Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 23. SJEDNICA OV

AUDIO

 

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 20.08.2019. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Željko Župan, Milan Hodak, Blanka Pavlić, Damir Špehar, Semir Čović, Josip Čančar, Josip Pavličić.

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici: Blaženka Hodak, Dražen Brajdić, Marijan Vuković (ispričali izostanak).

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik; Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika Vesna Rastovac i Kristijan Bitunjac, privremeni pročelnici Upravnih odjela i Slavica Vuković, službenica u Upravnom odjelu,

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, konstatira da je na sjednici nazočno 8 vijećnika, te postoji kvorum  pa se prelazi utvrđivanje dnevnog reda.

  

 DNEVNI  RED  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog reda dobili uz poziv,

 

1.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.   Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća

3.   Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2019.

4.   Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture za period 2019. godine

5.   Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

6.   Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2019. godinu

7.   Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini

8.   Program o izmjenama Programa utroška sredstava- naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u

      2019. godini                

9.   Odluka o izmjeni Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2019. godinu

10. Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rakovica za 2020.

      godinu

11. Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu

 

Nakon prijedloga predsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi niti prijedloga donosi se

 

            Zaključak: Predloženi Dnevni red 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno /sa 8 glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

TOČKA 1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

  1. 1.     Vijećnik Željko Župan  pita da li se radi na cesti u Grabovcu odnosno kada će biti asfaltirana i završena

Načelnik odgovara je je upravo obišao gradilište, radovi su u završnoj fazi i završetak asfaltiranja se očekuje u četvrtak, a zatim slijedi uređenje branika i time bi sve bilo završeno.

 

  1. 2.     Vijećnik Milan Hodak podsjeća da je već tražio da se u Čatrnji na autobusnoj nadstrešnici naprave prozori na obije strane kako bi putnicima bilo preglednije, a treba postaviti i klupu. Isto tako pita kada će se urediti ulaz u naselje Čatrnja? Zašto komunalna redarice ne opomene investitora da uredi bankine obzirom da je nastala velika rupa pa ljudi oštećuju vozila.

Takoše pita načelnika da li postoji mogućnost za povećanje naknada vijećnicima za rad u vijeću i članovima raznih Obora, odnosno koja je procedura da se  prijedlog stavi u razmatranje. Već je i prije to predložio, ali nije dobio odgovor.

Zamjenik gosp. Bićanić odgovara da je komunalna redarice dala nalog komunalnom poduzeću i autobusna stanica će se uskoro urediti.

        Što se tiče ulaza u naselje Čatrnja investitor ima određenih problema sa izvođačem radova, ali se to

        mora uskoro riješiti.

            Vezano za visinu naknade vijećnicima i članovima odbora načelnik navodi da  treba vidjeti kolika         

       su  sredstva predviđena u proračunu, ako nije moguće u ovoj godini prijedlog bi se mogao razmotriti za

         narednu godinu. Proceduru treba vidjeti sa nadležnom službom.

         

  1. 3.     Vijećnik Semir Čović  predlaže da se uspostavi kontakt s turskom agencijom TIKA. Od njih se mogu povući znatna sredstva za  obnovu cesta, vodovoda i druge infrastrukture. On je u kontaktu sa njima i oni su voljni dati sredstva, ali ih se mora zatražiti. Dosta institucija u našem okruženju je dobilo sredstva jedino naša Općina nije niti tražila niti dobila, a potreba imamo. Zašto propustiti priliku za dodatna sredstva?

Vijećnik Milan Hodak je zainteresiran da pomognu u radu Nogometnog kluba nabavom opreme ili

        pomoći kod nastavka izgradnje ograde i trim staze.

 

  1. 4.     Vijećnik Zoran Luketić  izražava zadovoljstvo  što se napokon  proširuje ulaz u Oštarske Stanove, a uredit će se i obala. Zahvaljuje gospođi iz Hrvatskih cesta koja je obišla teren i naredila radove uz veliko čuđenje kako se uopće ovako nešto moglo i projektirati.

 

 

TOČKA 2. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu / u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u)  pa predsjednik isti daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi donosi se 

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom usvaja se zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća

 

TOČKA 3. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2019. godinu

 

             Predlagatelj  Odluke je općinski načelnik.

     

             Vijećnici su prijedlog Odluke  dobili uz poziv za sjednicu.

 

             Izvjestiteljica po točci je privremene pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je u materijalima prikaz  prijedloga  proračuna na trećoj i četvrtoj razini, a dostavljen je i zapisnik sa sjednice Obora za financije i proračun. Radi se uglavnom o usklađenju prihoda i rashoda jer smo neka sredstva koja smo planirali dobili, a neka nismo pa je sve trebalo uskladiti. Uglavnom smanjene je 12,84% te bi novi proračun iznosio 36.187.330,62  kune. Najveće smanjenje je na poziciji za višenamjenski objekt jer nismo dobili planirana sredstva o EU i nadležnih Ministarstava.

 

             U raspravi vijećnika Zoran Luketića zanima što dalje obzirom da nismo dobili sredstva za višenamjensku zgradu, također se osvrće i na pitanje vijećnika Milana Hodaka upućeno na sjednici Odbora za financije, a vezano za financiranje trenera Nogometnog kluba i naknadu za prijevoz. Nezadovoljan je što Fond za zaštitu okoliša ne financira nikakve troškove odlagališta Ćuić Brdo iako je obećano.

            Zamjenik načelnika odgovara da će nastavak radova na višenamjenskom objektu financirati općina koliko bude mogla. Bilo bi dobro dići kredit i zgradu završiti, ali moramo voditi računa i na projekt aglomeracije koji  zahtjeva znatna sredstva pa treba biti oprezan sa kreditom.

Vijećnik Milan Hodak odgovara da je dobio pojašnjenja od gospođe Božičević, a način i mogućnosti provedbe  će se još provjeriti.

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2019. godinu

 

TOČKA 4. Program o izmjena Programa  građenja komunalne infrastrukture za period 2019. godine

 

            Predlagatelj Programa je općinski načelnik.      

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže da se radi o Programu kojim se definira građenje komunalne infrastrukture i isti je usklađen na promjenama u Proračunu.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici:

 Milan Hodak kojeg je zanimalo postavljanje umjetne trave na igralištu i Čatrnji odnosno korištenje igrališta i negativne reakcije mještana na buku sa igrališta, kao i trasa ceste do Stipićevog mosta.

Zoran Luketić kojeg je zanimalo postavljanje vodovodne mreže na deponiju, Josip Pavličić koji traži pojašnjenje oko šetnice i Stipićevog mosta.

Vijećnica Blanka Pavlić je zatražila pojašnjenja oko odgovornosti projektanata u slučaju prekoračenja troškovnika,

Josip Čančar koji je pitao o proširenju mreže javne rasvjete u  Poduzetničkoj zoni Grabovac.

Sve odgovore i pojašnjenja dali su zamjenik načelnika gosp. Mihovil Bićanić i pročelnica Rastovac.

 

            Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa donosi Program o izmjena Programa  građenja komunalne infrastrukture za period 2019. godine

 

TOČKA 5. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

 

            Predlagatelj Programa  je  općinski načelnik.    

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac te navodi  da se radi o održavanju komunalne infrastrukture i uglavnom se radi o sredstvima od komunalne naknade, a zakon propisuje za što ste ista mogu trošiti, a kako zakon odobrava da se sredstva iste koriste i za izgradnju infrastrukture dio je preusmjeren na te pozicije. Sve je detaljno prikazano i usklađeno sa prihvaćenim izmjenama Proračuna

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Sa 6 glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za period 2019. godine

 

TOČKA 6. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2018. godinu

 

            Predlagatelj Programa je  općinski načelnik.    

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac  koja navodi da je i ovo Program u skladu sa  prihvaćenim izmjenama proračuna.  

 

           Rasprave nije bio.

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2018. godinu

 

TOČKA 7. Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini

 

            Predlagatelj Programa je općinski načelnik.     

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se sukladno prihvaćenim izmjenama Proračuna iznos sredstava šumskog doprinosa sa  140 tis. kuna smanjuje na 120 tis kuna jer je to realnija realizacija.

            U raspravi je vijećnik Mila Hodak pitao da li općina može poduzeti nešto kako bi se od Hrvatskih šuma dobilo pojašnjenje zašto je limitirana količina ogrjevnog drveta na 10 metara kubičnih za jedno domaćinstvo. Poznato je da neka domaćinstva trebaju znatno više ogrjevnog drveta.

Nadovezujući se vijećnik Željko Župan navodi da su ljudi prisiljeni kupovati drva na „crno“ i plaćati po većim cijenama.   

            Pročelnik Kristijan Bitunjac navodi da je takva situacija  u cijeloj Hrvatskoj, ali možemo uputiti dopis Hrvatskim šumama i tražiti očitovanje o toj problematici.

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini

 

TOČKA 8. Program o izmjenama Programa utroška sredstava- naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u  2019. godini

 

            Predlagatelj Programa je općinski načelnik.     

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je i ovo usklađenje sa Proračunom.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi Program o izmjenama Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2019. godini

 

TOČKA 9.  Odluka o izmjeni Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2019. godinu

 

            Predlagatelj Odluke je općinski načelnik.         

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac koji navodi da je odlukom predloženo  smanjenje pozicije jer je manja potreba za tim troškovima. Smatra se da je 3.000,00 kuna dovoljno za te troškove. Jedna korisnica koju smo financirali je preminula, a kako će biti iduće godine vidjet ćemo.

 

          Rasprave nije bilo

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izmjeni Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2019. godinu

 

TOČKA 10. Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rakovica za 2020.  godinu

 

            Predlagatelj Zaključka je općinski načelnik.      

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac  koji navodi da je Plan dostavljen na  CD  zbog obimnog materijala. Prošle godine smo Plan donijeli za 2019., pa tako ove za 2020. godinu. Plan je u skladu  sa strategijom razvoja Općine. Nema većih izmjena  u odnosu na prošlu godinu  samo je izmjena u popisu nerazvrstanih cesta što je u skladu da donesenim Odlukama, imenu direktora Trgovačkih društava te manje izmjene tehničke naravi.

 

          Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rakovica za 2020. godinu

 

TOČKA 11. Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu

 

            Predlagatelj Zaključka je općinski načelnik.      

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac koji navodi da je  na prošloj sjednici imenovano Povjerenstvo i ovo je nastavak radnji, te se mora donijeti  Plan za 2019. godinu do kraja godine,  a  do kraja godine mora se  donijeti i  za 2020 godinu. To je zakonska obveza i donosi se u skladu s time.

 

           U raspravi vijećnika Milana Hodaka zanima kakvo je stanje u selu Korana i da li su poplavama ugrožene kuće i mlinica, a zamjenik Bićanić, pročelnica Rastovac i načelnik obrazlažu da kuće nisu ugrožene jer se stanje drži pod kontrolom postavljanjem vreća, uredit će se i bankine i odvodnja sa prometnice koja vodi u Koranu,  a pojašnjavanju i  planove oko podizanja zidića kojim bi se mlinica zaštitila. Sve se radi u suradnji sa Hrvatskim vodama, Nac. parkom i Ministarstvom zaštite okoliša. 

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu

 

 

          Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava sa radom u 16,00  sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                                   Predsjednik  Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                                     Zoran Luketić, bacc. oec.      

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj