Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 20. SJEDNICA OV

AUDIO

Z  A  P  I  S  N I  K

 

S 20.sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 29.05.2019. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Željko Župan, Josip Čančar, Milan Hodak, Blanka Pavlić, Josip Pavličić, Damir Špehar (od 15,20 sati).

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici: Marijan Vuković (ispričao izostanak), Blaženka  Hodak, Dražen Brajdić Semir Čović (nisu ispričali izostanak).

    

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik; Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika Kristijan Bitunjac, i Vesna Rastovac, privremeni pročelnici Upravnih odjela te Slavica Vuković, voditeljica zapisnika

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, konstatira da je na početku sjednice nazočno 6  vijećnika,te postoji kvorum  pa se prelazi na 

  

UTVRĐIVANJE  DNEVNOG  REDA    

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog reda dobili uz poziv, ali na prijedlog službi dodaju se još dvije točke dnevnog reda pa bi isti bio:

 

1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.  Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća

3.  Odluka o suglasnosti Općine Rakovica da se za potrebe provođenja programa ''Razvoj infrastrukture

     širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU

     fondova'' područje općine Rakovica obuhvati unutar Projekta Projekt IV: Gradove Ogulin i Slunj te

     Općine Josipdol, Plaški, Saborsko i Rakovicu. te da Nositelj Projekta  IV bude Karlovačka županija

4.  Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji da je Općina Rakovica ovlašćuje, da može  

     poduzimati sve radnje predviđene Javnim pozivom – iskaz interesa, Javnim pozivom – dostava prijava i    

     Ograničenim pozivom, da kao Nositelj pojedinačnog projekta unutar Okvirnog nacionalnog programa za

     razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni

     interes za ulaganja (ONP) može zastupati interese Općine Rakovica te da izvrši prijavu Programa    

     razvoja širokopojasnog interneta na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-

     odabira

5.  Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Rakovica za potpisivanje svih Sporazuma

     vezanih uz provođenje programa ''Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele

     Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova''

6.  Plan izvanrednog-pojačanog održavanja asfaltnih i makadamskih prometnica u periodu 2019. i 2020.

     godine u Općini Rakovica

7.  Program poticanja i razvoja poduzetništva na području općine Rakovica u 2019.godini

8.  Program potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2019. godini

9.  Program potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2019. godini

10. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu Korenica d.o.o.

11. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Rakovici d.o.o.

12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

13. Odluka o izmjenama  Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt „Gradnja i

      rekonstrukcija dječjeg igrališta“ u Selištu Drežničkom unutar Podmjere 19.2 „Provedba operacije     

      unutar CLLD strategije“, tip operacije 7.4.1. „ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih

      temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući  slobodno vrijeme i  kulturne aktivnosti te

      povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja  Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

      godine.

 

            Nakon prijedloga predsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi glasovanjem se  donosi

 

            ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se  jednoglasno /sa 6 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

TOČKA 1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

  1. 1.     Vijećnica  Blanka Pavlić  upozorava na prebrzu vožnju kroz Rakovicu, kao i sva  druga naselja.

Postoji kamera, ali kada se prođe pored nje ponovo se ubrzava. Vozači se ne obaziru  na pješački prijelaz. Trebalo bi nešto poduzeti, pa sugerira zamjeniku načelnika da se postave upozoravajuća – trepteća svjetla.

     Također je potrebno regulirati parkiranje kod ljekarne. Trebalo bi zabraniti parkiranje svima osim korisnicima zgrade. Da li postaviti rampu ili nešto drugo, jer vozila koja se parkiraju, kada se odlazi u ljekarnu, neoprezno izlaze na cestu, a često se  ostavljaju i na nogostupu. Iako postoji znak zabrane nitko ga se ne pridržava. Treba nešto poduzeti prije nego se dogodi nesreća.

     Zamjenik Bićanić odgovara da je, što se tiče brzine, u kontaktu sa policijom. Policija je poslala više dopisa Hrvatskim cestama vezano za postavljanje znakova, ali ništa ne poduzimaju.

Također smo tražili i punu crtu na više lokacija, ali ni to nisu postavili. U planu je da se u centru Rakovice postave dva radara, ali sve ide dosta sporo. Mišljenja je da bi bilo dobro kroz sam centar postaviti stupiće  ( kao na Turnju u Karlovcu) pa bi i to bilo određeno upozorenje za smanji brzina.

     Što se tiče parkirališta razmišlja se o njegovom proširenju, a onda bi se i izlaz na cestu izveo kvalitetno, ali o tome se još odlučuje. Ako se to ne realizira problem će se riješiti na drugi način.

 

        Vijećnik Damir Špehar dolazi u 15,20  sati

        

        Vijećnica Blanka Pavlić  odlazi u 15,25 sati

 

  1. 2.     Vijećnik Željko Župan  pita što je sa cestom kroz Grabovac, da li će se radovi nastaviti ili ostaje stanje kakvo je sada?

Načelnik odgovara da se radovi izvode u ugovorenom roku. Izvođač će nastaviti čim se prosuši.         Kooperant sa kojim je izvođač ugovorio isporuku asfalta do sada nije imao asfalta, ali sada ga može isporučiti  pa izvođač  planira završetak radova do 15.07.2019.

 

  1. 3.     Vijećnik Milan Hodak  upozorava i na cestu u Čatrnji  ( od križa do Irinovca) kojom se vozi velikim brzinama, više od 100 km/h. To je doslovce „trkaća staza“.  Nema nikakvih znakova ograničenja i upozorenje, pa traži da se isti hitno postave, a predlaže i „ležeće policajce“.

Osvrće se i na košnju odnosno malčiranje uz županijsku cestu i predlaže da se  to radi barem dva puta u sezoni jer je već sada sve zaraslo, a samo je nastupilo ljepše vrijeme. Zbog nepreglednosti lako se mogu dogoditi nesreće.

            Gospodin Bićanić navodi da će vidjeti što sa košnjom, pokušat će urgirati, ali  je uvijek problem         novac, a gospodin Damir Špehar kao koncesionar Hrvatskih cesta navodi da on radi po nalogu i         ukoliko dobije nalog neće biti nikakvih problema da cestu redovno održava.

 

  1. 4.     Vijećnik Josip Čančar navodi da je prošli tjedan je bilo potpisivanje Ugovora za financiranje  poduzetničkih zona, pa pita da li smo i mi među potpisnicima, a ako nismo zašto nismo?

            Pročelnica  Rastovac odgovara da je naša zona  već dobila novce za uređenje i svaki put kad smo

      se kandidirali  za nova  sredstva rečeno je da se zona mora aktivirati, odnosno u njoj moraju biti       poduzetnici. Kako se sada radi na istom, kada se to riješi kandidirat ćemo  za nova sredstva.

 

  1. 5.     Vijećnik Zoran Luketić primjećuje da smo potpisom ugovora, znači svojom voljom,  postali  regionalna deponija. Pita kako se namjerava ustrojiti komunalno redarstvo za kontrolu prihvata  otpada drugih JLS? Isto tako pita, kada bude potreba za proširenjem deponije,  kuda će se širiti i tko će o tome odlučivati?

            Načelnik odgovara da je pratio situaciju i mišljenja i vijećnika i ministarstva, ali nije se moglo         drugačije nego potpisati ugovor. Ministar je donio Odluku i morali smo je ispoštovati i to nitko ne može          spriječiti.  Mišljenja je  da možemo urediti preuzimanje otpada  iz Slunja, a proširenje vjerovatno neće         trebati jer sadašnji kapacitet pokriva još tri godine, a do tada bi trebalo biti izgrađeno odlagalište         Babina gora. Što se tiče nadzora, Rakovica d.o.o. će zaposliti još jednog djelatnika  koji će voditi brigu         o tome, a i na terenu će se vršiti kontrola razvrstavanja otpada što bi  trebalo smanjiti miješani otpad.

        Djelatnici koji  prikupljaju otpad obavještavat će komunalnog redara o nepravilnosti kod razvrstavanja         otpada.

            Vijećnik Zoran Luketić nije zadovoljan obrazloženjem i smatra da se sve ovo priprema od 2017. godine i sada smo dovedeni pred gotov čin i“ napravljeno je što je napravljeno“. Imat ćemo više ekologije, više inspekcija, nezadovoljnih stanovnika, protivnika i uglavnom puno neugodnosti, ali što je tu je.

            Nadovezujući se vijećnik Damir Špehar također negoduje zbog potpisa ugovora i navodi da je Vijeće bilo protiv toga, a ipak je  ugovor potpisan. Pa čemu onda vijećnici i njihove odluke ?

 

TOČKA 2. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu / u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u)  pa predsjednik isti daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi donosi se 

 

Zaključak: S 5  glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom usvaja se zapisnik s 19. sjednice Općinskog vijeća

 

TOČKA 3.   Odluka o suglasnosti Općine Rakovica da se za potrebe provođenja programa ''Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU  fondova'' područje općine Rakovica obuhvati unutar Projekta Projekt IV: Gradove Ogulin i Slunj te  Općine Josipdol, Plaški, Saborsko i Rakovicu. te da Nositelj Projekta  IV bude Karlovačka županija

 

            Predlagatelj Odluke je općinski načelnik.          

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

             Izvjestitelj po točci je zamjenik općinskog načelnika gospodin Mihovil Bićanić koji pojašnjava da se radi o projektu koji se već provodi na nivou Županije. Odluku o tome smo već prije donijeli, a ovo je samo nastavak procesa odnosno četvrti ugovor jer su tri već potpisana. Ovim bi dobili dodatne bodove za realizaciju projekta. I druge JLS imaju ovakve odluke jer je to projekt od značaja za cijelu županiju

 

            U raspravi  vijećnika Josipa Pavličića zanima na što se odnosi širokopojasni Interne, te da li to ima veze  sa optičkim internetom, a  zamjenik obrazlaže da će se istim pojačati brzina, a Internet će  dobiti i ona naselja koja ga do sada nisu imala. Slično je kao optički, ali nije isto i provodi se na nivou županije.

            U raspravi su sudjelovali i vijećnici Zoran Luketić i  Milan Hodak koje je zanimalo koliko će sredstava morati osigurati općina, da li će biti uključena i Turistička zajednica, kao i niz drugih pojedinosti, a gospodin Bićanić navodi da ne može detaljno odgovoriti na sva pitanja, ali može naknadno dati obrazloženje kada ga pripremi.

 

            Zaključak: S 3 glasa ZA, 0 glasova  PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa ne donosi se Odluka o suglasnosti Općine Rakovica da se za potrebe provođenja programa ''Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU  fondova'' područje općine Rakovica obuhvati unutar Projekta Projekt IV: Gradove Ogulin i Slunj te  Općine Josipdol, Plaški, Saborsko i Rakovicu. te da Nositelj Projekta  IV bude Karlovačka županija

 

 

TOČKA 4.  Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji da je Općina Rakovica ovlašćuje, da može poduzimati sve radnje predviđene Javnim pozivom – iskaz interesa, Javnim pozivom – dostava prijava i  Ograničenim pozivom, da kao Nositelj pojedinačnog projekta unutar Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni  interes za ulaganja (ONP) može zastupati interese Općine Rakovica te da izvrši prijavu Programa razvoja širokopojasnog interneta na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred  odabira 

 

 Točka se ne obrađuje.

 

 

TOČKA 5.  Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Rakovica za potpisivanje svih Sporazuma  vezanih uz provođenje programa ''Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova''

 

Točka se  ne obrađuje.

 

Vijećnica Blanka Pavlić se vraća na sjednicu pa u nastavku odluke donosi 7 vijećnika.

 

TOČKA 6.  Plan izvanrednog-pojačanog održavanja asfaltnih i makadamskih prometnica u periodu 2019. i 2020.  godine u Općini Rakovica

 

Predlagatelj Programa i amandmana  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točki je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je vijećnicima dostavljen plan pojačanog održavanja koji će se provoditi kroz dvije do tri godine. Radi se o cestama koje su asfaltirane, ali ih treba popraviti, a one koje nisu asfaltirane planira se asfaltirati uz sufinanciranje građana kao i do sada. Prikazani su i drugi planirani izvori sredstava.

            Plan je napravljen u suradnji, odnosno na prijedlog Mjesnih odbora jer je zamjenik Bićanić sa njima održao sastanak. Amandmanom se jedna dionica ceste briše iz plana uz obrazloženje da sada nije prioritet, već se može u plan uvrstiti u narednom razdoblju.

            Ako se plan usvoji raspisat će se natječaj za izvođača sa kojim će se sklopiti okvirni ugovor, a za svaki posao, odnosno dionicu će se sklapati poseban ugovor.

 

            U raspravi je vijećnik Milan Hodak tražio da se prikaže karta cesta planiranih za održavanje jer bi tada vijećnici točno znali o kojim se cestama radi jer se iz ovih  naziva teško može znati o kojim se cestama radi.

            Odgovarajući pročelnica  objašnjava da su to interni nazivi obzirom da nemamo naziva ulica, a zbog Zakona o zaštiti podataka ne mogu se navoditi imena osoba.

            Na traženje vijećnika, a uz pomoć zamjenika načelnika obrazlaže svaku pojedinu dionicu iz plana.

            U nastavku rasprave vijećnici  Zoran Luketić, Blanka Pavilć, Josip Čančar te Damir Špehar iznose svoja mišljenja oko određenih dionica, načina sufinanciranja, ugovaranja radova odnosno izrade troškovnika i drugo, a odgovore u okviru svojih  mogućnosti dali se pročelnica i zamjenik načelnika.

 

Glasovanje za amandman:  

 

Jednoglasno  (7 glasova ZA)  prihvaća se predloženi amandman.

 

          Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Plan izvanrednog – pojačanog održavanja asfaltnih i makadamskih prometnica u periodu 2019. i 2020. godine u Općini Rakovica

 

 

TOČKA 7.  Program poticanja i razvoja poduzetništva na području općine Rakovica u 2019.godini

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točki je privremena pročelnica Vesna Rastovac te navodi da je u programu detaljno obrazloženo što bi se i na koji način financiralo pa nisu potrebna posebna obrazloženja, ali će odgovoriti na pitanja ako ih bude.

 

            Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 0 glasova 0 PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se  Program poticanja i razvoja poduzetništva na području općine Rakovica u 2019. godini

 

TOČKA 8. Program potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2019. godini

 

Predlagatelj Odluke i amandmana je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica u ime predlagatelja je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je ovaj program usklađen sa županijskim, a dio sredstva se udružuju sa županijom. Amandmanom se proširuje broj onih koji bi ostvarili poticaj odnosno u poticaj se uz nabrojene sadnice dodaje i povrće jer je bilo zainteresiranih.

            Također je sve detaljno obrazloženo pa stoji otvorena za pitanja.

 

            Rasprave nije bilo

 

Glasovanje na amandman:

 

Jednoglasno (sa 6 glasova ZA) amandman se prihvaća.

 

 Zaključak: Jednoglasno /s 6 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Program potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2019. godini

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna glasovanju.

 

TOČKA  9. Program potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2019. godini

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točki je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je i ovaj program isti kao i prethodni odnosno potiče poljoprivrednike, ali  one koji prerađuju poljoprivredne proizvode.

           

            Rasprave nije bilo.

         

          Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2019. godini

 

TOČKA 10. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu Korenica d.o.o.

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik kao i amandmana

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi kako se ovdje radi o kapitalnoj pomoći za smanjenje gubitaka  u vodoopskrbnom sustavu pa zbog toga vijeće mora donijeti posebnu odluku za svaku isplatu iako je sve regulirano sporazumom. Već je bio ovakvih isplata.

U raspravi su sudjelovali  vijećnici Josip Čančar, Milan Hodak, Zoran Luketić, Blanka Pavlić koje je zanimalo kolika je naša obveza prema sporazumu, koliko je dionica sanirano i što je sve napravljeno na našem području, kada će se regulirati potrošnja u auto kampu Korana,  zašto se ne naplaćuje voda na području Rastovače, Jezerace i Mukinja,  kako se razvija Koncepcija rješenja sustava vodoopskrbe i koliko će nas to koštati i drugo?

Načelnik je odgovorio da je obveza cca 1,5 mil. kuna od čega Hrvatske vode pokrivaju 80% iznosa a ostalo Nac. park, Vodovod Korenica i općine Plitvička jezera i Rakovica, a od toga iznos 50% snosi sam Park. Naše učešće je najmanje, a kako smo veći dio već platili ostaju nam ova i još jedna isplata.

            Problemi s vodom u auto kampu su sanirani, brojila prema Smoljancu su postavljena, a naplatu na području Plitvica treba regulirati Vodovod Korenica.

       

 Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu Korenica d.o.o.

 

TOČKA 11.  Odluka o isplati kapitalne  pomoći  Rakovici d.o.o.

 

Predlagatelj  Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj  po točci je zamjenik općinskog načelnika gospodin Bićanić koji navodi da se radi o sredstvima planiranim u proračunu za nabavu mehanizacije točnije traktora. Dio sredstava od 150 tis. kuna smo dobili od Ministarstva graditeljstva, a dio je osiguralo  Rakovica d.o.o. pa se planira kupiti novi traktor jer su ovi postojeći traktori stari i ne zadovoljavaju potreba.

 

          U  raspravi su sudjelovali vijećnici Josip Čančar, Damir Špehar, Milan Hodak koje je zanimalo za što će služiti traktor, kolike su cijene usluga Rakovice d.o.o. te da li se ide na natječaj za te usluge,  da li se ima saznanja da bi drugi pružatelji usluga bili jeftiniji od našeg komunalnog poduzeća?

            Odgovorili su načelnik, zamjenik, te pročelnici Rastovac i Bitunjac obrazlažući da će traktor služiti za zimsku službu, malčiranje, košnju i čišćenje nogostupa i cesta. Na natječaj se ne ide jer imamo vlastito komunalno poduzeće koje je i osnovano za ovakve poslove. Cijene idu na suglasnost načelniku i inspekciji, a iz prijašnjih situacija postoje saznanja da su drugi pružatelji usluga daleko skuplji,pa  ako i sudjelujemo u kupnji traktora i  plaćanju usluga to je svakako manje nego plaćati druge.

        

          Zaključak: Jednoglasno /sa 6 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom/ donosi se Oduka o isplati kapitalne pomoći Rakovici d.o.o.

 

TOČKA 12.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik gospodin Kristijan Bitunjac koji navodi da se radi  o cesti u Grabovcu (kod trgovine Stanić). Cesta je upisana na RH, a kako je prilikom izmjere došlo do određenih pomaka u trasi i određenih nesuglasica sa susjedima, ovim bi se upisom na općinu utvrdilo, odnosno potvrdilo  činjenično stanje koje smo dogovorili u izmjeri i riješila nastala problematika.

 

          Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

 

TOČKA 12. Odluka o izmjenama Odluke o  davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt „Gradnja i rekonstrukcija dječjeg igrališta“ u Selištu Drežničkom unutar Podmjere  19.2 „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, tip operacije  7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa  ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je zamjenik općinskog načelnika gosp. Mihovil Bićanić koji navodi da je ova odluka donesene na prošloj sjednici, ali zbog same provedbe i poštovanja rokova potrebno je u istoj navesti da se radi samo o rekonstrukciji, a ne i gradnji. Ako govorimo o gradnji moramo imati glavni projekt, a ako se radi o rekonstrukciji potreban je samo idejni projekt i time se možemo do 28.06.2019. prijaviti na natječaj za povlačenje sredstava.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o  izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt „Gradnja i rekonstrukcija dječjeg igrališta“ u Selištu Drežničkom unutar Podmjere  19.2 „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 13. Odluka o raspodjeli rezultata

 

          Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava sa radom u 17,20 sati.

 

Zapisnik vodila                                                                                   Predsjednik  Općinskog vijeća

 

 

 

Slavica Vuković                                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec.      

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj