Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 24. SJEDNICA OV

AUDIO prvi dio
AUDIO drugi dio

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Z  A  P  I  S  N I  K

 

 

 

Sa 24.sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 29.08.2019. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

 

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Blaženka Hodak,  Željko Župan, Milan Hodak , Josip Čančar,  Blanka Pavlić, Damir Špehar i  Semir Čović

 

 

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici: Marijan Vuković  (ispričao izostanak),  Dražen Brajdić i Josip Pavličić, (nisu ispričali izostanak)

 

 

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik; Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika, Vesna Rastovac i Kristijan Bitunjac,  privremeni pročelnici Upravnih odjela i  Slavica Vuković, djelatnica u Upravnom odjelu, te gospodin  Milan Truković iz Forme gel  j.d.o.o., Zvjezdan Stanić iz Stanić d.o.o., Paško Dodić, Nikica Taban i Mario Debelec, predstavnici Dodić grupe.

 

 

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, konstatira da je na početku  sjednice nazočno 8 vijećnika,

 

te postoji kvorum  pa se prelazi utvrđivanje dnevnog reda, ali predsjednik zamoljava da se , zbog nazočnosti gostiju,  u već  predloženom dnevnom  redu  promjeni redoslijed rasprava, pa bi isti bio:

 

  

 

DNEVNI  RED  

 

 

 

1.  Odluka o odabiru ponude za osnivanje prava građenja na nekretninama u Poduzetničkoj zoni

 

     Grabovac – Forma gel  j.d.o.o

 

2.   Zaključak o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa o osnovanosti

 

      pokretanja postupka za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

 

3.   Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Drežničko Selište –

 

      Čatrnja i s tim povezanih V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Rakovica

 

4.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

5.   Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća

 

6.  Odluka o odabiru ponude za osnivanje prava građenja na nekretninama u Poduzetničkoj zoni Grabovac

 

     – Stanić d.o.o

 

7. Plan o dopuni Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rakovica za 2019. godinu

 

8. Zaključak o pokretanju projekta osnivanja Interpretacijskog centra Rakovica

 

9. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj- lipanj 2019. godine

 

 

 

Nakon prijedloga predsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi niti prijedloga donosi se,

 

 

 

            Zaključak: Predloženi Dnevni red 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno / s 8 glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova /

 

 

 

TOČKA 1. Odluka o odabiru ponude za osnivanje prava građenja na nekretninama u Poduzetničkoj zoni Grabovac – Forma gel j.d.o.o.

 

 

 

            Predlagatelj Odluke je  općinski načelnik.        

 

 

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

 

 

            Izvjestitelj po točci je gospodin Milan Turković, vlasnik Forma gel j. d.o.o. iz Rijeke, koji obrazlaže svoju ponudu  poslanu  na natječaj za pravo građenja u PZ Grabovac. U planovima je gradnja eko hostela, Hrvatske kuće, manjeg dvorišta – mini farme sa domaćim životinjama i povrtnjaka, ribnjaka,  te dječjeg igrališta i bazena, te drugih sadržaja koji bi se uklopili u cijelu koncepciju. Znači pored smještaja u hostelu koji bi primao grupe, skaut  izviđače, učenike škole u prirodi,  prezentirali bi se i prodavali domaći proizvodi i suveniri, pa se očekuje suradnja sa domaćim OPG-ovima i domaćim stanovništvom. Planira se 13 stalno zaposlenih, te još 6 sezonskih zaposlenika.

 

Sve je temeljeno na Strategiji razvoja  turizma Općine Rakovica i  u skladu je  sa Zakonima, osobito  zaštitom  okoliša.

 

 

 

Pitanja i pojašnjenja od gospodina Turkovića zatražili su:

 

Vijećnica Blanka Pavlić, koju zanima kada bi se dobila dozvola i počelo sa radom, da li je rađena procjena gostiju, što ako ne bude financijski isplativo, a ne gradi se na vlastitom zemljištu, pa se sadržaji ne

 

mogu mijenjati, to je veliki rizik? Ne sviđa joj se gradnja hostela i smatra da  je on glavni sadržaj i cilj, dok je ostalo samo da se zadovolje uvjeti iz natječaja, a zanimaju je i još neki detalji.

 

Vijećnik Zoran Luketić napominje da je Odluka o pravu građenja upravo i postavljena da nema mogućnosti odstupanja od planiranih sadržaja kao ni prodaje zemljišta. Zanima ga također i suradnja sa domaćim  stanovništvom i otkup domaćih proizvoda.

 

Vijećnik Željko Župan primjećuje da je ovdje naglasak na izgradnji hostela, a ostali sadržaji su samo popratni i na njima se ne temelji razvitak zone.

 

Vijećnika Milana Hodaka zanima kako će se domaće životinje, kao i ribnjak uklopiti uz hostelski smještaj, odnosno goste?

 

Vijećnicu Blaženku Hodak zanima koliku naknadu plaća investitor za korištenje prostora u Zoni?

 

Vijećnik Josip Čančar napominje da se govori o poduzetničkoj odnosno proizvodnoj zoni i misli da tu nije mjesto hostelu. Smatra da hostel ugrožava privatne iznajmljivače. Također misli da je investitor u boljem položaju od domaćih poduzetnika  jer mu je osigurana sva infrastrukture dok ostali sve sami moraju  osigurati.

 

Zamjenik načelnika gospodin Bićanić se slaže za vijećnikom Čančarom i smatra da bi u zoni trebali biti turističko ugostiteljski sadržaji, a ne smještajni.  Ako investitor želi graditi hostel, za to ima druga lokacija.

 

Načelnika Franjkovića zanima gdje investitor namjerava  registrirati poduzeće, ako  bude poslovalo na području Općine Rakovica, kolike bi bile plaće zaposlenika i da li će isti biti zaposleni cijelu godinu bez obzira na poslovanje?

 

 

 

Odgovore ne sva pitanja dao je gospodin Turković navodeći da je njegova ponuda u skladu sa uvjetima iz natječaja. Što se tiče hostela, to mu je poznata djelatnost jer ima hostel i u Rijeci. Gosti hostela ne  ugrožavaju privatne iznajmljivače jer je to druga vrsta gostiju koji i  traže takav smještaj.

 

      Ostali sadržaji su tu da bi gostima prezentirali domaću, seosku atmosferu i proširili sadržaj.

 

Svakako očekuje suradnju sa domaćim stanovništvom osobito OPG-ovima te je zainteresiran za njihove proizvode.

 

Godišnja naknada za korištenje zone je 10. tis.eura, a ukoliko bude mogućnosti kupnje zemljišta također je zainteresiran.  Rizik investicije postoji, ali sve procjene i planovi  upućuju na  uspjeh. Zapošljavanje će biti u skladu sa potrebama, a planirano je najmanje 13 zaposlenih, a za plaće navodi podatak  da sada spremačica u hostelu ima plaću  4,5 tis. kuna.

 

Nada se da će ponuda biti prihvaćena  pa će poduzeće registrirati u Općini  Rakovica.

 

Određena pojašnjenja o uređenju zone i njenim sadržajima dali su i  pročelnica Rastovac i pročelnik Bitunjac

 

 

 

Gospodin Turković napušta sjednicu  u 15,45 sati.

 

 

 

U nastavku rasprave su sudjelovali:

 

 

 

Vijećnik Zoran Luketić  koji navodi da je i Povjerenstvo dvojilo što i koje sadržaje u zoni i kakve uvjete postaviti i teško je sve predvidjeti. Ipak zona treba zaživjeti pa iako je u ovoj ponudi smještaj prioritet, a ostalo usputni sadržaji, dobro je da se zona pokrene. Ni Strategija turizma nije dobro obrađena, a i Prostorni plan bi trebalo puno ozbiljnije definirati. To su nam strateško dokumenti, a uglavnom se prema takvim zadacima odnosimo površno, a onda je ovakve stvari teško definirati.

 

  Vijećnik Josip Čančar  navodi da će biti protiv hostela u zoni. Ovdje se radi o pogodovanju obzirom da investitor dobiva i zemljište i infrastrukturu.

 

  Vijećnica Blanka  Pavlić  smatra da je hostel isto što i  privatni  smještaj i misli da sve skupa neće biti isplativo i da rad kroz 6 mjeseci neće pokriti 20 radnika.  Što se tiče Strategije razvoja turizma ista nije usvojena jer nije bila dobra.

 

Nadovezujući se zamjenik Bićanić upozorava da se Strategije što prije treba donijeti jer ćemo u protivnom plaćati kaznu za ne izvršene obveze prama izrađivaču. Stoga moli za suradnju kako bi se i to završilo.

 

Sva pojašnjenja na upita vijećnika dali su: pročelnica Rastovac vezano za uređenje zone i moguće sadržaje, pročelnik Bitunjac koji obrazlaže da se odluke ne mora donijeti sada već ovo može biti samo rasprava da se vidi  kako dalje, te načelnik Franjković koji pojašnjava da gospodin Turković plaća sve svoje obveze i još najam Općini. Također podvlači činjenicu da malo tko od privatnih iznajmljivača zapošljava radnike.

 

 

 

Zaključak: S 1  glas ZA, 5 glasova  PROTIV  i 2 SUZDRŽANA glasa  ne  donosi se  Odluka o odabiru ponude za osnivanje prava građenja na nekretninama u Poduzetničkoj zoni Grabovac – Forma gel j.d.o.o.

 

 

 

TOČKA 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa o osnovanosti  pokretanja postupka za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

 

Predlagatelj  Zaključka je općinski načelnik.

 

     

 

             Vijećnici su prijedlog  dobili uz poziv za sjednicu.

 

 

 

             Izvjestiteljica po točci je privremene pročelnica, ali  prije njenog izlaganja predstavnici  Dodić grupe obrazlažu svoj zahtjev.

 

 

 

Predstavnici Dodić  grupe  ( Paško Dodić, vlasnik; Nikica Taban, arhitekt i Mario Debelec, konzultant)  navode da zbog planirane gradnje u Turističkoj zoni Čatrnja traže izmjene  Urbanističkog  plana Zone i Prostornog  plana Općine, a u smislu  premještanja prometnice  koja je planirana  kroz Zonu, te usklađenje uvjeta građenja u svim turističkim zonama.

 

Zbog izgradnje benzinske pumpe potrebno je drugačije izvesti priključak na državnu cestu i pristup ostalim sadržajima, jer pored benzinske pumpe  i popratnih sadržaja uz nju planira se izgradnja shopping centra sa pripadajućim parkiralištem.  Trgovačko uslužni centar bi služio domaćem stanovništvu,a  sadržavao bi  četiri lokala prehrane i mješovite robe,  lokale  odjeće, sportske opreme i nekoliko manjih lokala (suvenirnica,  cvjećarnica, prodaja tiska i drugo).  Zaposlilo bi se minimalno  50 ljudi. U budućnosti se planira i hotel  i  nekoliko vila jer nedostatak vode odlaže izgradnju istih.

 

 

 

Nakon izlaganja vijećnici su zatražili dodatna pojašnjena od investitora.

 

 

 

Vijećnik Zoran Luketić želi detaljnije  obrazloženje zašto se ide u izmjene i što je predviđeno dosadašnjim Planom?  Navodi  da nedaleko već ima benzinska pumpa, pa da li ima interes za još jednu.

 

Vijećnica Blanku Pavlić  se osvrće na izgradnju hotela odnosno da li se isti uklapa u predviđene sadržaje? Pita kada se očekuje građevinska dozvola i kada je planiran početak rada?

 

Načelnika zanima da li su poznati poslovni partneri za shopping centar, te koliko bi zvjezdica imao budući hotel,odnosno kakva se klijentela  očekuje.

 

 

 

Gospodin Dodić je odgovorio na pitanja navodeći da traži izmjene uglavnom zbog pomaka ceste i novog priključka na parcelu prvenstveno  zbog benzinske stanice, a interes za istu ima i INA kao i  Croduxs.

 

            Svi sadržaji koji se namjeravaju gaditi su u skladu sa planom pa i hotel sa 250 soba, koji bi bio sa četiri ili pet zvjezdica i namijenjen je bogatoj klijenteli, a rad se očekuje kroz cijelu godinu. 

 

Početak rada  trgovačkog centra se očekuje za Uskrs iduće godine, a ugovori za manje lokale su već potpisani dok se za velike centre očekuju  u skladu za gradnjom i mogućnosti za  početak rada.

 

Osvrnuo se na još neke detalje projekta i isto pojasnio vijećnicima

 

 

 

Predstavnici Dodić grupe napuštaju sjednicu u 16,25 sati.

 

 

 

            U nastavku  privremena pročelnica  izvješćuje da je  za izmjene UPU , pored zahtjeva Dodić grupe, koji je prethodno obrazložen, došao i zahtjeva Nac. Park Plitvička jezera, ali su odustali od istog jer nemaju idejno rješenje za planiran zahvat.

 

Mišljenja je da UPU treba mijenjati jer je isti iz 2000.-ite godine i potrebno ga je uskladiti.

 

Ostalih 7.  zahtjeva su  za izmjene PPUO te je o istima dano mišljenje koje su vijećnici dobili sa materijalima.

 

 

 

             U raspravi vijećnika  Zorana Luketića zanima na što se odnosio zahtjev Nac. Parka,pa zamjenik Bićanić pojašnjava da se radilo o izgradnji ulaza u Nac. Park, ali nemaju vlasništvo nad parcelama na kojima se isti planira.

 

Vijećnik Milan Hodak negoduje jer se ljudima „sa strane“  zahtjevi rješavaju, a domaćima odbijaju, pa načelnik pojašnjava da se u izmjene prvenstveno ide  zbog zahtjeva Hrvatski cesta, a vezano za izmjenu dijela trase zaobilaznice Plitvička jezera odnosno izrade Studije utjecaja na okoliš, te oni i plaćaju troškove izmjena. U nove izmjene PPU će se morati ići kada se završi katastarska izmjera za k.o.Drežnik 1.

 

Vijećnica Blanka Pavlić, te vijećnik Željko Župan su  zatražili još određena pojašnjenja oko teme, a iste je dala pročelnica.

 

 

 

Zaključak:  S 5 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa o osnovanosti pokretanja postupka za izradu izmjena i dopuna Prostorno plana uređenja Općine Rakovica

 

 

 

 

 

TOČKA 3. Odluka o izradi Izmjena i dopunama  Urbanističkog plana uređenja turističke zone Drežničko Selište – Čatrnja i s tim povezanih V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Rakovica

 

 

 

 

 

            Predlagatelj Odluke je  općinski načelnik.         

 

 

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

 

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna  Rastovac koja navodi da je ova točka vezana za prethodne dvije u kojima su pojašnjeni razlozi za donošenje ove odluke.

 

 

 

Rasprave nije bilo.

 

 

 

            Zaključak: S 8  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova  donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Drežničko Selište – Čatrnja i  s tim poveznih V. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Rakovica

 

 

 

 

 

TOČKA 4.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

 

  1. 1.     Vijećnik   Semir Čović pozivajući se na pitanje sa prethodne sjednice, a vezano za suradnju sa Udrugom  TIKA, pita zašto nitko nije kontaktirao istu sa zamolbom za sufinanciranje izgradnje vodovoda. Voljni su nam pomoći, ali nitko im se ne obraća.  Po pitanju vodovoda u Lipovcu se nište ne radi, već samo dobiju dvije cisterne vode godišnje.

 

Grad Slunj je dobio određena sredstva, a zašto ne i mi? Počnimo nešto raditi za dobrobit našeg sela.

 

Na njegovu inicijativu predstavnici TIKE će se javiti Općini  i žele komunicirati o investicijama. Misli da vodstvo Općine nije ozbiljno po pitanju suradnje sa njima odnosno izgradnje vodovoda za Lipovac.

 

    

 

Načelnik navodi da za vodovod Lipovac  ima izgledna sredstva iz drugih izvora, ali se može razgovarati i sa Tikom.

 

Zamjenik Bićanić navodi  da općina ne zanemaruje vodovod za Lipovac, načelnik se bori za isto. Prije planirana sredstva za projekt vodovoda  su prenamijenjena za sanaciju gubitaka jer su gubici bili 40% .Kroz  projekt „Slovinjska deklaracija“ planiraju se sredstva  za vodovodnu infrastrukturu, a od države ćemo dobiti za projektiranje te će se time ići u rješavanje vodovoda Lipovac.

 

 

 

  1. 2.     Vijećnica  Blanka  Pavlić  se slaže sa vijećnikom Čovićem, prošlo je15 godina,  voda se  i dalje vozi u cisternama. Oni prihoduju  Općini, a ovo davanje cisterni je jako jadno. Ona ima 2 kuće, a ima pravo na vodu  samo za jednu kuću. Takva je  Odluka. Treba im vodovod, a ne cisterne.  Odreći će se svoje cisterne.  U Grabovcu se pravi vodovod,  a za koga i kuda? Kod nje u Jelovom Klancu treba 800 metara vodovoda, a nema ga.  Kakav je to odnos prema domaćem poduzetniku?

 

 

 

  1. 3.     Vijećnik Milan Hodak potaknut izvješćem Crvenog križa iz kojeg je vidljivo da se nekim domaćinstvima  pomaže oko uređenja stambenog prostora, predlaže da se kontaktira Crveni križ kako bi se pomoglo jednom stanovniku Čatrnje. Milan Bićanić je hrvatski branitelj koji teško živi. Nema kupaonice ni ostalih potrebnih sadržaja za normalno stanovanje. Neka mu se pomogne.

 

 

 

TOČKA 5. Usvajanje zapisnika za 23. sjednice Općinskog vijeća

 

 

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu / u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u)  pa predsjednik isti daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi donosi se 

 

 

 

Zaključak:  S 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas  usvaja se zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća

 

 

 

 

 

TOČKA 6.  Odluka o odabiru ponude za osnivanje prava građenja na nekretninama u Poduzetničkoj zoni Grabovac  – Stanić d.o.o

 

 

 

            Predlagatelj Odluke  je  općinski načelnik.        

 

 

 

             Prijedlog  su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

 

 

            Izvjestitelj   po točci je gospodin Zvjezdan Stanić, vlasnik poduzeća Stanić d.o.o. iz Kerestinca

 

 

 

Upoznajući vijećnike sa kompanijom navodi da je ista prisutna  u Općini Rakovica, odnosno u Grabovcu  već 10 godine, a kompanija Stanić d.o.o. posluje već 25 godina i zapošljava 450 ljudi.

 

Vodeći su distributer prehrambenih proizvoda  od mlijeka i mliječnih proizvoda do suhomesnatih proizvoda te smrznute hrane. Također izvoze i u druge zemlje  (Austrija).

 

Druga kompanija je Intertekstil Stanić d.o.o. koja se bavi proizvodnjom kućnog tekstila. Uglavnom je su to dizajnerski, orginalni  proizvodi koji  motivima hrvatske kulturne baštine i prirodnim ljepotama promovira našu zemlju.

 

U Zoni Grabovac namjeravaju izgradnju prodavaonice- diskonta hrane te kušaone hrane i pića. Isto tako i prodavaonice – diskonta tekstila te praonice rublja. Stavit će se fokus na orginalne hrvatske proizvode, pa očekuje suradnju sa domaćim stanovništvom. Prodavaonica tekstila fokusirat će se na tekstil ugostiteljske namjene, a  kao  i praonica bit će na  usluzi svim stanovnicima osobito privatnim iznajmljivačima.

 

Cijeli kompleks  će zadovoljiti po pitanju zaštite okoliša i prirodnog ambijenta

 

 

 

Nakon prezentacije vijećnici su zatražili i dodatna pitanje i to:

 

 

 

Načelnik Franjković navodi da ima saznanja kako je gospodin Stanić zainteresiran i za dodatna ulaganja u drugi dio Zone, pa pita da li je možda u planu i izgradnja hladnjače za voće,povrće i druge proizvode?

 

Vijećnika Zorana Luketića  zanima suradnja sa domaćim OPG-ovima obzirom da imamo kvalitetnu  siranu u Jelovom Klancu, a zanima ga i  šivaona u sklopu prodavaonice tekstila.

 

 

 

Odgovarajući gospodin Stanić navodi da je naša zona interesantna jer kontinentalni turizam postaje sve popularniji. Gosti dolaze tamo gdje se dobro osjećaju i imaju dobre sadržaje i zbog toga ima interesa za dodatna ulaganja, a što se tiče hladnjača sve ovisi o proizvodnim kapacitetima. Ovo je dobra transverzala  prema Dalmaciji. Roba se distribuira kamionskim prijevozom i sve ide ovom prometnicom pa je i to plus da ulaganja.

 

Suradnja sa domaćim stanovništvom je jako poželjna. Domaći proizvodi poput pekmeza, meda voća i povrća, koji bi se objedinili u kušaoni su dobrodošli. Probati pa kupiti je i cilj.

 

Šivaona u sklopu prodavaonice također stvara originalan hrvatski proizvod koji gosti prepoznaju. Isto tako će biti za potreba i domaćeg stanovništva.

 

 

 

Gospodin Stanić sjednicu napušta u 17,05 sati

 

 

 

             Nakon prezentacije slijedi rasprava u kojoj su sudjelovali:

 

Zamjenik Bićanić koji projekt smatra dobrim osobito jer  se radi o niskim objektima-  kućama na ulazu što bi bilo privlačno  za goste.

 

Vijećnik Damir Špehar  pozdravlja  svaku aktivnost  samo da se zona pokrene, a ova se čini dobrom.

 

Vijećnica Blanka Pavlić misli da se radi o poduzetniku koji poznaje područje u kojem radi i normalno je da ostvaruje profiti.

 

Vijećnik Zoran Luketić  navodi da i Nac. park surađuje sa firmom Stanić d.o.o. i nema nikakvih problema, pa vjeruje i u ovaj  projekt.

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno / 8 glasova  ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH  glasova/ donosi se Odluka o odabiru ponude za osnivanje prava građenja na nekretninama u Poduzetničkoj zoni Grabovac – Stanić d.o.o.

 

 

 

TOČKA 7. Plan o dopuni  Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rakovica za 2019. godinu

 

 

 

 

 

            Predlagatelj  Plana je  općinski načelnik.          

 

 

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

 

 

            Izvjestitelj po točci  je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac koji navodi da se planira nova investicija, odnosno izgradnja  Interpretacijskog centra, te se već usvojeni Plan  mora dopuniti i tom novom investicijom  kako bi se moglo ići u realizaciju

 

 

 

            Rasprave nije bilo.

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno /s 8  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH  glasova/  donosi se  Plan o dopuni Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rakovica za 2019. godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOČKA 8. Zaključak o pokretanju projekta osnivanja Interpretacijskog centra u Rakovici

 

 

 

 

 

            Predlagatelj Zaključka je je  općinski načelnik. 

 

 

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

 

 

            Izvjestitelj po točci je također općinski načelnik koji navodi da je 2021. godine 150-ta obljetnica Rakovičkog ustanka  pa isto treba obilježiti nečim konkretnim. Mišljenja je da bi manji muzej u zgradi gdje je održana prva sjednica prve Hrvatske vlade bio prigodan i značajan projekt. Prikazao bi se kontinuitet osamostaljena Hrvatske države, od Rakovičke bune do Domovinskog rata. Vrijednost investicije se planira na cca 12. mil.kuna. Arhitektonski projekt imamo i čeka se građevinska dozvola, te je u pripremi i muzejska postavka.

 

Da bi se isto realiziralo moramo završiti VINDO „P. Vrdoljak“ kako bi smo općinsku upravu mogli preseliti i osloboditi ovu zgradu za uređenje Interpretacijskog centra. Iako sredstva za to nismo dobili kada smo se javili na natječaj,       sada postoji mogućnosti da ih ipak dobijemo pa bi preseljenje išlo brže.

 

Projekt Interpretacijskog centra podržava i premijer, te se i za to nadamo određenim sredstvima.

 

 

 

            Rasprave nije bilo.

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno / s 8 glasova  ZA, 0 glasova  PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova  donosi se Zaključak o pokretanju projekta osnivanja Interpretacijskog centra u Rakovici

 

 

 

 

 

TOČKA 9. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine

 

 

 

            Predlagatelj Izvješća i izvjestitelj  je  općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

         

 

            Načelnik  obrazlaže dostavljeno Izvješće govoreći o učinjenom, ali se osvrće i na problematiku osobito vodoopskrbe i odvodnje, pokretanje  Zone Grabovac, planovima za proširenje vrtića, sanaciju nerazvrstanih cesta i drugo.

 

 

 

         U raspravi vijećnik Zoran Luketić  ponovo upozorava na stanje vodoopskrbe.  Stalno se o tome govori, a malo što poduzima i rješava.

 

Vijećnik Željko Župan pita što je sa planovima za vodoopskrbu sa gradom Slunjem pa načelnik pojašnjava situaciju, odnosno od toga neće biti ništa, iako smo platili građevinsku dozvolu za vodovod Lađevac. Vode nema dovoljno, a mora se osigurati i za Cetingrad, količine koje bi ostale za nas su nedostatne, pa ćemo morati sami rješavati taj problem.

 

Vijećnika  Župana zanima i što je sa podjelom imovine bivše Općine Slunj?

 

Gospodin Bitunjac navodi da je već prije tri-četiri godine tražio očitovanje, ali odgovora nema. Ministarstvo  uprave, odnosno ministri se stalno mijenjanju i nitko ništa ne odgovora kao ni na traženje načelnika da se o tome razgovara na zajedničkim sastancima.  Zemljište je priznato (podijeljeno), a ostalo je sve ostalo Gradu Slunju bez naknade ostalim JLS. Nikad nije prošao postupak sukcesije.

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno / s 8  glasova ZA,  0 glasova  PROTIV  i0  SUZDRŽANIH  glasova/ donosi se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine.

 

 

 

          Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava sa radom u  17,50  sati

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                                   Predsjednik  Općinskog vijeća

 

 

 

 

 

Slavica Vuković                                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj