Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 5. SJEDNICA

AUDIO

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 27.12.2017. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić,  Marijan  Vuković, Blaženka Hodak, Željko Župan, Josip Čančar, Milan Hodak, Blanka Pavlić, Dražen Brajdić, Damir Špehar (od 15,50), Ivan Vuković i Ivan Turkalj

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine i  Slavica Vuković, djelatnica u JUO, te gospodin Damir Petrušić, direktor „Hotela Zlatni jelen“, investitor u TZ Nova Kršlja i Ivan Kapović, predstavnik poduzeća Akteracija d.o.o., izrađivača UPU Nova Kršlja.

 

Predsjednik otvara sjednicu i pozdravlja nazočne  konstatira da je na početku  sjednice nazočno  10 vijećnika, te postoji kvorum  pa se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA    

 

Vijećnici su prijedlog  dobili uz poziv pa potpredsjednik predlaže slijedeći dnevni red

 

1.  Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Nova Kršlja (turističko naselje)

2.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

3.  Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća

4.  Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2017. godinu

5.  Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

     period 2017. godine

6.  Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih

     djelatnosti u 2017. godini

7.  Program o izmjenama Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i

      poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i /ili neopremljenih naselja na području Opčine

     Rakovica u 2017. godini

8.  Program  o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2017 godine

9.  Plan nabave Općine Rakovica za 2017. godinu

10.Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2017. godinu

11. Program o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2017. godinu

12. Program o izmjenama Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u

      2017. godini

13. Proračun Općine Rakovica za 2018. godinu

14. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2018. godinu

15. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2018. godine

16. Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2018. godini

17. Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2018. godinu

18. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stanaka zastupljenih u Općinskom vijeću

      Općine Rakovica za 2018. godinu

19. Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2018. godini

20. Program financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanje infrastrukturno

      nedovoljno opremljenih i/ili ne opremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2018. godini

21. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu

22. Program utroška boravišne pristojbe za 2018. godinu

23. Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne

      proizvodnje u 2018. godini

24. Plan nabave Općine Rakovica za 2018. godinu

25. Socijalni program Općine Rakovica za 2018. godinu

26. Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2018. godinu

27. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini

28. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći OŠ. Eugena Kvaternika

 

Nakon prijedloga predsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi glasovanjem se  donosi

 

                        ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno / sa 10   glasova  ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova

TOČKA 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Nova Kršlja (turističko naselje)

 

            Predlagatelj Odluke je općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

Gospodin Ivan Kapović, predstavnik poduzeća Akteracija d.o.o, izrađivača UPU uz prezentaciju kraće obrazlaže prijedlog UPU navodeći da je isti u skladu sa zakonom i Prostornim planom Općine Rakovica.

Zona je podijeljena u tri područja  ( hotelski, apartmanski i rekreacijski). Za sve su izrađene studije opravdanosti i one su podloga za izradu UPU.

Gradnja je planirana najviše uz cestu i to u manjoj površini, a unutrašnjost je namijenjena pratećim  sadržajima i rekreaciji.

Promet, električna energija i telekomunikacije su dobre, odvodnja se rješava, a osiguranje vode je stvar investitora koji je upoznat sa problematikom vodoopskrbe i ima alternativna rješenja te ne očekuje investicije Općine.

Hotelski dio, kao i sve ostalo  poštuje uvjete iz Prostornog plana.

Kako je traženo na javnoj raspravi broj kreveta je smanjen na 680 od čega 300 u hotelima, a ostalo u turističkom naselju.

Što se tiče broja zvjezdica ide se na kategorije iznad 3 zvjezdice i mišljenja je da su 5 zvjezdice sasvim dovoljno. Više od toga je ne isplativo jer nema takve klijentele.

Izgradnja se planira etapno. Javni sadržaji, kako ne bi bili konkurencija drugim investitorima će se raditi uz odobrenje Općine.

Koristit će se postojeća prometnica, i uređivati se prema potrebi, a internom će biti ograničenja brzine na 20 km/sat. Parkirališta će se uređivati u gornjem dijelu da ima što manje prometa kroz zonu.

Sve primjedbe iz javne rasprave su prihvaćene, a sada se mogu dati amandmani ukoliko ne uzrokuju ishođenje novih suglasnosti.

 

Nakon uvoda slijedi rasprava.

 

Gospođa Blanka Pavlić pita po  kojoj studiji je utvrđeno da nam ne trebaju  objekti sa 5 zvjezdica te koliku popunjenost planiraju na godišnjoj razini? Također je brine i vodoopskrba, da se ne bi desilo da jednog dana Općina mora osigurati vodu na toj lokaciji.

Gospodin Kapović odgovara da se broj zvjezdica temelji na iskustvu koje su do sada imali. To je samo u izuzetnim područjima ( Dubrovnik, Istra). Uz takve hotele se vezuju drugi sadržaji ( npr. Teniski turnir ili nešto drugo).

Gospodin Petrušić navodi da  ni Zagreb nema hotela se 5 zvjezdica

Ovdje su predviđena 2 hotela  koja su spojena kuhinjom i  jedan dio bi se moga urediti za 5 zvjezdica, ali to će doći u dogledno vrijeme.  Sada bi to bila smrt za investiciju od   35 mil. eura.

Takav hotel traži jednog zaposlenog po jednom gostu, a to je ne izvedivo.

Što se tiče popunjenosti  siguran je u popunjenost kroz cijelu godinu obzirom da za sada na ovom području nema objekata koji rade cijele godine (osim Macole u Korenici). U zimskom razdoblju ne rade Baraćeve šilje, smanjeno radi i Nac. park pa  gosti nemaju gdje odsjesti tijekom zimskog razdoblja.

Ne treba se bojati konkurencije između privatnog smještaja i hotela.

            Što se tiče vodoopskrbe, navodi da se na planu investicije radi već 9 godine i napravljena su mnoga ispitivanja osim bušenja. IGH daje 7 točaka na kojma postoji voda. Od kišnice i recikliranih procesa dobiva se tehnička voda za tuširanje i ostale potrebe. Voda nije upitna. Ne računaju na općinski vodoopskrbni sustav jer je i tako opterećen, a bilo bi i skupo za toliko ljudi dovesti na ovu lokaciju. Jeftinije je koristiti ono što će se naći.

Veći problem su otpadne vode koje definira zakon ali imaju odlično rješenje – anaerobni sustav. Tehnička voda koja će se akumulirati u jezeru. Sve to zahtjeva vrijeme i novac

 

 

2.Gospodin Ivan Vuković napominje da imamo neugodna iskustva sa mnogim investitorima. Žele im omogućiti  investicije, a oni odustanu. Zbog toga i sada ljudi izražavaju sumnju u ozbiljnost. Ako ima zapreka neka im se  objasni i čemu se radi te u kojim bi rokovima projekt zaživio.

Gospodin Petrušić  navodi da je ovdje došao iz Opatije gdje  nisu mogli  raditi, a ovdje vidi perspektivu. Iako sve traje već 9 godina, što nije očekivao, nije odustao, pa se  iz toga vidi koliko je ozbiljan. Drugi bi već digli ruke. Očekivao je da će ovo ići brže i da će ova sjednica biti prije jer su ishodovana sva rješenja koja su tražena. Sve do sada koša 1 mil. eura, a još se je na početku.

Normalo da on nije sam investitor, ali postoje Fondovi koji imaju sredstva, a njih zanima dobit.

Što se tiče izgradnje,  hotele, sa garancijom banke,  izgradili bi za  6- do 9 mjeseci i počeli raditi.  Drugi dio turističko naselje – uredili bi kao autohtone hrvatske kuće, koje bi bile prilagođene turizmu,  ali tu ima puno posla i za sve treba više vremena.

UPU je zadnja faza, nakon koje projekti mogu živnuti i krenuti.

 

3.Gospodin Zoran Luketić  se osvrće na sa saznanja o nalazištima vode, te navodi , da i  mi i Hrvatske vode  istražujemo na više mjesta , a ništa nema,  a oni su uspjeli , na što gospodin Petrušić navodi da je   kvalitetno istraživanje  veoma skupo, pa je pitanje tko može platiti.  Za njih je istraživanje vršio IGH i  sada znaju gdje se treba bušiti i krenut će u to makar je i  to  skupo.

Gospodin  Luketić primjećuje da su stručnjaci iz Hrv. voda tražili treći stupanj pročišćavanja  a u Planu se navodi najmanje drugi stupanj , na što gospodin Kapović napominje da se govori o najmanje drugom stupnju, a Hrvatske vode će propisati koji stupanj treba biti. Sustav pročišćavanja se radi uz uvjete Hrvatskih voda.

Nadovezujući se gospođa Pavlić navodi da je javnost  skeptična  jer se u idejnim planovima vide velika jezera, a mi vodimo bitku sa vodom.

Gospodin Petrušić odgovara da  od 700 gostiju njihova tehnička voda  negdje mora iznaći i ako je stavimo u  jezero i pravilno tretiramo ona postaje iskoristiva. Želi da se sva tekućina koja izlazi pravilno iskoristi.

Gospodin Luketić se ponovo osvrće na kategoriju od 5 zvjezdica, pa ako Zagreb nema takvog hotela, a mi to tražimo, gdje smo s tim ?

Gospodin Petrušić ponavlja da mi ne možemo naći gosta za hotel od 5 zvjezdica. Planira se jedan segment – apartmani sa 30 kreveta sa 5 zvjezdica, ali ne mogu svi objekti biti sa 5 zvjezdica. Imamo problem sa zaposlenim – trebali bi imati 300 zaposlenih .  A da ćemo moći naplatiti više nego za onaj sa 4 zvjezdice. sigurno nećemo. Bankari gledaju hrvatski prosjek od 17-18 eura i nikome ne možemo opravdati hotel sa 5 zvjezdica. Ograničenje na 5 zvjezdica ubija posao. Bungalovi ionako ne mogu biti sa 5 zvjezdica.  Kada su dobivali uvjete  za to je bio uvjet 4 zvjezdice, a sa ova promjena

 

4.Gospodin  Josip Čančar, napominje da se govori najprije o izgradnji hotela, pa pita kada će biti drugi sadržaji  u koje bi mogli slati goste.

Gospodin Perkušić navodi da se najprije gradi cesta, hotel  infrastruktura, a onda  ostali sadržaji. To je druga faza, a treća faza je rekreativna zona (ako ima vode bit će jezero, a ako ne onda igrališta). Moraju mati dodatne sadržaje, ako želimo zadržati goste. Taj prostor ne funkcionira ako nemaju sve sadržaje.

 

Gospodin Kapović navodi da je dostavljen konačan prijedlog UPU u kojem se navode objekti sa 4 zvjezdice, a u materijalima dostavljenim na sjednicu se traži 5 zvjezdica i takav UPU je stavljen na savjetovanje sa javnošću što nije bilo potrebno jer je UPU prošao javnu raspravu. Kako to nije njihov  UPU iz istog ne mogu stajati. Taj dokument nije  službeni dokument i nije u zakonskoj proceduri.  Odgovaraju  samo za   ono što su potpisali i dostavili kao konačni UPU.

Navodi da se amandmanom može brisati ograničenje na 5 zvjezdica, a ako se želi takvo ograničenje onda se to može izglasati.

 

Gospodin Bitunjac navodi da su izmjene napravljene na traženje općinskog načelnika, ali se isto može promijeniti amandmanom i prihvatiti prethodni Plan, ali amandman nitko nije podnio pa se sada može glasovati samo o prijedlogu koji je dostavljen u materijalima.

Ukoliko se želi prihvatiti prvotni Plan  (sa 4 zvjezdice) onda se sve treba pripremiti za narednu sjednicu. Na ovoj je provedena rasprava, ali se ne donosi odluka.  Materijali se trebaju  tehnički uskladiti kako ne bi imali problema sa Ministarstvom uprave.

 

Načelnik Franjković navodi da je izmjene na 5 zvjezdica izvršio na temelju stava javnosti. Ljudi se boje konkurencije, ali nakon današnje rasprave neka Vijeće donese svoj stav.

 

Vijećnici su mišljenja da se treba prihvatiti prije predloženi UPU pa se Odluka odlaže za slijedeću sjednicu kako bi se materijali uskladili.

 

Gospodin Petrušić i  Kapović odlaze u 16,10 sati.

 

 

TOČKA 2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

  1. Vijećnik Ivan Vuković osvrćući se na problem demografske obnove, iseljavanja, novorođenih

umrlih, traži da mu se pismeno odgovori koliko se svake godine rodi djece, koliko umre i koliko se iseljava i kako se  misli ublažiti ta alarmantna situacija.

Predlaže povećanje sredstava za opremu novorođenčadi i odobravanje stipendija.

           

Načelnik odgovara da je svjestan situacije. Ima pogrešaka i propusta prilikom donošenja programa pa bi bilo dobro da se održi tematska sjednica na ovu temu. Svakako se treba nešto poduzeti da se mladi zadrže. Predloženi Socijalni programi su se usvajali i nitko nije imao primjedbi, može se sada raditi na izmjenama.

            Vijećnik Vuković nije zadovoljan odgovorom, traži pismeni odgovor na traženo pitanje i održavanje tematske sjednice kao i povećavanje sredstava za tu namjenu.

 

 

  1. Vijećnik Dražen Brajdić primjećuje da je na prošloj sjednici odbijena kapitalna pomoć za osvjetljenje

igrališta, a sada je ponovo na dnevnom redu. Ujedno navodi  da vatrogasna inspekcija traži nabavljanje kombija za  potrebe vatrogastva, a problem je i  cisterna,  pa pita kakvi su planovi za to?

 

            Načelnik odgovara da su sredstva za osvjetljenje igrališta planirana, a nakon obrazloženja vijećnici su isto prihvatili pa se zato tema ponovo aktualizira.

Za nabavu vozila za vatrogastvo  sredstva će se osigurati u ratama, a da li nabava novog ili polovnog to će se dogovarati.

Zamjenik načelnik gosp. Bićanić navodi da ima mogućnosti preko županije nabaviti neko vozilo, da li cisterna ili što drugo to će se vidjeti.

 

  1. Vijećnik  Zoran Luketić pita da li postoji mogućnost da se proširi ulaz u Oštarske Stanove. Nakon

radova koje su izvodile Ceste isti je jako sužen. Ne mogu se razmijeniti dva vozila. To nije veliki zahvat.

 

Načelnik  odgovara da je o tome razgovarano sa Cestama obzirom da ima i problem akumuliranja vode pa će se sve zajedno  pokušati riješiti

 

 

TOČKA 3.  Usvajanje zapisnika sa  4. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  pa predsjednik isti daje na raspravu, a kako nije bilo primjedbi donosi se  

 

Zaključak: Jednoglasno / sa 10  glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas/ usvaja se zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 4. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2017. godinu

 

            Predlagatelj Odluke je  je Općinski načelnik koji je  i predlagatelj Amandmana

          

            Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu

 

             Zoran  to je zadnje stanje

            Predsjednik navodi da je Odluka prošla raspravu na Odboru za financije i  proračun gdje je  prihvaćena pa otvara raspravu

 

            U rasprave nema.

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2017. godinu

 

 

TOČKA 5. Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  period 2017. godine

 

            Predlagatelj  je Općinsko načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

     

            Predsjednik navodi da se radi o  usklađenju sa rebalansom

             

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno / sa 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova / donosi se Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  period 2017. godine

 

 

TOČKA 6. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih  djelatnosti u 2017. godini

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

             Predsjednik i ovdje navodi da se radi o usklađenju sa prihvaćenim rebalansom

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi  Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih  djelatnosti u 2017. godini

 

 

TOČKA 7.  Program o izmjenama Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i /ili neopremljenih naselja na području Opčine  Rakovica u 2017. godini

 

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

            Predsjednik i ovdje navodi da je to usklađenje za rebalansom.

 

            Rasprave  nije bilo.

 

Zaključak:Jednoglasno /  sa 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program o izmjenama Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i /ili neopremljenih naselja na području Opčine  Rakovica u 2017. godini

 

 

TOČKA 8. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2017. godinu

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik            

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Predsjednik navodi da je i ovo usklađenje, a vezano za   nedobivanje planiranih sredstava

 

Rasprave nije bilo.

 

             Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i 0 SUZDRŽANIH  glasova/ donosi se  Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2017. godinu

 

 

 

TOČKA 9. Plan nabave Općine Rakovica u 2017. godini

 

            Predlagatelj Plana  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Predsjednik navodi da su sve izmjene specificirane, a vezane su za usvojeni rebalans.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak:  Sa 10 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas donosi se  Plan nabave Općine Rakovica u 2017. godini

 

 

TOČKA 10. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2017. godinu

 

            Predlagatelj Odluke  je općinski načelnik

                       

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Predsjednik  ponavlja da se i ovdje radi o usklađenju sa proračunom.

 

Rasprave nije bilo.

 

             Zaključak: Jednoglasno  / sa 11 glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i 0 SUZDRŽANIH  glasova/ donosi se  Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2017. godinu

 

 

 

TOČKA 11. Program o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2017. godinu

 

            Predlagatelj Programa je općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Načelnik napominje da su sredstva povećanja zbog većeg broja gostiju pa su takve i izmjene

 

Rasprave  nije bilo

 

 

             Zaključak: Jednoglasno/  sa 11 glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Program o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za   2017. godinu

 

 

TOČKA 12. Program o izmjenama Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u  2017. godini

 

            Predlagatelj Programa je općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Predsjednik navodi da se radi o neznatnoj izmjeni

 

Rasprave nije bilo.

 

             Zaključak: Jednoglasno/ sa 11 glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i 0 SUZDRŽANIH  glasova/ donosi Program o izmjenama Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u  2017. godini

 

 

TOČKA 13. Proračun Općine Rakovica za 2018. godinu

 

 

            Predlagatelj Proračuna  je općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

             Predsjednik navodi da je prijedlog vijećnicima upućen prije da se može razmotriti, a podnesena su i dva amandmana ( vijećnik Josip Čančar- amandman se odnosi na povećanje sredstava za rad rukometnog kluba „Drenak“ i vijećnik Zoran Luketić – amandman za brisanje sredstava za projektiranje vodovoda Lipovac- Nova Kršlja i prenošenje na poboljšanje vodoopskrbe)

 

           Načelnik obrazlaže sredstva planirana za projekte gore navedenog vodovoda, a isto je predloženo na inicijativu nacionalnih  manjina koji žive na tim područjima.

 

U raspravi vijećnik Ivan Vuković navodi da nije podnio amandmane, ali misli da  bi se sredstva za provedbu Socijalnog programa trebala povećati


Nakon rasprave glasuje se za amandmane

 

Amandman 1.- vijećnika Josipa Čančara prihvaća se jednoglasno  ( sa 11 glasova ZA,  0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova)

 

Amandman 2.- vijećnika Zorana Luketića prihvaća se sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas

 

Potom se glasuje za prijedlog Proračuna i donosi se

 

             Zaključak: Sa  10 glasova ZA, 1 glas  PROTIV i 0  SUZDRŽANIH  glasova donosi Proračun Općine Rakovica za 2018. godinu

 

 

 

TOČKA 14. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2018. godinu

 

 

            Predlagatelj Odluke je općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

Rasprave nije bilo.

 

 

             Zaključak:  Sa 10 glasova ZA, 1 glas  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH  glasova donosi Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2018. godinu

 

 

TOČKA 15. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2018. godine

 

 

            Predlagatelj Programa je općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.          

 

Rasprave nije bilo

 

            Glasovanjem se donosi

 

             Zaključak: Sa  10 glasova ZA, 1 glas   PROTIV i 0 SUZDRŽANIH  glasova donosi se  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2018. godine

 

 

 

 

TOČKA 16. Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2018. godini

 

 

            Predlagatelj programa je općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

           

Rasprave nije bilo

 

             Zaključak:  Sa 10 glasova ZA,  1 glas   PROTIV i 0 SUZDRŽANIH  glasova Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2018. godini

 

 

TOČKA 17.  Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2018. godinu

 

 

Predlagatelj Programa  je općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

             Načelnik upoznaje vijećnike da je projekt Stari grad Drežnik kandidiran za sredstva EU, ukoliko ne bude prihvaćen tražit će se sredstva za obnovu utvrda Karlovačke županije.

Ujedno upoznaje vijećnike da je prihvaćen projekt JU Baraćeve špilje za kuću špilja

           

            Rasprave nije bilo

 

Zaključak: Jednoglasno / sa 11 glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i 0 SUZDRŽANIH  glasova/ donosi se Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2018. godinu

 

 

TOČKA 18.Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stanaka zastupljenih u Općinskom vijeću  Općine Rakovica za 2018. godinu

 

 

            Predlagatelj Odluke   je Općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U raspravi vijećnik Ivan Vuković  predlaže da se sredstva za rad SDP-e preraspodjele tako da se 99% sredstva usmjeri na Socijalni program, a samo 1% ostane za rad stranke.

 

Zaključak: Sa 10 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stanaka zastupljenih u Općinskom vijeću  Općine Rakovica za 2018. godinu

 

 

TOČKA 19. Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2018. godini

 

            Predlagatelj Programa   je Općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak:  Sa 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2018. godini

TOČKA 20. Program financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanje infrastrukturno  nedovoljno opremljenih i/ili ne opremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2018. godini

 

 

            Predlagatelj Programa   je Općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno / sa 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanje infrastrukturno  nedovoljno opremljenih i/ili ne opremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2018. godini

 

 

 

TOČKA 21.  Program utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu

 

 

            Predlagatelj Programa   je Općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

           

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno / sa 11  glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi Program utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu

 

 

 

TOČKA 22. Program utroška boravišne pristojbe za 2018. godinu

 

 

            Predlagatelj Programa   je Općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U raspravi vijećnik Ivan  Vuković smatra da sredstva nisu dobro raspoređena i da su uređenja biciklističkih staza prioritet, a to nema u planu. Vijećnica Blaženka Hodak pojašnjava da biciklističke staze uređuje Turistička zajednica, vijećnik Dami Špehar navodi da na trenu baš nije puno napravljeno. 

Nakon rasprave glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Sa 9 glasova ZA, 1 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas donosi se Program utroška boravišne pristojbe za 2018. godinu

 

 

 

TOČKA 23. Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2018. godini

 

 

            Predlagatelj Odluke je općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

Rasprave nije bilo.

 

             Zaključak: Jednoglasno / sa 11 glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i 0 SUZDRŽANIH  glasova/ donosi Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2018. godini

 

 

TOČKA 24. Plan nabave Općine Rakovica za 2018. godinu

 

 

 

            Predlagatelj Plana je općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

           

Predsjednik Zoran Luketić navodi da je Plan u skladu sa donesenim Poračunom, ali ga zanima na što se odnose izmjene projektne dokumentacije za deponiju, a načelnik pojašnjava da  neke stvari nisu planirane pa se moraju dopuniti.

 

Rasprave nije bilo.

 

             Zaključak: Sa 9 glasova ZA, 1 glas   PROTIV i 0 SUZDRŽANIH  glasova donosi se Plan nabave Općine Rakovica za 2018. godinu

 

Vijećnica Blanka  Pavlić nije  nazočna  glasovanju

 

 

TOČKA 25. Socijalni program Općine Rakovica za 2018. godinu

 

 

            Predlagatelj Programa je općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

 

U raspravi vijećnik Ivan  Vuković ponovo predlaže da se naprave izmjene u Programu, odnosno sredstva na opremu novorođenčadi povećaju ( za 1 dijete 3 tis.kuna,  za 2 djece 6 tis. kuna, za 3 djece 10 tis. kuna  kao i daljnja povećanja), neka se o tome razmisli. Neće podržati Program.

 

             Zaključak: Sa 8 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 2 SUZDRŽANA  glasa donosi se Socijalni program Općine Rakovica za 2018. godinu

 

 

TOČKA 26. Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2018. godinu

 

 

            Predlagatelj Odluke je općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

           

Rasprave nije bilo.

 

 

             Zaključak: Jednoglasno / sa 11 glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i 0 SUZDRŽANIH  glasova/ donosi Odluka o pravu na pomoć za stanovanje  za 2018. godinu

 

 

 

TOČKA 27. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini

 

 

            Predlagatelj Programa je općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

Rasprave nije bilo.

 

 

             Zaključak: Sa 11 glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i 0 SUZDRŽANIH  glasova/ donosi se Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini

 

 

TOČKA 28. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći OŠ Eugena Kvaterenika

 

 

            Predlagatelj Odluke je općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Milan Hodak, Ivan Vuković, Blanka Pavlić koji, obzirom da je to točka koja nije prihvaćena na prošloj sjednici, su mišljenja da je vijećnik Župan na toj sjednici trebao obrazložiti traženje te ne bi bilo problema, a sada  nakon obrazloženja donosi se

 

             Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i 0 SUZDRŽANIH  glasova/ donosi se Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći OŠ Eugena Kvaternika

 

 

Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava sa radom u 17.10 sati.

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                                   Predsjednik  Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                                  Zoran  Luketić, bacc .oec.         

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj