Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 25. SJEDNICA OV

AUDIO

      

                                                   Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 25.sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 05.12.2019. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Josip Čančar, Milan Hodak, Željko Župan,  Blanka Pavlić,  Josip Pavličić, Semir Čović  i Dražen Brajdić /od 15,25 sati/

 

Sjednici nisu nazočni:  Blaženka Hodak i Damir Špehar

   

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik; Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika Kristijan Bitunjac, i Vesna Rastovac, privremeni pročelnici Upravnih odjela i  Slavica Vuković, administrativna tajnica

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, konstatira da je na početku  sjednice nazočno  8

vijećnika, te postoji kvorum  pa se prelazi na 

  

UTVRĐIVANJE  DNEVNOG  REDA   

Vijećnici su prijedlog dobili uz materijale,

 

1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi 

2.  Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća

3.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2019. do

     30.06.2019.

4.  Odluka o izradi Odluke od VI. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine   

     Rakovica

5.  Zaključak o usvajanju Odluke o izmjeni Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za

     2018. godinu

6.  Odluka  o korištenju komunalne naknade za financiranje rekonstrukcije dječjeg vrtića

7.  Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

8.  Odluka o izmjenama Odluke o uređenju i održavanju naselja

9.  Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu Korenica d.o.o.

10. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Rakovici d.o.o

11. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Domu zdravlja Slunj

12. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova dnevnog prijevoza učenika osnovnih i

      srednjih škola

13. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju povremenog prijevoza učenika i studenata

14. Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju službenog glasila Općine Rakovica

15. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Rakovica 1

16. Odluka o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

17. Odluka o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

18. Odluka o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

19. Odluka o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

20. Odluka o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

21. Odluka o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

22. Odluka o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

23. Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

 

Nakon prijedloga predsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi glasovanjem se  donosi

 

            ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se  jednoglasno /s 8  glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.Vijećnik  Josip Čančar postavlja pitanje vezano  za situaciju sa liječnikom. Dosadašnji liječnik je otišao pa pita da li će doći drugi jer je to značajno za sve stanovnike?

Načelnik odgovara da je dr. Šita otišao, pa je raspisan natječaj za  novog liječnika, ali se nitko nije javio. Za sada je angažiran liječnik iz Ozlja koji je u mirovini i koji je već radio ovdje.

Sa našeg područja ima jedna liječnica koja je specijalizirala anesteziju i radi na Rebru. Kontaktirao je njenog dečka da sazna da li bi ona htjela preuzeti ambulantu u Rakovici uz subvenciju Općine, ali on misli da nije zainteresirana jer već ima dobar posao u Zagrebu.

 

2. Vijećnik  Željko Župan pita da li je cesta prema Basari županijska ili općinska?

Zamjenik Bićanić odgovara da ga je komunalna redarica izvijestila da se radi o općinskoj cesti, a gospodin Bitunjac pojašnjava da država donosi odluku o razvrstavanju cesta i sve što nije u toj odluci su nerazvrstane odnosno općinske ceste.

 

3. Vijećnik  Semir Čović pita kakvo je stanje sa javnom rasvjetom u Lipovcu, kada će se postaviti i kako će se riješiti pitanje opskrbe vodom za naselja koja nemaju vodovod? Da li Općina može preuzeti troškove dovoza vode, a korisnici samo trošak vode?

Načelnik odgovara da je u kontaktu sa direktorom Elektrolike Gospić i  kada dobije konkretan odgovor od njega izvijestit će vijećnika pismeno, jer se na istom radi, ali još nije definirana trasa i neki drugi detalji iz troškovnika.

Po pitanju isporuke vode, zajedno sa gospodinom Bitunjcem, pojašnjava da je općina za naselja bez vodovoda dužna osigurati  vodu po cijeni kakvu svi plaćaju, što znači da će općina snositi troškove dostave vode, a mještani moraju imati bunar za  pitku vodu kako bi istu mogli prihvatiti.  Isto tako obvezno je da mještani imaju nepropusne septičke jame za otpadne vode.

 

4. Vijećnica Blanka Pavlić  pita kakvo je stanje sa cestom D 1-Vrdoljaci?

Zamjenik Bićanić odgovara da se cesta radi i  sve ide kako je dogovoreno.

 

5.  Vijećnik Milan Hodak  pita kakvo je stanje sigurnosti po pitanju migranata, da li ima novih situacija?

Načelnik  odgovara da je  za sada  stanje isto. Prijelaza ima  i općina se uključila u pomoći sprečavanja ilegalnih prijelaza.

Nadovezujući se vijećnica Pavlić pita da li neka televizijska postaja poziva načelnika, kao načelnika granične općine,  da dade intervju vezano za isto.

Načelnik odgovara da za sada  nije bilo upita osim televizije Al džazira, ali isti nije realiziran.

 

6. Vijećnik Zoran Luketić pita kakvo je stanje elektroopskrbe, jer postojeći 10 kw elektrovod je već popunjen, a ako ne dobijemo novi 30 kw vjerovatno će doći do problema.

Također pita i o vodoopskrbi odnosno da li smo zaista pripali gospićkom vodoopskrbnom području i da li se iz toga možemo „izvući“?

            Načelnik odgovara da bi bilo dobro da se HEP-u uputi dopis vezan sa stanje elektroopskrbe. Sa direktorom Elektrolike Gospić je razgovarao i  rečeno mu je da će ići rasklopište, a da će se riješiti i pitanje preko Slunja, ali ništa  nije konkretizirano.

            Gospodin Bićanić pojašnjava stav HEP-a o nemogućnosti velikih priključaka na postojeći sustav. Moraju poduzeti nešto po tom pitanju, ali su jako spori i neučinkoviti.

            Po pitanju vodoopskrbe, načelnik odgovara da smo zbog projekta Aglomeracije pripali gospićkom području i ne bi bilo dobro da iz toga izlazimo jer onda i ovaj projekt dolazi u pitanje. Bio je plan da i Slunj i Cetingrad pripadnu gospićkom području, ali  ipak smo samo mi.

Jedna od pozitivnijih stvari u tome je kako ima naznaka da će nam cijena vode biti niža.

 

Vijećnik Dražen Brajdić dolazi u 15, 25

 

Načelnik obavještava vijećnike da će se 12.12. 2019. održati prezentacija koncepcijskog rješenja vodoopskrbe pa ćemo vidjeti što dalje.

 

TOČKA 2. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu / u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u/  pa predsjednik isti daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi donosi se

 

Zaključak: Jednoglasno / s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ usvaja se zapisnik sa 24.  sjednice Općinskog vijeća

 

TOČKA 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračun Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

 

            Predlagatelj Izvještaja je općinski načelnik  

 

            Prijedlog su vijećnici dobili sa materijalima.

 

            Izvjestiteljica u ime načelnika je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja  navodi da su vijećnici u materijalima dobili iscrpan Izvještaj uz obrazloženje, a može pojasniti ako što treba, te upozorava da je u prvih pola godine teško realizirati proračun u pedeset postotnom iznosu.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s  9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračun Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019

 

TOČKA 4. Odluka o izradi Odluke o VI. izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Rakovica

 

            Predlagatelj  Odluke je općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena  pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da su u Odluci definirani razlozi donošenja izmjena Prostornog plana. Na snazi su IV izmjene PP, a V su vezane za UPU Drežničko Selište –Čatrnja.

Ove izmjene su inicirale Hrvatske ceste zbog koridora obilaznice Pl. Jezera, a Lovačko društvo „Medvjed“ zbog rekonstrukcije lovačkog doma,gdje se ustanovilo da cijela čestica nije građevinska.

Isto tako je potrebno   u grafičkom dijelu naselja Grabovac lokaciju kamenoloma  definirati kao polje za sanaciju bez mogućnosti eksploatacije.

Također  u provedbenim odredbama treba izvršiti određene korekcije u  skladu sa zakonom.

           

U raspravi načelnik  upozorava vodstvo Lovačkog društva „Medvjed“ da do kraja godine trebaju zgradu lovačkog doma zatražiti na darovanje od Ministarstva državne imovine.

Vijećnik Zoran Luketić predlaže da se sastane Mjesni odbor Rakovica kako bi razmotrio koridor obilaznice, a vezano uz zahtjev obitelji iz Rakovičkog Selišta, koja se doselila i ulaže u nasade, a koridor se upravo planira preko njihovih parcela.

        

Zaključak:  Jednoglasno /s  9  glasova ZA, 0  glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova /donosi  se  Odluka o izradi Odluke o VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Rakovica

 

TOČKA 5.  Zaključak o usvajanju Odluke o izmjeni Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za  2018. godinu

 

 

            Predlagatelj  Zaključka  je općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena  pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je Izvješće već usvojeno, ali je potrebno izvršiti izmjene u točci 6. jer zbog situacije, da zbog nestanka struje na odlagalištu, neko vrijeme nije radila vaga, pa prihvaćene količine otpada nisu u potpunosti evidentirane. Stoga je potrebno dopuniti, odnosno povećati količine jer je to važan podatak za daljnje postupanje prema Fondu za  zaštitu okoliša.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno / s 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Zaključak o usvajanju Odluke o izmjeni Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu

 

TOČKA 6  Odluka o korištenju komunalne naknade za financiranje rekonstrukcije dječjeg vrtića

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da su radovi na proširenju DV u tijeku, ali iznos radova će biti znatno veći od planiranih. Sredstva komunalne naknade se mogu koristiti za ovakve namjene, ali Vijeće mora donijeti odluku za koji projekt konkretno. Ovo je jedini izvor kojim možemo isfinancirati ovu investiciju pa se zato predlaže donošenje ove Odluke.

 

U raspravi   su sudjelovali vijećnici  Zoran Luketić, Blanka Pavlić, Željko Župan, Josip Čančar koji su izrazili negodovanje zbog znatno povećanih troškova od onih prema troškovniku. Misle da ima propusta u cijelom postupku, počev od projektanata, građevinara i drugih. Pitaju kako će to utjecati na sredstva koja smo dobili iz EU fondova.

Odgovore su dali načelnik, zamjenik Bićanić, pročelnici Rastovac i Bitunjac objašnjavajući da se ne radi o vantroškovničkim radovima već o puno većim cijenama gradnje od planiranih. Sve diktira tržište i protiv toga se ne može.  Proširenje je potrebno zbog većeg broja djece, a ako se ne donese ova Odluka jedini način da se investicija okonča je dizanje kredita.

 

          Zaključak: S 7 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas donosi se Odluka o  korištenju komunalne naknade za financiranje rekonstrukcije dječjeg vrtića

 

Vijećnik Marijan Vuković napušta sjednicu u 16,00 sati

 

TOČKA 7. Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

 

            Predlagatelj Zaključka  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv na sjednicu

 

            Izvjestitelj  po točci  je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac  koji navodi da se Plan ne mijenja u odnosu na onaj za 2019. godinu, pa  se u tekstu  mijenja samo godina na 2020.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak:  Jednoglasno / s 8  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi  se Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

 

TOČKA 8 . Odluka izmjenama Odluke o uređenju i održavanju naselja

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi  da  smo Odluku morali uskladiti sa Odlukom o vodnim uslugama, gdje se pražnjenje septičkih jama mora vršiti preko društva zaduženog za vodoopskrbu, a ne preko Općine. Oni moraju naći koncesionara. Isto tako moraju imenovati  vodnog redara, jer kontrolu ne  vrši komunalni redar.

 

            Rasprave nije bilo.     

 

          Zaključak: Jednoglasno / s 7 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Odluka o izmjenama Odluke o uređenju i održavanju naselja

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna glasovanju.

 

TOČKA 9. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu Korenica d.o.o

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv na sjednicu

 

            Izvjestiteljica  po točci  je privremena pročelnica Vesna  koja navodi da se ovdje radi o kapitalnoj pomoći pa Vijeće mora donijeti posebnu odluku iako su sredstva sukladno potpisanom ugovoru planirana u proračunu

 

 U raspravi su sudjelovali vijećnici Zoran Luketić, Blanka Pavlić osvrćući se na situaciju sa gubicima i njihovim praćenjem u drugim općinama, te načelnik i zamjenik koji izražavaju zadovoljstvo zbog ovog projekta kojim su naši gubici znatno smanjeni.

 

Zaključak: Jednoglasno / s 8  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi  se Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći  Vodovodu Korenica d.o.o.

 

TOČKA 10. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Rakovici d.o.o

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se i ovdje radi o kapitalnoj  pomoć za koji odluku donosi Vijeće, a radi se o sredstvima koja su na račun Općine  u iznosu 163 tis. kuna uplaćena od strane Ministarstva gospodarstva, a namijenjena su  na nabavu mehanizacije.

 

            Rasprave  nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno / s 8  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Rakovici d.o.o.

 

 

TOČKA 11. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Domu zdravlja Slunj

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv na sjednicu

 

            Izvjestiteljica  po točci  je privremena pročelnica  Vesna Rastovac navodeći da se radi o kapitalnoj pomoći za energetsku obnovu ambulante u Rakovici koja je provedena

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno / s  8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi  se Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Domu zdravlja Slunj

 

TOČKA 12. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova dnevnog prijevoza učenika osnovnih i  srednjih škola

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan  koji navodi da dvoje učenika svakodnevno putuju Karlovac, pa je Odluku potrebno time i dopuniti jer se odnosila na Slunj i Korenicu.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno / s  8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova dnevnog prijevoza učenika osnovnih i  srednjih škola

 

TOČKA 13.  Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju povremenog prijevoza učenika i studenata

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

            Izvjestitelji  po točci je privremeni pročelnik Kristijan  koji navodi da se Odluka predlaže temeljem  inicijative Savjeta mladih,  da se  iznos naknade za povremeni prijevoz podigne  sa 500,00 na 750,00 kuna jer su cijene karate  poskupile.

 

            U raspravi zamjenik Bićanić navodi da su realni troškovi za mjesečno dva dolaska kući iz Zagreba kroz godinu  cca 2.000,00 kuna, ali za sada se to ne može.

 

          Zaključak: Jednoglasno / s 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju povremenog prijevoza učenika i studenata

 

TOČKA 14. Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju službenog glasila Općine Rakovica

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan  te navodi da se radi o  tehničkim izmjenama zbog ustrojstva upravnih odjela

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno / s 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju službenog glasila Općine Rakovica

 

TOČKA 15.  Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Rakovica 1

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

            Izvjestitelj  po točci je privremeni pročelnik Kristijan koji navodi da je  to  prometnica u Dragama – kod Komesa, to je cesta koja vodi samo do njihove kuće i nikome ne koristi. Oni su izrazili želju da je kupe. Kada ukinemo status javnog dobra možemo ići na natječaj za prodaju. Procjena vještaka je  29.500,00 kuna

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno / s 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobro u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Rakovica 1

 

TOČKA 16. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

            Izvjestitelj  po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac, koji navodi da je obrazloženje za ovu, kao i naredne točke isto, odnosno sve ceste koje nisu u Odluci o razvrstanim cestama se smatraju nerazvrstanim odnosno općinskim. Za svaku cestu se mora donijeti posebna odluka odnosno i dati joj status javnog dobra u općoj uporabi. Biti će još puno takvih cesta i Odluka.

Ovdje se radi o  cesti u naselju Irinovac (kod Niksona). Tuda ide i cjevovod aglomeracije pa je onda ova odluka i za to značajna.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno / s  8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

 

TOČKA 17. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

            Izvjestitelj  po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac-  ovo je cesta u Selištu Drežničkom / prema Gaju/

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno / s 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

 

 

TOČKA 18. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

 

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

            Izvjestitelj  po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac, a cesta je cesta koja vodi do Gajine pećine.  Postoji,  ali nije ucrtana

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno / s 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

 

 

TOČKA 19. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

            Izvjestitelj  po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac, a  to je cesta u prema „bentu“ u Selištu Drežničkom, postoji i sada je u izmjeri ucrtana.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno / s 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

 

 

 

TOČKA 20. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

            Izvjestitelj  po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac, a cesta je u Vojin dolu (Drežnik Grad) postoji već stoljećima i koristi se, ali nije upisana, a sada je u izmjeri označena.

 

            U raspravi je vijećnik Milan Hodak zatražio detaljnije pojašnjenje o trasi ceste, odnosno o kojoj se cesti radi,  pa je pročelnik Bitunjac detaljno  pojasnio.

 

          Zaključak: Jednoglasno / s 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

 

 

TOČKA 21. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

 

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac  koja navodi da je cestu potrebno definirati na zahtjev Elektrolike Gospić, jer ne mogu povući stupove struje u Novoj Kršlji  jer cesta ide jednom trasom, a ucrtana je po parceli privatnog vlasnika, koji ne želi  da trasa ide preko njegove parcele. Moramo ovu postojeću cestu upisati i dati im odobrenje za postavljanje stupova.

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno / s 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

 

TOČKA 22. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

 

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je  ovo slučaj u Staroj Kršlji gdje trasa ceste ide preko kuća. Dogovorili smo da se snimi postojeća cesta koja ide drugom trasom i tako će se uknjižiti.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno / s 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

 

 

TOČKA 23. Odluka o dopunama Odluke o nerazvrstanim  cestama

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

            Izvjestitelj  po točci je  privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac koji navodi da je ovo zbirna odluka, kao prijelazno rješenje.

Iduće godine ćemo morati imati registar komunalne infrastrukture i sve će ove odluke biti u njemu. Za svaku cestu mora biti posebna Odluka i ista uvedena u registar.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno / s 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o dopunama Odluke  o nerazvrstanim cestama

 

          Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava sa radom u  16.40  sati

 

 

Zapisnik vodila                                                                                   Predsjednik  Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec.     

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj