Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 28. SJEDNICA

AUDIO ZAPIS

 

Z  A  P  I  S  N I  K

 

28. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 30.03.2016. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković (od 15.40), Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan, Ivana Smolčić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković i  Mirjana Modrušan

 

Sjednici nisu nazočani vijećnik Ante Palian i vijećnica Blaženka Hodak

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine, Vesna Rastovac, pročelnica JUO i Slavica Vuković, djelatnica u JUO

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne konstatira da je na početku sjednice nazočno 8 vijećnika te da postoji kvorum  pa se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda gdje predsjednik navodi kako je na prošloj sjednici tražio da se u dnevni red uvrsti točka o katastarskoj izmjeri, ali u  pripremljenom dnevnom redu te točke nema pa predlaže da se isto ipak uvrsti u dnevni red.

 Kako su vijećnici jednoglasno prihvatili prijedlog predsjednik predlaže slijedeći

 

DNEVNI  RED  

 

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

2. Usvajanje zapisnika  sa 27. sjednice  Općinskog vijeća

3. Katastarska izmjera – provođenje odluke

4. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Rakovica

5. Osnove pravila mjesnih odbora

6. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja turističke zone Nova Kršlja /turističko naselje/

7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u 2015.godini o  

     osnovanosti pokretanja postupaka za  izradu  Prostorno plana Općine Rakovica

8. Odluka o darovanju nekretnina - JU Rakovica

9.  Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za  srpanj-prosinac 2015 godine

10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

      infrastrukture u  2015. godini

11. Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja   komunalne infrastrukture u 2015. 

      godini

12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća  izvršenju Programa  javnih potreba  u kulturi  Općine Rakovica za    

       2015. godinu

13. Anka Dražić – zahtjev o izmjenu  granica naselja

 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu,a kako nitko od vijećnika nije imao primjedbi niti dopuna donosi se

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno /sa 8  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Vijećnica Mirjana Modušan  navodi da je bila u posjeti bolesnom vijećniku Anti Palianu i on je pitao kakva je situacija sa malograničnim prijelazom u Kordunskom Ljeskovcu,  pa isto pitanje  upućuje u ime vijećnika.

Također primjećuje da na Puškarić groblju ima grob Petra Vrdoljaka koji je dosta neugledan, a kako je P. Vrdoljak bio značajna povijesna osoba za naš kraj, a i  nova zgrada će nositi njegovo ime predlaže da se grob primjereno uredi.

Isto tako navodi da u Irinovcu (između Diskonta Sabljak i Sedre – kod Ivše) ima velika dolina koja nema zaštitnu ogradu. Iako postoji nogostup, opasno je za bicikliste osobito  kada prometuju kamioni. Predlaže da sa što hitnije postavi zaštitna ograda.

 

Vezano uz malogranični prijelaz, načelnik odgovara, da je isti pred završetkom. Cijeli projekt od  planiranja, dozvola i radova vodio je MUP ili neka druga institucija bez suglasnosti Općine.

Planira se da to bude zaista malogranični prijelaz iako iz BIH ima naznaka i želja da se isti prenamjeni za putnički prijelaz. Za nas to nije dobro rješenje zbog same činjenice da smo turističko područje i veliko prometovanje vozila bi nam štetilo, a postoji i mogućnost prolaza migranata. O tome je pisao nadležnim ministarstvima i institucijama pa će se o svemu još razgovarati.

            Grob Petra Vrdoljaka je bio u planu za uređenje i sanaciju još prošle godine, ali se nije uspjelo provesti i svakako će se to učiniti  jer su uloga i doprinos Petra Vrdoljaka ovom kraju nesporni.

            Pitanje ograde u Irinovcu se će se riješiti u što kraćem roku.

 

2. Vijećnik Milan Hodak  ponovo traži da se saniraju dva podzida u Čatrnji uz sada općinsku cestu. Nalaze se neposredno uz kuće gdje ima male djece i velika je bojazan od zmija koje izlaze iz tih zidina

 

3. Vijećnik Zoran Luketić  – isto kao prethodno na Odboru za Statutu, pita načelnika kakvi su odjeci na dopise i deklaraciju koja je upućena vezano za  Poligon i ostalu problematiku Općine.

 

Načelnik  odgovara da  je već prije samostalno poslao određene dopise jer kolege iz susjednih Općina i Gradova nisu bili suglasni da se nastupa na takav način. Odgovori koje je dobio ne idu u korist Općine, odnosno govore da se Poligonom upravlja po svim konvencijama i pravilima EU i ne krše se nikakvi propisi. Vrši se monitoring, nema nikakvih uznemiravanja zbog buke kao ni štetnog utjecaja od vojnih djelovanja.

Nova deklaracija koju su supotpisali  6-7 drugih načelnika Općina poslali smo na više važnih adresa pa ćemo vidjeti kakve će biti reakcija.

 

Vijećnik Luketić, također pita, da li ima pomaka oko  rekonstrukcije vodovoda Keseri – Prebegi.

Načelnik odgovara da direktorica Spelekoma ne želi ići u radove bez građevinske dozvole i istu je potrebno ishoditi.  

 

4. Vijećnik  Željko  Župan već je pokušavao preko Mjesnog odbora riješiti problem odvodnje vode cestom od Jelovog Klanca prema Rakovici- školi, ali ništa se  nije moglo uraditi.

Na toj cesti nema odvodnih kanala i kada su kiše voda pliva po cesti čak do 10 cm.   Voda je iz šume i ide po asfaltu te sapire sve na što naiđe. Posebno je neugodna silaža kod Turkalja. Neka se što hitnije naprave odvodi.

 

5. Vijećnik Ivan Vuković vezano za pitanje sa prethodne sjednice, pita da li se što napravilo sa smećem kod pumpe. Da li je komunalni redar obišao teren i da li je podnio prijavu protiv NN počinitelje i kada će se to riješiti. Turisti ne znaju za naše probleme i vide samo ružnu sliku. Zašto komunalno društvo  i općina to ne riješe.

 

Pročelnica Rastovac ponovo upozorava na problem vlasništva, jer tamo ima više vlasnika (Kordun, Rotokor, privatnik). Parkiralište je na dijelu Korduna i Rotokora i oni ga nisu svojatali već su ga preuzele Ceste i oni odvoze svoje kante, ali o drugom se ne brinu. Svake se godine provode akcije i smeće se počisti, ali opet dođe novo. Moramo vidjeti čije će biti i tko će o tome voditi brigu.

 

Marijan Vuković dolazi u 15,40 sati

 

TOČKA 2.  Usvajanje zapisnika sa  27. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  /u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa  predsjednik poziva na očitovanje o istom.

Kako vijećnici  nisu imali primjedbi donosi se 

Zaključak: Jednoglasno /sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ usvaja se zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća uz tražene ispravke.

 

 

Točka 3.  – KATASTARSKA IZMJRA – provođenje odluke

 

            Predlagatelj teme je predsjednik Zoran Luketić koju temelji na svom zahtjevu te pismenom očitovanju Općinskog načelnika na primjedbe oko Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Mirjana Modrušan te načelnik Franjo Franjković, pročelnica Vesna Rastovac i tajnik Kristijan Bitunjac

            Predsjednik Vijeća i dio vijećnika imaju primjedbe na provođenje Odluke o katarskoj izmjeri.

Smatraju da je Odluka doba, ali je u provedbi došlo do pogrešaka te će zbog toga iznos koji se planira naplatiti daleko premašiti potrebna sredstva. Osobito je problematika kod izdavanja rješenja za suvlasnike. Doći će do neravnopravne naplate te će neki vlasnici/suvlasnici platiti samo paušalni dio dok će drugi znatno premašiti potreban iznos.  Ljudi su zbog toga nezadovoljni jer im nije objašnjeno da će naplati tako teći. Problem je i u jednokratnim plaćanjima u odnosu na obročna.

 

I u svome obrazloženju načelnik je naveo da je bilo teško odrediti broj obveznika plaćanja, ali ako se naplati više sredstava sva će biti vraćena razmjerno uplatama. Radi se o namjenskim sredstvima koja se prate na posebnom "računu" i za ništa se drugo ne mogu koristiti. Treba sačekati završetak cijelog projekta i onda će se vidjeti sa kojim se sredstvima raspolaže. Ako je došlo do eventualnih propusta sve se može riješiti.

 

Obrazloženja su dali i pročelnica i tajnik navodeći da se sve radi po zakonu i transparentno bez bilo kakvih nedopuštenih radnji. JUO je na raspolaganju građanima i svi se mogu obratiti sa upitima i svima se pomaže u rješavanju eventualnih problema. Teško se moglo sve u detalje planirati, ali propusta kod provođenja nema jer i županijska služba koja rješava žalbe građana nije našla nepravilnosti i žalbe su uglavnom neosnovane i odbijene 100%.

 

 

TOČKA 4. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Rakovica 

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan  Bitunjac koji navodi da se Odluka donosi obzirom se uskoro provode izbori za Vijeća Mjesnih odbora. Radi lakšeg  snalaženja bolje je donijeti novu Odluke nego prethodnu mijenjati i dopunjavati. Izmjene su uglavnom tehničke naravi, a značajnija je izmjena definiranje tko mogu biti članovi Vijeća kako bi se izbjegle nespojive dužnosti.


          U  raspravi vijećnik Željko Župan pita da li moraju postojati Mjesni odbori, a tajnik Bitunjac odgovara potvrdo obzirom je prije donesena takva odluka i tako je određeno Statutom. Izmjene te odluke se mogu donijeti ubuduće, a to je dugotrajnija procedura. 

 

Zaključak Jednoglasno /sa 6 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom/  donosi se  Odluka o izboru članova mjesnih odbora  na području Općine Rakovica

 

Vijećnica Blanka Pavlić i vijećnik  Ivan Vuković nisu nazočni glasovanju.

 

TOČKA 5.  Osnove pravila mjesnih odbora

 

             Predlagatelj  je Općinski načelnik.

 

              Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da se ova točka nadovezuje na prethodnu,a definira način rada Mjesnih odbora.

 

              U raspravi je vijećnika Milana Hodaka zanimao broj članova vijeća MO te je tajnik Bitunjac isto pojasnio.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa/    donose se Osnove pravila mjesnih odbora

 

 

TOČKA 6. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja turističke zone Nova Kršlja ( turističko naselje)

 

            Predlagatelj Odluke   je Općinski načelnik.

            

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da  postoji investitor koji bi na području Nove Kršlje gradio turistički centar te je potrebno izraditi Urbanistički plan. Općina mora donijeti  odluku o istom te provesti proceduru, sa sve troškove snosit će investitor.

 

        U raspravi vijećnika Zorana Luketića zanima, kada investitor plaća izradu UPU, odmah po donošenju Odluke ili kada se UP izradi, a pročelnica pojašnjava da je to odmah po donošenju Odluke. 

Vijećnicu Blanku Pavlić zanima tko je investitor, te da li Općina mora osigurati infrastrukturu na tom području, na što pročelnica odgovara da je investitor tvrtka koja ima parcele sa desne strane prije špilja., a što se tiče infrastrukture to investitor osigurava sam. To će se definirati u Urbanističkom planu.

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja turističke zone Nova Kršlja (turističko naselje)

 

Vijećnik Željko Župan nije nazočan glasovanju

 

TOČKA 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u 2015.godini o   osnovanosti pokretanja postupaka za  izradu  Prostorno plana Općine Rakovica

 

            Predlagatelj Izvješća je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže zahtjeve za izmjenu prostornog plana. U 2015. godini je došlo 7, ali poslije još 3 i svi su vezani uz otvaranje stambenih zona, te smatra da su isti opravdani, a isto vijećnici mogu vidjeti iz priloženih materijala.

        

             U raspravi  načelnika zanima da li se i nakon donošenja odluke o izmjeni PP i dalje mogu primati zahtjevi, na što pročelnica navodi da se zahtjevi više ne mogu primati, ali se u toku izrade, odnosno  prilikom  javih uvida mogu dati primjedbe kroz knjigu primjedbi ili na javnoj raspravi.

Vijećnik Vuković obrazlaže svoj slučaj gdje prilikom prošle izrada PP njegovom zahtjevu nije udovoljeno  onako kako je tražio te je upućen da sada ponovi postupak.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u 2015. godini o osnovanosti pokretanja postupka za izradu Prostornog plana Općine Rakovica

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna glasovanju.

 

TOČKA 8.   Odluka o darovanju nekretnina - JU Rakovica

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja kratko obrazlaže zahtjev koji su vijećnici , sa svim detaljima, dobili uz materijale.

 

Na početku rasprave načelnik je izvijestio da je na jučerašnjoj sjednici Županijske skupštine napokon donesena odluka kojim područje – krajobraz Baraćevih špilja dobiva trajnu zaštitu. Ujedno Općina Rakovica postaje i vlasnikom Javne Ustanove, koja sada ima otvorene ruke za daljnji rad i provođenje projekata. Samim time darovanjem ovih nekretnina omogućujemo da se samostalno i lakše  javljaju na natječaje za sredstva kako bi realizirali sve planirao.

Vijećnici Zoran Luketić i Ivan Vuković podržavaju darovanje nekretnina JU, te očekuju daljnji razvoj te bolju suradnju sa Nac. Parkom u realizaciji projekata.

 

Vijećnica Blanka Pavlić napušta sjednicu u 17,30  sati.

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o darovanju nekretnina  - JU Rakovica

 

TOČKA 9.  Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za  srpanj-prosinac 2015 godine

 

            Predlagatelj i izvjestitelj je Općinski načelnik.

 

            Izvješće su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu kratko obrazlaže. Na početku je sažeto naveo  sve Odluke, Programe, Planove, Izvješća, Zaključke i drugo što se donosilo u  navedenom periodu.

U nastavku se osvrnuo na najznačajnije radnje i probleme koji su se rješavali više ili manje uspješno (vodoopsrkba, odvodnja, deponija Ćuić Brdo, objekt "Petar Vrdoljak", katastarska izmjera, obnova i osnivanje zemljišnih knjiga za Novu Kršlju. priključenje LAG-u Lika, problematika Poligona, granični prijelaz  i drugo).

 

            U raspravi su sudjelovali vijećnici Zoran Luketić i Ivan Vukovć koji su zatražili pojašnjenja oko vodoopskrbe i odvodnje te prometnog čvorišta u Grabovc

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za srpanj – prosinac 2015. godine

 

TOČKA 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini

 

            Predlagatelj Izvješća je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je ovdje pregled svega izgrađenog u prethodnoj godini, nije se realiziralo sve što je planirano jer su smanjenja financijska sredstva kako od poreza tako i od komunalnog doprinosa, problem je i projektna dokumentacija i niz drugih okolnosti koji je utjecao na realizaciju.

      

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini

 

 Vijećnik Ivan Vuković nije nazočan glasovanju.

 

TOČKA 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.

 

            Predlagatelj Izvješća je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se održavanje komunalne infrastrukture financira uglavnom iz sredstava komunalne naknade. Sva planirana sredstva nisu realizirana pa zbog toga na izvršenje plana održavanja nije kako se očekivalo.

      

        U raspravi vijećnik Pavel Šebalj primjećuje da četvrtina sredstava komunalne naknade nije naplaćena, na što pročelnica odgovara da se radi o zaduženjima za Poligon, te se to ne može naplatiti i za isto se vodi sudski spor, ali se isto mora prikazati u izvješćima dok se spor ne završi. Za ostali ne naplaćeni dio idu opomene i ovrhe pa se očekuje bolja naplata.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture    

 

TOČKA 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2015. godinu

 

              Predlagatelj Zaključka je Općinski načelnik.

 

              Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu.

  

              U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja kratko obrazlaže izvješće

 

              Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi Zaključak o prihvaćaju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2015. godinu

 

TOČKA 13. Anka Dražić – zahtjev za izmjenu granica naselja

 

 

            Predlagatelj teme je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac te obrazlaže zahtjev Anke Dražić koja tvrdi da je njena  kuća u Brezovcu, a ne u Ćuić Bradu i zbog toga traži izmjene granica. Gospođa živi u Zagrebu, kuća  se nalazi 150 metara od granice naselja Brezovac, sam postupak je dugotrajan  te misli da  zahtjev nije opravdan.

 

U raspravi je načelnik potvrdio da se radi o skupom i dugotrajnom postupku, a nema poseban značaj. Vijećnicu Mirjanu Modrušan zanima kako se dogodilo da ima adresu na Brezovac, a kuća je u Ćuić Brdu. Odgovarajući pročelnica navodi da je to stvar MUP-a i katastra.

U raspravi su sudjelovali i vijećnici Zoran Luketć, Željko Župan, Ivan Vuković te tajnik Kristijan Bitunjac navodeći različite argumente za i protiv.

 

Nakon rasprave glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Sa 5 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom odbija se zahtjev Anke Dražić o izmjeni granica naselja

 

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica  završava  u 17,50 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj