Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 30. SJEDNICA

AUDIO

Z  A  P  I  S  N I  K

 

30. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 09.06.2016. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 16,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Blaženka Hodak, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan, Ivana Smolčić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković i  Mirjana Modrušan

 

Sjednici nije nazočan vijećnikAnte Palian

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vesna Rastovac, pročelnica JUO, Kristijan Bitunjac, tajnik  i  Slavica Vuković, djelatnica u JUO

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne  konstatira da je na početku sjednice nazočno 10 vijećnika te da postoji kvorum  pa se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda

 

 

DNEVNI  RED  

 

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

2. Usvajanje zapisnika  sa 29. sjednice  Općinskog vijeća

3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2015.- 31.12.2015.

4. Odluka o raspodjeli rezultata

5. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2016. godinu

6. Odluka o izradi Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

7 .Program potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2016. godini

8. Program potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2016. godini

9. Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

    period 2016. godine.

10. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalne  

     djelatnosti u 2016 godini

11. Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja

      poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini

12. Program o izmjenama Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i

      poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i /ili neopremljenih naselja na području Općine 

      Rakovica u 2016. godini

13. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2016. godinu

14. Program o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2016. godinu

15. Program o izmjenama Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu

16. Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini

17. Program o izmjeni Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u

      2016. godini

18. Plan nabave Općine Rakovica za  2016. godinu

19. Zaključak o predlaganju kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Karlovcu

20. Zaključak o predlaganju kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Karlovcu

21. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta

 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu,a kako nitko od vijećnika nije imao primjedbi niti dopuna donosi se

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

       1. Vijećnica Mirjana Modušan pita načelnika što je sa osnivanjem klastera poljoprivrednih proizvođača,odnosno do kuda se došlo sa tim projektom? Također predlaže da se uz nogostup od Rakovice do Oštarskih Stanova postavi javna rasvjeta.

 

            Vezano za klaster poljoprivrednih proizvođača, načelnik obrazlaže da se zamisao o osnivanju istog pokazala dobra jer bi se time potakao razvoj poljoprivrede i udružili poljoprivrednici, a pokazalo se da je klaonica najveća potreba. Poljoprivrednici su sufinancirali izradu poslovnog plana po kojem je, nažalost, klaonica  definirana kao neisplativa.  Što poduzeti dalje vidjet će se na temelju preporuka LAG-a Lika, čiji smo članovi. Da li ići na osnivanje zadruge ili se na neki drugi način organizirati za sada se ispituje jer svako udruživanje uz određene bonuse ima i određene posljedice (niže cijene proizvoda, financiranje zadruge i drugo), ali isto tako poljoprivrednici samostalno teško mogu izići na tržište i  ostvariti povoljne rezultate.

 

            Što se tiče postavljanja javne rasvjete uz nogostup do Oštarskih Stanova isto je svakako potrebno, ali moramo voditi računa o štednji pa se već išlo na racionalizaciju rasvjetnih tijela. U planu je nabava novih led lampi pa će se vidjeti da li se što može uraditi.

Pročelnica navodi da se radi projekt revizije javne rasvjete te on može pokazati da nam treba još više lampi obzirom da on slijedi zakon, pa ćemo  morati i postupati u skladu sa time.

 

2. Vijećnik  Ivan  Vuković misli da se u naselja Grabovac – Irinovac malo ili ništa ne ulaže, pa nema javih površina gdje se mogu okupit djeca.  Stoga predlaže da sa u naselju Grabovac  napravi kvalitetnije dječje igralište koje bi se ogradilo, da  djeca  ne hodaju po cesti već se mogu družiti na mjestu koje nije opasno.

            Isto tako  pita načelnika  koliko je godina prošlo od kad se izgradilo  posljednje dječje igralište i postavila javna rasvjeta?

Kako načelnik trenutno ne može odgovoriti obvezuje se odgovor dostaviti pismeno.

 

Također primjećuje da su nerazvrstane ceste, asfaltiranje kojih su građani sufinancirali, već jako oštećene jer su kroz vrijeme iste koristili investitori i izvođači radova na novim građevinama uz te ceste. Trebalo bi inzistirati da investitori poprave sva oštećenja, a ubuduće prije početka radova sa novim investitorima i izvođačima pregledati ceste te utvrditi stanje, odnosno naložiti da se nakon završetka radova ceste vrate u stanje kakvo je zatečeno prije početka radova. Neka se sve pismeno konstatira.

 

Vijećnik Vuković uz konstataciju da smo turistička općina i da privatni vlasnici uređuju svoje okućnice, balkone i terase, primjećuje da je Općina zakazala u uređenju svojih prometnice. Zbog  toga se ne vide informativne table jer su zarasle u žbunje i drveće, pa to turistima stvara probleme. Da li će se i kada o tome povesti računa? Turistička zajednica velika sredstva ulaže u razne projekte od kojih nema baš puno koristi te bi bilo bolje da se ta sredstva usmjere u uređenje kraja.

 

            Primjedbu načelnik prima na znanje, ali konkretno ne može odgovoriti obzirom da ima oko 75 km putova i živica. Veći dio je u  u privatnom vlasništvu i čiji vlasnici ne žive na području Općine pa je teško narediti uređenje, a Općina ne može izvršiti čišćenje i naplatu jer su to dugotrajni i skupi postupci.

Što se tiče turističkih tabela, točno je da su određene table nepregledne, ali je i činjenica da ih ima velik broj od čega mnoge nisu postavljene u skladu sa zakonom, pa je turistička inspekcija naredila uklanjanje.

 

Vijećnik Vuković nije zadovoljan odgovorom.

 

3. Vijećnik  Milan Hodak traži  pismeni odgovor na slijedeća pitanja: 

1. Što je poduzeto da se sanira građevinska šuta na ulazu u selo Čatrnja?

2. Kada će se riješiti problem pijeska na ulazu u selo Čatrnja, a koji je na privatnoj parceli.

3. Da li je što poduzeto sa Nac. parkom da se premjesti tabla koja označava skretanje za auto kamp

    Korana ?

4. Preko puta Drage Rendulića – kod Lapova se gradi septička jama. Smatra da je to zaštićeno vodno

    područje i treba provjeriti opravdanost gradnje.

5. Da li je načelnik upoznat sa Izjavama koje traži direktorica Rakovice d.o.o., a vezane su za umanjenje  

    plaćanja troškova odvoza otpada za samce? Traži se da te Izjave budu ovjerene kod javnog bilježnika 

    što su dodatni, a nepotrebni troškovi. Isto tako nema imovinskog cenzusa što nije dobro, jer ima puno

    samaca sa viskom mirovina za koje to nisu veliki troškovi.

 

             Načelnik odgovara da to treba riješiti sa komunalnim poduzećem. Općina tu ne može ništa učiniti. Vjeruje da direktorica postupa u skladu sa zakonom. Zatražiti obrazloženje i  odgovor.

 

4. Vijećnik Pavel Šebalj pita da li se nešto dogodilo u odnosu na prošlu sjednicu vezano za katastarsku izmjeru, odnosno povrat sredstava. Dobili smo ostavku zamjenika načelnika  iniciranu ovom situacijom pa pita što se u međuvremenu dogodilo?

 

            Predsjednik Zoran Luketić upoznaje da je održan sastanak sa načelnikom, pročelnicom i nekoliko vijećnika te se dogovorilo da će se sve rješavati u hodu. Pročelnica je rekla da će se za dvadesetak  dana izdati sva rješenja i zatim bi se mogle vidjeti situacija te će se ići u povrat sredstava sa naglaskom na suvlasnike.

            Potvrđujući navode predsjednika, načelnik pojašnjava da će se postupak završiti po započetom načinu, a kada se dobije konačno stanje ići će se sa odlukom na Općinsko vijeće za povrat sredstava. Što se tiče suvlasničke zajednice, uvažava traženje Vijeća, ali se mora postupati u skladu sa zakonom i nikako drugačije.

Što se tiče ostavke zamjenika načelnika, a potaknutom provedbom naplate katastarske izmjere, točno je da se zamjenik ne slaže sa provedbom postupka i ogradio se od toga i to je njegovo pravo. O ostavci je obavješteno Ministarstvo uprave,a  gospodin Božičevć se i dalje može kandidirati na idućim izborima.

 

 

5. Vijećnica Blaženka  Hodak pita da li će ove godine biti nekih događanja u Poduzetničkoj zoni te da li je netko od velikih trgovačkih lanaca pokazao interes za izgradnju trgovačkog centra u PZ, kako je bilo naznaka?

 

      Pročelnica odgovara da se za Zonu priprema natječaj za zakup da se vidi koliko bi bilo zainteresiranih zakupaca. Sa Turističkom zajednicom se radi  plan događanja i o tome će se oglasiti (večer sira, meda, glazbe, filma  i dr.).

Što se tiče zainteresiranih trgovačkih centara, javio se predstavnik Lidla  te bi poslije 15.06.,kada krene turistička sezona ,došao da obiđe  lokaciju i dobije potpunu sliku pa bi onda odlučivali dalje.

Isto tako navodi da je poslan dopis Nac. parku vezano za  parkiranje autobusa u Zoni, ali nema nikakvog odgovora.

 

6. Predsjednik Zoran Luketić traži pojašnjenje oko izrade  Strategija razvoja, kolika je cijena, forma  i način na koji  je napravljen taj dokument od 180 stranica?

     

      Pročelnica odgovara da je dokument u završnoj fazi. Svi članovi Odbora za izradu strategije su dobili nacrt i trebali su dati primjedbe i prijedloge. Sve pristiglo je poslano izrađivaču koji će to ugraditi u dokument. Cijena je oko 60 tisuća kuna. Nada se da će sve biti završeno do iduće sjednice Vijeća te će se  tada Strategija i  prezentirati.

 

7. Vijećnik  Marijan Vuković. pita kada će biti javni uvid katastarske izmjere?

 

Načelnik odgovara da u ponedjeljak dolazi komisija  koja će provjeriti prostor  koji  smo pripremili za rad tima uključenog u javni uvid. Trebalo bi se od 15.06. početi pozivati stranke, ali će Općina biti prva na redu jer ima mnogo stvari koje se trebaju definirati ( ceste, odvodnja i drugo ).

Katastarske općine biti će podijeljene na one koje nisu u obuhvatu izmjere i one koje su obuhvaćene izmjerom i koje će biti označene brojem 1. (npr. k.o. Rakovica i ko. Rakovica 1 ili k.o. Drežnik i ko. Drežnik 1) Sve će biti prikazano na projektoru i ljudi će moći vidjeti i usporediti prijašnje i sadašnje stanje.

Što znače dopunske izmjere? Radi se o  ponovnom izlasku na teren i utvrđivanu stanja te ponovo susjedi moraju  dati potpis te se  ponovo ide na javno izlaganje. Ako bude sporova sudac će odlučiti  što će s time napraviti.  Za svako traženje mora se dokazati vlasništvo. Ukoliko se u međuvremenu izmijenilo stanje ( prodaja zemljišta, izgradnja novog objekta i sl.) to će se utvrditi na terenu. Ponovni izlasci na teren će se naplatiti simbolično ili ništa, ovisi o količini posla i opravdanosti.

 Komisija navodi da može u danu obraditi  24 čestice. Zvati će se  svi  ljudi koji su uključeni u definiranje pojedine čestice ( vlasnici, suvlasnici, susjedi)

 

Vijećnika  Marijana Vukovića  također zanima što će biti sa poljskim putovima koji su vidljivi na snimkama prije rata, a sada su preorani i ljudi ih svojataju? Da li to ostaje kao prije ili ide kako se ljudi dogovore?

 

      Načelnik zastupa stav da putovi ostanu onako kako se vide na karti.

 

 

TOČKA 2.  Usvajanje zapisnika sa  29. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu /u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u / pa predsjednik poziva na očitovanje o istom, te pita vijećnike Župana i Hodaka da  li su dobili odgovore na pitanja postavljena na prethodnoj sjednici, a za koje su tražili pismeni odgovor, na što vijećnici odgovaraju potvrdno.

 

Kako vijećnici  nisu imali primjedbi na zapisnik donosi se 

Zaključak: Sa 9 glasova ZA 0 glasova  PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom usvaja se zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća

 

Točka 3.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

 

            Predlagatelj Izvještaja je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestiteljica  po točci je  pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je u prilogu koji je pripremila gospođa Božičević  sve detaljno opisano  i misli da ne treba posebno obrazlagati, ali može odgovoriti na pitanja.


             U otvorenoj raspravi nitko nije imao pitanja pa se donosi

 

             Zaključak Sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračun Općine Rakovica za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

 

 

TOČKA 4. Odluka o raspodjeli rezultata

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu. 

         

       Izvjestiteljica po točci je pročelnica i navodi da je odluka predložena temeljem izvješća o izvršenju proračuna. Odnosno iskazani višak prihoda i primitaka u iznosu od 3.649.537.87 kuna koji se iskazao nakon preraspodjele mora se raspodijeliti za pokriće troškova u budućem razdoblju. Višak prihoda je nastao jer su se za  određene preuzete projekte morala osigurati sredstva, a nismo bili sigurni da li ćemo dobiti planirana sredstva od Ministarstava, Fonda za zaštitu okoliša i drugih. U prijedlogu izmjena proračuna vidjet će se kuda se ta sredstva planiraju raspodijeliti.


             Rasprave nije bilo pa se donosi

 

Zaključak: Sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se  Odluka o raspodjeli rezultata

 

 

TOČKA 5.  Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2016. godinu

 

             Predlagatelj Odluke – I rebalansa  je Općinski načelnik.

 

              Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestiteljica po točki je pročelnica Vesna Rastovac  navodi da se ovim izmjenama  raspoređuju  prenesena sredstva iz prethodne godine, a također se uključuju i nove situacije te ima  izmjena i u prihodima i rashodima. Obrazlaže značajnije izmjene i predloženi Amandman jer su  neposredno prije sjednice doznačena sredstva od Nac. parka Pl. Jezera od cca 281. tisuću kuna na ime naknade od zaštićenih prirodnih područje te se predlaže iste usmjeriti na poboljšavanje i održavanje nerazvrstanih cesta.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Zoran Luketić, Ivan Vuković, Pavel Šebalj koji su tražili pojašnjenja određenih stavki te planova  vezanih za odlaganje i gospodarenje  otpadom, održavanje nerazvrstanih cesta i sufinanciranje radova na istima, završetak  "Pansiona" i njegov priključak na vodovodnu mrežu i drugo.

Odgovore su dali načelnik i pročelnica. 

Vijećnik Vuković izražava nezadovoljstvo rasporedom prenesenih sredstava i uopće planovima i programima jer smatra da se sredstva ne troše kako bi se riješili problemi građana  već se akumuliraju na računu u svrhu predizborne kampanje za iduće lokalne izbore, što načelnik demantira i navodi da se sve poduzima u cilju razvoja Općine, ali isto tako  se poštuju zakoni i procedure koje oni propisuje pa se neke radnje ne mogu provesti u kratkim rokovima.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0  glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ prihvaća se predloženi amandman.

 

Zaključak: Sa  9  glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za  2016. godinu

 

 

TOČKA 6. Odluka o izradi Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

            

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja napominje da je na 28. sjednici prihvaćeno izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa o osnovanosti pokretanja postupka izrade  izmjena i dopuna Prostornog plana te je ova Odluka potrebna kako bi se pokrenuo postupak  Izmjena PP.

 

        U raspravi vijećnika  Ivana  Vukovića zanima kad će izmjene Prostornog plana biti na javnom uvidu, a pročelnica odgovara da je ovo početak procesa te će rok izrade dokumenta  biti definiran natječajem, a  to bi trebalo biti do kraja godine. Treba imati u vidu da zakon traži izradu Studije utjecaja  na okoliš te se na to čeka očitovanje Županije.

 

             Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka  o izradi Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

 

 

TOČKA 7. Program potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2016. godini

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Programa su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac i navodi da će se ove godine potpore za poljoprivredu      dodjeljivati  drugačije u odnosu na prošlu godinu, a sve u skladu sa direktivama EU, odnosno razdvojit će se primarna proizvodnja od prerade. Planirana su sredstva Općine i Županije u iznosu od 125.000,00 kuna.

             U raspravi vijećnik Ivan  Vuković predlaže da se raspišu dva ili više natječaja za potpore da se utroše – podjele sva planirana sredstva te misli da ljudi nisu najbolje informirani  o natječajima.

Pročelnica odgovara da se više natječaja može provesti, a vijećnica Blanka Pavlić ipak misli da su ljudi dobro obaviješteni o natječajima i poticajima.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Program potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2016. godini

 

 

TOČKA 8. Program potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2016. godini

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se kroz ovaj program planira dodijeliti 85.000,00 kuna za potpore preradi poljoprivrednih proizvoda.

 

U   raspravi vijećnik Pavel Šebalj predlaže da ukoliko se na utroše sva sredstva iz programa u točki 7. ista se prenesu za program u točki 8., a pročelnica navodi da je to moguće uz izmjenu programa. 

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donos se Program potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2016. godini

 

 

TOČKA 9. Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  period 2016. godine.

 

            Predlagatelj Programa je Općinsko načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

          Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se program predlaže u skladu sa izmjenama proračuna, a podnesen je Amandman vezan za povećanje iznosa za asfaltiranje prometnica.

 

            Rasprave nije bilo a glasovanjem se donosi:

 

            Zaključak: Sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvaća se predloženi Amandman

 

Zaključak: Sa 8 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  period 2016. godine.

 

 

TOČKA 10. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja djelatnosti u 2016.  godini

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac  koja kratko obrazlaže Program.

 

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Sa 9 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se  Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja djelatnosti u 2016.  godini

 

 

TOČKA 11. Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja  poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac  koja obrazlaže da se ovaj program financira uglavnom iz  zakup ili prodaja poljoprivrednog zemljišta i tu se očekuju znatnija sredstva te se zato ovaj Program i mijenja.

      

         Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja  poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini

 

Vijećnik Željko Župan  nije nazočan glasovanju.

 

TOČKA 12. Program o izmjenama Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i /ili neopremljenih naselja na području Općine  Rakovica u 2016. godini

 

              Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

              Prijedlog Programa su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

  

              U ime predlagatelja izvjestiteljica  je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se radi samo o tehničkim izmjenama ( promjena stavki proračuna).

 

              Rasprave nije bilo.

 

Zaključak:  Sa  8 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova  donosi se Program o izmjenama Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i  poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i /ili neopremljenih naselja na području Općine  Rakovica u 2016. godini 

 

Vijećnik Željko Župan nije nazočan glasovanju.

 

TOČKA 13. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2016. godinu

 

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac  koja navodi da se ovdje radi o sredstvima boravišna pristojbe koja se usmjeravaju na uređenje Starog Drežnik grada uz koja će se povući i sredstva iz drugih fondova.

 

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2016. godinu

 

 

Vijećnik Željko Župan nije nazočan glasovanju.

 

TOČKA 14. Program o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2016. godinu

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže da su se samo mijenjali izvori financiranja, a ne iznosi za isto.

 

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe  za 2016. godinu

 

Vijećnik Željko Župan nije nazočan glasovanju.

 

 

TOČKA 15.  Program o izmjenama Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac.

 

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program o izmjenama Programa utroška sredstava spomeničke rente  za 2016. godi

 

Vijećnik Željko Župan nije nazočan glasovanju.

 

TOČKA 16.  Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja naglašava da se Program mijenja jer se planira veći prihod od šumskog doprinosa te je isto potrebno ugraditi u Program.

 

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa  za 2016. godinu

 

 

TOČKA 17.  Program o izmjeni Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u  2016. godini

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac.

 

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program o izmjenama Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralni sirovina  za 2016. godinu

 

 

TOČKA 18. Plan nabave Općine Rakovica za 2016. godinu

 

 

            Predlagatelj  Plana  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se Plan nabave usklađuje sa  izmjenama Proračuna, a isto tako na već planirano daje se  Amandman vezan uz nepredviđeni priliv sredstava koja se raspoređuju na sanaciju nerazvrstanih cesta.

 

 

              U raspravi  je vijećnika Zorana Luketića zanimalo koja se to projektna dokumentacija za EU fondove planira, a vijećnicu Blanku Pavlić interesira koliko smo sredstava dobili iz EU fondova te predlaže da se  reduciraju projekti prema EU fodnovima jer od istih nema baš puno koristi. Sa ovim je suglasan i vijećnik Ivan Vuković, vijećnik  Pavel Šebalj se nada vrhunskim projektima koji će služiti stanovništvu.

Odgovore su dali pročelnica Rastovac i načelnik Franjković.

 

Nakon rasprave donosi se

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova prihvaća se predloženi Amandman

 

Zaključak:  SA 7 sa glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Plana nabave Općine Rakovica za 2016. godinu

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna glasovanju

 

 

TOČKA 19. Zaključak o predlaganju kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Karlovcu

 

 

            Predlagatelj  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da dosadašnjim sucima porotnicima prestaje mandat da je potrebno predložiti nove.

Kako je gđa Vuković i do sada bila sudac porotnik Općinskog suda ispred naše Općine,  te prihvatila  da nastavi i  dalje obavljati dužnost  takav se prijedlog daje na razmatranje.

 

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Zaključak o predlaganju kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Karlovcu i predlaže se gospođa Slavica Vuković.

 

 

TOČKA 20. Zaključak o predlaganju kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Karlovcu

 

 

            Predlagatelj  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Rastovac koja navodi da je i ova točka vezana za prethodnu, ali  se daje prijedlog za suca porotnika Županijskog suda, a tajnik Bitunjac navodi da osoba koja se predlaže  ne može biti član niti jedne političke stranke. 

 

            U  raspravi  vijećnik Ivan Vuković za suca porotnika Županijskog suda u Karlovcu predlaže gospođu Mirjanu Modrušan, a kako nije bilo drugih prijedloga donosi se

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Zaključak o predlaganju kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Karlovcu  i  predlaže se gospođa Mirjana Modrušan.

 

 

TOČKA 21. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta

 

 

            Predlagatelj  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac te navodi da su  pristigla 3  zahtjeva za kupnju građevinskog zemljišta i obrazlaže iste kao i elaborate o  izvršenim procjenama  vrijednost zemljišta.

 

              U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković, Marijan Vuković, Milan Hodak, Pavel Šebalj  i vijećnica Blanka Pavlić koji su suglasni da  procjene vrijednosti zemljišta nisu najbolje, odnosno  zemljište u Drežniku je precijenjeno - skupo u odnosu na lokaciju  pa se predlaže nova procjena, zemljište u Rakovici  se ne bi  trebalo prodavati jer je to lokacija interesantna za Općinu. Jedino zemljište u Grabovcu bi se moglo prodati.

Odgovarali su pročelnici i načelnik.

 

Jednoglasno se donosi se zaključak: Za zemljište u Drežniku je potrebno provesti kontrolno vještačenje. Zemljište u Rakovici se ne prodaje. Zemljište u Grabovcu se može prodati i neka se pripremi takva Odluka.

 

Stoga se donosi i   

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  ne donosi se   Odluka o prodaji građevinskog zemljišta

 

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica  završava  u 18,25 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj