Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 22. SJEDNICA OV

AUDIO - prvi dio
AUDIO - drugi dio

                                                 Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 16.07.2019. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Željko Župan, Milan Hodak, Blanka Pavlić, Damir Špehar, Semir Čović,  

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici: Josip Čančar i Josip Pavličić (ispričali izostanak), Blaženka Hodak i Dražen Brajdić (nisu ispričali izostanak)

    

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik; Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika Vesna Rastovac i Kristijan Bitunjac,  privremeni pročelnici Upravnih odjela, Zdenka Božičević i  Slavica Vuković, djelatnice u Upravnim odjelima, te Tihana Oštrina, ravnateljica JU Rakovica, Milan  Abrlić, tajnik UHBDR-a, don Goran Antunović, svećenik župe sv. Jelene i Janko Hajduk, predstavnik Euro Consultinga d.o.o.,  izrađivača Strategije razvoja turizma

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, konstatira da je na početku sjednice nazočno 7 vijećnika, te postoji kvorum  pa se prelazi utrđivanje dnevnog reda, a predsjednik  predlaže još jednu točku, za koju je materijal  je vijećnicima dostavljen prije početka sjednice pa predlaže slijedeći

  

 DNEVNI  RED  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog reda dobili uz poziv,

 

1.   Zaključak o usvajanju strategije razvoja turizma Općine Rakovica za razdoblje 2019.-2024 godine

2.   JU Rakovica – Izvješće o radu za 2018. godinu

3.   Udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2018. godinu

5.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

6.   Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća

7.   Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2018.do 31.1.2.2018.

8.   Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za period

      2018. godine

9.   Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.

      godini

10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za

      2018. godinu

11. Zaključak o usvajanju Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

      države

12.  Rješenje o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima

       na području općine Rakovica

13.  Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

14.  Odluka o dodjeli javnih priznanja

15.  Program o izmjenama Programa potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine

       Rakovica u 2019. godini

16.  Program o izmjenama Programa potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja općine

       Rakovica u 2019. godini

17.  Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u Općini Rakovica

 

Nakon prijedloga predsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu

 

Vijećnik  Semir Čović traži da se  na dnevni red uvrsti još jedna točka, a prijedlog je već dostavio predsjedniku Vijeća. Obrazlaže da se radi Izjavi  o osiguranim sredstvima za  projektiranje Koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Plitvička jezera, koja nije  usvojena na prošloj sjednici Općinskog vijeća.

Kako je u međuvremenu  od općinskog načelnika zatražio dodatna pojašnjenja o temi, smatra da je na prošloj sjednici napravio grešku jer je bio protiv te Izjave, ali sada uviđa da je Koncepcijsko rješenje, odnosno sufinanciranje istog, važno za vodoopskrbu, te apelira da se točka stavi na dnevni red.

            Predsjednik vijeća smatra, kao i na prethodnoj sjednici, da Koncepcija neće donijeti ništa u poboljšanu vodoopskrbe, a načelnik Franjković daje još dodatna pojašnjenja i smatra da bi se  Izjava trebala usvojiti.

 

Predsjednik prijedlog vijećnika Semira Čovića daje na glasovanje te se donosi

 

Zaključak: S 4 glasa ZA, 1 glasom PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa prihvaća se prijedlog vijećnika Semira Čovića i na dnevni red se dodaje točka: Zaključak o osiguranim sredstvima za  projektiranje Koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Plitvička jezera

 

Slijedi glasovanje za dnevni red:

 

            ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se  s  5 glasova  ZA, 1 glas PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom

 

TOČKA 1. Zaključak o usvajanju Strategije razvoja turizma Općine Rakovica za razdoblje 2019.-2024. godine

 

            Predlagatelj  teme  je općinski načelnik.

 

             Vijećnici su prijedlog Strategije dobili uz poziv za sjednicu..

 

            Izvjestitelj po točci je gospodin Janko Hajduk,  predstavnik Euro Consultinga, izrađivača Strategije,

koji uz prezentaciju detaljnije obrazlaže Strategiju navodeći da je u istoj sudjelovala 41 osoba vezana za turizam na našem području. Strategija je prošla javno savjetovanje.  Osvrće se na ciljeve Strategije, iznoseći statističke podatke, swot analize o snagama i slabostima, prilike i prijetnje, sustav vrijednosti turizma, ciljane skupine, portfelj turističke ponude, terminski plan i niz drugih aktivnosti vezano za budućnost turizma.

 

            Rasprava:

Vijećnicu Blanku Pavlić zanima na čemu je temeljen prijedlog da treba više hotela i hostela. Navodi da takvi objekti sa 4. ili 5. zvjezdica moraju raditi cijelu godinu, znade se ni „plitvički „ ne rade cijelu godinu. Kod nas je trend razvoja privatnog smještaja. Smatra da se strategija može primijeniti na cijelu Hrvatsku, a trebalo se fokusirati samo na naš kraj, pa su i prikazi u  Strategiji nerealni. Ne slaže se sa navodom da je stanovništvo ne educirano, prije bi rekla razočarano.

Gospodin Hajduk odgovara da su procjene rađene na temelju podataka e- visitorsa odnosno podataka o porastu broja noćenja u komercijalnom smještaju i potrebi dizanja kvalitete  smještaja na veću razinu. Navodi da će umjesto ne educiranosti u izmjenama navesti skepsu stanovništva.

            Vijećnik Milan Hodak navodi da nigdje u Strategiji nisu navedeni „ometači“, a to su nedostatak vode i odvodnje, a gosp.Hajduk  obrazlaže da je to navedeno kao  nedostatak - prijetnja.

            Gospodin Bićanić primjećuje da je kao slabost stavljena neuređenost mjesta, te misli da to ne stoji obzirom da je uređenost na zavidnom nivou kao i uređenost biciklističkih staza za što se dobilo niz pohvala. Podsjeća da nije održan sastanak za zainteresiranim kako je bilo dogovoreno. Isto tako misli da odljev kadrova nije značajan obzirom da ima podataka da je otišlo samo 28 stanovnika.

Gospodin Hajduk navodi da neki elementi ukazuju na neuređenost mjesta, a što se tiče radionice sa dionicima to nije provedeno jer nije bilo zainteresiranih, već je provedeno on line u čemu je sudjelovalo oko 15 dionika. Odljev kadrova za sada nije posebno značajan, ali Strategija se radi za razdoblje do 2024. godine pa se i to treba predvidjeti, odnosno uzeti u obzir.

 

            Zaključak: S 0 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 6 SUZDRŽANIH glasova ne donosi se Zaključak o usvajanju Strategije razvoja turizma Općine Rakovica za razdoblje 2019.-2024. godine – ne donosi se zaključak

 

Gospodin Hajduk odlazi u  16,00 sati.

 

TOČKA 2. Javna ustanova Rakovica – Izvješće o radu za 2018. godinu

 

            Predlagatelj Izvješća je općinski načelnik.

 

             Vijećnici su izvješće dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je ravnateljica Javne ustanove gđa. Tihana Oštrina koja uz prezentaciju detaljno obrazlaže već dostavljeno Izvješće osvrćući se na redovite zadaće, financiranje, projekte, zaštitu okoliša i drugo navodeći da je Upravno vijeće Javne ustanove usvojilo Izvješće.

               U raspravi vijećnik Milan Hodak pohvaljuje Izvješće te se osvrće na bespravnu gradnju na zaštićenom području  pa pita da li se reagiralo, odnosno da li je i što komunalni redar uradio? Također pita da li se može obnoviti i staviti na korištenje postojeći bunar  koji je na lokaciji Baraćevih špilja?

 Što se tiče bunara gospođa Oštrina odgovara da ga ne mogu obnavljati jer se radi o kulturnoj baštini i oni do sada nisu mogli ulagati u kulturna dobra. Sada postoji“ mreža bunara“ i to je u projektu Turističke zajednice, te ima priprema da bi se  bunar mogao urediti  i interpretirati.

U raspravi su vijećnik Luketić i vijećnica Pavlić te načelnik Franjković i zamjenik Bićanić također pohvalili Izvješće i rad Javne ustanove i zatražili  dodatna pojašnjena oko financiranja odnosno povlačenja sredstva, povećanju prihoda, daljim projektima na što je odgovorila ravnateljica.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o  radu za 2018. godinu Javne ustanove Rakovica

 

Gospođa Tihana  Oštrina napušta sjednicu u 16,35 sati.

 

TOČKA 3. Udruga hrvatskih branitelj Domovinskog rata Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2018. godinu

 

            Predlagatelj Izvješća je općinski načelnik.

 

             Vijećnici su izvješće dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj u ime predlagatelja je gosp. Milan Abrlić, tajnik Udruge, koji navodi da je u dostavljenom Izvješću sve detaljno napisano, a on navodi da je aktivnost Udruge  bila gotovo ista kao i svake godine. Obilježavaju se godišnjice nastradalih (obilaze spomen obilježja), organizira se susret branitelje povodom Dana općine i akcije „Oluja“. U tijeku je izrada filma o postrojbi specijalne policije Slunj i druge manje aktivnosti.

 

U raspravi vijećnik Milan Hodak negoduje zbog nenazočnosti  predsjednika Udruge ( gosp. Nikole Turkalja) koji je trebao  predstaviti Izvješće i to ne samo ove već i prethodnih godina.  Misli da bi vijećnike  zanimao plan oko spomen doma hrvatskih branitelja i E. Kvaternika. Gospodin Turkalj je uključen u to i mogao bi nam dati konkretne informacije. To košta i moramo znati što se planira.

 

           Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o  radu za 2018. godinu Udruge hrvatskih branitelja Do

 

 Gospodin Abrlić napušta sjednicu u 16,45 sati.

 

TOČKA 4. Župa sv. Jelene Križarice – Izvješće o radu za 2018. godinu

 

            Predlagatelj Izvješća je općinski načelnik.

 

             Vijećnici su izvješće dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj  po točci je  don Goran Antunović koji vijećnike obavještava da je  u tijeku primopredaja Župe, jer on više neće biti župnik u Rakovici, ali kako je župu vodio u  prošloj godini podnosi izvješće o radu kroz cijeli period svoje službe (od 20017. godine), posebno se osvrćući na investicije- građevinske radove  u crkvi i župnoj kući. Veći dio planiranog je realizirano, osobito je značajna  izmjena prozora crkve. Trebalo bi nastaviti unutarnje uređenje i za to su izvršene pripreme. Osvrće se na prikupljena sredstva iz proračunu Gospićko senjske biskupije, općine Rakovica, župne blagajne te donacije građana.

Kako odlazi u službu u drugu župu (Plaški) svima se zahvaljuje na suradnji.

 

 U raspravi  su načelnik i vijećnik Milan Hodak zahvalili don Goranu na doprinosu i predanom radu u našoj župi.

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o  radu za 2018. godinu Župe sv. Jelene Križarice

 

Don Goran Antunović napušta sjednicu u 17,05 sati.

 

TOČKA 5.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

  1. 1.     Vijećnik Milan Hodak ponovo pita da li je komunalni redar reagirao po pitanju bespravne gradnje na zaštićenom području?

 

Pročelnica odgovara da je vodočuvar uočio bespravnu gradnju i poslao prijavu nadležnoj inspekciji

pa komunalni redar nije trebao poduzimati nikakve radnje jer je slučaj  već prijavljen.

  1. 2.     Vijećnik Semir Čović ponovo pita o javnoj rasvjeti u Lipovcu odnosno da li će se ići u realizaciju?

 

               Zamjenik načelnika odgovara da je osobno bio u HEP-u te su ga obavijestili da će izmještati cijelu NN mrežu i postaviti je uz cestu, a onda će se postaviti i javna rasvjeta, ali je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose, a načelnik navodi da će se to vjerojatno riješiti do kraja godine, eventualno nešto malo prenijeti u slijedeću u i zamoljava vijećnika da kontaktira mještane i urgira u rješavanju imovinsko pravnih odnosa.

 

  1. 3.      Vijećnik Željko Župan pita kada će se početi s asfaltiranjem nerazvrstanih cesta.  Dosadašnji izvođač radova (Rudar) je radove izveo loše. Što je radio nadzorni inženjer? Ceste su uglavnom propale, sada se vrše krpanja što nije uredu i nitko za to ne odgovara.

 

Zamjenik načelnika odgovara da je u tijeku postupak javne nabave i misli da će  Rudar eliminirati

ukoliko se javi na natječaj baš zbog prije loše izvedenih radova.

Pročelnica Rastovac navodi da svi radovi imaju nadzornog inženjera i on potpisuje za sve napravljeno. Poznat je problem u Jelovom Klancu, teren se obišao i vidjeli nedostaci i oštećenja. Radi se na sanaciji obziorm da postoji garantni rok od dvije godine, te izvođač odgovara za sva  oštećenja koja su nastala njegovim nekvalitetnim izvođenjem radova.

 

  1. 4.     Vijećnica Blanka Pavlić pita  što je s „pričom“ o kamenolomu?  Što se desilo sa odlukom koja je bila

na web stranici?  Širi se ružna priča u cijelom kraju da se radi nešto skriveno jer ljudi nisu bili obaviješteni.

 

Zamjenik Bićanić odgovara da je gospodin koji je htio aktivirati  kamenolom „ispričao jako dobru priču“

i time otišao u Ministarstvo gospodarstva, koje je zatražilo mišljenje Općine. Na našoj web stanici smo objavili zahtjev i tražili mišljenje građana, ali nitko nije dao nikakvu primjedbu sve dok zadnji dan nismo dobili potpisanu peticiju koju su organizirale dvije građanke upoznate sa zahtjevom za aktiviranje kamenoloma.  Mi smo već i prije  peticije imali pripremljen odgovor za Ministarstvo u kojem smo postavili 14 uvjeta koja se moraju poštovati i samo smo čekali da li će i građani reagirati. Time smo dali odbijenicu Ministarstvu jer oni donose konačnu odluku. Podloga za postavljenje uvjete i odbijenice je bilo i mišljenje stručnjaka (profesora) koji je mišljenja da se  zahtjev treba odbiti jer kamenolom nije za turističko mjesto bez obzira na svu tehnologiju i  argumente koje je iznio zainteresirani gospodin. O svemu je obavijestio i preko facebooka. Ništa nije skriveno, ali građani nisu bili zainteresirani dok ih nisu ponukale ove dvije gospođe.

            Vijećnica Pavlić i dalje negoduje zašto vijećnicima nije rečeno da i oni mogu komunicirati sa ljudima, ovako se stječe dojam da se nešto skriva. Kako je čovjek mogao otići u Ministarstvo a da nije kontaktirao Općinu. I načelnik i zamjenik su znali  da je sve ozbiljno i trebalo se obavijestiti ljude.

Znade se tko je taj čovjek i „previše je slučajnosti da bi bilo slučajno“.

I domaći ljudi su bili zainteresirani za kamenolom, ali baš zbog turizma nisu ni pomišljali da ga tu otvore.

Nadovezujući se vijećnik Milan Hodak isto tako navodi da nije bio upoznat sa time sve dok nije predloženo potpisivanje peticije, sada se prozivaju zbog nečega o čemu ništa nisu znali.

            Zamjenik Bićanić ponavlja da ništa nije bilo skriveno. Znade se da je zainteresirana osoba gospodin Ilija Crnjak sa adresom u Dragama. Sve je bilo pripremljeno za odbijanje zahtjeva i još se samo čekala reakcija građana.

            Gospodin Bitunjac potvrđuje da su i načelnik i zamjenik bili protiv kamenoloma i u tom smislu je bio pripremljen odgovor puno prije i bez obzira na peticiju bi bio poslan u Ministarstvo.

Vijećnica Pavlić pita kako je kamenolom, odnosno te čestice  definirane u Prostornom planu, na što pročelnica odgovara da je kamenolom prikazan u Prostornom planu jer ga treba sanirati, obzirom da nije u funkciji. Hrvatske šume su ga namjeravale sanirati što do sada nisu napravile. Potrebno je postaviti barem zelenu površinu, a ne da ostane rupa. Ako se briše iz Prostornog plana pitanje je tko će ga sanirati.  

 

  1. 5.     Vijećnik Zoran Luketić podsjeća da je na prošloj sjednici  dobio obećanje da će dobiti podatak od Turističke zajednice o održavanju biciklističkih staza, ali to nije dobio.

Ponovo pita kada će se urediti ulaz u Oštarske Stanove, na  što načelnik odgovara da će biti do kraja rujna.

Također pita da li je bunar Stubalj u mreži bunara i što to konkretno znači, a pročelnica odgovara da je Konzervatorski odjel vršio popis bunara na našem području i izradio elaborat,  pa će provjeriti da li je i taj bunar na popisu.

 

Vijećnica Blanka Pavlić napušta sjednicu u 17,30 pa vijeće nastavlja sa radom sa 6 vijećnika.

 

TOČKA 6. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz poziv za sjednicu /u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u)  pa predsjednik isti daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi donosi se 

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 6 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  usvaja se zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća

 

TOČKA 7. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

 

             Predlagatelj  Izvještaja je općinski načelnik.

     

             Vijećnici su Izvještaj  dobili uz poziv za sjednicu.

 

             Izvjestiteljica po točci je gđa. Zdenka Božičević koja navodi da je izvještaj napravljen u skladu sa pravilnikom. Dostavljen je u rokovima koji su naloženi u tabelarnom obliku, a u pisanom i sve je detaljno obrazloženo pa neće sve obrazlagati već odgovoriti na pitanja vijećnika.

 

             U raspravi vijećnik Zoran Luketić dodaje da je Izvještaj prihvatio Odbor za financije i proračun, a on se osvrnuo na nenaplaćena potraživanja, pa gospođa Božičević pojašnjava da su ista u skladu sa podacima iz inventura. Općinske poreze naplaćuje i vodi Porezna uprava, a mi dobivamo izvješća na mjesečnoj razini. Dio drugih potraživanja je već riješen u siječnju. Komunalni doprinos i komunalna naknada se plaćaju u ratama. Ističu se potraživanja o NUV-a, pa gospodin Bitunjac pojašnjava da najveći dio toga nisu potraživanja od građana već od Ministarstva obrane, odnosno Poligona. Za isto se vodi sudski postupak.

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2018. do 31.1.2.2018. godine

 

Gospođa Zdenka Božičević napušta sjednicu u 17,40 sati, a predsjednik određuje pauzu od 10 minuta.  

 

Vijeće počinje sa radom u 17,50 sati a na sjednicu se vraća vijećnica Blanka Pavlić pa vijeće dalje radi sa 7 vijećnika.

 

TOČKA 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za period  2018. godine

 

            Predlagatelj Zaključka je  općinski načelnik.     

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je Izvješće izrađeno sukladno zakonskim odredbama. U istom se navodi što je planirano, odnosno koliko je izvršeno. Primjećuje se da je izvršenje znatno manje od planirano, a iz razloga što izvođač radova na cesti u Grabovcu nije u 2018. godini ispostavio situaciju već ju je ispostavio u siječnju. U sanaciju nerazvrstanih cesta se nije išlo zbog problema sa izvođačem pa su sredstva prenešena u 2019. godinu kao i sva druga sredstva iz planiranih aktivnosti koja nisu realizirana.

 

U raspravi vijećnik Zoran Luketić pita što je sa kupnjom zemljišta za autobusno ugibalište u Rakovici, a pročelnica odgovara da je vlasnik odustao od naknade za zemljište nakon već pripremljenog ugovora pa su sredstva prenesen u o ovu godinu.

Vijećnik Luketić pitao kapitalnoj pomoći komunalnom pouzeću za reciklažno dvorište i nabavu mehanizacije, i ređenje deponije pa zamjenik Bićanić obrazlaže da se reciklažno dvorište planiralo na odlagalištu Ćuić Brdo, ali je mišljene Ministarstva da lokacija mora biti što dostupnija građanima pa je  Pročelnica Rastovac pojašnjava da  su planirana sredstva za pokrivanje ploha koje su  popunjene i za to je poslan zahtjev Ministarstvu zaštite okoliša, ali oni traže mišljenje inspekcije.

Inspekcija ne traži brtveni sustav već neki drugi materijal za pokrivanje (mreža ili drugo) i zbog toga nismo od Fonda dobili sredstva. Vidjet ćemo kako to riješiti u ovoj godini.

 

            Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za period 2018.godine

 

TOČKA 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

 

            Predlagatelj Zaključka je općinski načelnik.      

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac te navodi  da se radi o održavanju komunalne infrastrukture i uglavnom se radi o sredstvima od komunalne naknade, a zakon propisuje za što ste ista mogu trošiti.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Sa 6  glasova  ZA, 0 glasova  PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u

 

TOČKA 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2018. godinu

 

            Predlagatelj Zaključka je  općinski načelnik.     

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci privremena pročelnica Vesna Rastovac navodeći je i ovo Izvješće u skladu sa  izvršenjem proračuna.  

 

           Rasprave nije bio.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2018. godinu

 

TOČKA 11. Zaključak o usvajanju Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu  države

 

            Predlagatelj Zaključka kao i amandmana je  općinski načelnik. 

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci privremena pročelnica Vesna Rastovac, navodi da  dostavljen Prijedlog programa i ako se usvoji kreće se u realizaciju. Raspravljalo se o primjedbama na prije predloženi Program i iste su ugrađene, ali je Ministarstvo reklo da sve ponovo mora ići na usvajanje Općinskom vijeću.

Gospodin Bitunjac pojašnjava predloženi amandman navodeći da je došlo tumačenje Vlade kojim se ne usvaja Prijedlog programa već sam Program  i na njega Ministarstvo daje mišljenje, pa je u tom smislu i amandman.

         

            U raspravi načelnik upoznaje vijećnike da će u prodaju ići samo 41 ha iako možemo prodavati 750 ha, a vijećnik Luketić misli da bi bolje bilo da se prodaje domaćim ljudima nego da nam dođu neki stranci.

 

Glasovanje za amandman: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH gasova/  prihvaća se predloženi amandman

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANAIH glasova/ donosi Zaključak o usvajanju  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu  države

 

TOČKA 12. Rješenje o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima   na području općine Rakovica

 

            Predlagatelj teme je  općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac koji navodi da je istekao mandat dosadašnjoj ravnateljici, te je raspisan natječaj na koji se javila jedna osoba (dosadašnja ravnateljica)  koja ispunjava  osnovne uvjete pa je provedeno i testiranje koje je također bilo uspješno. Upravno vijeće Javne ustanove predlaže Općinskom vijeću da Tihanu Oštrinu imenuje na ravnateljicu jer sukladno zakonu Općinsko vijeće donosi odluku o imenovanju ravnatelja.

           Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi Rješenje o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima  na području općine Rakovica

 

TOČKA 13. Odluka o dopuni  Odluke o nerazvrstanim cestama

 

            Predlagatelj Odluke je općinski načelnik.         

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac koji pojašnjava da se radi o cesti u Selištu Drežničkom kod Hodaka (vlč.Ivan Hodak). Dio je već ucrtan, a dio se vodi na RH. Kako ista vodi do građevinske čestice, do koje se mora osigurati pristup (radi dobivanja građevinske dozvole), potrebno je i ovaj dio upisati na Općinu. To se godinama koristi kao put, ali nije tako upisano.

 

          U raspravi načelnik navodi da se sve n razvrstane ceste moraju upisati na općinu, a poslije se može odlučivati o njihovom statusu, a gosp. Bitunajc navodi da se ovdje radi o pristupnom putu do građevinske čestice te je isti potreban.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

 

TOČKA 14. Odluka o dodjeli javnih priznanja

 

            Predlagatelj Odluke je  općinski načelnik.        

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci također je općinski načelnik Franjo Franjković koji navodi da je prijedlog Odluke sukladno odluci Odbora za obilježavanje Dana općine. Na istom je predloženo da se priznanje dodjeli obitelji Hodak (Sedina i Mario) iz Čatrnje koja ima petoro djece  i gardijskoj  brigadi Tigrovi.

Naknadnom provjerom utvrđeno je da su „Tigrovi“ priznanje već dobili pa je prijedlog samo za obitelj Hodak.

 

          U raspravi se gospodin Luketić slaže  da se dodjeljuju priznanja obiteljima sa više djece.

Navodi da je prijedlog Udruga branitelja bio da se svake godine dodijeli priznanje nekom od branitelja.

To je sada ukinuto, ali bi bilo dobro to ponovo uvesti. Ima zaslužnih ljudi, a predsjednik Udruge bi mogao dati prijedloge Odboru.  Sa istim je suglasan i vijećnik Milan Hodak.

Gospodin  Bitunajc pojašnjava da se dodjela priznanja na vrši baš kako bi trebalo. Trebao bi se donijeti akt koji bi definirao kriterije, zatim raspisati poziv da dostavu prijedloga na rode 2-3 mjeseca, a onda odlučivati o prijedlozima.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o dopuni Odluke o dodjeli javnih priznanja

 

TOČKA 15. Program o izmjenama Programa potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Rakovica u 2019. godini

 

            Predlagatelj Programa je  općinski načelnik.    

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci privremena pročelnica Vesna Rastovac navodi da je proveden natječaj, a na temelju pristiglih zahtjeva uočeno je da veći broj zahtjeva odnosno zainteresiranih na nabavu mehanizacije i opreme dok za neke mjere uopće nije bilo zahtjeva pa se predlaže da se ta sredstva prenesu u Program gdje su ljudi zainteresirani pa bi se moglo prihvatiti još nekoliko zahtjeva

 

           Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi Program o izmjenama Programa potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Rakovica u 2019. godini

TOČKA 16. Program o izmjenama Programa potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja općine  Rakovica u 2019. godini

 

            Predlagatelj Programa je  općinski načelnik.    

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci privremena pročelnica Vesna Rastovac,  obrazloženje je isto kao i za prvu točku.

 

           Rasprava nije bilo.

                       

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi Program o izmjenama Programa potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja općine  Rakovica u 2019. godini

 

 

TOČKA 17. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu teta od prirodnih nepogoda u Općini Rakovica

 

            Predlagatelj Odluke je  općinski načelnik.        

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci privremeni pročelnik Kristijan Bitunajc navodi da je donesen novi Zakonu o ublažavanja i uklanjanju  posljedica prirodnih nepogoda, do 23.08.2019. potrebno imenovati Povjerenstvo za procjenu šteta. Obzirom da vjerovatno uskoro neće biti sjednice OV predlaže da se odluka donese na ovoj sjednici.

Kako su prirodne nepogode koje donose štete sve češće tome se treba pristupiti ozbiljno, a prvi korak da bi se mogle štete procijeniti je osnivanje Povjerenstva. U Odluci su predloženi članovi Povjerenstva

 

           Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu teta od prirodnih nepogoda u Općini Rakovica

 

TOČKA 18.  Zaključak  o osiguranim sredstvima za  projektiranje Koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Plitvička jezera

 

            Predlagatelj Izjave i izvjestitelj  je vijećnik Semir Čović.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz materijale.

       

            Vijećnik Semir Čović je već prilikom zahtjeva za dopunu dnevnog reda obrazložio svoje zašto smatra važnim donijeti ovu Izjavu, ali još jednom naglašava da, ukoliko se nešto traži od države, a odbijamo njene prijedloge, se stavljamo neravnopravan položaj. Iznos nije posebno velik, istina nije ni malen za naš proračun, ali se boji da bi više štete bilo ako ne usvojimo ovu Izjavu i osiguramo sredstva za Koncepcijsko rješenje. Načelnik je dao dobre argumente.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Zoran Luketić, Milan Hodak koji smatraju da Koncepcija neće riješiti pitanje vodoopskrbe. Već su se više puta radila razna ispitivanja, izračuni i štošta pa Hrvatske vode same mogu izraditi koncepciju, ali oni te poslove daju konzultantima i zato je sve skupo.

Načelnik Franjković i zamjenik Bićanić  prihvaćaju mišljena i dobrim dijelom se slažu sa time i tražit će da ovo bude obvezujuća Koncepcija. To će tražiti i od Hrvatskih voda i Ministarstava. Problem vode se mora početi rješavati na kvalitetan način.

 

Zaključak: S  4 glasa ZA, 0 glasova PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa donosi se  Zaključak  o osiguranim sredstvima za  projektiranje Koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Plitvička jezera

 

          Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava sa radom u 18,55 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                                   Predsjednik  Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec.      

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj