost,film i kinematografija,

-knjiga i nakladništvo,

-likovna umjetnost,

-nove medijske kulture i međunarodna kulturna suradnja,

-muzejska djelatnost,

-ostali nespomenuti rashodi  za kulturne manifestacije.

 

Članak 2.

 

Program javnih potreba u kulturi sastavlja se na osnovu zahtjeva i programa ustanova, udruga i drugih pravnih ili fizičkih osoba iz oblasti kulture.

 

Članak 3.

 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. ovog Programa osiguravaju se u proračunu Općine Rakovica za 2010. godinu po pojedinim pozicijama proračuna te se isplaćuju na osnovu  Plana raspodjele sredstava koji je sastavni dio ovog Programa  te na osnovu Odluke o izvršenju proračuna.

 

Članak 4.

 

Prikaz planiranih sredstva za pojedina područja kulturnih djelatnosti  daju se slijedećim tabelarnim prikazom- Plan raspodjele sredstava u 2010. godini:

 

 

Djelatnost i korisnik/organizator

Naziv programa

Iznos i način financiranja-plaćanja

Pozicija proračuna

 1. 1.       GLAZBENA I GLAZBENO SCENSKA

 

 

 

 

KUD  Izvor , Rakovica, Rakovica 6, 47245 Rakovica

Redovan rad i odlasci na manifestacije kulturno umjetničkih skupina

15.000,00

Tromjesečno u toku godine

 

187

Glazbene  manifestacije  povodom :   Dana općine Rakovica, proslave blagdana Sv. Antuna i proslava Sv. Jelene

Organizator –OPĆINA RAKOVICA

 

Srednja škola Slunj

 

 

 

Dan općine Rakovica 05.08.2008

Blagdan Sv. Antuna 13.06.2008

Proslava blagdana  Sv. Jelene  18.08. 2008. Ostale nespom. priredbe i manifestacije

 

Organiziranja maturalne

zabave

30.000,00

Podmirenje troškova manifestacija po računima  ili ugovorima

 

 

 

 

 

 

 

2.000,00 kn za maturalnu zabavu –tekuća donacija

 

188-191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134

 

 

 

 1. 2.       DRAMSKA UMJETNOST, FILM,KINEMATOGRAFIJA

 

 

 

Osnovna škola Eugen Kvaternik  i Društvo Naša djeca

-nastup dramskih skupina za školske proslave

Proslava Sv. Nikole

6.000,00 za nabavu dječjih darova

 

272

 

 1. 3.       KNJIGA I NAKNADNIŠTVO

 

 

 

Osnovna škola „Eugen Kvaternik“ ,Rakovica

Nabava opreme i knjižnog fonda knjižnice

30.000,00 uplatom po ispostavljenoj ponudi

141

 1. 4.       LIKOVNA UMJETNOST

 

 

 

 Društvo naša djeca

 

 

 

 

Likovne radionice  i rad  udruge, te izleti

8.000,00  tromjesečnim uplatama tek.donacije

279

 

 

 

 

198

 1. 5.       NOVE MEDIJSKE KULTURE I MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

 

 

 

 1. MUZEJSKA DJELATNOST

 

 

 

Općina Rakovica-Rekonstrukcija kule starog grada Drežnik

Sanacija kule u muzejski prostor i vidikovac

400.000,00 kn + 65.000,00

Troškovi -radovi na osnovu ugovora  s izvođačem

195+194

Izmjena projektne dokumentacije kulturnog centra Eugen Kvaternik

Izmjena projektne dokumen. muzejsko, izložbenog –kult. centra u Rakovici

80.000,00 troškovi izmjena projekta

196

                         SVE UKUPNO:

 

 

636.000,00 kn

 

 

Članak 5.

 

Općinsko vijeće Općine  Rakovica će svojom odlukom u slučaju potrebe utvrditi  izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica u okviru planiranih sredstva.

Članak 6.

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. Ovog programa  i podnosi izvješće o ostvarenju programa.

 

Članak 7.

 

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 612-01/10-01/01

URBROJ: 2133/16-10-2

Rakovica, 25.02.2010.

                                                                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                                                  Zoran Luketić,  bacc.oec.

Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. g.

od Ponedjeljak, 15 Veljača 2010 00:00.

Na osnovu članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 770/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09)  te članka 39. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09) općinski načelnik  Općine Rakovica daje slijedeće

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2009 GODINI

 

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2009 godini  (u daljnjem tekstu Program) usvojenim na sjednici Općinskog vijeća dana 17.03.2009. godine, te  izvršenim izmjenama i dopunama  na sjednici dana 29.01.2010 godine,određeni su financijski iznosi  za obavljanje pojedinih  komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade.

Sredstava  komunalne naknade utrošena su za obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

            -odvodnja atmosferskih voda, 

            -održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

            -održavanje javnih površina,

            -održavanje nerazvrstanih cesta,

            -održavanje groblja,

            -javna rasvjeta.

 

Sukladno Odluci o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 50/2008) dio sredstava komunalne naknade  koristi se za održavanje školskih objekata i objekata i financiranja redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava Rakovica i Drežnik Grad.

 

KOMUNALNE

DJELATNOSTI

       

  Plan  po                       Utrošeno iz               Sufinanciranje        Ostali izvori  Programu                       iz komunalne                građana                        

                                                                                                                                                                        

1.Odvodnja atmosf. voda

 10.000,0                utrošeno kroz održ. cesta                             

2.Održavanje

čistoće,čišćenje javnih površina

122.000,00                               77.888,45                             

3.Održavanje javnih

površina

125.000,00                              124.949.99

                                                                                                  

4.Održavanje nerazvrstanih cesta

472.403,85                              606.823,18         65.334,22         Opć. proračun             

                                                                                                       21.727.91

                                        

5.Održavanje groblja i mrtvačnica

110.000,00                               11.175,33                                        100.000,00

                                                                                                Općina Pl. jezera                                                                                                                                                                                                                  

          

6.Javna rasvjeta

440.000,00                               440.227,07

7.Održavanje školsk.obj.

76.000,00                                   75.671,49           

8. Održavanje objekata i financiranje redov.djel. DVD

RAKOVICA

DREŽNIK

1.224.456,80                          1.222.233,80          

UKUPNO:

2.745.826,30                           2.558.969,20        65.334,22        121.727,91

 

 

 

Prema stanju zaduženosti i naplaćenosti  komunalne naknade u 2009 godini,  s danom 01.01.2010. godine isto iznosi:

-         zaduženo je ukupno za 2009 godinu  1.898.111,49 kn,

-          naplaćeno s dugovanjima iz proteklih godina ukupno 2.558.969,20 kn,

-         neutrošeno sredstava koja se prenose u 2010 godinu iznose 0,0  kn,

-         sveukupno uloženo u 2009 godini  2.746.031,30 kn.

 

U prilogu se daje prikaz plaćanja po naseljima kroz mjesece, te prikaz potrošnje javne rasvjete po trafostanicama naselja.

 

Iz navedenog je vidljivo da su prikupljena sredstva u 2009 godini u iznosu od 2.558.969,20 kn  u potpunosti utrošena. Planirana sredstva Programom u iznosu od 2.745.826,30 kn utrošena su u iznosu od  2732.005,30 kn odnosno 100%. Uz sredstva komunalne naknade  dio radova na održavanju groblja, mrtvačnica  i nerazvrstanih cesta korištena su iz samodoprinos građana i proračuna Općine Rakovica i Općine Plitvička Jezera. Iz sredstava komunalne naknade  mogu se podmiriti  troškovi potrošnje i održavanja javne rasvjete, održavanja groblja, održavanja čistoće javnih površina, održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta u nivou najosnovnijih radova održavanja makadamskih prometnica i modernizacije asfaltnim zastorom, te čišćenje snijega u zimskim uvjetima.

Najveći prihod komunalne naknade u 2009 godini je od Vojnog poligona i naplaćeno je 1.145.320,00, autokampa Čatrnja 122.698,83 kn , hotel Grabovac 90.185,80  kn, te autokamp Grabovac  22.070,76 kn.

U toku 2009 vršila se daljnja  naplata dugovanja kao i  revizija zaduženja.

 

Zbog obveza izgradnje javne rasvjete u novim građevinskim zonama ili ne osvijetljenim naseljima i stalnih zahtjeva građana za dopunjavanje iste, kao i povećane cijene el.energije, uključivanja javne rasvjete tijekom cijele noći u  naselju Rakovica i Grabovac i dalje su značajni  troškovi održavanja iste. Od ukupnih troškova održavanja sama potrošnja električne energije za rasvjetu iznosi 306.646,15 kn. Uključenost rasvjete tijekom cijele noći vrši se na osnovu zahtjeva Policijske postaje Slunj zbog učestalih krađa i provala u napuštene i javne objekte. Isto tako treba napomenuti da je reguliranje režima paljenja i gašenja vršeno na način da se javna rasvjeta gasi u toku noći ovisno o godišnjem dobu ali u prosjeku  ne svijetli od 2,00 sata do 5,0 sati ujutro.Održavanje rasvjete obavlja se  preko ugovornog izvršitelja  - Obrt ELKO RAD iz Slunja, a distributer je Elektrolika Gospić.

 

Nerazvrstane ceste održavane su iz djela sredstava komunalne naknade, iz  sredstava samodoprinosa građana za asfaltiranje, te iz ostalih prihoda općine.

Za ostale radove koji se financiraju iz komunalne naknade a odnose se na  održavanja javnih površina, održavanja čistoće javnih površina i javnu rasvjetu utrošena su samo sredstva iz komunalne naknade.

Održavanja groblja vršeno je kroz radove sadnje ukrasnog zelenila, radova na mrtvačnici Drežnik Grad, i ostalom održavanju groblja ,a iz sredstva komunalne naknade i proračuna Općine Plitvička jezera jer stanovnici ove susjedne općine koriste groblje u naselju Drežnik Grad. Trošak odvodnje atmosferskih voda rješavan je u sklopu održavanja prometnica a nekih većih zahvata nije bilo. 

 

Uz navedena ulaganja sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu u toku 2009 godine sufinancirani su radovi na održavanju – obnavljanju vatrogasnih objekata u Drežnik Gradu i Rakovici, te  objekata Osnovne škole u Rakovici.

Prilog ovom izvješću čini:

-prikaz troškova potrošnje javne rasvjete po TS naselja

-prikaz postotka neplaćanja po naseljima

 

                                                            

KLASA: 363-02/10-01/02                                                   

URBROJ: 2133/16-10-3

Rakovica,15.02.2010.

                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                       Franjo Franjković

Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2009. godini

od Petak, 29 Siječanj 2010 00:00.

Na osnovu članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 26/03, 82/04, 110/04 i 38/09), te članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 9. sjednici održanoj dana 29.01.2010. godine donijelo je:

 

Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2009. godini

 

 

Članak 1.

            Ovim Programom vrše se izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2009. godini  radi usklađenja potrebnih radova s izvorima  financijskih sredstava potrebnih za realizaciju  slijedećih komunalnih djelatnosti:

-         odvodnja atmosferskih voda,

-         održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

-         održavanje javnih površina,

-         održavanje nerazvrstanih cesta,

-         održavanje groblja,

-         javna rasvjeta.

 

   Članak 2.

            U 2009. godini planira se financiranje komunalnih djelatnosti iz sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda proračuna  za:

 

 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

Obzirom na brdoviti krajolik i izgrađenost naselja mogući su problemi s odvodnjom atmosferskih voda. Zbog toga je potrebno održavati postojeće odvode ,te atmosferske vode usmjeravati prirodnim tokom ,osiguranjem i održavanjem odvodnih jaraka uz postojeće prometnice. Navedene radove posebice izvoditi u naseljima: Rakovica, Drage, Korana, Drežničko Selište, Korita –novo naselje, Rakovičko Selište, Drežnik Grad, Brajdić Selo, te ostalim  naseljima po potrebi.

Rješavanje oborinskih voda izgradnjom kanala ili slivnika s lokalnih prometnica ili prilaznih putova koji su na strmim dijelovima vezani uz državnu, županijsku ili lokalnu prometnicu.

Za navedeno planira se izdvojiti iz komunalne naknade 10.000,00 kn sa pozicije 32. Proračuna Općine a izvoditi će se u sklopu radova održavanja prometnica

 

 1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

 

Održavanje čistoće na pješačkim stazama  kroz naselja Rakovica,Drežnik Grad i Grabovac čišćenje i održavanje svih autobusnih nadstrešnica uz državnu, županijsku i lokalnu cestu, čišćenje sajmišta i parkirališta u Rakovici, Grabovcu  i Drežnik Gradu.

 Navedeni radovi obavljaju se u proljeće najzad do travnja, te dalje jedan puta mjesečno u ljetnom periodu, a prema potrebi i češće ako se utvrdi iznimna potreba.

 Na prostoru naselja Grabovac uz postojeći TIC, u Rakovici kroz naselje uz državnu cestu, u Drežnik Grad od škole do autobusnog ugibališta, te na ostalim  javnim površinama i uz pješačke prolaze popuniti  košarama za smeće te iste jednom tjedno ili po potrebi dva puta u ljetnim mjesecima prazniti i odvoziti otpad .

Sanacija divljih deponija provoditi će se sukladno ugovoru s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a za iste ili za sanaciju manjih  deponija (uz groblja, uz prometnice,  u Novoj Kršlji)  koristiti će se sredstva komunalne naknade.

 

Nabava opreme i obavljanje manjih radova planira se financirati iz komunalne naknade  u iznosu od 122.000,00. kn sa pozicija 45 49, 52,55, 56, i 57 proračuna općine

 

 1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

Redovito održavanje postojećih javnih površina  kroz čišćenje, košnju trave,obrezivanje drvenastog raslinja i sadnju novog ukrasnog raslinja i cvijeća na prostorima uređenih javnih zelenih površina te po naseljima u dogovoru s predstavnicima mjesnih odbora ,a posebno na prostorima  sakralnih obilježja (križevi) ili spomenici na javnim površinama, uz objekte mrtvačnice u naseljima Drežnik Grad i Rakovica  na prostoru novog parkirališta i placa gdje je potrebno posaditi i održavati ukrasno grmlje ,zelene površine,čišćenje prije i nakon javnih događanja .

Na postojećim autobusnim  stajalištima nastaviti s uređenjem i održavanjem  nadstrešnica i podloga(Korita, Oštarski Stanovi, Grabovac).Javnu površinu oko bine na prostoru sajmišta u Rakovici urediti elektrifikacijom – postaviti elektro ormariće za priključenja zakupaca i rasvjete na nisko naponsku el.mrežu u vrijeme javnih okupljanja .

Parkirališta uz groblja i u naseljima  redovno čistiti i održavati.

Prostor oko spomenika Eugenu Kvaterniku označiti novijim obilježjima ili eksponatima izložbe na otvorenom, postaviti klupe i urediti šetnicu do vatrogasnog doma.

Postojeće sportske terene po naseljima  dopuniti  potrebnim sportskim napravama kao i napravama dječjeg igrališta u suradnji sa Sportskom udrugom i Društvom naša djeca.

            Pojedine zemljane ili makadamske  prometnice koje se manje koriste za promet već su postale biciklističke staze ili šetnice održavati kroz uklanjanje grmlja i raslinja s kolnika radi prohodnosti.Održavati prilazni put  i parkiralište do kupališta na Korani u naselju Selište Drežničko i Korana  ,te najmanje 2 puta u toku ljetnog perioda  pokositi prostor oko kupališta i  prazniti koševe za smeće na parkiralištu . Ozeleniti i održavati površine oko mrtvačnica.

            Urediti odmorište i manji trg  na  postojećem parkiralištu u centru Rakovice na lokalitetu budućeg kulturnog središta. Dio ovih aktivnosti planira se realizirati kroz  javne radove  uz sredstva Općine i Turističke zajednice općine Rakovica.

 

Za navedene djelatnosti i radove predviđa se financirati iz komunalne naknade  iznos od  125.500,00 kn s pozicija 35,36,37,79,132,143,195,196 proračuna Općine.

 

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Postojeće prometnice kroz naselja potrebno je održavati i rekonstruirati  i to kroz  slijedeće radove:

 

1. održavanje živica na  općinskim  putovima

 -na općinskim putovima u cestovnom zemljištu kroz naselja ili ne izgrađena područja, a koriste se povremeno za promet,potrebno je jednom godišnje  izvršiti sječu živica,

2.sanacija postojećih makadamskih prometnica nasipanjem udarnih rupa kamenim agregatom ili cijelih dionica makadamskih prometnica po potrebi dva ili tri puta godišnje izvršiti nasipanje,

3. izrada šahtova slivnika i dr. za odvodnju oborinskih voda sve na dionicama strmih prometnica kroz naselja,

            4.postavljanje signalizacije

-nabavljanje i postavljanje prometne signalizacije i putokaza na javne površine, lokalne putove i raskršća te ocrtavanje parkirališta ili staza,

            5. Ucrtavanje postojećih putova i izrada troškovnika

            Na području općine znatan je broj izgrađenih makadamskih ili asfaltnih prometnica kroz naselja koje se koriste kao javne lokalne ceste a nisu ucrtane u katastarske planove, niti su vlasništvo općine Rakovica čije rješavanje zahtjeva geodetske usluge. Isto tako  za saniranje ili modernizaciju istih  potrebno je izvršiti snimku postojećeg stanja, te izraditi troškovnike za iste. Takvi postupci uknjižbe vlasništva i  ucrtavanja istih zahtijevaju geodetske usluge te će se isto financirati iz sredstva komunalne naknade.  Za potpunu legalizaciju prometnica potrebna je projektna dokumentacija za ishođenje potvrde glavnog projekta  i dugotrajnost postupka što će se rješavati postupno,

            6. čišćenje snijega u zimskim uvjetima sukladno planu čišćenja snijega,

            7. modernizacija postojećih prometnica i javnih površina-asfaltiranje prometnica po naseljima Jelov Klanac, Korana, Rakovica, Grabovac, Selište Drežničko, Brajdić Selo.

 

Za navedene djelatnosti planira se izdvojiti iz sredstava komunalne naknade iznos od 561512,48  sa pozicija 32, 50, 60,161, 201 proračuna općine a za preostala potrebna sredstva kandidirati za projekte preko Ministarstva, Fondova, Županije, te samodoprinosom građana koji sufinanciraju 20- 30 % vrijednosti dionice ovisno o dužini iste i broju kućanstava  na dionici.

 

 1. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA

 

Na području Općine Rakovica potrebno je vršiti redovno održavanje groblja u  svim naseljima, najmanje  jednom godišnje krčenjem i sječom samoniklog raslinja oko groblja i odvozom nagomilanog smeća.

U grobljima je potrebno postaviti ogradu-zasaditi zeleno raslinje ,a postojeću održavati.

Prostore na ulazima u groblje popločiti i ozeleniti te postaviti oglasne table i table upozorenja. Unutar mrtvačnica obnoviti opremu i uređaje.

Za navedeno planira se izdvojiti iz sredstava komunalne naknade iznos od 10.000 kn sa pozicije 34 i 48, te 100.000,00 kn sredsatva od Općine Plitvička Jezera čiji stanovnici koriste groblje Drežnik Grad.

 

 

 1. JAVNA RASVJETA

 

Na području općine Rakovica gotovo sva naseljena naselja  (izuzev naselja , Broćanca, Ćuić Brdo, Brezovac, Kordunski Ljeskovac  i dijela  naselja Jelovog Klanca-Močila) opskrbljena  su javnom rasvjetom koju je u toku godine potrebno održavati kroz zamjenu dotrajale opreme istrošenih žarulja te popunjavanjem novim ili ukidanjem pojedinih rasvjetnih tijela. Sukladno sredstvima potrebno je dograditi mrežu javne rasvjete uz javne prometne površine u naseljima. Uz navedeno predvidjeti troškove utroška električne energije.

 

Za obavljanje ove djelatnosti planira se izdvojiti iz  sredstava komunalne naknade ukupno 440.000,00 kn  s pozicija proračuna 19 i 39 Proračuna Općine.

 

 

 1. REDOVAN RAD DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTVA I ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA

 

Na području općine Rakovica djeluju dva Dobrovoljna vatrogasna društva Rakovica i Drežnik Grad  koja za svoj redovan rad trebaju nabaviti potrebnu opremu te još uvijek obnavljaju ratom razrušene vatrogasne domove. Objekti će se obnavljati sredstvima komunalne naknade , Ministarstva i ostalih izvora kako bi se osigurali uvjeti za redovan rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rakovica i Drežnik Grad.

Isto tako osnovna škola u Rakovici djelomično je rekonstruirana i obnavljana ali još ne u potpunosti te je radi sigurnosti učenika i osiguranja uvjeta rada  potrebno nabaviti nove opreme i izvoditi radove održavanja iste.  Za isto je potrebno izraditi tehničku dokumentaciju i troškovnike te će se dio sredstava komunalne naknade  koristiti za potrebe održavanja škole.

 

            Za obavljanje djelatnosti Dobrovoljnih vatrogasnih društava iz komunalne naknade izdvaja se za gašenje požara , redovan rad  i radove obnavljanja i održavanja  objekata vatrogasnih domova    sa pozicija proračuna br. 47, 114,115, 141, i 142,  ukupno 1.224.456,80 kn, a za ulaganja u školstvo 76.000,00 kn sa pozicije 147 proračuna Općine.

 

Članak 3.

 

            Za provođenje planiranih radova potrebna su dodatna financijska sredstva koja se predviđaju namiriti iz drugih izvora, a to su uz komunalnu naknadu, Proračun općine Rakovica, Proračuna karlovačke županije, sredstva Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja  , Hrvatskih cesta,  Turističke zajednice općine Rakovica, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,Proračuna Općine Plitvička jezera i dr. programa.

Prikaz radova i planiranih financijskih sredstava za radove iz članka 2. ovog Programa:

 

 

___________________________________________________________________

    Predviđeni radovi                                              Iz komunalne                Ostali izvori                                          

                                                                            naknade                  

___________________________________________________________________

1.Odvodnja atmosf.

    voda                                                                      -u održavanju nerazvrstanih cesta                                    

___________________________________________________________________                       

2. Održavanje čist.

    u dijelu koji se

    odnosi na čišćenje

    javnih površina                                         122.000,00                                                                                                                                                    

 

3. Održavanje javnih                           

   površina                                                     125.000,00                                    

___________________________________________________________________

 

4. Održavanje nerazv.                                                                                 samodoprinos građana

    cesta                                                         561.512,48                           65.334,22

                                                                                                                          proračun općine

                                                                                                                                 21.522,90

___________________________________________________________________

5. Održavanje groblja                                                10.000,00                 100.000,00 općina                                                                                                                                                                                                                             Plitvička Jezera                                                                                 ___________________________________________________________________

6. Javna rasvjeta                                          440.000,00                                        

___________________________________________________________________

 

7. Redovan rad DVD-a

i Osnovne škole                                                  1.300.456,80

UKUPNO:                                                       2.558.969,20         +              186.857,12
SVE UKUPNO ulaganje u 2009 godini: 2.745.826,30 kn
Sve ukupno ulaganje  iz komunalne naknade u 2009 godini je 2.558.969,20 kn   
Naplaćeno u 2009 godini : 1.898.111.49 kn
Prenesena sredstva iz 2008. godine  660.857,80kn
                                                  

                                                          

Članak 4.

 

Poslovi održavanja čišćenja i sanacija prometnica  iz navedenog programa obaviti će se dijelom preko općinskog komunalnog poduzeća Spelekom d.o.o, sukladno ugovorima, a ostali poslovi, povjeriti će se najpovoljnijem registriranom izvođaču ili ugovornom izvođaču radova (održavanje javne rasvjete).

 

                                                                       Članak 5.

 

            Danom stupanja na snagu ovog Programa prestaje važiti Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2009. godini (KLASA: 363-02/09-01/02, URBROJ:  2133/16-09-1) od dana 17.03.2009. godine.

 

Članak 6.

 

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

KLASA: 363-02/09-01/02

URBROJ:  2133/16-08-2

Rakovica, 29.01.2010.

                                                                                             

                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                      Zoran Luketić, bacc.oec

 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine

od Petak, 29 Siječanj 2010 00:00.

Na osnovu članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 26/03, 82/04,110/04, 38/09), te članka 23. Statuta Općine Rakovica  (''Glasnik Karlovačke županije' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 9. sjednici održanoj dana 29.01.2010. godine donijelo je:

 

 

P R O G R A M

 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

za period 2010. godine

 

Članak 1.

 

            Ovim Programom planiraju se radovi i financijska sredstva vezani za građenje objekata , nabavu uređaja  i opreme komunalne infrastrukture na području općine Rakovica u 2010 godini.

 

Članak 2.

 

1. GRAĐENJE  OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE

 

Planiraju se radovi na uređivanju javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjeta. Izvori za financiranje osigurali bi se iz sredstava komunalnog doprinosa, proračuna Općine Rakovica, naknada za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, Županija, turističke zajednice, donacije i sl.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                                     Izvori  financiranja

 

                                                                                     Kom. doprinos                   Proračun općine                                                                      Ostali 

                                                                                  (Ministarstva, Karlov. Žup., TZ    Rakovica i dr.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1.Javne površine

Uređenje prilaza i vidikovaca                                                                                                                            Žup. proračun  70.000,00 kn

Informativne table za naselja                                                                              50.000,00 kn

 

Izgradnja nogostupa Oštarski Stanovi- Rakovica            20.000,00 kn                                         IPA prog. 607.000,00 kn + 188.000,00 kn Drž. proračun

Izgradnja nogostupa Grabovac                                                                                                  IPA prog. 1.080.000,00 kn +300.000,00 kn Drž. proračun

Izgradnja nogostupa Selište Drežničko                                                                    100.000,00 kn                              IPA prog. 372.000,00 kn +  24.000,00 kn Državni proračun Kapitalna donacija OŠ Eugen Kvaternik za

dogradnju nogom. igrališta u Rakovici                                                                                                                Državni proračun 70.000,00 kn

Projektna dokumentacija autobusnih stajališta                                                            15.000,00 kn                                                                                                      

Uređenje i sanacija deponije Ćuić Brdo                           20.000,00 kn                                                                                                                                                                                                        

Vrijednost investicije : 2.652.194,00 kn

__________________________________________________________________________________________________________________________

2.Nerazvrstane ceste:    

 Izgradnja ulazne prometnice u

Poduzet. zonu Grabovac                                                                                  5.000,00 kn       Županijski pror. 65.000,00 kn + 117.000,00 Državni pror.

                                                                                                                                                                     + 560.000,00 IPA program

Prometnice unutar  Poduzetničke

Zone Grabovac                                                                                                                                       Državni proračun   973.000,00 kn + 560.000,00 kn IPA prog.

 

Geodetski elaborati                                                                                            10.000,00 kn                       

Modernizacija prometnica –asfaltiranje                                                               80.000,00 kn

Izgradnja prometnica u građev. zonama                                                                                                        Županijski pror. 100.000,00 kn                                

                                                                            

Izgradnja prometnica

 

Vrijednost investicija: 2.470.000,00kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3 .Groblja

 

Izrada planova uređenja groblja                                                                            10.000,00 kn                      Općina Plitvička Jezera 80.000,00 kn

Geodetsko katastarski elaborati                                                                            20.000,00 kn                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                     

Vrijednost investicije: 110.000 kn

____________________________________________________________________________________________________________________________________________                            

4. Javna rasvjeta

Izgradnja NN mreže i javne rasvjete                                                                     25.000,00 kn

u građevinskim zonama

Izgradnja NN mreže i javne rasvjete u Poduz.

zoni Grabovac                                                                                                      60.000,00 kn                                 IPA program 108.000,00 kn + Državni proračun                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                    36.000,00 kn + Fond za zašt.okol. i energ. Učink. 190.000,00 kn

Vrijednost investicije: 439.000,00 kn 

_______________________________________________________________________________________________________________________________        

 

 

2. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I  NABAVKA OPREME

 

Planiraju se radovi za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ovi radovi financiraju se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, proračuna Općine Rakovica, naknade od koncesija i ostalih izvora financiranja ( Ministarstva, Županija, Hrvatske vode,donacije i dr. )

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                             Izvori financiranja

 

                                                        Komun.usluge                               Proračun i Koncesije                 Ostali izvori: (Ministartva,

                                                                                        naknada za priključak                                                                           Fondovi , Hrvatske vode i drugi)                                                                                                                                                                                                                                       _______________________________________________________________________________________________________________________________

1.Opskrba pitkom vodom

 

VODOVODNA MREŽA:                   

Kapitalna pomoć Speklekomu d.d. za

projektiranje vodovoda                                                 10.000,00 kn                                        100.000,00 kn                                                                                          

                                                                                  

Ukupna vrijednost investicije: 110.000,00          

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Odvodnja i   pročišćavanje otpadnih voda

KANALIZACIJSKA MREŽA

Kapitalna pomoć Spelekomu za sustav kanalizacije                                                                   30.000,00 kn

                                                                                                                                             50.000,00 kn

                                                                                                                    

 Vrijednost investicije:  80.000,00 kn                                    

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME

 

Navedeni radovi obuhvaćaju održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo, a isto se financira iz cijene komunalne usluge, proračuna Općine, naknade za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županije, donacije, samodoprinos)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                              Izvori financiranja                     

       Ostali izvori(Ministartva

Opis radova                                                                         Komun. usluge                     Proračun i Koncesije                             Fondovi, Županija i  dr.)                                         

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1. Prijevoz putnika

Prijevoz školske djece                                       -                                

Vrijednost investicije:  0 kn     

_______________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                           

2.Održavanje čistoće

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društva

-sufinanciranje troškova nabave

vozila komunalnom poduzeću

Spelekom za skupljanje

komunalnog otpada                                                                                                     120.000,00  kn

                                                                                   

Vrijednost investicije : 120.000,00 kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3.Odlaganje komun.

   otpada

Uređenje i izgradnja  deponije Ćuić Brdo                                                                      150.000,00 kn                 Županijski proračun 200.000,00 kn+ Fond za

                                                                                                                                                                    zaštitu okoliša i ener. učin. 3.300.000,00

Vrijednost investicije: 3.650.000,00 kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________                                 

 

4. Tržnice na malo

Izgradnja otvorene tržnice-vanjski štandovi u

Poduzetničkoj zoni Grabovac                                                                                       9.000,00 kn                                                                                                                           

Vrijednost investicije:  9.000,00 kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________

SVE UKUPNO =9.615.194,00 kn

                                  

 

                                  

 

 

                                                                                  Članak 3.

 

                                                           Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

 

 

KLASA: 363-02/10-01/02

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 29.01.2010.

 

 

                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                      Zoran Luketić, bacc.oec.

Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini

od Petak, 29 Siječanj 2010 00:00.

Na osnovu članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 26/03, 82/04,110/04 i 38/09), te članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' 21/09),  Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 9. sjednici održanoj dana 29.01.2010 godine donijelo je:

 

P R O G R  A M

 

održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini

 

 

Članak 1.

            Ovim Programom daje se opis i opseg poslova održavanja i obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade  s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima s iskazom  izvora  financijskih sredstava potrebnih za realizaciju.

 Iz sredstava komunalne naknade obavljaju se slijedeće  komunalne djelatnosti, a to su:

-         odvodnja atmosferskih voda,

-         održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

-         održavanje javnih površina,

-         održavanje nerazvrstanih cesta,

-         održavanje groblja,

-         javna rasvjeta.

 

Članak 2.

 

            U 2010. godini planira se financiranje komunalnih djelatnosti iz sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda proračuna  za slijedeće djelatnosti:

 

 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

Obzirom na brdoviti krajolik i izgrađenost naselja mogući su problemi s odvodnjom atmosferskih voda. Zbog toga je potrebno održavati postojeće odvode ,te atmosferske vode usmjeravati prirodnim tokom ,osiguranjem i održavanjem odvodnih jaraka uz postojeće prometnice. Navedene radove posebice izvoditi u naseljima: Rakovica, Drage, Korana, Selište Drežničko, Korita –novo naselje, Rakovičko Selište, Drežnik Grad ,  Brajdić Selo, te ostalim  naseljima po potrebi.

U naselju Rakovica kod trgovine sanirati odvodnju  oborinskih voda  koje su zagađene fekalnim vodama i slijevaju se u potok Rakovica.

Rješavanje oborinskih voda izgradnjom kanala ili slivnika s lokalnih prometnica ili prilaznih putova koji su na strmim dijelovima vezani uz državnu, županijsku ili lokalnu prometnicu.

Za navedeno planira se izdvojiti iz komunalne naknade 10.000,00 kn s pozicije 232 Proračuna Općine.

 

 

 1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

 

Održavanje čistoće na pješačkim stazama  kroz naselja Rakovica-Oštarski Stanovi, Drežnik Grad , Grabovac i Čatrnja- Selište Drežničko ,  čišćenje i održavanje svih autobusnih nadstrešnica uz državnu, županijsku i lokalnu cestu, čišćenje sajmišta i parkirališta u Rakovici, Grabovcu  i  Drežnik Gradu. Sanacija deponije komunalnog otpada Ćuić Brdo i divljih deponija na području Općine.

 Radovi održavanja čistoće po naseljima obavljat će se u proljeće najzad od travnja, te dalje jedan puta mjesečno u ljetnom periodu, a prema potrebi koju će utvrditi komunalni redar  i češće.

U zimskim uvjetima sve pješačke staze i parkirališne  površine u naseljima Rakovica, Drežnik Grad  i Grabovac očistiti od snijega i osigurati prolaz i promet najzad od 7,00 sati ujutro i po  nalogu komunalnog redara.

 Na prostoru pješačkih staza  naselja Grabovac uz postojeći TIC, u Rakovici kroz naselje uz državnu cestu, u Drežnik Gradu od škole do autobusnog ugibališta,  te na ostalim  javnim površinama i uz pješačke prolaze  po nalogu komunalnog redara  iste popuniti  koševima za smeće te ih jednom tjedno ili po potrebi dva puta u ljetnim mjesecima prazniti i odvoziti otpad.

Sanacija postojeće deponije Ćuić Brdo i uređenje iste kao deponije komunalnog otpada provoditi će se sukladno ugovoru s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji osigurava 80 %  a Općina 20 % ukupne investicije.  Općina Rakovica iz komunalne naknade osigurati će dio sredstva za sanaciju postojeće deponije u iznosu od 80.000,00 kn.

Sanacija divljih odlagališta ( u Jelovom Klancu, Čatrnji i Rakovičkom Selištu , te završetak sanacije u Oštarskim Stanovima) planira se zbog značajnih troškovničkih radova provesti iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz sufinanciranje općine sa 20 % a Fonda sa 80%.

U početku svibnja organizirati preko Spelekom d.o.o. akciju odvoza glomaznog otpada iz domaćinstava kroz postavu kontejnera veće zapremine  u određeno vrijeme po naseljima Općine.

Općina Rakovica zajedno sa gradom Slunjom i općinom Cazin kandidirala se za sredstva EU vezana za održavanje –čišćenje javnih površina uz vodotok rijeke Korane za što je potrebno osigurati 50.000,00 kn, a ista su planirana na poziciji 207 Proračuna Općine Rakovica –opći prihodi i primici.

Radi smanjenja troškova odvoza komunalnog otpada za kućanstva i pravne osobe s područja Općine Rakovica osiguravaju se sredstva za subvenciju Spelekom-u d.o.o. za odvoz otpada u iznosu od 30.000,00 kn godišnje.

 

Usluge održavanja čistoće i subvencije financiraju se iz komunalne naknade  u iznosu od 270.000,00 kn s pozicija 210- 215 proračuna Općine.

 

 

 

 1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

Redovito održavanje postojećih javnih površina  kroz, košnju trave,obrezivanje drvenastog raslinja, održavanje i sadnju novog ukrasnog raslinja i cvijeća na prostorima  uređenih javnih zelenih površina te po naseljima u dogovoru s predstavnicima mjesnih odbora. Posebno hortikulturno uređenje i održavanje češće vršiti  na prostorima  sakralnih obilježja (križevi) ili spomenici na javnim površinama, uz objekte mrtvačnice u naseljima Drežnik Grad i Rakovica  na prostorima parkirališta i placa.

Na postojećim autobusnim  stajalištima održavati  nadstrešnice i podloge stajališta.

Prostor oko spomenika Eugenu Kvaterniku održavati redovnom košnjom i uređenjem  cvjetnjaka, te nastaviti s uređenjem šetnicu do vatrogasnog doma i dječjeg igrališta.

Postojeće sportske terene po naseljima  dopuniti  potrebnim sportskim napravama kao i napravama dječjeg igrališta u suradnji sa Sportskom udrugom i ''Društvom naša djeca''.

            Pojedine zemljane ili makadamske  prometnice koje se manje koriste za promet već su postale biciklističke staze ili šetnice održavati kroz uklanjanje grmlja i raslinja s kolnika radi prohodnosti. Održavati prilazni put  i parkiralište do kupališta na Korani u naselju Selište Drežničko, te najmanje 2 puta u toku ljetnog perioda  pokositi prostor oko kupališta i  postaviti i prazniti koševe za smeće na parkiralištu . Na kupalištu u naselju Korana postaviti koševe za otpatke u toku sezone kupanja te iste redovno prazniti. Postojeće bunare pitke vode u naseljima očistiti i osigurati prilaz i korištenje istih u ljetnim mjesecima.

U toku 2010 godine planira se proširenje školskog nogometnog igrališta u naselju Rakovica koje uz školske namjene koriste stanovnici, mladi i nogometne udruge i klubovi, te bi se isto uredilo za održavanje nogometnih utakmica. Uz navedeno potrebno je urediti i sportsko igralište uz područnu školu u Selištu Drežničkom.

Za navedeno se planira osigurati još 50.000,00 kn iz Općinskog proračuna, 70.000,00 kn iz državnog proračuna, te 100.000,00 kn iz prenesenih sredstva prethodne godine .

            Dio ovih aktivnosti planira se realizirati kroz  javne radove  uz sredstva općine i Turističke zajednice Općine Rakovica, te mjesne odbore kroz akcije stanovništva naselja.

 

Za navedene djelatnosti, radove  i nabavu materijala predviđa se financirati iz komunalne naknade  iznos od  201.161,00 kn s pozicija 011, 013, 015, 017, 019,  204, 226-229 , 234 proračuna Općine.

 

 1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

Postojeće prometnice kroz naselja potrebno je održavati i rekonstruirati  i to kroz  slijedeće radove:

 

1. održavanje živica na  općinskim  putovima

 - na općinskim putovima u cestovnom zemljištu kroz naselja ili ne izgrađena područja, a koriste se za promet, potrebno je jednom godišnje  izvršiti sječu živica,

 

2. sanacija postojećih makadamskih prometnica nasipanjem udarnih rupa kamenim agregatom na dionicama makadamskih prometnica po potrebi dva ili tri puta godišnje izvršiti nasipanje kamenim agregatom,

 

3. modernizacija postojećih asfaltnih prometnica

Asfaltiranje ili krpanje-presvlačenje postojećih asfaltnih prometnica novim asfaltnim slojem.                 

Uz navedenu sanaciju asfaltnih prometnica vršit će se i modernizacija makadamskih prometnica kroz naselja uz sufinanciranje građana sa 20 ili 30% investicije  ovisno o dužini dionice i broju sufinancijera na pojedinoj dionici.

U zimskom periodu organizirati čišćenje snijega na javnim prometnicama , autobusnim stanicama na lokalnim prometnicama, pješačkim stazama, te  posipanje pijeskom opasnih strmina i zavoja kroz sva naselja glavnim prometnicama sukladno Planu čišćenja snijega.

Uz navedeno potrebno je predvidjeti i dio sredstava za popravke koji će se morati sanirati kao interventni popravci nastali  kao vododerine nakon velikih oborinama ili drugih sličnih  prirodnih djelovanja na prometnu infrastrukturu.

 

 1. 4.    postavljanje signalizacije

 

            Nabavljanje i postavljanje prometne signalizacije, putokaza na javne površine i oglasnih tabli  na lokalne putove i raskršća te ocrtavanje parkirališta ili staza.

 

 1. 5.    ucrtavanje postojećih putova

 

            Na području općine znatan je broj izgrađenih makadamskih ili asfaltnih prometnica kroz naselja koje se koriste kao javne a nisu ucrtane u katastarske planove niti su u vlasništvu općine. Iste je potrebno ucrtati i uknjižiti kao javne lokalne prometnice (Oštarski Stanovi, Čatrnja, Selište Drežničko, Rakovica, Rakovičko Selište i dr. još ne utvrđene).

Isto tako za izradu troškovnika ili projekata postojećih  prometnica neophodne su geodetske podloge ili elaborati te iskolčenja istih što će se morati prethodno financirati i izraditi.

 

Za navedene djelatnosti planira se izdvojiti iz sredstava komunalne naknade iznos od 515.000,00 kn s pozicija 147, 221-225 i  240 proračuna Općine, te će se isti kandidirati i za sredstva preko Ministarstava ili Fondova ukoliko budu raspisani natječaji.

 

 1. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA

 

Na području Općine Rakovica potrebno je vršiti redovno održavanje groblja u  svim naseljima, uz vršenje sječe samoniklog raslinja  i drveća u groblju, održavanju zasađenog  zelenila, redovnu košnju trave i odvozu i čišćenje smeća.

Na grobljima Rakovica i Drežnik Grad potrebno je urediti  glavne  staze kroz groblje te ih nasipati kamenim agregatom. Na ulaze u groblja postaviti  ogradu, oglasne table, te pipu sa vodom. Oko groblja zasaditi čemprese, a postojeće održavati.

Odron platoa ispraćaja kod mrtvačnice u naselju Rakovica sanirati i popločiti. U mrtvačnicama postaviti nove uređaje, izraditi novi odar u Rakovici, te zamijeniti ulazna vrata na rekonstruiranom dijelu dodatne prostorije za odar.

Radi izvođenja radova na održavanju groblja i mrtvačnica planira se financirati troškove plaće za 6 mjeseci jednom  novom djelatniku zaposlenom u Spelekomu d.o.o. odnosno Upravi groblja  u iznosu od 55.000,00 kn u 2010. godini. Način financiranja i određivanja  radova održavanja groblja i mrtvačnica i sufinanciranja djelatnika u Upravi groblja definirati će se Ugovorom o održavanju groblja sa Spelekom d.o.o. koji će općinski načelnik ugovoriti sa Spelekom d.o.o.

Za navedeno planira se izdvojiti iz sredstava komunalne naknade iznos od 303.839,00 kn s pozicija 255-257 proračuna Općine, te 55.000,00 kn s pozicije 258 proračuna iz općih prihoda i primitaka-poreza.

 

 1. JAVNA RASVJETA

 

Na području Općine Rakovica gotovo sva naseljena naselja (izuzev dijela sela Grabovac , Broćanca, Ćuić Brdo, Brezovac, Kordunski Ljeskovac, Sadilovac  i dijela  naselja Jelovog Klanca-Močila) opskrbljena  su javnom rasvjetom koju je u toku godine potrebno održavati kroz zamjenu dotrajale opreme istrošenih žarulja te popunjavanjem novim ili ukidanjem pojedinih rasvjetnih tijela. Sukladno sredstvima potrebno je dograditi mrežu javne rasvjete uz javne prometne površine u dijelu naselja Broćanac, Sadilovac kod farme, te u ostalim naseljima gdje vršena novogradnja ili proširenje naselja. Uz navedeno predvidjeti troškove utroška električne energije za javnu rasvjetu.

 

Za obavljanje ove djelatnosti planira se izdvojiti iz  sredstava komunalne naknade ukupno 490.000,00 kn  s pozicija 230 i 231 proračuna Općine.

 

 1. REDOVAN RAD DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTVA I ODRŽAVANJE OBJEKATA

 

Na području Općine Rakovica djeluju dva Dobrovoljna vatrogasna društva Rakovica i Drežnik Grad  koja sukladno zakonu ostvaruju pravo na osiguranje sredstva za redovan rad, te moraju osigurati i uvjete za rad kroz nabavu potrebne opreme kao i obnovu  ratom razrušenih vatrogasnih domova. Dio troškova za redovan rad i daljnje uređenje vatrogasnih domova osigurati će se iz sredstava komunalne  naknade te kandidiranjem na natječaje za ostale moguće izvore financiranja. 

            Za obavljanje djelatnosti Dobrovoljnih vatrogasnih društava iz komunalne naknade izdvajaju se sredstva  u iznosu od 335.000,00 kn i to za  redovan rad  kroz tekuću donaciju s pozicija proračuna br. 110 i 113 ,a za radove na uređenju i opremanju vatrogasnog  doma s pozicije 120 proračuna Općine.

 

Članak 3.

 

            Za provođenje planiranih radova potrebna su dodatna financijska sredstva koja se predviđaju namiriti iz drugih izvora, a to su uz komunalnu naknadu, Proračun općine Rakovica, Proračuna karlovačke županije, sredstva Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Hrvatskih cesta,  Turističke zajednice općine Rakovica, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i dr. programa, te učestvovanjem sufinanciranja modernizacije prometnica samih građana.

 

 

 

 

 

 

 

Prikaz radova i planiranih financijskih sredstava za radove iz članka 2. ovog Programa:

 

___________________________________________________________________

    Predviđeni radovi                                              Iz komunalne                                                         

                                                                            naknade                  

___________________________________________________________________

1.Odvodnja atmosf.

    voda                                                                      10.000,00                                        

___________________________________________________________________                    

2. Održavanje čist.

    u dijelu koji se

    odnosi na čišćenje

    javnih površina                                         270.000,00                                                                                                                                                   

 

3. Održavanje javnih                           

   površina                                                     201.161,00                                    

___________________________________________________________________

 

4. Održavanje nerazv.

    cesta                                                          515.000,00                                                                                                   

___________________________________________________________________

5. Održavanje groblja                                              303.839,00                                                             ___________________________________________________________________

6. Javna rasvjeta                                          490.000,00                                        

___________________________________________________________________

 

7. Redovan rad DVD-a                                           335.000,00

                                                          

 

                         UKUPNO:          2.125.000,00   kn iz  komunalne naknade                     

 

   

Članak 4.

 

Poslovi održavanja čistoće, javnih površina, održavanja makadamskih cesta,  održavanja groblja iz navedenog programa obaviti će se preko općinskog komunalnog poduzeća Spelekom d.o.o, sukladno ugovorima, a ostali poslovi održavanja javne rasvjete ugovornom izvršitelju Elkorad iz Slunj, dok će se asfaltiranje prometnica povjeriti po prethodnom javnom natječaju najpovoljnijem odabranom ponuđaču.

 

 

 

Članak 5.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

KLASA: 363-02/10-01/01

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 29.01.2010.

                                                                                             

                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                                                                                           Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj