Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 19. SJEDNICA OV

AUDIO

 

Z  A  P  I  S  N I  K

 

S 19.sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 07.03.2019. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Željko Župan, Josip Čančar, Milan Hodak,  Blanka Pavlić, Damir Špehar

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici: Blaženka Hodak, Semir Čović i  Dražen Brajdić /ispričali izostanak/ i Josip Pavličić /nije ispričao izostanak/

    

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik; Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika Kristijan Bitunjac, i Vesna Rastovac, privremeni pročelnici Upravnih odjela te Slavica Vuković, voditeljica zapisnika

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, konstatira da je na sjednici nazočno 7 vijećnika, te postoji kvorum  pa se prelazi na 

  

UTVRĐIVANJE  DNEVNOG  REDA    

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog reda dobili uz poziv, pa predsjednik isti čita:

 

1.   Vijećnika pitanja i prijedlozi     

2.   Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća

3.   Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2019. godinu

4.   Program izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za period 2019. godine

5.   Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

6.   Program o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2019. godinu

7.   Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine Rakovica od

      2019.do 2020. godine

8.   Odluka o raspolaganju nekretninama u Poduzetničkoj zoni Grabovac

9.   Odluka o raspolaganju nekretninama u Poduzetničkoj zoni Irinovac

10. Odluka o davanju na korištenje deponije Ćuić Brdo

11. Odlučivanje o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu

      Države

12. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt „Gradnja i rekonstrukcija dječjeg igrališta“

      u Selištu Drežničkom unutar Podmjere  19.2 „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, tip operacije  

      7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno

      stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa

      ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

13. Odluka o raspodjeli rezultata

 

Nakon prijedloga predsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi glasovanjem se  donosi

 

            ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se  jednoglasno /s 7 glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

  1. 1.     Vijećnik  Milan Hodak pita da li je nađeno kakvo rješenje po pitanju sanacije  divlje deponije u Čatrnji

i da li su možda osigurana sredstva za postavljanje zaštitne ograde na potpornom zidu u Čatrnji  koji je napravljen prošle godine?

 

Zamjenik gosp. Bićanić odgovara kako misli kako će se divlja deponije riješiti kroz naredna dva mjeseca, a pročelnica Rastovac  navodi da su u proračunu planirana sredstva za odbojnike, te kada proračun stupi na snagu može se ići u realizaciju pa će biti riješen i odbojnik u Čatrnji.

 

2. Vijećnik Zoran Luketić  podsjeća da je bilo  govora o uskraćivanju dozvola za priključak na vodoopskrbni sustav novih objekata, pa pita kakvo je stanje sa time?

Zamjenik Bićanić odgovara da je ministarstvo putem  Županje uvjetovalo da za sve Urbanističke planove uređenja  odnosno u njima  planirane objekte nema priključaka na postojeći sustav dok se ne riješi vodoopskrba.

Obzirom da se UPU-om Korana na području Čatrnje planira izgradnja turističko poslovnog centra koji bi zapošljavao oko 50 ljudi razgovarano je da se ta odredba za ove objekte  briše, odnosno neće biti ograničenja, obziorm da se time koči razvoj općine, a i županija je stala na našu stranu jer nitko godinama ništa ne poduzima kako bi se riješio problem vodoopskrbe.

Za ostale objekte će se problem rješavati u  tijeku, ali se ne smije kočiti razvoj kraja.

Pročelnica Rastovac napominje da je UPU Korana prošao savjetovanje sa javnošću i nije bilo nikakvih primjedbi, a sada slijedi javni uvid i javna rasprava pa će se vidjeti kakvi su stavovi i mišljenja kako stanovništva tako i javno pravih tijela.

 

3. Vijećnik Milan Hodak, pita načelnika,a sukladno mišljenima sa  Skupštine Udruge branitelja da bi prilikom otvaranja objekata „Petra Vrdoljak“ bilo dobro da se trg u Rakovici imenuje imenom prvog hrvatskog predsjednika dr, Franje Tuđmana te još jedan trg imenom Hrvatskih branitelja, da li se nešto po tome radi?

Načelnik navodi da se prijedlog razmatra, ali je mišljenja da ne bi bilo dobro da se sada ide sa pojedinačnim  izmjenama,  jer se 2021. godine planira  otvaranje prezentacijskog centra  i  imenovanje ulica  pa bi i nazivi trgova tada zaživjeli.

 

TOČKA 2. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu / u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u)  pa predsjednik isti daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi donosi se 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom usvaja se zapisnik sa 18  sjednice Općinskog vijeća

 

TOČKA 3 Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2019. godinu

 

            Predlagatelj Odluke je općinski načelnik            .

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

             Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da su vijećnici dobili prijedlog Odluke  sa detaljnim obrazloženjem kao i zapisnike sa Odbora za financije i proračun.  Upozorava da  su programi za  školstvo i predškolstvo u proračunu pogrešno pridruženi Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu umjesto Odjelu za opće poslove pa se ovim izmjenama to ispravlja.

Navodi da se proračun povećava  za određeni iznos obzirom da je proračun  donesen u 2018. godini, a do sada su se dogodile značajne promjene kako u prihodima  tako i u planiram rashodima, a potrebno je izvršiti i raspodjelu prenesenih sredstava.

            Najznačajnija je promjena u povećanju sredstava od komunalne naknade obzirom se išlo i revidiranje rješenje pa je došlo do znatnog povećanja prihoda. Visina komunalne naknade je ista kao i do sada, ali su se površine znatno promijenile odnosno povećale. Također su povećana planirana sredstva  kapitalnih pomoći od države ,odnosno EU, a sve vezano za nove  projekte koji se planiraju aplicirati za ta sredstva.

 

            U rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2019. godinu

 

TOČKA 4 .Program izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za period 2019. godine

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena  pročelnica Vesna Rastovac  koja navodi da su ove izmjene sukladno izmjenama proračuna, Odnosno kako se mijenja proračun tako se mijenjaju i planovi za građenje komunalne  infrastrukture, a radi lakšeg praćenja napravljena je kompletna izmjena Programa.

Navodi da je na sjednici Odbora za statut, poslovnik i komunalnu djelatnost sugerirano da se u Programu briše lokacija reciklažnog dvorišta na deponiji Ćuić Brado jer ima planova za druge lokacije.

U raspravi vijećnik Milan Hodak pita da, ako je reciklažno dvorište planirano da li postoji određeno mjesto za njega, a zamjenik Bićanić navodi da bi umjesto na deponiji Ćuić brdo nova lokacija bila u PZ Irinovac. Tu bi se izgradila kružna cesta koja bi značajno utjecala za razvoj Zone, a i preporuka Ministarstva je da dvorište bude oko 1,5 km od centra pa bi ta lokacija zadovoljavala jer nije u centru, a ljudima je bliže.

Na upit vijećnika Hodaka da li se o tome razgovaralo sa Mjesnim odborom, navodi da je predsjednik MO upoznat sa planovima.

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se  Program izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za period 2019. godine

 

TOČKA 5.  Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

 

            Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica  Vesna Rastovac  koji navodi  da je i ovo usklađenje sa proračunom  gdje su popisane sve aktivnosti, način financiranja i sve drugo, ai donosi se pročišćeni tekst radi lakšeg snalaženja.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi  se Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

 

TOČKA 6  Program o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2019. godinu

 

Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točki je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se ovdje  samo korigiraju stavke iz Programa  sukladno uočenim potrebama i nema većih izmjena.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2019. godinu

 

 

TOČKA 7. Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine Rakovica od  2019.do 2020. godine

 

            Predlagatelj Strategije je Općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik  Kristijan  Bitunjac  koji navodi d se ova strategija donosi na  temelju nacionalne strategije i uglavnom je  sadržaj isti i sve je detaljno napisano.

 

            U raspravi  vijećnika Milana Hodaka zanima o čemu se točno radi odnosno o izjednačavanju čega se radi, pa gospodin Bitunjajc detaljnije pojašnjava - jednaka prava korištenja javnih usluga, zapošljavanje, dostupnost zgradama, smještaj u vrtić i škole i drugo. Uglavnom dovođenje u ravnopravnost sa zdravim osobama.

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova 0 PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine Rakovica od 2019. do 2020. godina

 

TOČKA 8. Odluka o raspolaganju nekretninama u Poduzetničkoj zoni Grabovac

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj u ime predlagatelja je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac te navodi da se prijedlog ove odluke daje temeljem odluka prethodno imenovanog Povjerenstva koje je raspravljalo o mogućnostima i uvjetima za pokretanje zone. Na temelju provedenih anketa i istraživanja došlo se do saznanja da ima zainteresiranih za ulazak u Zonu pa se ovom Odlukom utvrđuju djelatnosti koje se mogu obavljati. Regulira se prodaja, zakup, pravo građenja i služnosti, poticajne mjere. i sve ostalo što je potrebno za pokretanje zone.

 

            U raspravi načelnik Franković navodi da je provedeno savjetovanje sa javnošću i primjedbi na odluku nije bile. Želi da se zona napokon pokrene odnosno da se raspiše natječaj pa  će se vidjeti da li ima ozbiljno zainteresiranih.

Gospodin Bitunjac navodi da se natječaj može i poništiti ukoliko se vidi da ponuditelji ne zadovoljavaju uvjete i nisu ozbiljni. U svakom slučaju sve ponude idu na uvid Općinskom vijeću koje će donijeti konačnu odluku.

 

          Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o raspolaganju nekretninama u Poduzetničkoj zoni Grabovac

 

TOČKA  9. Odluka o raspolaganju nekretninama u Poduzetničkoj zoni Irinovac

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj  po točci je privremei pročelnik Kristijan Bitunjac koji navodi  da je ova odluka  isto kao za PZ Grabovac, ali je ovo zona više  za  industrijsku  namjena i prostor je manje uređen, pa su i uvjeti drugačiji, odnosno cijene manje.  Ulaz u zonu se planira iz Irinovca, a koristila bi se cesta koja bi bila za potreba reciklažnog dvorišta što podiže kvalitetu zone.

           

            Rasprave nije bilo.

        

          Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o raspolaganju nekretninama u Poduzetničkoj zoni Irinovac

 

TOČKA 10. Odluka o davanju na korištenje deponije Ćuić Brdo

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik kao i amandmana

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točki je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da zbog daljeg poslovanja Rakovica d.o.o. mora imati odluku kojom im se deponija stavlja na korištenje i raspolaganje.

            Amandmanom se brišu određeni navodi u članku 1.Odluke  odnosno ne nabrajaju se svi sadržaji  već se  deponija daje na korištenje u stanju kakvo je sada.  Deponija nema uporabnu dozvolu jer nisu zapunjena sva polja

 

            Rasprave nije bilo.

       

Glasovanje za Amandman:

Jednoglasno  /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova prihvaća se predloženi Amandman.

 

 Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi Odluka o davanju na korištenje deponije Ćuić Brdo

 

TOČKA 11. Odlučivanje o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Države

 

Predlagatelj  teme je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je u materijalima dostavljan prijedlog raspolaganja zemljištem odnosno popis prigovora i prijedlog za njihovo rješavanje.

Općina je Program dostavila Ministarstvu poljoprivrede, ali zbog određenih izmjena odnosno zahtjeva javno pravnih tijela Ministarstvo je tražilo da se sve ponovo stavi na javni uvid te su temeljem toga i ove primjedbe.

            Veliki problem je što je u međuvremenu na snagu stupila nova katastarska izmjera odnosno formirana je katastarska općina Rakovica 1, a u svim materijalima se radilo po starom katastru, odnosno sa starim brojevima čestica, ali prilikom raspisivanja natječaja morat ćemo raditi po novom katastru i po novim česticama (pa je Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost tražio prikaz po novim česticama što je i dostavljeno). Za sve nove čestice  ćemo morati tražiti suglasnosti od javno pravnih tijela što će jako produžiti proces raspolaganja zemljištem, a pitanje je da li ćemo to moći i dobiti jer ta tijela raspolažu sa starim česticama. Jako je teško uskladiti nove i stare čestice jer se površine ne poklapaju. Dok sve to riješimo velika je mogućnost da na snagu stupi i nova katastarska općina Drežnik 1. što će opet produljiti posao i neće se natječaj moći raspisati.

Neka vijeće dade mišljenje kako dalje postupati.

 

            U  raspravi vijećnik Zoran Luketić pita tko daje odobrenje da se natječaj objavi, na što pročelnica odgovara da odluku donosi Vijeće, ali uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Gospodin Bitunjac predlaže da se u natječaj stave samo čestice koje su “čiste“ (prvenstveno k.o. Drežnik) da se proces ne odugovlači, a potom ići na izmjene Programa i prikazati pravo stanje.

Pročelnica se slaže i predlaže da se usvoji ovakav Program (sa starim česticama), a kada se dobiju suglasnosti ići će se na izmjene za k.o. Rakovica 1.

 

Sukladno raspravi predsjednik Luketić daje na usvajanje predloženi Program.

Potom  raspisati natječaj za čestice koje mogu na natječaj, a zatim pokrenuti postupak izmjena Programa.

 

 Glasovanjem  se donosi

 

          Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odlučivanje o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Države

 

TOČKA 12. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt „Gradnja i rekonstrukcija dječjeg igrališta“ u Selištu Drežničkom unutar Podmjere  19.2 „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, tip operacije  7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa  ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj  po točci je zamjenik općinskog načelnika gosp. Mihovil Bićanić koji navodi da se preko LAG-a Lika, mjere 741. mogu dobiti sredstva EU od 45 tis. eura za uređenje dječjeg igrališta uz vrtić u Selištu Drežničkom. Kako se ide u proširenje vratića koje se treba završiti do 9-og mjeseca mogli bi ići i u uređenje igrališta, pa je zbog toga potrebno donijeti ovu Odluku kako bi se mogli javiti na natječaj za sredstva.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt „Gradnja i rekonstrukcija dječjeg igrališta“ u Selištu Drežničkom unutar Podmjere  19.2 „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, tip operacije  7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

TOČKA 13. . Odluka o raspodjeli rezultata

 

Predlagatelj teme je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja  navodi da se  Odluka donosi sukladno propisima o knjigovodstvu. U obrazloženju je navedeno za što se namjenjuju prenesena sredstava.

 

           Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /sa 7  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o raspodjeli rezultata

 

          Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava sa radom u 16,15 sati.

 

Zapisnik vodila                                                                                   Predsjednik  Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec.      

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj