Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 18. SJEDNICA OV.

AUDIO - prvi dio
AUDIO - drugi dio

 

Z  A  P  I  S  N I  K

 

S 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 27.03.2019. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Blaženka Hodaka  Josip Čančar, Milan Hodak, Željko Župan, Blanka Pavlić, Damir Špehar, Dražen Brajdić (od 15,25), Josip Pavličić i Semir Čović. 

   

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik; Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika Kristijan Bitunjac i Vesna Rastovac, privremeni pročelnici Upravnih odjela, Slavica Vuković, administrativna tajnica

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, konstatira da je na početku sjednice nazočno 10 vijećnika, te postoji kvorum  pa se prelazi na 

  

UTVRĐIVANJE  DNEVNOG  REDA   

 

Vijećnici su prijedlog dobili uz poziv, ali predsjednik navodi da se predložena točka 14. dnevonog reda ne treba obrađivati obziorm da Općina Rakovica nije u obvezi podnošenja predloženog Izvješća, pa bi dnevni red bio slijedeći:

 

1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi 

2.  Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća

3.  Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine

4.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu

5.  Odluka o komunalnom redu

6.  Odluka o uređenju i održavanju naselja

7.  Odluka o javnim zelenim površinama

8.  Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

9.  Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih

      djelatnosti

10. Odluka o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnog redara

11. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na

      području općine Rakovica

12. Odluka o autotaksi prijevozu

13. Odluka o izmjenama Odluke o izradi Strategije razvoja turizma Općine Rakovica za razdoblje 2019.-

      2024. godine

14. Odluka o financiranju programa predškole u Dječjem vrtiću Slunj, Područnom odjeljenju „Pčelice“ u 

      Selištu Drežničkom u 2019.godini

15. Odluka o izmjeni odluke o sufinanciranju povremenog prijevoza učenika i  studenata

16. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova dnevnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih

      škola

17. Odluka o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i

      zamjenika općinskog načelnika

18. Odluka o izmjeni Oduke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji

      dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

19. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama za rad vijećnicima, članovima radnih tilla i službenicima

       upravnih tijela Općine Rakovica

20. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

21. Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

 

Nakon prijedloga predsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi glasovanjem se  donosi

 

            ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se  jednoglasno /s 10  glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova

 

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

1. Vijećnica Blaženka Hodak, navodi da ima informacije kako ima problema sa vlasništvom oko Starog grada Drežnika, te ove godine kula neće biti otvorena u turističke svrhe, niti će Turistička zajednica imati informatora.

Također traži informaciju o izgradnji turističkog kompleksa u Koritima. Predlaže da se, ukoliko ima sredstava, u Selištu  postavi zaštitna ograda (branik ) na jednom dijelu ceste gdje je velika dolina, te da se postavi klupa na autobusnoj stanici i  nekoliko lampa javne rasvjete od glavne ceste prema Cestarima.

 

            Pročelnica odgovara da se Stari grad Drežnik planira uvrstiti u Projekt starih gradova koji provodi Županija, te bi županija i upravljala svim starim gradovima. Kako općina nije vlasnik Starog grada ne može ga dati na upravljanje Turističkoj zajednici.

            Načelnik dopunjuje da smo dobili služnost za Stari grad, ali nemamo uporabnu dozvolu te je rizično isti koristiti za turističke svrhe jer bi zbog mogućih nezgoda imali ozbiljne posljedice. Turistička zajednica može zatražiti da to bude interpelacijski put ili to regulirati na neki drugi način. Županija pokreće projekt 10 starih gradova, probali smo prekograničnu suradnju, a ponudili smo i Nac. parku Pl. jezera ulaganja u Stari grad, ali nisu zainteresirani. Vidjet ćemo kako će se dalje odvijati.

            Zamjenik načelnika gosp. Bićanić upoznaje vijećnike da bi se na lokaciji Korita gradio turističko poslovni centar koji bi objedinio trgovački centar, ugostiteljske sadržaje, uslužne i druge djelatnosti. Postoji zainteresiran investitor te sve upućuje na ozbiljnost investicije.

Pročelnica navodi da je  u Poduzetničkoj zoni Grabovac samo jedan dio dat na zakup od 5 godina, i to je za turističke svrhe,  a ostale parcele idu na natječaj  sve do Irinovca.

            Za postavljanje odbojnika i javne rasvjete će se ispitati mogućnosti pa će se postaviti koliko se bude moglo.

 

2. Vijećnica Blanka Pavlić navodi da nije uredu da ne možemo raspolagati Starim gradom, a uložili smo velika sredstva. Isto tako Stari grad se nudi kroz  turističke programe pa kako sada reći da toga nema.

 

            Načelnik navodi da će se to riješiti i kula će se moći koristiti, a na koji način to će se vidjeti. Turistička zajednica radi na tome.

 

3. Vijećnik Semir Čović pita za javnu rasvjetu u Lipovcu. U kojoj je to fazi?

 

Zamjenik načelnika navodi da je projekt za rasvjetu napravljen, ali kako se radi novi projekt izmjene kompletne javne rasvjete na području Općine,  radi drugačije kontrole i uštede, postoji mogućnost da se u cijelom naselju Lipovac postavi javna rasvjeta iz postojećih lampi pa i poveća njihov broj.  Sve  ovisi kakvom će se brzinom odvijati ovaj drugi projekt.

 

 Vijećnik Dražen Brajdić dolazi na sjednicu u 15,25 sati.

 

5. Vijećnik Milan Hodak ponovo pita o sanaciji divlje deponija u Čatrnji. Primijetio je da je postavljena tabla kojom se zabranjuje odlaganje otpada na toj lokaciji, ali se ništa ne poduzima da se ona sanira. 

 

Pročelnica Rastovac navodi da je  upoznata sa problemom, a kako se radi o znatnim sredstvima potrebnim za sanaciju ne zna iz kojih izvora ih osigurati. Deponija se mora otvoriti, otpad selektirati i odvesti. Po troškovniku to je cca 125 tisuća kuna.

 

Nadovezujući se, vijećnik Hodak misli da za to ne trebaju znatna sredstva jer se ne radi o krupnom otpadu i to može komunalno poduzeće odraditi u kratkom roku, pa zamjenik Bićanić navodi da će vidjeti sa direktorom Rakovice d.o.o. što se može napraviti.

 

 

6. Vijećnik Semir Čović pita u kojoj je fazi  vodovod Videkić  selo - Oštarski Stanovi, odnosno da li postoje uvjeti za zahtjev za vodovod prema Lipovcu.  

 

Načelnik odgovara da je dobivena građevinska dozvola, ali su radovi prema troškovniku jako skupi (vodovod Lađevac- Broćanac oko 6,5 mil. kuna, a Broćanac – Oštarski Stanovi oko 7,5 mil. kuna).

Trebalo bi se kandidirati za sredstva pa vidjeti da li ćemo što dobiti, a možemo čekati da Hrvatske vode to stave u svoj plan za narednu godinu. U svakom slučaju sredstva su znatna i teško će se osigurati iz bilo kojih izvora.

 

7. Vijećnica Blaženka Hodak primjećuje da je zima sušna pa pita da li će biti problema sa opskrbom vodom u ljetnom periodu.

 

Načelnik navodi da je odgovor  u njegovom Izvješću  o radu koji slijedi u trećoj točci dnevnog reda.

 

 

TOČKA 2. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća

 

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu / u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u/  pa predsjednik isti daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi donosi se

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ usvaja se zapisnik sa 17  sjednice Općinskog vijeća

 

TOČKA 3. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine

 

            Predlagatelj Izvješća i izvjestitelj je općinski načelnik.    

 

            Prijedlog su vijećnici dobili sa materijalima.

 

           U izlaganju načelnik navodi da je u Izvješću pobrojao glavne planirane projekte odnosno njihovu realizaciju pa se osvrće na modernizaciju cesta, izgradnju odnosno rekonstrukciju  objekata Petar Vrdoljak i prezentacijskog centra, izradu IV izmjena Prostornog plana Općine, vodoopskrbu i odvodnju, obnovu Starog grad Drežnika, katastarsku izmjeru i druge  projekte.

 

           U  raspravi su vijećnicu Blanku Pavlić zanimali troškovi vezani za reprezentacijski centar te je odgovoreno da su troškovi cca 12 mil. kuna (200 tis. kuna za projektnu dokumentaciju, ostalo za  rekonstrukciju objekata te eksponate i  muzejsku postavku).

Vijećnica također predlaže da se za završetak objekata „P. Vrdoljak“ podigne kredit i objekt završi i stavi u funkciju.

            Vijećnik Zoran Luketić se osvrće na vodoopskrbu i probleme koji se rješavaju godinama, a i nastavit će se jer to nije samo stvar općina Rakovica i  Korenica, Vodovoda, Nac. parka već prvenstveno države.

 

Zaključak: S 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine

 

TOČKA 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu

 

            Predlagatelj Izvješća je općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je dostavljeno Izvješće izrađeno sukladno Planu gospodarenja otpadom koji daje smjernice kroz nekoliko godina i u njemu su definirane sve radnje. Izvješće se odnosi na sve urađeno u 2018. godini i isto se mora dostaviti Županiji.

            U raspravi vijećnik Zoran Luketić navodi da u Izvješću ima nekih mjera koje nisu  usvojene Planom, osobito se osvrće na tvrdnje da se određene radnje kao što je dovoz otpada iz drugih JLS na naše odlagalište ćuić Brdo, izradu reciklažnog dvorišta i sortirnice reguliraju planovima višeg reda, a to tome nije bilo govora u Planu. Problem je odlaganje građevinskog otpada. Mišljenja je da ćemo, zato što imamo uređeno odlagalište, biti kažnjeni  ili ucijenjeni, ako ne prihvatimo otpad drugih JLS, kao i sve ostalo što traži Fond ili Ministarstvo obzirom da su  oni većim djelom sufinancirali uređenje odlagališta.  Mi postupamo po nalozima Inspekcije, poštujemo sve što traže i pod povećalom smo pa ćemo biti i kažnjeni, a oni koji nemaju ništa proći će bez bilo kakvih sankcija. Obzirom je u Izvješću navedeno nešto što nije u Planu  misli da ne bi trebalo prihvatiti ovakvo izvješće.

Vijećnik Damir Špehar i vijećnica Blanka Pavlić također traže određena pojašnjenja o usklađenosti Plana i izvješća.

            U raspravi su načelnik i zamjenik pojašnjavali da ne možemo i nećemo preuzeti obveze koje nam ne odgovaraju.

            Pročelnica Rastovac naglašava da se Izvješće mora dostaviti Županiji do kraja ožujka  pa predlaže da se sporni dio odnosno sporna rečenica briše iz  Izvješću i isto prihvati, naravno ukoliko je načelnik, kao predlagatelj Izvješća suglasan sa time.               

Načelnik se slaže da se briše navod: „ali obzirom na značajne količine selektivno prikupljenog otpada u turističkoj sezoni, te planovima višeg reda vezanih za deponiranje otpada iz susjednih JLS u fazi izrade izmjena i dopuna građevinske dozvole  idejnim projektom planira se plohe za reciklažno dvorište“

 

Nakon rasprave i  predloženih izmjena predsjednik daje točku na glasovanje pa se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu

 

TOČKA 5. Odluka o komunalnom redu

 

            Predlagatelj Odluke je općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena  pročelnica Vesna koja navodi da se zbog izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu i naša Odluka  mora  prilagoditi odredbama novog zakona.

Prethodna Odluka o komunalnom redu sadržavala je mnogo odredbi pa su u ovoj Odluci određene odredbe brisane odnosno postale su nove Odluke kako bi se sve lakše pratilo.

            U raspravi vijećnik Milan Hodak primjećuje da je mnogo poslova u nadležnosti komunalnog redara pa pita da li jedan djelatnik to sve može odraditi i da li bi, zbog učinkovitosti i potreba na terenu, bilo dobro uposliti još jednog komunalnog redara barem u ljetnom periodu.

Pročelnica prijedlog smatra dobrim obzirom da sadašnja komunalna redarica  radi mnogo drugih poslova pa ne može sve stići na terenu, a posla na terenu ima mnogo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o komunalnom redu

 

TOČKA 6.  Odluka o uređenju i održavanju naselja

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac i navodi da je ova Odluke izdvojena iz prethodne  te detaljnije razrađuje uređenje i održavanje naselja, kaznene mjere i drugo.

U raspravi vijećnik Milan Hodak navodi da komunalni redar koji bi trebao nadzirati ove poslove radi na drugim zadacima i ne stigne pratiti stanje na terenu.  Do sada nije naplaćena niti jedna kazna, a komunalni redar, zbog puno nepravilnosti na terenu i kažnjavanja protuzakonitih postupaka, može lako zaraditi svoju plaću.

Vijećnik Zoran Luketić se slaže sa ovom konstatacijom. Stanje na terenu se ne kontrolira, a mogu se uprihodovati velika sredstva za Općinu. Neka se razmisli o poboljšanju komunalnog redarstva.

Načelnik poziva da se građani jave sa problemima pa će komunalni redar izići na teren. To je obveza.

Pročelnici Rastovac i Bitunjac pojašnjavaju da je postupak izlaganja katastarske izmjere počeo za K.O. Drežnik 1, Povjerenstvo će se pojačati sa još jednim timom i posao bi trebao ići brže i završiti možda do kraja godine. Tada komunalni redar neće imati obveza po tome te će se moći posvetiti svojim pravim poslovima, a lakše će ih i obavljati jer će se riješiti mnogi imovinsko pravni odnosi, a i komunalni redar novim zakonom ima veće ovlasti.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/   donosi se Odluka o  uređenju i održavanu naselja

 

TOČKA 7. Odluka o javnim zelenim površinama

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv na sjednicu

 

            Izvjestiteljica po točci  je privremena pročelnica Vesna Rastovac  te navodi da se i ova Odluka izdvaja iz prijašnje Odluke o komunalnom redu, a u istoj se nalaže kako postupati sa javnim zelenim površinama.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi  se Odluka o javnim zelenim površinama

 

TOČKA 8.  Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac navodi da je ovom Odlukom definirano koji će se poslovi  i kome  povjeriti na obavljanje. Radi se o komunalnim poslovima i oni  se  uglavnom povjeravaju našem poduzeću Rakovici d.o.o.

 

            U raspravi vijećnika Damira Špehara i vijećnicu Blanku Pavlić zanima  da li je Odluka predložena po najpovoljnijoj cijeni usluge, odnosno da li će Rakovica d.o.o. moći obavljati sve poslove, na što zamjenik Bićanić navodi zakon o komunalnom gospodarstvu daje mogućnost da se ti poslovi povjere vlastitom komunalnom poduzeće ukoliko je osnovano. Cijene se provjeravaju, a prihvaća ih načelnik.

Pročelnik Bitunjac pojašnjava da ukoliko ne mogu neke poslove obaviti mogu uzeti podizvođače.

            Vijećnik Marijan Vuković pita da li će Rakovica d.o.o obavljati i poslove ukopa, a zamjenik odgovora da novi direktor Marko Župan ima ambicije za proširenje firme i zapošljavanje novih djelatnika pa bi mogli preuzeti i poslove ukopa.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

 

TOČKA 9. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv na sjednicu

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koji navodi da su ovdje definirani poslovi daju na obavljanje temeljem ugovora.  To su specifični poslovi koji se moraju odraditi. Dio ih može odraditi  Rakovica d.o.o., a dio se povjerava institucijama koje su ovlaštene za te poslove (dezinsekcija deratizacija, zbrinjavanje životinja i drugo)

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o obavljanju  komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

 

TOČKA 10. Odluka o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnog redara

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da Odluka propisuje kako će izgledati odora, značka i iskaznica komunalnog redara.

 

            Rasprave  nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnog redara

 

TOČKA 11. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Rakovica

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv na sjednicu

 

            Izvjestiteljica po točci  je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da su odredbe ove  odluka  vezana uz uređenje poljoprivrednih površina.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o obavljanju  agrotehničkim mjerama i mjerama za  uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Rakovica

 

TOČKA 12.  Odluka o autotaksi prijevozu

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac koji navodi da se Odluka mora uskladiti sa zakonom. Istim je  ukinuta većina ovlasti JLS  vezanih za autotaksi prijevoz na njenom području. Sve što je bilo prije definirano  je brisano iz zakona. Može taksirati bilo gdje kroz sve JSL. Uglavnom sve dozvole izdaje država, a JSL  samo  definira stajališta.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Odluka o  autotaksi prijevozu

 

Predsjednik određuje pauzu od 5 minuta.

 

TOČKA 13  Odluka o izmjenama Odluke o izradi Strategije razvoja turizma Općine Rakovica za razdoblje 2019.-2024. godine

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se radi o Strategiji  koju smo planirali izraditi za desetogodišnje razdoblje, ali su izrađivači mišljenja da je bolje za razdoblje od  5 godina pa je u tome smisli i izmjena Odluke.

 

            Rasprave nije bilo.

          Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjenama Odluke o izradi Strategije razvoja turizma Općine Rakovica za  razbolje  2019.-2024. godine

 

TOČKA 14. Odluka o financiranju programa predškole u Dječjem vrtiću Slunj, Područnom odjeljenju „Pčelice“ u Selištu Drežničkom

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac te navodi da je ova Odluka više tehničke naravi. U vrtiću se provodi program Predškole. Ugovorom je preuzeta obveza financiranja, a Odlukom se definiraju detalji (rokovi, iznosi i drugo).

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o financiranju programa predškole u Dječjem vrtiću Slunj, Područnom odjeljenju „Pčelice“ u Selištu Drežničkom

 

TOČKA 15.  Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju povremenog prijevoza učenika i studenata

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj  po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac koji navodi da se izmjene donose zbog preustroja Upravnih tijela, odnosno vrši usklađenje.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju povremenog prijevoza učenika i studenata

 

TOČKA 16. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova dnevnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac, a obrazloženje je kao u prethodnoj točci.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 11glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova dnevnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola

 

TOČKA 17. Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

 

Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac, a izmjene su vezane uz preustroj Upravih tijela.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

 

TOČKA 18. Odluka o izmjeni Oduke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac, a obrazloženje je kao i za prethodne točke.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjeni Odluke  o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

 

TOČKA 19. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama za rad vijećnicima, članovima radnih tijela i službenicima upravnih tijela Općine Rakovica

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac uz obrazloženje kao i za prethodne točke.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjeni Odluke  o naknadama za rad vijećnicima, članovima radnih tijela i službenicima upravnih tijela Općine Rakovica

 

TOČKA 20. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

            Izvjestitelji po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac koji navodi da se zapravo radi o tehničkom uređenju Odluke, odnosno usklađivanju sa odlukom Ustavnog suda vezano za plaćanje komunalne naknade.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjeni Odluke  o komunalnoj naknadi

 

 

TOČKA 20. Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim  cestama

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu

 

            Izvjestitelj po točci je zamjenik načelnika gospodin Bićanić koji pojašnjava da se radi o cesti u Lipovači koju bi koristila granična policija jer žele na vrh Lipovače  postaviti mobilnu termo kameru kako bi pratili  područje u kugu  20 km,  a time i  kretanje migranata.  Na vrhu se može urediti i vidikovac koji bi koristili mještani ili turisti, ali treba urediti put. To se može ukoliko isti bude upisan na općinu pa je prijedlog ove Odluke na tragu toga.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjeni Odluke  o nerazvrstanim cestama

 

          Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava s radom u  17,50 sati.

 

Zapisnik vodila                                                                                   Predsjednik  Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec.     

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj