Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 26. SJEDNICA OV

AUDIO

      

                                                            Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 11.12.2019. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Blaženka Hodak, Željko Župan, Josip Čančar, Milan Hodak,  Blanka Pavlić, Dražen Brajdić  /od 15,25/, Josip Pavličić i  Semir Čović

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici: Marijan Vuković i Damir Špehar

    

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Kristijan Bitunjac, i Vesna Rastovac, privremeni pročelnici Upravnih odjela i   Slavica Vuković, djelatnica u Upravnom odjelu

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, konstatira da je na  sjednici nazočno 8.  vijećnika te postoj

kvorum  pa se prelazi na 

  

UTVRĐIVANJE  DNEVNOG  REDA    

 

Vijećnici su prijedlog  dobili uz poziv, ali predsjednik predlaže još tri točke pa bi dnevni red bio slijedeći:

 

1.   Zaključak o usvajanju Strategije razvoja turizma Općine Rakovica za razdoblje 2019.-2024. godine 

2.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

3.   Usvajanje zapisnika sa 25.. sjednice Općinskog vijeća

4.   Proračun Općine Rakovica za 2020. godinu

5.   Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2020. godinu

6.   Program građenja  komunalne infrastrukture za period 2020. godine

7.   Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2020. godini

8.   Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2020. godinu

9.   Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću

      Općine Rakovica za 2020. godinu

10. Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2020. godini

11. Program financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine  Rakovica i

      poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili ne opremljenih naselja na području Općine

      Rakovica u 2020. godini

12. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2020. godinu

13. Program utroška turističke pristojbe za 2020. godinu.

14. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u  vlasništvu države na

       području Općine Rakovica u 2020. godini

15. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini

16. Socijalni program Općine Rakovica za 2020. godinu

17. Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2020. godinu

18. Plan o izmjeni Plana izvanrednog-pojačanog održavanja asfaltnih i makadamskih prometnica u periodu

      2019.- 2020. godine u Općini Rakovica

 

 

Nakon prijedloga predsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi glasovanjem se  donosi

 

            ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se  jednoglasno /s  8 glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1. Zaključak o usvajanju Strategije razvoja turizma Općine Rakovica za razdoblje 2019.-2024. godine

 

            Predlagatelj Zaključka  je  općinski načelnik 

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

             Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je Strategija drugi put predložena vijećnicima nakon što je ista korigirana, odnosu ugrađene su primjedbe vijećnika. Predstavnik izrađivača nije mogao biti nazočan sjednici, ali u  Strategiji je sve ono što je važno za strateško planiranje u turizmu. Strategija je podložna izmjenama, ali istu moramo imati, ako se kandidiramo za bila kakva sredstva iz EU fondova. Svagdje se traži poveznica na Strategiju, pa zato i apelira da se ista usvoji.

 

            U raspravi  vijećnik Milan Hodak navodi da je njegova primjedba prihvaćena, a to je uglavnom i mišljenje i drugih jer se mora voditi briga o našem turizmu i kapacitetima infrastrukture. Da li infrastruktura može pratiti razvoj turizma odnosno objekata turizma? Također pita da li su istekli rokovi ili možemo povući sredstava koja smo planirali za izradu strategije, na što pročelnica odgovara da je sve u rokovima i možemo očekivati sredstva.

Vijećnica Blanka Pavlić se slaže da se Strategija prihvati da se mogu povući sredstava, ali ubuduće kod izrade ovakvih ili sličnih dokumenata moramo angažirati domaće ljude koji najbolje poznaju situaciju na terenu, vanjski suradnici mogu dati smjernice za izradu, ali pravo stanje mogu detektirati  samo domaći ljudi.

            Načelnik Franjković, kao i gospodin Luketić se slažu sa ovim mišljenjem i ubuduće će se o tome voditi računa.

   

        Zaključak: S 8  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Zaključak o usvajanju Strategije razvoja turizma Općine Rakovica za razdoblje 2019.-2024. godine

 

Vijećnik  Dražen Brajdić dolazi  na sjednicu 15,25 sati.

 

TOČKA 2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 1. Vijećnica Blaženka Hodak  pita da li je planirano raspisivanje natječaja za nove stipendije, a zanima je i stanje parcele 838/1, k.o. Drežnik, koja se nalazi u Selištu Drežničkom. Da li je riješeno mješovito vlasništvo i da li je parcela urbanizirana?

            Vezano za stipendije, pročelnik Bitunjac odgovara da se natječaj ne namjerava raspisivati već se stipendiranje nastavlja- produžava za sve učenika i studente koji su ispunili uvjete iz ugovora. Kada se oslobode ta sredstva, odnosno stipendije isteknu raspisivat će se novi natječaj.

Vijećnica  Hodak misli da ukoliko su neka sredstva već oslobođena bilo bi dobro da se natječaj ipak raspiše osobito ako ima interesa sa deficitarna zanimanja (logoped, dimnjačar i dr.)

            Načelnik navodi da nemamo liječnika ni odgajatelja, pa ukoliko se pokaže interes za ta zanimanja ići će se u stipendiranje takvih studenata.

Vezano za parcelu u Selištu, pročelnici Rastovac i Bitunjac  pojašnjavaju da je dio parcele građevinski – za stambene namjene, a dio nije. Potrebno je riješiti vlasništvo. Čeka se očitovanje Ministarstva državne imovine pa ćemo znati kojim dijelom raspolažemo i odlučiti kako dalje raspolagati sa tom parcelom.

 

2.  Vijećnik Semir Čović vezano za upit, odnosno odgovor sa prošle sjednice, o opskrbi vodom naselja Lipovac, obavještava da je upoznao mještane sa načinom opskrbe vodom, ali su isti zabrinuti jer je rečeno da  moraju imati bio septičke jame. Smatra da, ako su objekti legalni i imaju sve dozvole, onda imaju i dozvole za postojeće septičke jame pa ne vidi zašto moraju biti bio jame.

Pročelnik Bitunjac pojašnjava da jama mora biti nepropusna, pa ako je sanitarna inspekcija dala dozvolu za postojeće jame ne vidi potrebu da se rade bio jame. Znači da ove zadovoljavaju uvjete, da su nepropusne i da otpadne vode neće zagađivati okoliš.

            Načelnik se slaže sa obrazloženjem, ali upozorava da mještani moraju imati spremnike za pitku vodu, na što vijećnik Čović odgovara da to svi imaju već dugi niz godina, obzirom da nisu imali nikakav vodovod.

 

3.  Vijećnik Dražen Brajdić, pozivajući se na odluku sa prošle sjednice vezano za financiranje izgradnje vrtića iz sredstava komunalne naknade, pita da li će se komunalna naknada za kućanstva povećavati, na što je odgovoreno da nema povećavanja komunalne naknade već su to postojeća sredstva.

Vijećnik također pita i kakvo je stanje sa migrantima, da li se ilegalni prijelazi povećavaju i da li treba pojačati nadzor i kakva je suradnja po policijom?

            Načelnik odgovara da je stanje slično kao i do sada, nema smanjenja, ali može doći do povećanja prijelaza, osobito je zabrinjavajuće da se radi o velikom broju mladih osoba i nije sigurno da se radi o migracijama radi boljih uvjeta života  već o mogućoj „tihoj invaziji islama“. Zalaže se za legalni prijelaz, a suradnja sa policijom je dobra.

 

4. Vijećnica Blanka Pavlić pita koliko se vode predviđa po domaćinstvu, za naselja koja nemaju vodovod. Da li postoji neki limit ili svi moraju dobiti vode koliko im treba. Ako je netko iznajmljivač ili ima hotel u drugačijoj su situaciji nego „obična“ domaćinstva.

            Pročelnik Bitunjac odgovara da se voda mora osigurati svima i ograničenja ne smije biti, osim ako se uvodi redukcija za cijelu Općinu. Sama provedba će se vidjeti, ali ne bi trebalo biti problema jer imamo auto cisternu za pitku vodu.

Bila je najava izgradnje hotela u Novoj Kršlji, ali se investitor obvezao osigurati svoje izvore vode i tako će se morati i ponašati, a sve će se pratiti kod izdavanja dokumentacije za izgradnju.

            Načelnik je svjestan da će cijena  vode za ova naselja poskupiti i cijenu vode koja se dobiva vodovodom, ali troškove ćemo svi morati podijeliti.

 

TOČKA 3. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu / u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u)  pa predsjednik isti daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi donosi se 

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9  glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ usvaja se zapisnik sa 25.  sjednice Općinskog vijeća

 

TOČKA 4. Proračun Općine Rakovica za 2020. godinu

 

Predlagatelj  Proračuna  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je općinski načelnik koji navodi da je proračun najbitniji dokument JLS, pa tako i Općine Rakovica. U isti se slijevaju sredstava  svih građana Općine, županije i države pa svi i prate kao se isti troše. Nama je posebno teško jer su nam izvorni prihodi cca 12 mil. kuna, a proračun je planiran na cca 43 mil. kuna. Puno smo projekata planirali i kandidirali za sredstva iz raznih fondova, a da li ćemo dobiti to je pitanje. Dodatno nam otežava i činjenica da smo svrstani u petu kategoriju razvijenih Općina, a to zapravo nismo.  S jedne strane imamo razvijen turizam i bogate pojedince, a sa druge strane nemamo ni gospodarstvo ni poljoprivredu, i mnogo stanovnika koji su teškoj situaciji.

            U nastavku pročelnica obrazlaže da je proračun  za 2020. prikazan na trećoj i četvrtoj  razini, uz isti je dostavljeno i detaljno obrazloženje, kao i zapisnik sa Odbora za financije i proračun, a dostavljene su i projekcije za 2021. i 2022. godinu.

Od investicija najznačajniji su projekti: nastavak radova na VINDO „Petar Vrdoljak“,  završetak započetih radova na dječjem vrtiću,  izgradnja dječjeg igrališta,  projekt Stipićev most, sufinanciranje projekta JU Rakovica – kuća spilja,  izgradnja industrijske ceste Sadilovac, nastavak projekta Aglomeracije,  vodoopskrba, pojačano održavanje cesta prema donesenom Planu,  nastavak radova u Poduzetničkoj zoni Grabovac, te Poduzetnička zona Irinovac i reciklažno dvorište. Također ima puno započetih radova koje treba završiti, kao i redovna odražavanja i drugo.

 

          U raspravi vijećnik Milan Hodak navodi da se slaže sa planom za 2020. godinu, ali su projekcije za 2021. i 2022. godinu  nesrazmjerne, pa načelnik pojašnjava da, obzirom smo najnerazvijeniji kraj u Hrvatskoj za koji se malo tko brine,   uspjeli smo iskomunicirati projekt - Intervencijski plan, da li će se zvati Slovinj ili drugačije još se ne zna, ali rečeno je da se radi o sredstvima od 150 mil.eura, a što ćemo od toga dobiti to će se vidjeti, ali morali smo to staviti u projekcije proračuna.

Vijećnica Blanka Pavlić cijeni trud i kandidiranja na fondove, zvuči to primamljivo.  Mišljenja je da bi bilo  za 2021. godinu dobro smanjiti  sve troškove  i papirnate projekte za koje se puno troši i provoditi  ono za što imamo projekte i dozvole. Puno novaca odlazi za to, a za konkretne radove ne dobijemo.  Treba donijeti generalni rez i reći koliko potrošiti na projekte, a ostalo ide za radove.

Vijećnik Milan Hodak  se osvrće i na nedavni posjet HNS-a, nadao se da će isti nešto uložiti u Nogometni klub, možda pomoći kod izgradnje sportske dvorane, ali sve ostaje na lijepim riječima i uputama da se što više traži od Općine.

    

     Zaključak: Jednoglasno / s 9  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi  se Proračun Općine Rakovica za 2020. godinu

 

TOČKA 5. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2020. godinu

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac navodeći da je ova točka vezana uz prethodnu, odnosno ovom se Odlukom definira način kako će se trošiti sredstva. Svake godine je to uglavnom isto, a sve je u skladu za zakonom.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2020. godinu

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna glasovanju.

 

TOČKA 6. Program građenja  komunalne infrastrukture za period 2020. godine

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja detaljnije obrazlaže Program koji je vezan uz prihvaćeni proračun, odnosno definirani  su radovi  koji se planiraju u 2020. godini iz kojih izvora će se financirati.

 

           U raspravi je vijećnik Zoran Luketić napomenuo da je na Odboru za statut upoznat sa radovima na cesti Sadilovac (cca 6 mil. kuna) i misli da je to dobro. Isto tako zadovoljan je da su se riješili imovinski problemi oko Stipićevog mosta te da će se moći krenuti sa izgradnjom, a  sudjelovanje općine Plitvička jezera i Nac. parka je također važno, jer je most važan i za njih.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Program građenja  komunalne infrastrukture za period 2020. godine

 

Vijećnica Blanka Pavlić  nije nazočna glasovanju.

 

TOČKA 7.  Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2020. godini

 

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili  uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac te navodi da  je i ovdje sve usklađeno sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu  i  radi se o odražavanju komunalne infrastrukture koje se uglavnom financira iz komunalne naknade i nešto dodatnih izvora te je sve prikazano u Planu.

  

        Rasprave nije bilo.

 

           Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2020. godini

 

TOČKA 8.  Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2019. godinu

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac      navodeći da se ovim Programom planiraju aktivnosti vezane za kulturne potrebe - održavanje  manifestacija, potpora KUD-u Izvor i drugim kulturno umjetničkim aktivnostima i  te za Stari grad Drežnik

          

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2020. godinu

 

TOČKA 9. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću  Općine Rakovica za 2020. godinu

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac  koji obrazlaže da je Odluka kao i prethodne godine odnosno planirana su  ista sredstva  od 16.000,00 kuna,  a sve je u skladu sa planom u proračunu.

 

           Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću  Općine Rakovica za 2020. godinu

 

TOČKA 10. Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2020. godini

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac, koja navodi da je Odluka   u skladu sa planiranim sredstvima u Proračunu.

 

            U raspravi vijećnika Milana Hodaka zanima da li je 10. tis. kuna samo za korištenje površine, a što je sa naknadom za sirovinu, pa pročelnica odgovara da je ovo naknada za eksploataciju, a za otkopanu mineralnu sirovinu evidenciju vodi korisnik o čemu šalje izvješća, te se obračun radi na nivou države, a nama se doznačuje 30% sredstava. Kontrolu vrši rudarski inspektor.

 

           Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2020. godini

 

TOČKA 11. Program financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine  Rakovica i

poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili ne opremljenih naselja na području Općine  Rakovica u 2020. godini

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da su to   sredstva koja se dobiju od naknade za bespravnu gradnju i to je samo dio sredstava jer su i to zajednički prihodi.

Toga je sada malo jer su objekti uglavnom legalizirani, pa je ovo planirano za izradu Prostornog plana jer će se nakon završene katastarske izmjere morati ići  na izmjene Prostornog plana.

 

            Rasprave  nije bilo.

 

           Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program  financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine  Rakovica i

poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili ne opremljenih naselja na području Općine  Rakovica u 2020. godini

 

TOČKA 12. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2020. godinu

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koji navodi da se radi o malim sredstvima koja  su  namjenski planirana za  uređenje Starog grada Drežnik

 

            Rasprave nije bilo.

 

           Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Program utroška sredstava spomeničke rente za 2020. godinu

 

TOČKA 13. Program utroška  turističke pristojbe za 2020. godinu.

 

Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac te navodi da je u Programu prikazano kako se planiraju utrošiti sredstva od boravišne pristojbe - sada turističke pristojbe. Ona se moraju ulagati u razvoj  turizam, pa se planira jedan dio za  Turističku zajednicu, a jedan dio za Stari grad Drežnik.

 

U raspravi vijećnicu Blanku Pavlić zanima da li je sredstva za Stari grad predložila Turistička zajednica, pa pročelnica potvrđuje da je to bio prijedlog  TZ.

 

           Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Program utroška turističke pristojbe za 2020. godinu

 

TOČKA 14. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u  vlasništvu države na  području Općine Rakovica u 2020. godini

 

Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica  Vesna Rastovac koja navodi da su to sredstava od zakupa i od prodaje državnog poljoprivrednog zemljište. Mi smo u izradi programa raspolaganja, stalno nas traže nove podatke, a zbog izmjere puno se toga uskomešalo sa česticama. Sada smo pri kraju pa ćemo predati u Ministarstvo. Nadamo se  nešto prihoda od toga pa ga zato i planiramo za održavanje poljskih putova i razne troškove vezane za isto.

 

            Rasprave nije bilo.

 

           Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u  vlasništvu države na  području Općine Rakovica u 2020. godini

 

TOČKA 15. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini

 

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica  Vesna Rastovac koja navodi da se sredstva  planiraju  koristi  za obnovu i rekonstrukciju komunalne infrastrukture i to u iznosu od 100. tis. kuna

 

            Rasprave nije bilo.

 

           Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini

 

TOČKA 16. Socijalni program Općine Rakovica za 2020. godini

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac koji navodi da je Program  sličan  kao i prošle godine, planirana su sredstva prema saznanjima koja se imaju za socijalne potrebe.

Zakon se nije mijenjao, kategorije  i iznosi su  isti kao i ove godine, ako bude novih potreba može se ići na izmjene i dopuna Programa.

 

             Rasprave nije bilo.

 

           Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Socijalni program Općine Rakovica za 2020. godinu

 

TOČKA 17. Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2020. godinu

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik gospodin  Kristijan Bitunjac navodi da se  ova Odluka nadovezuje na prethodni Program, a istom se definira za koje se potrebe sredstva mogu koristi i tko ih može koristiti te koliko se sredstava planira.

           

Rasprave nije bilo.

 

           Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2020. godinu

 

TOČKA 18. Plan o izmjeni Plana izvanrednog – pojačano održavanja asfaltnih i makadamskih prometnica u periodu 2019. i 2020. godine.

 

Predlagatelj Plana  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da  smo dali  prijedlog da se u dijelu Plana naprave izmjene vezane za donacije građana za pojačano održavanje cesta (asfaltiranje). U toku rada, kako prijašnjih tako i ove godine vidjeli smo da je jako teško doći do svih suvlasnika i dobiti suglasnost za sufinanciranje. Zbog toga smo mišljenja da se ubuduće pojačano održavanje provodi vlastitim sredstvima, pa se zato predlaže da se briše stavka o donaciji građana.

Načelnik navodi je ovo „povijesna odluka“. Sadašnja praksa prikupljanja donacija, odnosno sredstava za sufinanciranje postala je jako teška. Otpor građana, nemogućnost pronalaženja svih suvlasnika i  niz drugih problema otežava i onemogućava provođenje planova. Bila su to značajna sredstva i mogli smo obnoviti veću kvotu cesta, a sa samim sredstvima Općine to će ići teže i puno sporije. Na vijećnicima je da donesu Odluku kako dalje.

 

             U raspravi vijećnik Milan Hodak izražava negodovanje zbog ovog prijedloga jer je već do sada imao problema sa mještanima koji su morali sufinancirati asfaltiranje. Mnogi su branitelji, invalidi, čak im je išla i ovrha zbog ovoga, a neki koji su u inozemstvu, dobili  su asfalt bez sufinanciranja.  Sada će biti negodovanja i po drugim selima. Nismo dobro napravili prioritete. Moramo imati bolje kriterije

Vijećnik Zoran Luketić navodi da su prioriteti često puta „pali u vodu“ baš zbog sufinanciranja jer se pojedinci nisu sa time složili pa se nije moglo ići u radove, zapravo smo ovisili o ljudima.

Ako ne bude sufinanciranja i Vijeće, odnosno Mjesni odbori odrede prioritete onda će to biti naša odluka pa može biti i za kritiku i pohvalu, ali mi odgovaramo za nju i o nikom ne ovisimo.

Vijećnica Blanka Pavlić i vijećnik Željko Župan primjećuju da će „ispasti glupi“ oni koji su sufinancirali dok će drugi asfalt dobiti bez ikakvog učešća. Trebalo je bolje definirati način sufinanciranja. Kod radova asfaltirati samo općinske ceste i nikako ne ulaziti u privatna dvorišta. Neka se definira širina ceste.

Pročelnica Rastovac navodi da je jako teško bilo naći pravi model sufinanciranja. Ljudi su negodovali jer se samo kod nas asfaltiranje plaća. Problemi nastaju i sada kad je provedena izmjera, ima puno novoformiranih cesta jer ima i puno novoizgrađenih kuća kojima treba prilaz. Širinu ceste je teško definirati zbog imovinskih odnosa. Kada se počne sa radovima nastaju problemi i sa natječajem, nedostatkom izvođača i drugih prepreka.

Načelnik navodi da smo bili općina sa najviše ne asfaltiranih cesta. Kako se bavimo turizmom bilo je pritisaka da se ceste urede i sufinanciranje je bio jedini način da se to provede jer nismo imali sredstava.

Sada je nastala „mudrolija“ da općina ima novaca i da sve može sama, ali to nije tako i sve će ići puno sporije.

 

           Zaključak: S 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Plan o izmjeni Plana izvanrednog – pojačanog održavanja asfaltnih i makadamskih prometnica u periodu 2019. i 2020. godine

 

          Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava sa radom u 16,45  sati

 

Zapisnik vodila                                                                                   Predsjednik  Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                                     Zoran Luketić, bacc. oec.      

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj