Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 16. SJEDNICA OV

AUDIO      

                                                   Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 16.sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 30.01.2019. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković  (od  15.40 sati),  Željko Župan, Josip Čančar, Milan Hodak,  Blanka Pavlić, Damir Špehar (od 15,15 sati),  Semir Čović i Josip Pavličić

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici: Blaženka Hodak i Dražen Brajdić  (nisu ispričali izostanak)

    

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik; Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika (od 15,32  sati) Kristijan Bitunjac, i Vesna Rastovac, privremeni pročelnici Upravnih odjela te Slavica Vuković, administrativna tajnica

 

Predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, konstatira da je na početku  sjednice nazočno 7 vijećnika, te postoji kvorum  pa se prelazi na 

  

UTVRĐIVANJE  DNEVNOG  REDA    

 

Vijećnici su prijedlog  dobili uz poziv, pa bi dnevni red bio slijedeći:

 

1.   Vijećnika pitanja i prijedlozi     

2.   Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća

3.   Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu, po smještajnoj jedinici u

      kamp odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu robinzonskog turizma

4.   Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Drežničko Selište-

      Čatrnja

5.   Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Rakovica

6.   Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Rakovica u 2018. godini

7.   Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Rakovica za 2019. godinu

8.   Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih

      ekstremnog okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za

      2018./2019. godinu

9.   Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite

      od požara u 2018. godini za Općinu Rakovica

10. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Rakovica za 2019. godinu

11. Plan utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim

       područjima u 2019. godini

12. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu Korenica d.o.o

13. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu Korenica d.o.o.

 

 

Nakon prijedloga predsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi glasovanjem se  donosi

 

            ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se  jednoglasno /sa 7  glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

  1. 1.     Vijećnik Milan Hodak, avezano za njegovo pitanje sa prošle sjednice o plaćanju pogrebnih troškova

        za Milju Abrlić navodi da nije dobio pisani odgovor kako je obećano.

        Načelnik odgovara da sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka tražene podatke nije mogao    

        pribaviti, a  ne smije  ih ni dati jer se radi o osobnim podacima.

 

  1. 2.     Vijećnik Zoran Luketić pita u kojoj je fazi katastarska izmjera, a

 

Načelnik odgovara da je k.o. Rakovica  završene 80%, a u tijeku je k.o. Drežnik. Proces se dugotrajan, pa bi  željeli  sve požuriti, sa čime je suglasna i sudac Maras, te smo DGU uputili dopis da se odazovu sastanku na kojem bi predložili da se formira još jedan tim (katastar- gruntovnica) kako bi se postupak ubrzao, ali se DGU do sada nije očitovao.

 

 

Vijećnik Damir Špehar dolazi u 15,15 sati

 

TOČKA 2. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća

 

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu / u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u)  pa predsjednik isti daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi donosi se 

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ usvaja se zapisnik sa 14  sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna  glasovanju.

 

TOČKA 3. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu, po smještajnoj jedinici u kamp odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu robinzonskog turizma

 

            Predlagatelj Odluke je  općinski načelnik.          

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

             Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da su vijećnici dobili prijedlog odluke, odnosno visinu paušalnog iznosa, a na eventualna pitanja će odgovoriti.

 

            U raspravi je vijećnik Semir Čović naveo da je iznos korektan, ali smatra da je ipak trebalo  rangirati naselja prema infrastrukturnoj opremljenosti, a time i visini paušalnog iznos poreza. Odgovorio je načelnik da se razmišljalo o tome, ali kako ta sredstva idu u unapređenje infrastrukture misli da je ovo dobar prijedlog.

 

            Zaključak: sa 6 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu, po smještajnoj jedinici u kamp odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu robinzonskog turizma

 

 

TOČKA 4. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja

 

            Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik koji je ujedno i predlagatelj amandmana.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je privremena  pročelnica Vesna koja navodi da se radi o donošenju Odluke da se ide u izradu izmjena i dopuna UPU, a temelji se na zahtjevu zainteresiranih stranaka koji imaju nekretnine na tom području i određene planove za investiranje.

 

Amandmanom  se daje opširnije obrazloženje Odluke.

           

 U raspravi vijećnica Pavilić  zanima što su najznačajnije izmjene, te da li ima rok u kojem moraju započeti investicije u navedenoj zoni, a obrazloženje daje pročelnica.

Glasovanje na Amandman: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  Amandman se prihvaća

 

Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja

 

TOČKA 5. Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Rakovica

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelja po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac koji navodi da je izmjena potrebna zbog novog preustroja, odnosno izrade novih pečata.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi  se Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Rakovica

 

TOČKA 6  Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Rakovica u 2018. godini

 

Predlagatelj  dokumenta  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac koji navodi da se radi o analizi stanja za prošlu godinu, a uočljiv je podatak da se smanjio broj požar o odnosu na prošlo  izvještajno razdoblje.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Rakovica u 2018. godini

 

 

TOČKA 7. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Rakovica za 2019. godinu

 

            Predlagatelj Plana je Općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac te navodi da je obveza donošenja plana svake godine. Nema posebnih izmjena u odnosu na dosadašnje planove.

 

            Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova 0 PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Rakovica za 2019. godinu

 

TOČKA 8. Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnog okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za  2018./2019. godinu

 

Predlagatelj  Programa   je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj u  ime predlagatelja je privremeni pročelnik  Kristijan Bitunjac te navodi da postoji obveza donošenja  Programa, a kako smo to i do sada radili nema posebnih izmjena osim što je došlo do promjene direktora Rakovice d.o.o. Sve je tehničke naravi.

 

            Rasprave nije bilo.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnog okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za  2018./2019. godinu

 

TOČKA  9. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara u 2018. godini za Općinu Rakovica

 

Predlagatelj  Izvješća  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremei pročelnik Kristijan Bitunjac koji navodi da su tu prikazane aktivnosti vezane za  stanje  zaštite od požara, Značajan je broj smanjenja intervencija gašenja požara, ali se vidi povećani broj tehničkih intervencija

 

            Rasprave nije bilo.

        

          Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara u 2018. godini za Općinu Rakovica

 

TOČKA 10. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Rakovica za 2019. godinu

 

Predlagatelj Plana je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac koji navodi da  se  plan donosi na razini godine i isti je usklađen sa županijskim planom.

 

            Rasprave nije bilo.  

 

 Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Rakovica za 2019. godinu

 

Zamjenik načelnika gospodin Bićanić dolazi u 15,32 sata.

 

 

TOČKA 11. Plan utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim   područjima u 2019. godini

 

Predlagatelj Plana je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelji  po točci je privremeni pročelnik Kristijan Bitunjac koji navodi da je krajem prošle godine donesen Zakon da se sredstva od prodaje kuća , koja su na korištenje dodijeljene od APN-a, a stekla su  uvjete za prodaju i prodana su pripadaju JLS na čijem su području,  pa zbog toga mora postojati i plan utroška tih sredstava.

 

         U  raspravi su  sudjelovali vijećnici Milan Hodak i Zoran Luketić, kojeje zanimalo da li ima takvih kuća na našem području i kao ide prikupljanje sredstava. Odgovore je dao pročelnik Bitunjac i zamjenik gospodin Bićanić.

 

          Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi Plan utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim   područjima u 2019. godini

 

Vijećnik Marijan Vuković dolazi u 15,40 sati.

 

TOČKA 12. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu Korenica d.o.o

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj je također općinski načelnik koji navodi da je to obveza preuzete ugovorom o sufinanciranju Projekta aglomeracije i već su sredstva planirana u proračunu, ali vijeće mora donijeti posebnu odluku kako bi se mogla izvršiti isplata

 

            U raspravi su sudjelovali vijećnici Blanka Pavlić, Dami Špehar, Zoran Luketić koji su zatražili pojašnjenja oko cijelog projekta aglomeracije podvlačeći da se uglavnom radi o odvodnji pa ih je zanimao način provedbe, rokovi, lokacije pročišćivača i drugo. A vijećnik Damir Špehar izražava negodovanje lokacijom u Drežnik Gradu  odnosno Vojin dolu. Već prije su bili protesti  mještana jer nisu time zadovoljni.

Ogovorili su načelnik i zamjenik.

 

         Zaključak: sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izmjeni Odluke o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu Korenica d.o.o

 

TOČKA 13.Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu Korenica d.o.o

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je načelnik te navodi da je  i ovdje isto obrazloženje kao i kod prethodne točke odnosno radi se o podmirenju već preuzetih obveza prema ugovoru o sufinanciranju programa smanjenja gubitaka, te pojašnjava način i radnje poduzete po tom programu

 

            U raspravi su sudjelovali vijećnici Milan Hodak i Zoran Luketić koje je zanimalo zašto sufinanciramo radove na našem području koje se izveo naše komunalno poduzeće, te kakvo je stanje  kvarova i naplate vode u susjednoj Općini odnosno u naseljima Rastovača i Smoljanac, Plitvička Jezera.

Detaljne odgovore i pojašnjenja  dao je  načelnik Franjković.

    

         Zaključak: s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izmjeni Odluke o isplati sredstava kapitalne pomoći Vodovodu Korenica d.o.o

 

 

          Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava sa radom u 16,00 sati.

 

Zapisnik vodila                                                                                   Predsjednik  Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec.      

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj