Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 1. SJEDNICA

                 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/17-01/07

URBROJ: 2133/16-17-1

RAKOVICA 12.06.2017. godine

 

Z  A  P  I  S  N  I  K

 

S 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane dana 12. lipnja 2017. godine u Rakovici, u prostorijama općinske vijećnice Općine Rakovica, s početkom rada u 10,00 sati.

 

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica otvorila je, po ovlaštenju predstojnice Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, gđe. Ines Pavlačić, Marica Dančulović, voditeljica Službe za zajedničke poslove u Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji. U uvodnom dijelu, gđa. Dančulović je pozdravila prisutne i obrazložila da je sukladno članku 87. stavku 1. Zakona o lokalnim izborima i Odluci Ministarstva uprave, državnog tajnika, KLASA: 023-01/17-01/217, URBROJ: 515-02-02-01/1-17-5 od 25. svibnja 2017. godine i ovlaštenju predstojnice Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, gđe. Ines Pavlačić, KLASA: 023-01/17-01/20, URBROJ: 2133-01-01/1-17-04 od dana 05. lipnja 2017. godine ovlaštena za otvaranje i vođenje konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica do određivanja osobe koja će predsjedati sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća. Gđa. Dančulović je čestitala svim vijećnicama i vijećnicima na izboru u sastav predstavničkog tijela Općine Rakovica. Također, zaželjela je svim izabranim, u narednom razdoblju uspješan rad uz poruku da rade savjesno, odgovorno, konstruktivno, na dobrobit svih mještana Općine Rakovica.

 

 

Dnevni  red:

 

-          Utvrđivanje kvoruma

 1. Izbor Mandatne komisije
 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća

-          Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika

-          Svečana prisega članova Općinskog vijeća općine Rakovica

 1. Izbor Odbora za izbor i imenovanje
 2. Izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica
 3. Izbor dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica

 

Predsjedavajuća je potom zamolila službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica, Kristijana Bitunjca, da prozivkom utvrdi tko je od vijećnika nazočan na sjednici.

 

Sjednici su nazočni vijećnici:

Zoran Luketić, Marijan Vuković, Blaženka Hodak, Željko Župan, Josip Čančar, Milan Hodak, Damir Špehar, Blanka Pavlić, Dražen Brajdić, Ivan Vuković, Ivan Turkalj.

 

Pored vijećnika sjednici su nazočni:

 

 1. Marica Dančulović, dipl.iur., po ovlaštenju predstojnice ovlaštena za otvaranje i vođenje konstituirajuće sjednice,
 2. Franjo Franjković, općinski načelnik Općine Rakovica,
 3. Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika Općine Rakovica,
 4. Kristijan Bitunjac, dipl.iur, pomoćnik pročelnika - tajnik Općine Rakovica koji pomaže u pripremi radnih materijala i vodi zapisnik o radu sjednice.

 

Utvrđuje se da je prisutno svih 11 vijećnika, te  je utvrđen kvorum za donošenje odluka.

 

Predloženi dnevni red dan je na glasanje te je jednoglasno, sa 11 glasova „ZA“ prihvaćen.

 

Rad konstituirajuće sjednice nastavlja se po utvrđenom dnevnom redu.

 

Ad. 1.

 

Izbor Mandatne komisije

 

            Nakon što je predsjedavajuća uvodno pojasnila zadaću i sastav ove Komisije za članove Mandatne komisije predlažu se (pisani prijedlog članova Hrvatske demokratske zajednice - HDZ - svih 6 vijećnika HDZ-a.

 

1.  Milan Hodak, za predsjednika,

2.  Blaženka Hodak, za članicu,

3.  Ivan Turkalj, za člana.

 

            Drugih prijedloga nije bilo pa je predsjedavajuća otvorila raspravu po navedenom prijedlogu.

 

            Nitko se nije javio za raspravu pa su vijećnici, javnim glasovanjem. jednoglasno (11 glasova ZA) donijeli

 

R j e š e n j  e

o izboru Mandatne komisije

 

U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Rakovica izabrani su:

 

1.  Milan Hodak, za predsjednika,

2.  Blaženka Hodak, za članicu,

3.  Ivan Turkalj, za člana.

 

Ad. 2.

 

Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća

 

            Na poziv gospođe Dančulović predsjednik Mandatne komisije Milan Hodak podnio je predmetno izvješće sačinjeno u pisanom obliku:

 

Na temelju članaka 23. i 35. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst), te članka 4., 24. i 30. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 i 20/13 - pročišćeni tekst), Mandatna komisija razmotrila je Odluku Općinskog izbornog povjerenstva Općine Rakovica, KLASA: 013-03/17-01/01, URBROJ: 2133/16-17-90 od dana 24. svibnja 2017. godine, te podnosi slijedeće

 

IZVJEŠĆE

o izborima, imenima izabranih vijećnika i mandatima članova

Općinskog vijeća Općine Rakovica

 

I.

 

Izbori za članove Općinskog vijeća Općine Rakovica provedeni su 21. svibnja 2017. godine temeljem Odluke o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'', broj 38/17) od 15. travnja 2017. godine.

 

II.

 

   Općinsko izborno povjerenstvo Općine Rakovica je, na temelju članka 53. stavka 1. podstavka 10. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16),  donijelo Odluku i utvrdilo konačne rezultate izbora za izbor 11 članova Općinskog vijeća Općine Rakovica koji su se birali s općinskih kandidacijskih lista proporcionalnom izbornom metodom, na način da cijelo područje lokalne jedinice čini jednu izbornu jedinicu.

 

Pregledom i kontrolom izbornog materijala Općinsko izborno povjerenstvo Općine Rakovica utvrdilo je da  su:

 

- izbori  za članove Općinskog vijeća Općine Rakovica  provedeni   sukladno   Zakonu  o  lokalnim izborima,  te da na provedene izborne radnje niti jedna politička stranka nije podnijela prigovor;

- da je u  popis  birača  upisano  2.197  birača;

- da je ukupno  glasovalo 745 birača, odnosno 33,91%;

- da je važećim  utvrđeno 717  glasačkih listića, odnosno 96,24%;

-  da je nevažećim utvrđeno 28 glasačkih listića, odnosno 3,76%;

- da je broj glasova po pojedinim  kandidacijskim listama:

 

- HRVATSK A DEMOKRATSK A  ZAJEDNICA

- HDZ                                                 415 (57,88%)

ZORAN LUKETIĆ - nositelj  liste,

 

-  HRVATSK A  STRANK A  PRAVA

 - HSP                                                        178 (24,82%)

   DAMIR ŠPEHAR - nositelj   liste,

 

- SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE

    - SDP                                             124 (17,29%)

   IVAN VUKO VIĆ – nositelj liste.

 

 

III.

 

 Mandatna komisija utvrdila je da kandidacijskim listama, po  rezultatu izbora,  pripada slijedeći broj mjesta u Općinskom vijeću  Općine Rakovica, te da su s istih izabrani:

 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

dobila je 6 (šest)  mjesta  u  Općinskom vijeću, te su  s te kandidacijske liste za članove  Općinskog vijeća izabrani:

 

l. Zoran Luketić,

2. Marijan Vuković,

3. Blaženka Hodak,

4. Željko Župan,

5. Josip Čančar,

6. Milan Hodak;

 

2.  HRVATSKA  STRANKA  PRAVA   - HSP

  dobila je 3 (tri) mjesta u Općinskom vijeću, te su s te kandidacijske liste za članove Općinskog vijeća izabrani:

 

l. Damir Špehar,

2. Blanka Pavlić,

3. Dražen Brajdić;

 

3 . SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

dobila je 2 (dva) mjesta u Općinskom  vijeću, te su s te kandidacijske liste, za članove Općinskog vijeća izabrani:

 

       1. Ivan Vuković,

 2. Ivan Turkalj.

 

Ujedno se napominje da nitko od izabranih članova ne obnaša neku od nespojivih dužnosti, da nitko nije podnio ostavku, niti je stavio u mirovanje mandat člana Općinskog vijeća.

 

IV.

 

Mandatna komisija predlaže Općinskom vijeću Općine Rakovica da potvrdi mandate za slijedeće članove Općinskog vijeća Općine Rakovica:

 1. Zoran Luketić, HDZ,
 2. Marijan Vuković, HDZ,
 3. Blaženka Hodak, HDZ,
 4. Željko Župan, HDZ,
 5. Josip Čančar, HDZ,
 6. Milan Hodak, HDZ,
 7. Damir Špehar, HSP,
 8. Blanka Pavlić, HSP,
 9. Dražen Brajdić, HSP,
 10. Ivan Vuković, SDP,
 11. Ivan Turkalj, SDP.

 

            Izvješće Mandatne komisije je primljeno na znanje izvješće i donosi se

 

R j e š e n j  e

o verifikaciji mandata članovima Općinskog vijeća Općine Rakovica

 

Verificira se mandat u trajanju od četiri godine slijedećim članovima Općinskog vijeća Općine Rakovica:

 

 1. Zoran Luketić,
 2. Marijan Vuković,
 3. Blaženka Hodak,
 4. Željko Župan,
 5. Josip Čančar,
 6. Milan Hodak,
 7. Damir Špehar,
 8. Blanka Pavlić,
 9. Dražen Brajdić,
 10. Ivan Vuković,
 11. Ivan Turkalj.

 

 

Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika

 

            Na temelju uvida u konačne rezultate izbora predsjedavajuća Marica Dančulović je utvrdila da je prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova Zoran Luketić, nositelj kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), te ga je pozvala da preuzme predsjedavanje sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća.

            Vijećnik Zoran Luketić zahvalio se na danom povjerenju te nastavio predsjedanje sjednicom po utvrđenom dnevnom redu.

 

Ad. 3.

 

Svečana prisega članova Općinskog vijeća Općine Rakovica

 

            Predsjedavajući Zoran Luketić pročitao je sadržaj Prisege sačinjen u pisanom obliku, a svi nazočni vijećnici nakon date prisege su istu potvrdili i vlastoručnim potpisom  -  prisega se prilaže zapisniku.

 

Ad. 4.

 

Izbor Odbora za izbor i imenovanje

 

            Predsjedavajući Zoran Luketić ukratko je podsjetio na zadaću i sastav ovog Odbora te pozvao nazočne da podnesu prijedlog za izbor Odbora.

Vijećnik Zoran Luketić u svoje ime i ime još pet vijećnika članova Hrvatske demokratske zajednice - HDZ u Odbor za izbor i imenovanje predlaže:

 

1.  Željka Župana, za predsjednika,

2.  Josipa Čančara, za člana,

3.  Ivana Vukovića, za člana.

 

Drugih prijedloga nije bio pa je predsjedavajući Luketić po danom prijedlogu otvorio raspravu.

 

            Za raspravu se nitko nije javio, pa vijeće, javnim glasovanjem jednoglasno, sa 11 glasova „ZA“ donosi

 

R j e š e n j e

o izboru Odbora za izbor i imenovanje

 

U odbor su izabrani jednoglasno (11 glasova ZA):

1. Željko Župan, predsjednik

2. Josip Čančar, član

3. Ivan Vuković, član.

 

Ad. 5.

 

                        Izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica

 

            Na poziv predsjedavajućeg gospodina Luketića u ime Odbora za izbor i imenovanje predsjednica tog Odbora Željko Župan za predsjednika Općinskog vijeća je predložio vijećnika Zorana Luketića.

 

Predsjedatelj Luketić po danom prijedlogu otvorio je r a s p r a v u.

 

Kako se nitko nije javio s drugim prijedlogom niti je na dati prijedlog bilo primjedbi,Vijeće na poziv predsjedatelja javnim glasovanjem, sa 10 (deset) glasova „ZA“, 0 „PROTIV“  i 1 (jednim) „SUZDRŽANIM“  glasom donosi

 

R j e š e n j e

o  izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine  Rakovica

 

 

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica izabran je:

 

Zoran Luketić.

 

Predsjedavajući vijećnik Zoran Luketić zahvalio se vijećnicima na danom mu povjerenju i izboru za predsjednika vijeća, čestitao na izboru svim vijećnicima i nastavlja vođenje sjednice.      

 

Ad. 6.

 

Izbor dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica

           

 

            Na poziv predsjednika Luketića, Željko Župan, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje u ime tog Odbora za potpredsjednike Općinskog vijeća predlaže

 

 1. Marijana Vukovića,
 2. Damira Špehara.

 

            Drugih prijedloga nije bio pa je predsjednik Luketić po danim prijedlozima otvorio raspravu.

 

Za raspravu se nitko nije javio, pa vijeće na poziv predsjednika prelazi na glasovanje za svakog kandidata posebno.

 

-          Marijan Vukovića -jednoglasno - 11 glasova „ZA“, i

-          Damir Špehara jednoglasno - 11 glasova „ZA“,

 

 Slijedom čega je doneseno sljedeće

 

R j e š e n j e

                     o  izboru dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine  Rakovica

 

Za potpredsjednike Općinskog vijeća Općine Rakovica izabrani su (jednoglasno - 11 glasova ZA).

 

 1. Marijan Vuković,
 2. Damir Špehar.

 

            Predsjednik Zoran Luketić  konstatirao da je utvrđeni dnevni red sjednice iscrpljen, te zatim predlaže

 

Dopunu dnevnog reda

 

7.   Izbor Odbora za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost

8.   Izbor Odbora za financije i Proračun

9.   Izbor Odbora za obilježavanje Dana Općine Rakovica i ostalih manifestacija

 

Predsjednik vijeća gospodin Zoran Luketić po predloženoj dopuni dnevnog reda otvorio je

 

r a  s p r a v u

 

            Vijećnik Ivan Vuković predlaže usmeno da se dnevni red dopuni još jednom točkom: 10. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

 

            Nakon kraće rasprave i objašnjenja da će uskoro biti prva radna sjednica na kojoj se nalazi ova točka dnevnog reda, a da se na konstituirajućoj sjednici vrši izbor radnih tijela povlači prijedlog.

           

            Na predloženu dopunu dnevnog reda nije bilo daljnjih primjedbi niti novih prijedloga pa je na poziv predsjednika Zorana Luketića vijeće javnim glasovanjem jednoglasno (11 glasova „ZA2) donijelo

 

Z a k l j u č a k

 

Usvaja se predložena dopuna dnevnog reda konstituirajuće sjednice.

 

Ad. 7.

 

Izbor odbora za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost

 

            Na poziv predsjednika vijeća Zorana Luketića, Željko Župan, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje u ime tog Odbora, u Odbor za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost predlaže:

 

1. Kristijana Bitunjca, za predsjednika

2. Zorana Luketića, za člana

3. Blanku Pavlić, za članicu.

 

Predsjednik Zoran Luketić je po danom prijedlogu otvorio raspravu, nije bilo drugih prijedloga  pa je na poziv predsjednika Vijeće javnim glasovanjem jednoglasno, sa 11 glasova „ZA“ donijelo

 

 

R j e š e n j e

o izboru Odbora za Statut i Poslovnik

 

U Odbor za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Rakovica izabrani su jednoglasno (11 glasova ZA):

 

            1. Kristijan Bitunjac, predsjednik

            2. Zoran Luketić, član

3. Blanka Pavlić, član.

 

Ad. 8.

 

Izbor Odbora za financije i Proračun

           

            Na poziv predsjednika vijeća Zorana Luketića, Željko Župan, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje u ime tog Odbora predlaže za članove  odbora:

 

1. Blaženku Hodak, za predsjednicu,

2. Milana Hodak, za člana,

3. Josipa Čančara, za člana,

4. Damira Špehara, za člana,

5. Ivana Vukovića, za člana.

 

Predsjednik Zoran Luketić je po danom prijedlogu otvorio raspravu, nije bilo drugih prijedloga  pa je na poziv predsjednika Vijeće javnim glasovanjem jednoglasno (11 glasova „ZA“) donijelo

 

 

R j e š e n j e

o izboru Odbora za financije i Proračun

 

U Odbor za financije i Proračun Općinskog vijeća Općine Rakovica izabrani su:

 

1. Blaženka Hodak, predsjednica

2. Milan Hodak, član

3. Josip Čančar, član.

4. Damir Špehar, član,

5. Ivan Vuković, član.

 

Ad. 9.

 

Izbor Odbora za obilježavanje Dana Općine Rakovica i ostalih manifestacija

           

            Predsjednik Zoran Luketić u svoje ime i ime još pet vijećnika članova Hrvatske demokratske zajednice - HDZ predlaže za članove odbora:

 

1. Franju Franjkovića, za predsjednika,

2. Mihovila Bićanića, za člana,

3. Zorana Luketića, za člana,

4. Zdenku Božičević, za članicu,

5. Ivana Hodaka, za člana,

6. Mihovila Turkalja, za člana,

7. Miru Špoljarić, za članicu,

8. Nikolu Turkalja, za člana,

9. Josipa Pavličića, za člana.

 

Predsjednik Zoran Luketić je po danom prijedlogu otvorio raspravu, nije bilo drugih prijedloga  pa je na poziv predsjednika Vijeće javnim glasovanjem jednoglasno (11 glasova „ZA“) donijelo

 

 

R j e š e n j e

o izboru Odbora za obilježavanje Dana Općine Rakovica i ostalih manifestacija

 

U Odbor za obilježavanje Dana Općine Rakovica i ostalih manifestacija (napisati ispravan naziv odbora) izabrani su:

 

1. Franjo Franjković, predsjednik,

2. Mihovil Bićanić, član,

3. Zoran Luketić, član,

4. Zdenka Božičević, članica,

5. Ivan Hodak, član,

6. Mihovil Turkalj, član,

7. Mira Špoljarić, članica,

8. Nikola Turkalj, član,

9. Josip Pavličić, član.

 

            Kako se više nitko nije javio za raspravu, a dnevni red je iscrpljen, predsjednik Općinskog vijeća Zoran Luketić još jednom se zahvalio svim vijećnicima na izboru, na  odazivu sjednici i učešću u radu ove konstituirajuće sjednice te zaključio rad sjednice u 10,25 sati.

 

 

Predsjedavajuća:

 

Marica Dančulović, dipl. iur.

Po ovlaštenju predstojnice Ureda državne

Uprave u Karlovačkoj županiji

 

 

 

         Zapisničar                                                                                  Predsjedavajući  do

                                                                                                            izbora predsjednika    

     

 

Kristijan Bitunjac, dipl.iur.                                                               Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

                                                                                                                 Predsjednik

 

 

                                                                                                          Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj