Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 27. SJEDNICA OV

AUDIO

       

                                                   Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 19.12.2019. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Blaženka Hodak, Željko Župan, Josip Čančar, Milan Hodak,  Blanka Pavlić, Semir Čović i  Dražen Brajdić /od 15,25/

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici:  Damir Špehar i Josip Pavličić

    

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik; Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika;  Kristijan Bitunjac, i Vesna Rastovac, privremeni pročelnici Upravnih odjela,  Slavica Vuković, djelatnica u Upravnom odjelu, te gospodin Ivan Kapović, predstavnik Akteracije d.o.o.,

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, konstatira da je na  početku  sjednice nazočno 8 vijećnika,

te postoji kvorum  pa se prelazi na 

  

UTVRĐIVANJE  DNEVNOG  REDA    

 

Vijećnici su prijedlog  dobili uz poziv, ali predsjednik predlaže još četiri točke vezane uz Prostorni i Urbanistički plan, a ujedno predlaže  da se iste obrade na početku sjednice zbog prezentacije gospodina Kapovića, predstavnika Akteracije d.o.o,  pa bi dnevni red bio slijedeći:

 

1.   Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

2.   Prostorni plan uređenja Općine Rakovica  ( pročišćeni tekst)

3.   Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Drežničko Selište-

      Čatrnja

4.   Urbanistički plan uređenja Turističke zone Drežničko Selište- Čatrnja  (pročišćeni tekst)

5.   Vijećnika pitanja i prijedlozi     

6.   Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća

7.   Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2019. godinu

8.   Program o izmjenama Programa  građenja komunalne infrastrukture za period 2019. godine

9.   Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture  u 2019. godini

10. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2019. godinu

11. Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini

12. Odluka o izmjeni Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2019. godinu

13.  Program o izmjeni Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine  Rakovica i

      poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili ne opremljenih naselja na području Općine

      Rakovica u 2019. godini

14. Program o izmjenama Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

15. Program o izmjenama Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u

      vlasništvu države na području Općine Rakovica u 2019. godini

16. Program o izmjeni Programa utroška turističke pristojbe za 2019. godinu

17.  Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2019. godinu

18. Odluka o izmjeni Odluke o naknadama za rad vijećnicima, članovima radnih tijela i službenicima

      upravnih tijela Općine Rakovica

19. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Spelekomu d.o.o.

20. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Rakovica

21. Odluka o stavljanju izvan nage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove

      za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica od dana 05. veljače

      2014. godine i Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima

      na području općine Rakovica (pročišćeni tekst) od dana 05.veljače 2014. godine („Službeni glasnik

     Općine Rakovica“, br. 4/14- godina izdavanja I)

22. Odluka o stavljanju izvan nage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove

      za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica od dana 27. svibnja

      2015. godine i Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima

     na području općine Rakovica (potpuni tekst) od dana 27. svibnja 2015. godine („Službeni glasnik

    Općine Rakovica“, br. 1/15- godina izdavanja II)

23. Odluka o stavljanju izvan nage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove

      za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica od dana 7. ožujka

      2017. godine i Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima

      na području općine Rakovica (potpuni tekst) od dana 7. ožujka 2017. godine („Službeni glasnik Općine

      Rakovica“, br. 9/17- godina izdavanja III)

24. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim

      vrijednostima na području općine Rakovica

25. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove  Baraćeve špilje-za upravljanje zaštićenim

      prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica  (potpuni tekst)

 

Nakon prijedloga predsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi glasovanjem se  donosi

 

            ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se  jednoglasno /sa 8  glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

TOČKA 1. Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

 

            Predlagatelj Odluke je  općinski načelnik      

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

             Izvjestiteljica po točci je privremene pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je  proveden postupak za donošenje V. izmjena  Prostornog plana, te je isti izradila Akteracija d.o.o. pa zamoljava gospodina Ivana Kapovića, da u ime izrađivača Plana isti prezentira.

 

Gospodin Kapović navodi da je proveden jedinstven postupak izmjene Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Selište Drežničko-Čatrnja i sa tim povezane V. izmjene Prostornog plana, odnosno u Prostornom planu se mijenja samo ono što je vezano uz Urbanistički plan.

Kod izrade PP nije se vodilo računa da je na snazi UPU pa isti nisu bili usklađeni. Teško je definirati uvjete PP kada nisu poznati investitori. Sada imamo poznatog investitora koji bi ulagao u poslovni objekt i benzinsku postaju  na jednoj čestici, a istu dijeli prometnica, pa ju je trebalo premjestiti na južni dio parcele i to je jedina grafička izmjena.

Izvršeno je i usklađenje sa županijskim planom vezano za koeficijent izgrađenosti odnosno povećan je na 0,4%. Isto tako je trebalo uskladiti i zelene površine kojih je bilo puno, te bi remetile izgrađenost. Usklađene su udaljenosti od međe obzirom se radi o objektima koji su jedan do drugog, pa je omogućeno da budu bliže jer se radi o jednom vlasniku.

Usklađene  su i određene vizure za koje je uvjet dalo Ministarstvo zaštite okoliša.

U Prostornom planu se radi o tekstualnim izmjenama, dok se u Urbanističkom planu radi o grafičkim izmjenama.

 

            Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno  / s 8  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova  donosi se Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

 

TOČKA 2.  Prostorni plan uređenja Općine Rakovica  ( pročišćeni tekst)

 

            Predlagatelj Odluke je  općinski načelnik      

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

             Izvjestiteljica  po točci je privremene pročelnica Vesna Rastovac, koja navodi da je gospodin Kapović u prethodnoj točci  sve pojasnio, a zakon propisuje da se nakon izmjena donese pročišćeni tekst Prostornog plana.

 

            Rasprave nije bilo.

  

         Zaključak: Jednoglasno  / s 8  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova  donosi se Prostorni plan uređenja Općine Rakovica  (pročišćeni tekst)

TOČKA 3.  Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja

 

            Predlagatelj Odluke je  općinski načelnik      

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

             Izvjestiteljica  po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac  te navodi da je gospodin Kapović  prethodno sve obrazložio jer su točke vezane.

 

            Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno  / s 8  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova  donosi se Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja

 

TOČKA 4.  Urbanistički plan uređenja Turističke zone Drežničko Selište – Čatrnja (pročišćeni tekst)

 

            Predlagatelj Odluke je  općinski načelnik      

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

             Izvjestiteljica  po točci je privremene pročelnica Vesna Rastovac te navodi da je obrazloženje kao i prethodno.

 

            Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno  / s 8  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova  donosi se Urbanistički plan uređenja Turističke zone Drežničko Selište – Čatrnja (pročišćeni tekst)

 

Gospodin Ivan Kapović  sjednicu napušta u  15,20 sati.

 

TOČKA 5.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

  1. 1.      Vijećnik  Zoran Luketić  pita načelnika da li je prezentirano  Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe,

 kakve su varijante i kakva predviđana za dalje?

 

       Načelnik  odgovara da je 12.12.  u Korenici  stručna radna skupina  donijela izrađenu Koncepciju,

te istu prezentirala sadržajno i kvalitetno. Nakon 40. godina napokon je Koncepcija donešena, a moglo se i prije, ali Park nikada nije tražio žurno izmještanje iz Kozjaka  pa nitko nije ništa poduzimao. Iz prezentiranog se mogu vidjeti tri varijante.  Dvije iz Ličke Jesenice i jedna iz Vrela Korenice i Ćuić Krčevine, koja bi nadopunjavala ovaj dio. Na prezentaciji je rekao da bi prihvaćanjem te varijante Općina Rakovica imala nedostatne količine. Na institucijama je da odluče koju varijantu prihvatiti, ali svoj glas, odnosno mišljenje moraju dati i jedinice lokalne samouprave.  Sve varijante imaju svojih prednosti i nedostataka.  On će se zalagati za malo vrelo Lička Jasenica i gravitacijsku liniju na Boriku u Saborskom da se koristi i tunel u dužini od 1300 metara koji bi prebacio gravitaciju vode kroz cijevi na Poligon i onda bi došla do Jelovog Klanca.

Sama Koncepcija će se još doraditi i biti predstavljena vijećnicima koji će dati svoje mišljenje. Svakako  će Hrvatske vode, te Vlada, donijeti odluku o varijanti, ali uz konzultacije za lokalnim zajednicama.

 

  1. 2.      Vijećnica  Blaženka Hodak  pita kakav je status Poduzetničke zone Grabovac?   Tko ju je unajmio i

da li  redovno plaća najam?

Pročelnica odgovara da je trenutno dio zone u najam dobilo poduzeće Pick people (Vanja Keletić) i to

na rok od 5 godina, a najam plaća uredno.

 

 Vijećnik Dražen  Brajdić dolazi na sjednicu u 15,25 sati

 

  1. 3.      Vijećnik Milan Hodak predlaže da se u novoj godini  prostor vijećnice malo uredi i poboljšaju u

uvjeti  za rad vijećnika  (novi veći stol, projektor i drugo).

Također pita tko plaća komunalni doprinos, a tko komunalnu naknadu. Ima saznanja da su neki prostori koji nisu stambeni  (drvarnice, ostave  i slično) dobili rješenja kao kuće za odmor, iako tome ne služe. Isto tako pita da li se komunalni doprinos plaća po kubičnom metru, a naknada po kvadratnom metru ?

 

            Pročelnica pojašnjava da se komunalni doprinos plaća prilikom izgradnje objekta i po kubičnom metru.  Komunalna naknada se plaća po kvadratnom metru, za stambeni i poslovni prostor. Firma Geoprojekt je  izradila bazu na temelju koje  su se izdavala rješenja za komunalnu naknadu.  Na rješenja se mogla izjaviti žalba, ako je netko smatrao da nije dobro obračunato.  Greške su se mogle desiti, ali se zato izlazilo na teren da se vidi stanje. Ako još uvijek ima nekih primjedbi stranke mogu doći pa će se napraviti zapisnik i utvrditi pravo stanje.

 

4. Vijećnik Zoran Luketić pita što je sa Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem? Da li postoji mogućnost da u isti uđu i nove čestice, prema nekim novim zahtjevima?

 

            Pročelnica odgovara da  je  Program pri kraju. Iz Ministarstva stalno traže neke dopune  ( vlasnički listovi, posjedovni listovi). Kako je katastarska izmjera u tijeku, morale su se nove čestice uskladiti sa starim stanje, to je jako puno posla, ali sada je sve  pri kraju i sa svime ćemo otići u Ministarstvo i obrazložiti im Program jer ćemo samo tako moći sve točno definirati.

Što se tiče novih čestica, za sada se ide sa ovima koje su evidentirana, ako bude novih zahtjeva to ćemo dopuniti kada se budu radile izmjene i dopune Programa, što se svakako mora zbog katastarske izmjere.

 

Nakon  vijećničkih pitanja,  a vezano za predstojeće predsjedničke izbore, gospodin Bitunjac obavještava vijećnike da stranke koje budu imale promatrače iste moraju uputiti u Izborno povjerenstvo da podignu iskaznice promatrača, jer iste neće moći dobiti na biračkim mjestima.

 

TOČKA 6. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu / u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u)  pa predsjednik isti daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi donosi se 

 

Zaključak: Jednoglasno / s 9  glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ usvaja se zapisnik sa 26  sjednice Općinskog vijeća

 

TOČKA  7. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2019. godinu

 

            Predlagatelj Odluke je  općinski načelnik      

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

             Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je  u materijalima koje su vijećnici dobili  prijedlog proračuna  sa svim obrazloženjima,   što se  i zašto mijenja. Glavnina izmjena je u smanjenju planiranih  prihoda o EU fondova i Ministarstva koja nismo dobili pa se proračun smanjuje za 24% i sada je cca 27. mil. kuna. Sukladno tome usklađeni su i rashodi i ovo je prikaz realnih

rezultata poslovanju u 2019. godini.

 

            Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno  / s 9  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova  donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2019. godinu

 

TOČKA 8. Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture za period 2019. Godine

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena  pročelnica Vesna koja navodi da su vijećnici sa Programom upoznati i prije, a izmjena se odnose na usklađenje sa prethodno prihvaćenim izmjenama proračuna u usklađenje sa stvarno izvedenim radovima.

 

            U raspravi je vijećnika Zorana Luketića zanimalo zašto nije realiziran pokrovni sloj na deponiji, te pročelnica odgovara da iz Fonda smatraju da to još ne treba i nisu odobrili sredstva iako je mišljenja da će to trebati napraviti u narednom periodu.

 

Zaključak: Jednoglasno /s  8  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 1  SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program o izmjenama Programa  građenja komunalne infrastrukture za period 2019. godine.

 

TOČKA 9. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture  u 2019. godini

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac te navodi da je i ovo usklađenje sa rebalansom, a radi se održavanju postojeće infrastrukture koje se financira uglavnom iz sredstava komunalne naknade cca 1,5 mil. kuna.

 

U raspravi vijećnika Zorana Luketića zanima koja su to druga sredstva od cca 1,3 mil kuna, na što pročelnica ogovara da su najveći dio sredstva Hrvatskih cesta  cca 600. tisuća za održavanje cesta, odnosno zimsku službu dok je ostalo iz proračuna

 

Zaključak: Jednoglasno / s 9  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi  se Program  o izmjenama Programa održavanja  komunalne infrastrukture  u 2019. godini

 

TOČKA 10.  Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2019. godinu

 

            Predlagatelj  Programa   je Općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena pročelnica  gđa Vesna Rastovac te navodi da je i ovo usklađenje sa rebalansom.

 

            Rasprave nije bilo

 

            Zaključak: Jednoglasno / S 8  glasova ZA, 0 glasova 0 PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2019. godinu

 

Vijećnik Željko župan nije nazočan glasovanju

 

TOČKA 11. Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se iznos mijenja zbog više prikupljenih sredstava, a namjena je za nerazvrstane ceste.

 

 Rasprave nije bilo, ali načelnik koristi priliku da vijećnike upozna da je u kontaktu na Hrvatskim šumama u Karlovcu  dobio obećanje da će se za stanovnike Rakovice povećati količina  drva za ogrjev,  te će moći kupiti više nego do sada  10 m3 , odnosno prema potrebama.

 

          Zaključak: Jednoglasno / s 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini

 

TOČKA 12. Odluka o izmjeni Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2019. godinu

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik  Kristijan Bitunjac koja navodi da je i ovo usklađenje sa situacijom u proračunu. Tu se iznos smanjuje jer nije bilo korištenja  sredstava niti zahtjeva.

 

            Rasprave  nije bilo.

 

         Zaključak: Jednoglasno / s 9  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjeni Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2019. godinu

 

 

TOČKA 13.   Program o izmjeni Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine  Rakovica i  poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili ne opremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2019. godini

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna  Rastovac koja navodi da se i ovaj Program mijena sukladno prikupljenim sredstvima.

           

Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno / s  9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program o izmjeni Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine  Rakovica i  poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili ne opremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2019. godini

 

 

TOČKA 14.  Program o izmjenama Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

 

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci  je privremena pročelnica Vesna Rastovac  koja navodi da se  ovim izmjenama  korigira  pozicija proračuna,  te smanjuju sredstva,  a sve u skladu sa prihvaćenim rebalansom.

 

            Rasprave  nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno / 9   glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program o izmjenama Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

 

 

TOČKA 15.  Program o izmjenama Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u  vlasništvu države na području Općine Rakovica u 2019. godini

 

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac te navodi da je obrazloženje identično prethodnoj točci.

 

           Rasprave nije bilo

 

          Zaključak: Jednoglasno /  s 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program o izmjenama Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u  vlasništvu države na području Općine Rakovica u 2019. godini

 

 

TOČKA  16. Program o izmjeni Programa utroška turističke pristojbe za 2019. godinu

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac navodeći da su izmjene u ovom Programu isto usklađenje, odnosno povećanje sredstava, a mijenja se i naziv iz boravišne u turističku pristojbu.

 

           Rasprave nije bilo.

        

          Zaključak: Jednoglasno /  s 9  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program o izmjeni Programa utroška turističke pristojbe za 2019. godinu

 

 

TOČKA 17. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2019. godinu

 

 

Predlagatelj  Programa   je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj i ime predlagatelja ja privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac  koji  navodi da se  promjene u ovom Programu odnose na usklađenje odnosno izmjene novčanog iznosa, sve je više tehničke prirode.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak:  Jednoglasno /s 9  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2019. godinu

 

 

TOČKA 18. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama za rad vijećnicima, članovima radih tijela i službenicima upravnih tijela Općine Rakovica

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj  po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac koji navodi da se Oluka predlaže

temeljem  prijašnje inicijative vijećnika, pa se predlaže povećanje za rad vijećnika na 600,00 kuna, a za članove radnih tijela na 300,00 kuna.  

 

             U raspravi vijećnika Milana Hodaka zanima da li je to naknada i za službenike, ta da li je to bilo u prethodnoj odluci. Pročelnik Bitunjac pojašnjava da je to za službenike, ako rade izvan radnog vremena, a ako je za vrijeme radnog vremena naknada se ne obračunava. Tako je bilo i u prethodnoj Odluci.

 

          Zaključak: Jednoglasno / s 9  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi Odluka o izmjenama Odluke o naknadama za rad vijećnicima, članovima radih tijela i službenicima upravnih tijela Općine Rakovica

 

TOČKA 19. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Spelekomu d.o.o.

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac,  koja pojašnjava da je Spelekom d.o.o. podnio zahtjev za kapitalnu pomoć za sanaciju cjevovoda u Brajdić Selu. Sredstva su planirana, ali Vijeće mora donijeti posebnu Odluku.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno / s 9  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Spelekomu d.o.o.

 

 

TOČKA 20. Odluka o načinu pružanja usluga prikupljanja otpada na području Općine _Rakovica

 

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac  koji navodi da je na sjednici trebao biti nazočan direktor Rakovice d.o.o. kao isporučitelja usluge, ali se ispričao da zbog obveza u Hrvatskim vodam nije stigao na sjednicu. On je pripremao Odluka i najbolje može sve obrazložiti. Kako se mijenjala Uredba o gospodarenju otpadom, u roku od 3 mjeseca mora se uskladiti o naša Odluka i rokovi upravo istječu. Odlukom je definiran  način pružanja usluge prikupljana otpada, kategorije korisnika, te način izračuna.  Svakako je najinteresantnija cijena odvoza, ali to najbolje može pojasniti direktor.

 

             U raspravi su sudjelovali vijećnici Zoran Luketić, Blanka Pavlić, načelnik Franjković, zamjenik Bićanić koji su komentirali situaciju sa otpadom, bojazan da će se zbog smanjivanja, odnosno uštede pojaviti divlje deponije, situaciju i planove sa reciklažnim dvorištem i odlagalištem Babina gora. Pojedini članici vezani za način prikupljanja odnosno naplate svakako zahtijevaju detaljno pojašnjenje.

 

 Zbog toga Predsjednik predlaže da se ova točka odgodi za narednu sjednicu kada će bit i nazočan direktor te se donosi,

 

            Zaključak:Jednoglasno / s   glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  točka 20. odgađa se za narednu sjednicu Općinskog vijeća

 

Vijećnik Željko Župan nije nazočan glasovanju.

 

 

TOČKA 21. Odluka o stavljanju izvan nage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica od dana 05. veljače  2014. godine i Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na  području općine Rakovica (pročišćeni tekst) od dana 05.veljače 2014. godine („Službeni glasnik Općine  Rakovica“, br. 4/14- godina izdavanja I)

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac  koji navodi da su točke 21. do 25.  

vezane točke za koje je isto obrazloženje pa navodi da su do 2005. godine osnivači Javih ustanova mogle biti Jedinice lokane samouprave, ali sada to mogu biti samo Županije. Neke od takvih ustanova su nastavile sa radom i nisu uskladile svoje akte, pa tako ni naša JU koja je osnovana 2004. godine, i stalno je poslovala po toj prvoj odluci odnosno izmjenama donesenim 2014, 2015. i 2017. godine.

Kada su zatražili suglasnost od Ministarstva za nastavak rada to im nije odobreno zbog neusklađenosti sa zakonskim propisima, ali Ministarstvo nije našlo način kako riješiti taj problem, a kako se nama žuri predložili smo model kojim bi se Izmjene odluka iz 2014, 2015. i 2017. godine stavile van snage, i onda radile Izmjene i dopune odluke iz 2004. godine sa čime se Ministarstvo složilo i onda će nam dati suglasnost da se  JU Baraćeve špilje  može upisati u  sudski registar. Ovo će biti model i za sve slične JU.

 

            Rasprave nije bilo

 

          Zaključak: Jednoglasno / s 8  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi  Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica od dana 05. veljače  2014. godine i Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na  području općine Rakovica (pročišćeni tekst) od dana 05.veljače 2014. godine („Službeni glasnik Općine  Rakovica“, br. 4/14- godina izdavanja I)

 

Vijećnik Željko Župan nije nazočan glasovanju.

 

TOČKA 22.. Odluka o stavljanju izvan nage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica od dana 27. svibnja  2015. godine i Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica (potpuni tekst) od dana 27. svibnja 2015. godine („Službeni glasnik Općine Rakovica“, br. 1/15- godina izdavanja II)

 

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac, a obrazloženje je već dao.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno / s 8  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi Odluka o stavljanju izvan nage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica od dana 27. svibnja  2015. godine i Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica (potpuni tekst) od dana 27. svibnja 2015. godine („Službeni glasnik Općine Rakovica“, br. 1/15- godina izdavanja II)

 

 

Vijećnik Željko Župan nije nazočan glasovanju.

 

 

TOČKA 23.  Odluka o stavljanju izvan  snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica od dana 7. ožujka  2017. godine i Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na  području općine Rakovica (potpuni tekst) od dana 7. ožujka 2017. godine („Službeni glasnik Općine   Rakovica“, br. 9/17- godina izdavanja III)

 

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac, a obrazloženje je kao u prethodnoj točci.

 

            Rasprave nije bilo.

 

 

          Zaključak: Jednoglasno / s 8  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi Odluka o stavljanju izvan nage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica od dana 7. ožujka  2017. godine i Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na  području općine Rakovica (potpuni tekst) od dana 7. ožujka 2017. godine („Službeni glasnik Općine   Rakovica“, br. 9/17- godina izdavanja III)

 

Vijećnik Željko Župan nije nazočan glasovanju.

 

 

TOČKA 24. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim  vrijednostima na području općine Rakovica

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac koji navodi da je i za ovu točku sve pojasnio.

 

            Rasprave nije bilo.

 

 

Zaključak: Jednoglasno / s 8  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim  vrijednostima na području općine Rakovica

 

Vijećnik Željko Župan nije nazočan glasovanju.

 

 

TOČKA 25. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove Baraćeve špilje -za upravljanje zaštićenim prirodnim  vrijednostima na području općine Rakovica ( potpuni tekst)

 

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac te navodi da je ovo vezano za prethodnu Odluku te je potrebno donijeti potpun tekst.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno / s 8  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove  Baraćeve špilje - za upravljanje zaštićenim prirodnim  vrijednostima na području općine Rakovica (potpuni tekst)

 

Vijećnik Željko Župan nije nazočan glasovanju

 

 

          Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava sa radom u  16,25  sati

 

 

Zapisnik vodila                                                                                   Predsjednik  Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec.     

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj