Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Vijeće 2016

ZAPISNIK 34. SJEDNICA

AUDIO

Z  A  P  I  S  N I  K

 

34. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 21.12.2016. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 16,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Blaženka Hodak,  Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan, Ivana Smolčić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković  Mirjana Modrušan  i Damir Špehar

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vesna Rastovac, pročelnica JUO, Kristijan Bitunjac, tajnik  te Zdenka Božičečvić i  Slavica Vuković, djelatnica u JUO

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne  konstatira da je na početku  sjednice

nazočno 10  vijećnika te da postoji kvorum  pa se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda, ali predsjednik predlaže još jednu točku već dostavljenog prijedloga dnevnog reda  pa bi dnevni red bio slijedeći

 

DNEVNI  RED  

 

1. Izvješće mandatne  komisije

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Usvajanje zapisnika  sa 33. sjednice  Općinskog vijeća

4. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2016. godinu

5. Program o izmjenama i  dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

    period 2016. godini

6. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalne     

    djelatnosti u 2016 godini

7. Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja

    poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini

8. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2016. godinu

9. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2016. godinu10

10. Plan nabave Općine Rakovica u 2016. godini

11. Program o izmjenama Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i

      poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i /ili neopremljenih naselja na području Općine 

      Rakovica u 2016. godini

12. Program o izmjenama Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu

13. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog

       vijeća Općine Rakovica

14. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći  Rakovica d.o.o.

15. Plan o izmjeni Plana pojačanog održavanje makadamskih i asfaltiranih prometnica u periodu 2016. i

      2017. godine

16. Odluka o odobrenju potpora br. 2. primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica

 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu,a kako nitko od vijećnika nije imao primjedbi niti dopuna donosi se

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno / sa 10  glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1.  Izvješće mandatne  komisije

 

            Predsjednik Luketić čita izvješće Mandatne komisije u kojem se izvješćuje da je vijećnik Ante Palian, zbog bolesti,  dao ostavku na članstvo u Općinskom vijeću  kao i na sve ostale funkcije.

Stranka HSP, čiji je kandidat gosp. Palian, imenuje za zamjenika gospodina Damira Špehara pa Mandatna komisija predlaže da  Vijeće prihvati mandat.

 

Članovi vijeća su  jednoglasno suglasni sa prijedlogom pa gospodin Damir Špehar potpisuje prisegu.

 

TOČKA 2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

   1. Vijećnik  Milan Hodak  ponovo upozorava na rupe na asfaltu na cesti u Čatrnji, što će biti još veći problem zbog nadolazeće zime, pa pita da li se to može popraviti?

      Također se osvrće na građevinske radove na ulazu u Čatrnju gdje se izvode obimni radovi za vjerovatno  budući hotel. Puno se kopa u zemlju (nekoliko katova), a koliko će biti nad zemljom? Moguće da se radi o peterokatnici.  Da li je to u skladu sa Prostornim planom.  Da li za to postoji građevinska dozvola i da li se radi po njoj? Misli da ima nepravilnosti u odnosu na vodovod jer su na šahtama napravljene kućice. Da li je vodovod izvlašten?  Može li to komunalni redar ili tko drugi kontrolirati?

 

                 Vezano za sanaciju rupa na cesti, načelnik odgovara da ŽUC nema sredstava, a kako se radi o manjim zahvatima isto će sanirati Općina jer se u tijeku radovi na općinskim cestama pa će se i ovo  pokrpati jer to nisu velika sredstva.

     

                             Odgovarajući na pitanje o gradnji hotela  u Čatrnji, pročelnica navodi da objekt ima građevinsku dozvolu, i ako se radi u skladu sa njome  sve bi trebalo biti uredu. Ako se misli da se ne radi kako treba  može se pozvati inspekcija. Radi se o hotelu koji u gornjem dijelu ima sobe, a u podzemlju popratne sadržaje. Vodovod je izvlašten.

             Načelnik se također slaže da se pozove inspekcija ako Mjesni odbor smatra da se radi nešto van dozvole. Kako se radi o velikim sredstvima EU  misli da se nebi smjelo raditi nešto protuzakonito.

    

 

2. Vijećnik   Željko Župan pita  da li ima nadzorni inženjer za radove na asfaltiranju. Misli da se radovi ne izvode kako treba. Asfalt se ne siječe već se samo krpaju rupe ( nabacuje asfalt u iste i prođe valjkom). Ne odvozi se  šuta  već je ostavljaju uz cestu. U Klancu  ( kod Jose Špehara) podigli su asfalt, a nisu napravili ulaz pa se ne može prići kući.

 

            Pročelnica odgovara da ima nadzorni inženjer pa će  ga upozoriti na ovo što vijećnik navodi,  a i sama će obići teren zajedno sa njime.

 

3. Vijećnik  Ivan Vuković upoznaje načelnika da je Mjesni odbor Drežnik Grad u ime grupe građana iz Grabovca  uputio zahtjev da se neke čestice u Grabovcu proglase  javnim površinama. Na tim česticama bi se uredilo dječje igralište, te neki drugi sadržaji od zajedničkog interesa građana ( postaviti klupe, posaditi voćke, urediti parkiralište), ali isti zahtjev nikada nije razmatran na vijeću.  Uređeno je samo dječje igralište, a na  ostalim su ili zeleni otoci, ili se skupljaju oborinske vode ili su cestovni pojas. Pita kada će se o tome raspravljati i zašto se ignoriraju zahtjevi i zaključci Mjesnog odbora?

 

            Načelnik  odgovara da je razmatran zahtjev za igralište i isto je uređeno.

Pročelnica navodi da je MO odredio lokaciju igrališta. Ostale čestice su manji dijelovi parcela i uz stambene parcele. edna od čestica je i gradilište koje se može prodati.

Ako nisu veće parcele u Prostornom planu se ne označavaju kao javne površine i nema odluke kojom bi se to proglasilo javnom površinom.

Ukolko se nešto želi graditi mora se detaljno obrazložiti, koliko košta i iz kojih izvora se financirati.

Ne može samo jedno naselja koristi i trošiti sredstva namijenjena cijelom Mjesnom odboru.

Potrebno je izmjeniti i programe.

 

Vijećnik nije zadovoljan odgovorom.

 

4. Vijećnik Pavel Šebalj navodi da je dobio odgovor na svoje pitanje sa prehodne sjednice u kojem se navodi da nitko nije preplatio izmjeru, a načelnik je dao proglas da se plaća  2.000,00 kuna. Kakvo je onda stanje onih koji su platili više -da li su platili dovoljno ili su preplatili i onih koji su platili 2.000.00 kuna - da li  su platili dovoljno ili manje. Traži pismeni odgovor.

 

Načelnik navodi da će odgovoriti služba  koja vodi proceduru, a predsjednik Luketić traži da se odgovor dostavi svim vijećnicima.     

 

TOČKA 3.  Usvajanje zapisnika sa  33. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  / u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa predsjednik poziva na očitovanje o istom.

Kako vijećnici  nisu imali primjedbi  na zapisnik donosi se 

Zaključak:  Sa 9 glasova ZA 0 glasova  PROTIV i 2 SUZDRŽAN glas usvaja se zapisnik sa 33. sjednice  Općinskog vijeća

 

 

Točka 4. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2016. godinu

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestiteljica  po točci je  gđa. Zdenka Božičević koja navodi da je prijedlog dostavljen i na trećoj i na  četvrtoj  razini,  kao i zapisnik sa Odbora za financije. Svaka izmjena je obrazložena u pisanom dijelu. Stoga neće posebno obrazlagati već će odgovoriti na pitanja.

 

            U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Vuković  koji nije zadovoljan visinom sredstava za modernizaciju i asfaltiranje cesta, a pojašnjenje je dala pročelnica Rastovac 

 

             Zaključak Sa 10  glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i   1 SUZDRŽAN  glasa   donosi se Odluka o izmjenama i dopunama  Proračuna Općine Rakovica za 2016. godinu

 

 

Gospođa Zdenka Božičević napušta sjednicu u 15,45 sati.

 

TOČKA 5.Program o izmjenama i  dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2016. godini

 

            Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestiteljica po točci je pročelnica i navodi da je Program usklađenje sa prihvaćenim rebalansom.


             Rasprave nije bilo pa se donosi

 

Zaključak Sa 10 glasova ZA,  0 glasova   PROTIV i 1  SUZDRŽAN glas donosi se Program o izmjenama i  dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  period 2016. godini

 

 

TOČKA 6.  Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalne     djelatnosti u 2016 godini

 

             Predlagatelj Programa je općinski načelnik.

 

              Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac   koja navodi da se i ovdje radi o usklađenju sa donesenim izmjenama proračuna, a uglavnom se radi o aktivnostima koja se financiraju iz komunalne naknade.

              Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Sa  10 glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i 1 SUZDRŽAN glasova donosi se  Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalne     djelatnosti u 2016 godini

 

 

TOČKA 7. Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja   poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini

 

            Predlagatelj Odluke   je Općinski načelnik.

            

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da su aktivnosti iz  Odluke  iste, a samo su se izmjenili iznosi sukladno  rebalansu.

             Rasprave nije bilo.  

 

            Zaključak:  Sa 10 glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas

donosi se  Odluka  o izradi Odluke o izmjenama  Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini

 

 

TOČKA 8. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2016. godinu

 

            Predlagatelj Programa je   Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  Programa su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja napominje da se i ovdje radi o  usklađenju sa rebalansom

           

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /   sa 11 glasova  ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2016. godinu

 

 

TOČKA 9.  Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2016. godinu

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

       Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se povećavaju  naknada za opremu novorođenčadi  i naknada za sufinanciranje prehrane učenika.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak:Jednoglasno /  sa 11  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/ donos se  Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica u 2016. godini

 

 

TOČKA 10.  Plan nabave Općine Rakovica u 2016. godini

 

            Predlagatelj Plana    je Općinsko načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu

 

        Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac  koja ponovo navodi da se radi o usklađenje sa rebalansom.

 

            Rasprave nije bilo, a glasovanjem se donosi:

 

Zaključak: Sa 10 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas  donosi se Plan nabave  Općine Rakovica za 2016. godinu

 

 

TOČKA 11. Program o izmjenama Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i  poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i /ili neopremljenih naselja na području Općine  Rakovica u 2016. godini

 

 

            Predlagatelj Programa   je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

            Izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac  obrazlaže o utrošku sredstava  za izradu Prostornog plana

 

             U Raspravi vijećnik Ivan Vuković primjećuje da Prostorni plan još nije izrađen što je bilo za očekivati, a pročelnica pojašnjava da je pri završetku i trebao bi idući tjedan  ići na javni uvid.

 

Zaključak:  Jednoglasno /sa 11 glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova / donosi se Program o izmjenama Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i  poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i /ili neopremljenih naselja na području Općine  Rakovica u 2016. godini

 

 

TOČKA 12. Program o izmjenama Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac  koja obrazlaže da se radi o malim sredstvima od cca 500,00 kuna usmjerenim za Stari grad Drežnik

      

  Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno / sa 11  glasova ZA, 0 glasova PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program o izmjenama Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu

 

 

TOČKA 13. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog  vijeća Općine Rakovica

 

              Predlagatelj Rješenja   je Općinski načelnik.

 

              Prijedlog  su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

  

        U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da je Odbora za izbor i imenovanje kao zamjenu za Antu Paliana,  člana  Odbora za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost,   predložio gđu. Blanku Pavlić 

 

              Rasprave nije bilo.

 

Zaključak:  Jednoglasno /sa 11  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi  Rješenje o izmjeni  Rješenja o izboru Odbora za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog  vijeća Općine Rakovica

 

 

TOČKA 14.  Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći  Rakovica d.o.o.

 

 

            Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže da se radi o  pomoći za odvoz otpada sa zelenih otoka koji troškovi su vrlo visoki i  komunalno poduzeće ih ne može isfinancirati svojim sredstvima. 

       

            U raspravi su sudjelovali vijećnici Milan Hodak, Ivan Vuković, Zoran Luketić sa upitima o radu komunalnog poduzeća, prikupljanju  otpada, financiranju društva, a pojašnjenja i odgovore dali su načelnik i pročelnica.

 

Zaključak: Jednoglasno / sa 11 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Rakovica d.o.o

 

 

TOČKA 15. Plan o izmjeni Plana pojačanog održavanje makadamskih i asfaltiranih prometnica u periodu 2016. i  2017. godine

 

            Predlagatelj  Plana  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže da se radi samo usklađenju naziva dionice  ceste u Selištu Drežničkom,  koja se sanira, sa službenim- ispravnim nazivom ceste. Ne radi se  o dodatnim dionicama, a načelnik pojašnjava da se neće asfaltirati ni onoliko koliko je planirano već će se sanirati samo na onom dijelu gdje su najveća oštećenja.

 

 

U  raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković. Milan Hodak, Blanka Pavlić i Zoran Luketić, sa  upitima    o radovima koji su započeli, kada će se završiti i kada će početi asfaltiranje makadamskih cesta, način financiranja i drugo, a ogovorili su pročelnica i načelnik.

             

 

Zaključak: Sa 10 glasova ZA , 0 glasova  PROTIV i  1 SUZDRŽAN  glas  donosi se Plan o izmjeni Plana pojačanog održavanje makadamskih i asfaltiranih prometnica u periodu 2016. i  2017. godine

 

 

TOČKA 16. Odluka o odobrenju potpora br. 2. primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica

 

            Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je  Odbor za poljoprivredu  održao    sastanak i  donio zaključak  o sredstvima koja se odobravaju sukadno opravdanosti zahtjeva. Kao su se  naknado od županije  dobila sredstva za  specifične programe u iznosu od 11.000,00,  prije odobrena općinska sredstva su se uskladila za Odlukom kojim se  specifični programi sufinanciraju  50% županija, 50&% općina.

 

            U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan  Vuković, Pavel Šebalj, Blanka Pavlić koje su zanimali zašto su sredstva županije manja od općinskih te zašto općinska nisu ostala u iznosu kako su odobrena, a županijska se podijelila.

Odgovore su dale pročelnica Rastovac i vijećnica Ivana Smolčić koja je članica Odbora za poljoprivredu

 

Zaključak: Jednoglasno / sa 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o odobrenju potpora br. 2. primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica  završava  u 16,30 sati.

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

ZAPISNIK 32. SJEDNICA

AUDIO

                                                 Z  A  P  I  S  N I  K

 

32. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 13.10.2016. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković,  Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan, Ivana Smolčić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković i  Mirjana Modrušan

 

Sjednici nije nazočan vijećnik Ante Palian i  vijećnica Blaženka Hodak

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vesna Rastovac, pročelnica JUO,  Zdenka Božičević  i  Slavica Vuković, djelatnica u JUO, Milan Abrlić, tajnik Športskog društva Rakovica  te  gđe. Bataković i Kolarević, predstavnice izrađivača Strategije Eko vet proizvodnja d.o.o.  Zagreb

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne  konstatira da je na početku  sjednice

nazočno 9  vijećnika te da postoji kvorum  pa se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda

 

 

DNEVNI  RED  

 

1. Strategija razvoja Općine Rakovica za razdoblje 2016.-2020. godine

2. Športsko društvo Općina Rakovica – Izvješće o radu za 2015. godinu

3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad – Izvješće o radu za 2015. godinu

4. Vijećnička pitanja i prijedlozi

5. Usvajanje zapisnika  sa 31. sjednice  Općinskog vijeća

6. Izvješće o radu Općinskog načelnika Opčine Rakovica za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine

7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2016. do   

    30.06.2016.

8. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2016. godinu

9. Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

    period 2016. godine.

10.Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih     

     djelatnosti u 2016 godini

11. Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja

      poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini

12. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2016. godinu

13. Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini

14. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2016. godinu

15. Plan nabave Općine Rakovica za  2016. godinu

16. Plan pojačanog održavanja makadamskih i asfaltnih prometnica u periodu 2016. i 2017. godine

17. Odluka o odabiru korisnika sredstava poticanja i razvoja poduzetništva u 2016. godini

18. Odluka o odobrenju potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2016.

       godini

19. Odluka o odobrenju potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u   

      2016. godini

20. Odluka o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na 

      području  Općine Rakovica

21. Vjerodostojno tumačenje članka 34 d. Odredbi za provođenje Prostornog plana

22. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za poljoprivredu

23. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Spelekom d.o.o

24. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Osnovnoj školi Eugena Kvaternika

25. Odluka o osnivanju Povjerenstva za izradu Odluke o stipendiranju učenika i studenata

26. Odluka o osnivanju Povjerenstva za izradu Odluke o raspolaganju građevinskim zemljištem u

      Poduzetničkoj zoni Grabovac

 

 

Predsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu pa vijećnik Ivan Vuković ima primjedbe na obiman dnevni red,  a isto tako  predlaže da se o Strategiji razvoja, kao veoma značajnom dokumentu  raspravlja na jednoj tematskoj sjednici jer će na ovakav način tema biti površno obrađena. Dio vijećnika ne slaže sa tim mišljenjem obzirom da se strategija već dugo izrađuje, svi su upoznati sa sadržajem pa se   donosi

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se sa 8  glasova   ZA, 1 glas  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova

 

 

TOČKA 1. Strategija razvoja Općine Rakovica za razdoblje 2016.-2020. godine

 

 

            Predlagatelj Strategije  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili na CD-u uz poziv za prethodnu sjednicu OV kada je točka odgođena.

         

             Izvjestiteljica  po točci je  gđa Brankica Bataković,  predstavnica izrađivača  Strategije,  Eko vet proizvodnja  d.o.o. , Zagreb koja uz prezentaciju pobliže obrazlaže Strategiju kao i odgovara na pitanja iz rasprave.

 

             U otvorenoj raspravi  su sudjelovali su vijećnici Zoran Luketić, Ivan Vuković, Pavel Šebalj te načelnik  Franjković koji razumiju da Strategiju moramo imati, ali se svi važni projekti trebaju definirati kroz akcijske planove.

 

Nakon rasprave donosi se

             Zaključak: Sa 7  glasova ZA, 1glas  PROTIV i  1 SUZDRŽAN  glas  donosi se Strategije razvoja Općine Rakovica za razdoblje 2016.-2020. godine

 

Gospođa Bataković i  Kolarević napustaju sjednicu u 15,50 sati

 

2.Športsko društvo Općina Rakovica – Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj Izvješća  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za prethodnu  sjednicu OV kada je točka odgođena zbog ne nazočnosti izvjestitelja.

         

             Izvjestitelj  po  po točci je  tajnik  Športskog društva  gosp. Milan Abrlić  koji detaljnije obrazlaže Izvješće koje je vijećnicima prethodno dostavljeno te navodi da je u ovoj godini  Športsko društvo rad stavilo u mirovanje, a aktivirao se Nogometni klub. Odgovorio je i na pitanja vijećnika iz rasprave.


             U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković, Željko Župan, Zoran Luketić, Pavel Šebalj, Milan Hodak, te vijećnica Blanka Pavlić.

 

             Zaključak: Jednoglasno ( sa 8 glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i  0 SUZDRŽANIH  glasova)   prihvaća se Izvješće o radu Športskog društva za 2015. godinu

 

Gospodin Milan Abrlić napušta sjednicu u  16,05 sati

 

3. Dobrovoljno vatrogasno  društvo  Drežnik Grad – Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj Izvješća  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za prethodnu  sjednicu OV kada je točka odgođena  jer nije bio nazočan predstavnik DVD-a Drežnik Grad.

         

             Izvjestitelj  po  po točci je  predsjednik  DVD-a Drežnik grad  gospodin Marijan Vuković  koji detaljnije obrazlaže Izvješće koje je vijećnicima prethodno dostavljeno.


             U raspravi su sudjelovali Pavel Šebalj i načelnik Franjković.

 

             Zaključak: Jednoglasno (  sa 8 glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i 0  SUZDRŽANIH  glasova ) prihvaća se Izvješće o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drežnik Grad  za 2015. godinu

 

 

4.Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.Vijećnik Milan Hodak pita pročelnicu  da li je možda ove godine u planu nastavak na sanaciji podzida u Čatrnji. Trebalo bi izvjestiti ŽUC da se sanira cesta prema Odačkom selu  jer je asfalt propao, a dolazi zima i bit će problema.

   

 Pročelnica odgovara da je jedan podzid napravljen i stavljeni odbojnici, a vidjet ćemo da li ima   sredstava za nastavak radova.

 

2. Vijećnik Ivan Vuković ponovo postavlja pitanje vezano za katastarsku izmjeru. Vidljivo je da se plaća puno više nego je potrebno. Kada će se vršiti povrat sredstava. U Novoj Kršlji nitko ne plaća izmjeru, a postupak se provodi. Našim ljudima se šalju ovrhe i prisiljava ih se na plaćanje.

Za iduću sjednicu želi pismeni odgovor koliko je prikupljeno novaca "na tajnom računu" i kome će taj novac biti usmjeren.

 

  Načelnik odgovara da su pisani odgovor vijećnici već dobili. Postupak će se ubrzo završiti i ići će se u   

  povrat. Sve se provodi u skladu sa Upravnim postupkom kojeg će pojasniti pročelnica.

  Što se tiče Nove Kršlje, to je drugi postupak koji financira država, a ovu katastarsku izmjeru moraju  

  plaćati  svi bez obzira na nacionalnost i svi  koji ne plaćaju podliježu sankcijama.

 

 Pročelnica navodi da se pregledvaju svi predmeti i tko nije platio šalju se opomene ili ovrhe. Svi koji      

 plate 2.000.00 kuna neće dobivati nikakve sankcije. Cijeli postupak je pri kraju. Nastali su problemi sa l  

 ljudima koji su nedostupni ili su umrli te im je potrebno imenovati skrbnika. To se provodi preko Centra za    socijalnu skrb. Nadamo se da će se sve uskoro definirati. Imamo dva pravnika koji prate zakone. Poštuju se donesene Odluke.

 

Vijećnik Vuković nije zadovoljan odgovorom i dalje tvrdeći da se radi protuzakonito i na štetu građana.

 

 3. Vijećnica Mirjana Modrušan pita da li postoji mogućnost da se uredi pravoslavno groblje u Grabovcu. To ne održava komunalno poduzeće, a groblje je jako zaraslo, a u neposrednoj blizini je biciklistička staza i prolazi mnogo ljudi, a dolaze i Svisveti.

 

Načelnik odgovra da ima dvadesetak takvih grobalja i ne mogu se svi urediti tim više što nitko ne plaća grobnu naknadu. O tome je razgovarao sa pravoslavnim svećenikom iz Plaškog, koji je rekao da će dostaviti adrese gdje ljudi žive kako bi se uvela grobna naknada, ali nema nikakve povratne informacije.

 

Pročelnica navodi da su javni radovi pokosili i uredili prilaz groblju, A vijećnik Vuković  predlaže da se uvede grobna naknada, ljudi su voljni  plaćati.

 

4. Vijećnik Pavel Šebalj predlaže da se što prije uredi ulaz u zgradu Općine. Ulaz je slika Općine  i svih njenih stanovnika i ne smije se dozvoliti  ovakav izgled zgrade.

 

Načelnik prihvaća primjedbu, pokušat će se urediti barem ulaz, jer se planira nova zgrada pa se izbjegavaju veća ulaganja.

 

 

TOČKA 5.  Usvajanje zapisnika sa  31. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  / u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa predsjednik poziva na očitovanje o istom, a vijećnik Željko Župan navodi da je u zapisniku pogrešno napisano da se put u Broćancu ( prema Ivanu Bićaniću) ne nasipa, a on je rekao da se nasipa, pa traži ispravku.

Zaključak:  Sa 8 glasova ZA, 1 glas  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH  glasova  usvaja se zapisnik sa 31.sjednice  Općinskog vijeća

 

 

           

TOČKA 6. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine

 

            Predlagatelj Izvješća i je Općinski  načelnik gospodin Franjo Franjković.

 

            Izvješće su vijećnici dobili iz poziv za sjednicu.

 

         Izvjestitelj je Općinski načelnik koji detaljnije obrazlaže Izvješće koje je prethodno  dostavljeno vijećnicima.

 

           U raspravi su sudjelovali vijećnici  Ivan Vuković i  Zoran Luketić.

 

 

Zaključak: Jednoglasno ( sa 9  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova) prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine

 

Vijećnik Ivan Vuković napsta sjednicu u 17,00 sati.

 

 

TOČKA 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2016. do   30.06.2016.

 

 

             Predlagatelj  Izvješća   je Općinski načelnik.

 

              Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestiteljica po točci je gospođa Zdenka Božičević, koja navodi da je u izvješću  sve detaljno obrazloženo, a ona će odgovoriti na pitanja vijećnika.

 

 A kako rasprave nije bilo donosi se

 

Zaključak: Jednoglasno (sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova)  prihvaća se Polugodišnji izvještaj o  izvršenju  Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016.

 

 

TOČKA 8.  Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2016. godinu

 

             Predlagatelj Odluke – II rebalansa  je Općinski načelnik.

 

              Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestiteljica po točci je gđa Zdenka Božičević  koja kratko obrazlaže Odluku.

 

        U raspravi  vijećnik Zoran Luketić primjećuje da bi bilo dobro kada bi Zapisnik za Odbora za proračun i financije bio dostavljen barem sa materijalima za sjednicu, a ne neposredno prije sjednice.

 

 

Zaključak: Jednoglasno ( sa 8 glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova ) donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za  2016. godinu

 

 

Gospođa Zdenka Božičević napusta sjednicu u 17,15 sati.

 

 

TOČKA 9. Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  period 2016. godine.

 

            Predlagatelj Programa    je Općinsko načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

         Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac  koja obrazlaže da se i ovaj kao drugi Programi ili odluke usklađuju sa prihvaćenim izmjenama proračuna.

       

            Rasprave nije bilo a glasovanjem se donosi:

 

Zaključak:Jednoglasno ( sa 7  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova)  donosi se Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  period 2016. godine.

 

Vijećnica Mirjana Modrušan nije nazočna glasovanju

 

TOČKA 10.  Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2016.  godini

 

            Predlagatelj Programa   je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

      Izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac  koja navodi da se i ovdje radi o usklađenju sa proračunom.

 

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak:  Jednoglasno ( sa 6 glasova ZA, 0  glasova   PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova)  donosi se  Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih  djelatnosti u 2016.  godini

 

Vijećnice Mirjana Modrušan i Blanka Pavlić nisu nazočne glasovanju

 

 

 

TOČKA 11. Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja  poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac. 

      

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno ( sa 6   glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja  poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini

 

Vijećnice Mirjana Modrušan i Blanka Pavlić nisu nazočne glasovanju

 

 

TOČKA 12. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2016. godinu

 

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac  koja navodi da se i ovdje radi o usklađenju sa proračunom.

 

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak Jednoglasno ( sa 7 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova)  donosi se Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2016. godinu

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna glasovanju

 

 

TOČKA 13.  Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja naglašava da je i ovo usklađenje sa proračunom 

 

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak:  Jednoglasno (sa 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova ) donosi se Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa  za 2016. godinu

 

 

 

TOČKA 14. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica  za  2016. godinu

 

 

            Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac i ponovo potvrđuje da se radi o usklađenju  sa proračunom.

 

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno  ( sa 8  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova)  donosi se Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2016. godinu

 

 

TOČKA 15. Plan nabave Općine Rakovica za 2016. godinu

 

 

            Predlagatelj  Plana  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se Plan nabave usklađuje sa  izmjenama Proračuna,

 

              U raspravi  je vijećnik Zoran Luketić primjetio da ima razlika u stavkama te su neke veće od proračuna pa će se sve naknadno provjeriti.

 

Zaključak:  Sa 7  glasova ZA,1 glas PROTIV i 0 SUZDRŽANIH  glasova  donosi se Plana nabave Općine Rakovica za 2016. godinu

 

 

 

TOČKA 16. Plan pojačanog održavanja makadamskih i asfaltnih prometnica u periodu 2016. i 2017. godine

 

            Predlagatelj  Plana  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se ovaj Plan donosi u dogovoru odnosno prijedlozima Mjesnih odbora koji su odredili prioritete te je to plan za naredne dvije godine.

 

              U raspravi  je vijećnik Zoran Luketić pitao da li su sudjelovali i prethodni predsjednici MO na što i pročelnica i načelnik odgovaraju  potvrdno pa se

 donosi se

 

Zaključak:  Jednoglano ( sa 8 glasova  ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH  glasova)  donosi se Plan pojačanog održavanja makadamskih i asfaltnih  prometnica u periodu  2016. I 2017. godine

 

 

TOČKA 17.  Odluka o odabiru korisnika sredstava poticanja i razvoja poduzetništva u 2016. godini

 

 

            Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je na raspisani natječaj došlo samo dva zahtjeva, a kako se sredstva neće  u cijelosti iskoristiti može se ići na još jedan natječaj.

 

             U raspravi  je vijećnik Šebalj izrazio mišljenje po kojem je ova mjera neučinkovita trebalo bi animirati poduzetnike da se jave na natječaj.

 

Nakon rasprave donosi se

 

Zaključak: Jednoglasno ( sa 8 glasova ZA, 0  glasova  PROTIV i 0 SU ZDRŽANIH  glasova  donosi Odluka o odabiru korisnika sredstava poticanja i razvoja poduzetništva u 2016. godini

 

 

 

TOČKA 18. Odluka o odobrenju potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2016. godini

 

           

            Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

           Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se na  raspisani natječaj javilo 12 zainteresiranih poljoprivrednika, a zahtjeve je obradio Odbor za poljoprivredu te na temelju toga i predlažu ovu odluku.

 

U   raspravi vijećnik Željko Župan napominje da se radi o malim sredstvima. Javljaju se uvijek isti ljudi, a dobiju malo iako imaju potrebu za većim sredstvima.

 

 

           Zaključak: Jednoglasno ( sa 8    glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova) donosi se Odluka  potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2016. godini

 

 

TOČKA 19. Odluka o odobrenju potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2016. godini

 

            Predlagatelj  Odluke  je   Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  Odluke  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da su se ljudi javili uglavnom za nabavu strojeva, a manje za specifične programe, a kako se Program provodi u suradnji sa županijom moramo se tako i uskladiti. Misli da se sredstva mogu i preusmjeriti i to treba odlučiti Odbor za poljopiredeu.

 

             U raspravi  su sudjelovali vijećnica Mirjana Modrušan, Milan Hodak dok je vijećnica Ivana Smočić kao članica Odbora za poljoprivredu pojasnila odluku odnosno zahtjeve.

 

 

Zaključak:  Jednoglasno ( sa 8  glasova  ZA, 8 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova) donosi se  Odluka o odobrenju potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2016. godini

   

 

TOČKA 20. Odluka o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na   području  Općine Rakovica

 

 

            Predlagatelj Odluke   je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac te navodi da je na natječaj pristigla samo  jedna ponuda pa se temeljem toga i donosi ova Odluka

 

             Rasprave nije bilo

           

 

            Zaključak: Jednoglasno ( sa 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi  Odluka o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na   području  Općine Rakovica

 

 

TOČKA 21.  Vjerodostojno tumačenje članka 34 d. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenje Općine Rakovica

 

 

            Predlagatelj  teme   je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se ovo tumačenje donosi na traženje Ureda za prostorno uređenje, a vezano je za gradnju u PZ Grabovac.

 

            Rasprave nije bilo.

          

            Zaključak: Jednoglasno (sa 7 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Vjerodostojno tumačenje članka 34 d. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenje Općine Rakovica

 

Vijećnik Milan Hodak nije nazočan glasovanju

 

 

TOČKA 22.  Rješenje o izmjeni  Rješenja o izboru  Odbora za poljoprivredu

 

 

            Predlagatelj  Rješenja   je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac te navodi da se Rješenje o  Odboru za poljoprivredu  mora izmjeniti odnosno Odbor dopuniti novim članom jer  je gospodin Vlado Božičević dao ostavku.

            Prijedlog Odbora za imenovanje je da novi član bude Pavel Šebalj.

 

            U raspravi su sudjelovali Zoran Luketić i Milan Hodak.

 

            Zaključak:  Sa 7 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas donosi se Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za poljoprivredu

 

 

TOČKA 23.  Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Spelekomu d.o.o

 

 

            Predlagatelj  Odluke   je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja pojašnjava da su sredstva namijenjena izgradnji vodovoda u Rakovičkom Selištu, a radove će izvoditi Spelekom d.o.o.

 

            Rasprava nije bilo

 

            Zaključak: Jednoglasno / sa 8 glasova ZA, 0 glasova  0 PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova /donosi se Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Spelekomu d.o.o.

 

 

 

TOČKA 24.  Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Osnovnoj školi Eugena Kvaternika

 

 

            Predlagatelj  Odluke   je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže zahtjev Osnovne škole i navodi da su sredstva namijenjena za izradu glavnog projekta uređenja športskog igrališta u Selištu Drežničkom.

 

            U raspravi načelnik pojašnjava da Škola ima građevinsku dozvolu i raspisat će natječaj za radovi koji bi bili cca 300 tis. Kuna.

 

            Zaključak: Jednoglasno / sa 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i  SUZDRŽANIH glasova /donosi se Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Osnovnoj školi Eugena Kvaternika

 

 

 

 

TOČKA 25.  Odluka o osnivanju Povjerenstva za izradu Odluke o stipendiranju učenika i studenata

 

 

            Predlagatelj  Odluke   je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da bi se na traženje vijećnika ponovo započelo sa stipendiranjem učenika te je potrebno izraditi nove pravilnike i sve ostalo zbog toga je potrebno  imenovati Povjerenstvo. Odbor za imenovanje uz   gospodina Zorana Luketića, Ivana Vukovića i Franju Franjkovića  predlaže Mirjanu Modrušan i Milana Hodaka

 

            Rasprave nije bilo

 

            Zaključak:  Sa 7 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 1 SUZDRŽAN glasova donosi se Odluke o osnivanju Povjerenstva za izradu Odluke o stipendiranju učenika i studenata

 

 

 

TOČKA 26.  Odluka o osnivanju Povjerenstva za izradu Odluke o raspolaganju građevinskim zemljištem u Poduzetničkoj zoni Grabovac

 

 

            Predlagatelj  Odluke   je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac te navodi da se planiraju određeni zahvati u Poduzetničkoj zoni te je potrebno Povjerenstvo  koje će dobro raspolagati zemljištem i zahvatima u zoni

Odbor za imenovanje uz  Zorana Luketića, Ivana Vukovića te Franju  Franjkovića   predlaže Milana Hodaka i Mirjanu Modrušan

 

            Predsjednik otvara raspravu, a  načelnik napominje da se radi o  vrlo značajnom Povjerenstvu  koje mora dobro procijeniti situaciju i predložiti što sa zonom stoga je mišljenja  da bi dobar član  bio   gospodina Mladen Kobasić iz Karlovačke županije koji ima dosta iskustva u takvim poslovima. Možda kao vanjski suradnik.  Marijan Vuković predlaže da član bude predsjednik MO  Drežnik Grad Ivan Hodak, Mirjana Modrušan traži izuzeće jer joj je to nepoznato područje. Predlaže se i Blanka Pavlić kao poduzetnica. 

 

Nakon rasprave donosi se

 

            Zaključak: Jednoglasno ( sa 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova) donosi se Odluke o osnivanju Povjerenstva za izradu Odluke o raspolaganju građevinskim zemljištem u Poduzetničkoj zoni Grabovac.

 

 

Kako su sve točke dnevnog reda 32. sjednice  odrađene Vijeće završava sa radom u

17,30  sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

ZAPISNIK 30. SJEDNICA

AUDIO

Z  A  P  I  S  N I  K

 

30. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 09.06.2016. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 16,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Blaženka Hodak, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan, Ivana Smolčić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković i  Mirjana Modrušan

 

Sjednici nije nazočan vijećnikAnte Palian

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vesna Rastovac, pročelnica JUO, Kristijan Bitunjac, tajnik  i  Slavica Vuković, djelatnica u JUO

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne  konstatira da je na početku sjednice nazočno 10 vijećnika te da postoji kvorum  pa se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda

 

 

DNEVNI  RED  

 

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

2. Usvajanje zapisnika  sa 29. sjednice  Općinskog vijeća

3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2015.- 31.12.2015.

4. Odluka o raspodjeli rezultata

5. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2016. godinu

6. Odluka o izradi Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

7 .Program potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2016. godini

8. Program potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2016. godini

9. Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

    period 2016. godine.

10. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalne  

     djelatnosti u 2016 godini

11. Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja

      poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini

12. Program o izmjenama Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i

      poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i /ili neopremljenih naselja na području Općine 

      Rakovica u 2016. godini

13. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2016. godinu

14. Program o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2016. godinu

15. Program o izmjenama Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu

16. Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini

17. Program o izmjeni Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u

      2016. godini

18. Plan nabave Općine Rakovica za  2016. godinu

19. Zaključak o predlaganju kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Karlovcu

20. Zaključak o predlaganju kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Karlovcu

21. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta

 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu,a kako nitko od vijećnika nije imao primjedbi niti dopuna donosi se

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

       1. Vijećnica Mirjana Modušan pita načelnika što je sa osnivanjem klastera poljoprivrednih proizvođača,odnosno do kuda se došlo sa tim projektom? Također predlaže da se uz nogostup od Rakovice do Oštarskih Stanova postavi javna rasvjeta.

 

            Vezano za klaster poljoprivrednih proizvođača, načelnik obrazlaže da se zamisao o osnivanju istog pokazala dobra jer bi se time potakao razvoj poljoprivrede i udružili poljoprivrednici, a pokazalo se da je klaonica najveća potreba. Poljoprivrednici su sufinancirali izradu poslovnog plana po kojem je, nažalost, klaonica  definirana kao neisplativa.  Što poduzeti dalje vidjet će se na temelju preporuka LAG-a Lika, čiji smo članovi. Da li ići na osnivanje zadruge ili se na neki drugi način organizirati za sada se ispituje jer svako udruživanje uz određene bonuse ima i određene posljedice (niže cijene proizvoda, financiranje zadruge i drugo), ali isto tako poljoprivrednici samostalno teško mogu izići na tržište i  ostvariti povoljne rezultate.

 

            Što se tiče postavljanja javne rasvjete uz nogostup do Oštarskih Stanova isto je svakako potrebno, ali moramo voditi računa o štednji pa se već išlo na racionalizaciju rasvjetnih tijela. U planu je nabava novih led lampi pa će se vidjeti da li se što može uraditi.

Pročelnica navodi da se radi projekt revizije javne rasvjete te on može pokazati da nam treba još više lampi obzirom da on slijedi zakon, pa ćemo  morati i postupati u skladu sa time.

 

2. Vijećnik  Ivan  Vuković misli da se u naselja Grabovac – Irinovac malo ili ništa ne ulaže, pa nema javih površina gdje se mogu okupit djeca.  Stoga predlaže da sa u naselju Grabovac  napravi kvalitetnije dječje igralište koje bi se ogradilo, da  djeca  ne hodaju po cesti već se mogu družiti na mjestu koje nije opasno.

            Isto tako  pita načelnika  koliko je godina prošlo od kad se izgradilo  posljednje dječje igralište i postavila javna rasvjeta?

Kako načelnik trenutno ne može odgovoriti obvezuje se odgovor dostaviti pismeno.

 

Također primjećuje da su nerazvrstane ceste, asfaltiranje kojih su građani sufinancirali, već jako oštećene jer su kroz vrijeme iste koristili investitori i izvođači radova na novim građevinama uz te ceste. Trebalo bi inzistirati da investitori poprave sva oštećenja, a ubuduće prije početka radova sa novim investitorima i izvođačima pregledati ceste te utvrditi stanje, odnosno naložiti da se nakon završetka radova ceste vrate u stanje kakvo je zatečeno prije početka radova. Neka se sve pismeno konstatira.

 

Vijećnik Vuković uz konstataciju da smo turistička općina i da privatni vlasnici uređuju svoje okućnice, balkone i terase, primjećuje da je Općina zakazala u uređenju svojih prometnice. Zbog  toga se ne vide informativne table jer su zarasle u žbunje i drveće, pa to turistima stvara probleme. Da li će se i kada o tome povesti računa? Turistička zajednica velika sredstva ulaže u razne projekte od kojih nema baš puno koristi te bi bilo bolje da se ta sredstva usmjere u uređenje kraja.

 

            Primjedbu načelnik prima na znanje, ali konkretno ne može odgovoriti obzirom da ima oko 75 km putova i živica. Veći dio je u  u privatnom vlasništvu i čiji vlasnici ne žive na području Općine pa je teško narediti uređenje, a Općina ne može izvršiti čišćenje i naplatu jer su to dugotrajni i skupi postupci.

Što se tiče turističkih tabela, točno je da su određene table nepregledne, ali je i činjenica da ih ima velik broj od čega mnoge nisu postavljene u skladu sa zakonom, pa je turistička inspekcija naredila uklanjanje.

 

Vijećnik Vuković nije zadovoljan odgovorom.

 

3. Vijećnik  Milan Hodak traži  pismeni odgovor na slijedeća pitanja: 

1. Što je poduzeto da se sanira građevinska šuta na ulazu u selo Čatrnja?

2. Kada će se riješiti problem pijeska na ulazu u selo Čatrnja, a koji je na privatnoj parceli.

3. Da li je što poduzeto sa Nac. parkom da se premjesti tabla koja označava skretanje za auto kamp

    Korana ?

4. Preko puta Drage Rendulića – kod Lapova se gradi septička jama. Smatra da je to zaštićeno vodno

    područje i treba provjeriti opravdanost gradnje.

5. Da li je načelnik upoznat sa Izjavama koje traži direktorica Rakovice d.o.o., a vezane su za umanjenje  

    plaćanja troškova odvoza otpada za samce? Traži se da te Izjave budu ovjerene kod javnog bilježnika 

    što su dodatni, a nepotrebni troškovi. Isto tako nema imovinskog cenzusa što nije dobro, jer ima puno

    samaca sa viskom mirovina za koje to nisu veliki troškovi.

 

             Načelnik odgovara da to treba riješiti sa komunalnim poduzećem. Općina tu ne može ništa učiniti. Vjeruje da direktorica postupa u skladu sa zakonom. Zatražiti obrazloženje i  odgovor.

 

4. Vijećnik Pavel Šebalj pita da li se nešto dogodilo u odnosu na prošlu sjednicu vezano za katastarsku izmjeru, odnosno povrat sredstava. Dobili smo ostavku zamjenika načelnika  iniciranu ovom situacijom pa pita što se u međuvremenu dogodilo?

 

            Predsjednik Zoran Luketić upoznaje da je održan sastanak sa načelnikom, pročelnicom i nekoliko vijećnika te se dogovorilo da će se sve rješavati u hodu. Pročelnica je rekla da će se za dvadesetak  dana izdati sva rješenja i zatim bi se mogle vidjeti situacija te će se ići u povrat sredstava sa naglaskom na suvlasnike.

            Potvrđujući navode predsjednika, načelnik pojašnjava da će se postupak završiti po započetom načinu, a kada se dobije konačno stanje ići će se sa odlukom na Općinsko vijeće za povrat sredstava. Što se tiče suvlasničke zajednice, uvažava traženje Vijeća, ali se mora postupati u skladu sa zakonom i nikako drugačije.

Što se tiče ostavke zamjenika načelnika, a potaknutom provedbom naplate katastarske izmjere, točno je da se zamjenik ne slaže sa provedbom postupka i ogradio se od toga i to je njegovo pravo. O ostavci je obavješteno Ministarstvo uprave,a  gospodin Božičevć se i dalje može kandidirati na idućim izborima.

 

 

5. Vijećnica Blaženka  Hodak pita da li će ove godine biti nekih događanja u Poduzetničkoj zoni te da li je netko od velikih trgovačkih lanaca pokazao interes za izgradnju trgovačkog centra u PZ, kako je bilo naznaka?

 

      Pročelnica odgovara da se za Zonu priprema natječaj za zakup da se vidi koliko bi bilo zainteresiranih zakupaca. Sa Turističkom zajednicom se radi  plan događanja i o tome će se oglasiti (večer sira, meda, glazbe, filma  i dr.).

Što se tiče zainteresiranih trgovačkih centara, javio se predstavnik Lidla  te bi poslije 15.06.,kada krene turistička sezona ,došao da obiđe  lokaciju i dobije potpunu sliku pa bi onda odlučivali dalje.

Isto tako navodi da je poslan dopis Nac. parku vezano za  parkiranje autobusa u Zoni, ali nema nikakvog odgovora.

 

6. Predsjednik Zoran Luketić traži pojašnjenje oko izrade  Strategija razvoja, kolika je cijena, forma  i način na koji  je napravljen taj dokument od 180 stranica?

     

      Pročelnica odgovara da je dokument u završnoj fazi. Svi članovi Odbora za izradu strategije su dobili nacrt i trebali su dati primjedbe i prijedloge. Sve pristiglo je poslano izrađivaču koji će to ugraditi u dokument. Cijena je oko 60 tisuća kuna. Nada se da će sve biti završeno do iduće sjednice Vijeća te će se  tada Strategija i  prezentirati.

 

7. Vijećnik  Marijan Vuković. pita kada će biti javni uvid katastarske izmjere?

 

Načelnik odgovara da u ponedjeljak dolazi komisija  koja će provjeriti prostor  koji  smo pripremili za rad tima uključenog u javni uvid. Trebalo bi se od 15.06. početi pozivati stranke, ali će Općina biti prva na redu jer ima mnogo stvari koje se trebaju definirati ( ceste, odvodnja i drugo ).

Katastarske općine biti će podijeljene na one koje nisu u obuhvatu izmjere i one koje su obuhvaćene izmjerom i koje će biti označene brojem 1. (npr. k.o. Rakovica i ko. Rakovica 1 ili k.o. Drežnik i ko. Drežnik 1) Sve će biti prikazano na projektoru i ljudi će moći vidjeti i usporediti prijašnje i sadašnje stanje.

Što znače dopunske izmjere? Radi se o  ponovnom izlasku na teren i utvrđivanu stanja te ponovo susjedi moraju  dati potpis te se  ponovo ide na javno izlaganje. Ako bude sporova sudac će odlučiti  što će s time napraviti.  Za svako traženje mora se dokazati vlasništvo. Ukoliko se u međuvremenu izmijenilo stanje ( prodaja zemljišta, izgradnja novog objekta i sl.) to će se utvrditi na terenu. Ponovni izlasci na teren će se naplatiti simbolično ili ništa, ovisi o količini posla i opravdanosti.

 Komisija navodi da može u danu obraditi  24 čestice. Zvati će se  svi  ljudi koji su uključeni u definiranje pojedine čestice ( vlasnici, suvlasnici, susjedi)

 

Vijećnika  Marijana Vukovića  također zanima što će biti sa poljskim putovima koji su vidljivi na snimkama prije rata, a sada su preorani i ljudi ih svojataju? Da li to ostaje kao prije ili ide kako se ljudi dogovore?

 

      Načelnik zastupa stav da putovi ostanu onako kako se vide na karti.

 

 

TOČKA 2.  Usvajanje zapisnika sa  29. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu /u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u / pa predsjednik poziva na očitovanje o istom, te pita vijećnike Župana i Hodaka da  li su dobili odgovore na pitanja postavljena na prethodnoj sjednici, a za koje su tražili pismeni odgovor, na što vijećnici odgovaraju potvrdno.

 

Kako vijećnici  nisu imali primjedbi na zapisnik donosi se 

Zaključak: Sa 9 glasova ZA 0 glasova  PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom usvaja se zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća

 

Točka 3.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

 

            Predlagatelj Izvještaja je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestiteljica  po točci je  pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je u prilogu koji je pripremila gospođa Božičević  sve detaljno opisano  i misli da ne treba posebno obrazlagati, ali može odgovoriti na pitanja.


             U otvorenoj raspravi nitko nije imao pitanja pa se donosi

 

             Zaključak Sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračun Općine Rakovica za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

 

 

TOČKA 4. Odluka o raspodjeli rezultata

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu. 

         

       Izvjestiteljica po točci je pročelnica i navodi da je odluka predložena temeljem izvješća o izvršenju proračuna. Odnosno iskazani višak prihoda i primitaka u iznosu od 3.649.537.87 kuna koji se iskazao nakon preraspodjele mora se raspodijeliti za pokriće troškova u budućem razdoblju. Višak prihoda je nastao jer su se za  određene preuzete projekte morala osigurati sredstva, a nismo bili sigurni da li ćemo dobiti planirana sredstva od Ministarstava, Fonda za zaštitu okoliša i drugih. U prijedlogu izmjena proračuna vidjet će se kuda se ta sredstva planiraju raspodijeliti.


             Rasprave nije bilo pa se donosi

 

Zaključak: Sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se  Odluka o raspodjeli rezultata

 

 

TOČKA 5.  Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2016. godinu

 

             Predlagatelj Odluke – I rebalansa  je Općinski načelnik.

 

              Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestiteljica po točki je pročelnica Vesna Rastovac  navodi da se ovim izmjenama  raspoređuju  prenesena sredstva iz prethodne godine, a također se uključuju i nove situacije te ima  izmjena i u prihodima i rashodima. Obrazlaže značajnije izmjene i predloženi Amandman jer su  neposredno prije sjednice doznačena sredstva od Nac. parka Pl. Jezera od cca 281. tisuću kuna na ime naknade od zaštićenih prirodnih područje te se predlaže iste usmjeriti na poboljšavanje i održavanje nerazvrstanih cesta.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Zoran Luketić, Ivan Vuković, Pavel Šebalj koji su tražili pojašnjenja određenih stavki te planova  vezanih za odlaganje i gospodarenje  otpadom, održavanje nerazvrstanih cesta i sufinanciranje radova na istima, završetak  "Pansiona" i njegov priključak na vodovodnu mrežu i drugo.

Odgovore su dali načelnik i pročelnica. 

Vijećnik Vuković izražava nezadovoljstvo rasporedom prenesenih sredstava i uopće planovima i programima jer smatra da se sredstva ne troše kako bi se riješili problemi građana  već se akumuliraju na računu u svrhu predizborne kampanje za iduće lokalne izbore, što načelnik demantira i navodi da se sve poduzima u cilju razvoja Općine, ali isto tako  se poštuju zakoni i procedure koje oni propisuje pa se neke radnje ne mogu provesti u kratkim rokovima.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0  glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ prihvaća se predloženi amandman.

 

Zaključak: Sa  9  glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za  2016. godinu

 

 

TOČKA 6. Odluka o izradi Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

            

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja napominje da je na 28. sjednici prihvaćeno izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa o osnovanosti pokretanja postupka izrade  izmjena i dopuna Prostornog plana te je ova Odluka potrebna kako bi se pokrenuo postupak  Izmjena PP.

 

        U raspravi vijećnika  Ivana  Vukovića zanima kad će izmjene Prostornog plana biti na javnom uvidu, a pročelnica odgovara da je ovo početak procesa te će rok izrade dokumenta  biti definiran natječajem, a  to bi trebalo biti do kraja godine. Treba imati u vidu da zakon traži izradu Studije utjecaja  na okoliš te se na to čeka očitovanje Županije.

 

             Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka  o izradi Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

 

 

TOČKA 7. Program potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2016. godini

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Programa su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac i navodi da će se ove godine potpore za poljoprivredu      dodjeljivati  drugačije u odnosu na prošlu godinu, a sve u skladu sa direktivama EU, odnosno razdvojit će se primarna proizvodnja od prerade. Planirana su sredstva Općine i Županije u iznosu od 125.000,00 kuna.

             U raspravi vijećnik Ivan  Vuković predlaže da se raspišu dva ili više natječaja za potpore da se utroše – podjele sva planirana sredstva te misli da ljudi nisu najbolje informirani  o natječajima.

Pročelnica odgovara da se više natječaja može provesti, a vijećnica Blanka Pavlić ipak misli da su ljudi dobro obaviješteni o natječajima i poticajima.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Program potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2016. godini

 

 

TOČKA 8. Program potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2016. godini

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se kroz ovaj program planira dodijeliti 85.000,00 kuna za potpore preradi poljoprivrednih proizvoda.

 

U   raspravi vijećnik Pavel Šebalj predlaže da ukoliko se na utroše sva sredstva iz programa u točki 7. ista se prenesu za program u točki 8., a pročelnica navodi da je to moguće uz izmjenu programa. 

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donos se Program potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2016. godini

 

 

TOČKA 9. Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  period 2016. godine.

 

            Predlagatelj Programa je Općinsko načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

          Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se program predlaže u skladu sa izmjenama proračuna, a podnesen je Amandman vezan za povećanje iznosa za asfaltiranje prometnica.

 

            Rasprave nije bilo a glasovanjem se donosi:

 

            Zaključak: Sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvaća se predloženi Amandman

 

Zaključak: Sa 8 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  period 2016. godine.

 

 

TOČKA 10. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja djelatnosti u 2016.  godini

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac  koja kratko obrazlaže Program.

 

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Sa 9 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se  Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja djelatnosti u 2016.  godini

 

 

TOČKA 11. Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja  poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac  koja obrazlaže da se ovaj program financira uglavnom iz  zakup ili prodaja poljoprivrednog zemljišta i tu se očekuju znatnija sredstva te se zato ovaj Program i mijenja.

      

         Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja  poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini

 

Vijećnik Željko Župan  nije nazočan glasovanju.

 

TOČKA 12. Program o izmjenama Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i /ili neopremljenih naselja na području Općine  Rakovica u 2016. godini

 

              Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

              Prijedlog Programa su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

  

              U ime predlagatelja izvjestiteljica  je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se radi samo o tehničkim izmjenama ( promjena stavki proračuna).

 

              Rasprave nije bilo.

 

Zaključak:  Sa  8 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova  donosi se Program o izmjenama Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i  poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i /ili neopremljenih naselja na području Općine  Rakovica u 2016. godini 

 

Vijećnik Željko Župan nije nazočan glasovanju.

 

TOČKA 13. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2016. godinu

 

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac  koja navodi da se ovdje radi o sredstvima boravišna pristojbe koja se usmjeravaju na uređenje Starog Drežnik grada uz koja će se povući i sredstva iz drugih fondova.

 

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2016. godinu

 

 

Vijećnik Željko Župan nije nazočan glasovanju.

 

TOČKA 14. Program o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2016. godinu

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže da su se samo mijenjali izvori financiranja, a ne iznosi za isto.

 

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe  za 2016. godinu

 

Vijećnik Željko Župan nije nazočan glasovanju.

 

 

TOČKA 15.  Program o izmjenama Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac.

 

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program o izmjenama Programa utroška sredstava spomeničke rente  za 2016. godi

 

Vijećnik Željko Župan nije nazočan glasovanju.

 

TOČKA 16.  Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja naglašava da se Program mijenja jer se planira veći prihod od šumskog doprinosa te je isto potrebno ugraditi u Program.

 

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa  za 2016. godinu

 

 

TOČKA 17.  Program o izmjeni Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u  2016. godini

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac.

 

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program o izmjenama Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralni sirovina  za 2016. godinu

 

 

TOČKA 18. Plan nabave Općine Rakovica za 2016. godinu

 

 

            Predlagatelj  Plana  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se Plan nabave usklađuje sa  izmjenama Proračuna, a isto tako na već planirano daje se  Amandman vezan uz nepredviđeni priliv sredstava koja se raspoređuju na sanaciju nerazvrstanih cesta.

 

 

              U raspravi  je vijećnika Zorana Luketića zanimalo koja se to projektna dokumentacija za EU fondove planira, a vijećnicu Blanku Pavlić interesira koliko smo sredstava dobili iz EU fondova te predlaže da se  reduciraju projekti prema EU fodnovima jer od istih nema baš puno koristi. Sa ovim je suglasan i vijećnik Ivan Vuković, vijećnik  Pavel Šebalj se nada vrhunskim projektima koji će služiti stanovništvu.

Odgovore su dali pročelnica Rastovac i načelnik Franjković.

 

Nakon rasprave donosi se

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova prihvaća se predloženi Amandman

 

Zaključak:  SA 7 sa glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Plana nabave Općine Rakovica za 2016. godinu

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna glasovanju

 

 

TOČKA 19. Zaključak o predlaganju kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Karlovcu

 

 

            Predlagatelj  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da dosadašnjim sucima porotnicima prestaje mandat da je potrebno predložiti nove.

Kako je gđa Vuković i do sada bila sudac porotnik Općinskog suda ispred naše Općine,  te prihvatila  da nastavi i  dalje obavljati dužnost  takav se prijedlog daje na razmatranje.

 

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Zaključak o predlaganju kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Karlovcu i predlaže se gospođa Slavica Vuković.

 

 

TOČKA 20. Zaključak o predlaganju kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Karlovcu

 

 

            Predlagatelj  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Rastovac koja navodi da je i ova točka vezana za prethodnu, ali  se daje prijedlog za suca porotnika Županijskog suda, a tajnik Bitunjac navodi da osoba koja se predlaže  ne može biti član niti jedne političke stranke. 

 

            U  raspravi  vijećnik Ivan Vuković za suca porotnika Županijskog suda u Karlovcu predlaže gospođu Mirjanu Modrušan, a kako nije bilo drugih prijedloga donosi se

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Zaključak o predlaganju kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Karlovcu  i  predlaže se gospođa Mirjana Modrušan.

 

 

TOČKA 21. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta

 

 

            Predlagatelj  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac te navodi da su  pristigla 3  zahtjeva za kupnju građevinskog zemljišta i obrazlaže iste kao i elaborate o  izvršenim procjenama  vrijednost zemljišta.

 

              U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković, Marijan Vuković, Milan Hodak, Pavel Šebalj  i vijećnica Blanka Pavlić koji su suglasni da  procjene vrijednosti zemljišta nisu najbolje, odnosno  zemljište u Drežniku je precijenjeno - skupo u odnosu na lokaciju  pa se predlaže nova procjena, zemljište u Rakovici  se ne bi  trebalo prodavati jer je to lokacija interesantna za Općinu. Jedino zemljište u Grabovcu bi se moglo prodati.

Odgovarali su pročelnici i načelnik.

 

Jednoglasno se donosi se zaključak: Za zemljište u Drežniku je potrebno provesti kontrolno vještačenje. Zemljište u Rakovici se ne prodaje. Zemljište u Grabovcu se može prodati i neka se pripremi takva Odluka.

 

Stoga se donosi i   

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  ne donosi se   Odluka o prodaji građevinskog zemljišta

 

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica  završava  u 18,25 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

ZAPISNIK 31. SJEDNICA

AUDIO

Z  A  P  I  S  N I  K

 

31. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 01.08.2016. godine, u vatrogasnom domu u Rakovici  s početkom rada u 16,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić,  Blaženka Hodak,  Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan, Ivana Smolčić, Blanka Pavlić,Ivan Vuković (od 16,20) i  Mirjana Modrušan

a

Sjednici nisu opravdano nazočni vijećnik Ante Palian  i Marijan Vuković

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vesna Rastovac, pročelnica JUO,  Slavica Vuković, djelatnica u JUO te Tihana Oštrina, ravnateljica JU Rakovica i Marina Kolić, referentica  u JU Rakovica, Mira Špoljarić, direktorica TZ Rakovica, Mirjana Puškarić, ravnateljica CK Slunj, Danijela Marinić, direktorica Spelekoma i Rakovica d.o.o

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne  konstatira da je na početku  sjednice

nazočno 8  vijećnika te da postoji kvorum i   vijeće može početi sa radom


Prije utvrđivanja dnevnog reda, prijedlog kojeg su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu, predsjednik predlaže  da se dnevni red dopuni još jednom točkom, ali da se  prva točka dnevnog reda ( Strategija razvoja  Općine Rakovica za razdoblje 2016.-2020. godine) odloži sa narednu sjednicu jer  nisu nazočni predstavnici Eco Vet-a, izrađivača  Strategije koji bi trebali prezentirati  Strategiju i odgovoriti na pitanja vijećnika pa predlaže slijedeći

 

DNEVNI  RED  

 

1.  Javna ustanova Rakovica – Izvješće o radu za 2015. godinu

2.  Turistička zajednica Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2015. godinu

3.  Gradsko društvo Crvenog križa Slunj – Izvješće o radu za 2015. godinu

4.  Športsko društvo Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2015. godinu

5.  Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad – Izvješće o radu za 2015. godinu

6. .Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Općine Rakovica- Izvješće o radu  za 2015. godinu

7.  Spelekom d.o.o. - Izvješće o radu za 2015. godinu

8.  Rakovica d.o.o. - Izvješće o radu za 2015. godinu

9.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

10. Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća

11. Odluka o dodjeli javnih priznanja

12. Program poticanja i razvoja poduzetništva na području Općine Rakovica u 2016. godini

13. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Spelekomu d.o.o.

     14. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Osnovnoj školi Eugena Kvaternika

15. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Hrvatskim vodama

 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu,a načelnik pita da li odgađanje usvajanja Strategije  utječe na radnje - natječaje i drugo koji su vezani  za strategiju, na što predsjednik navodi da ne znači da bi Strategija bila usvojena,  pa onda ni odgađanje ne bi trebalo imati posljedica. Vijećnici nisu imali drugih primjedbi pa se donosi

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno / sa 8  glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1. Javna ustanova Rakovica – Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestiteljica  po točci je  ravnateljica Javne ustanove Rakovica gđa. Tihana Oštrina koja uz prezentaciju dodatno obrazlaže već predloženo izvješće. 

             U raspravi su sudjelovali vijećnici Zoran Luketić, Ivan Vuković, vijećnica Mirjana Modrušan  te načelnik Franjković.

 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno / sa  9  glasova   ZA,  glasova 0 PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Rakovica za 2015. godinu

 

Tihana Oštrina i Marina Kolić  napuštaju sjednicu  u 16, 55.

 

TOČKA 2. Turistička zajednica Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

          

             Izvjestiteljica  po točci je  direktorica Turističke zajednice gđa. Mira Špoljarić  koja dodatno obrazlaže već predočeno Izvješće.


             U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković, Zoran Luketić te načelnik Franjković.

 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno / sa  9  glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Rakovica za 2015. godinu

 

 

Mira Špoljarić napušta sjednicu u  17,15  sati.

 

Vijećnica Blanka Pavlić napušta sjednicu u 17,15 sati

 

 

TOČKA 3. Gradsko društvo Crvenog križa Slunj – Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestiteljica  po točci je  ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj gđa. Mirjana Puškarić koja uz  prezentacija  obrazlaže Izvješće o radu za 2015. godinu.

 


             U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković i vijećnica Mirjana Modrušan.

 

 

ZAKLJUČAK:  Jednoglasno / sa 8  glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Slunj  za 2015. godinu

 

 

Mirjana Puškarić napuša sjednicu u   17,55.

 

 

TOČKA 4. Športsko društvo Općine Rakovica -  Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

         

             Predsjednik Športskog društva gosp. Nikola Turkalj nije se odazvao pozivu da obrazloži izvješće pa se na prijedlog vijećnika Ivana  Vukovića  donosi.

 

ZAKLJUČAK:Jednoglasno /  sa  8 glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova /donosi se Zaključak da se točka Izvješća o radu Športskog društva Općine Rakovica  za 2015. godinu odgodi za narednu sjednicu Općinskog vijeća

 

 

TOČKA  6. Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad -  Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

         

             Predsjednik DVD-a Drežnik Grad gosp. Marijan Vuković, kao izvjestitelj,  nije nazočan sjednici pa se donosi.


        

ZAKLJUČAK: Jednoglasno /  sa 8  glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Zaključak da se točka  Izvješća o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drežnik Grad  za 2015. godinu odgodi za narednu sjednicu Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 7. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Općine Rakovica -  Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestitelj  po točci je predsjednik  UHBDR-a gosp. Milan Hodak koji   prezentacijom

potkrepljuje  prethodno dostavljeno izvješće.


             U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Vuković.

 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno / sa  8 glasova   ZA, 0  glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Općine Rakovica  za 2015. godinu

 

Vijećnica Blaženka  Hodak napušta sjednicu u 18,15 sati

 

TOČKA 8. Spelekom d.o.o Rakovica -  Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

    

            Izvjestiteljica  je direktorica Splekoma d.o.o  gđica.  Danijela Marinić koja je prethodno dostavila izvješće.  U obrazloženju se  osvrćući se uglavnom na dio godine kada je ona vodila Društvo, dok je za rad prethodna dva direktora izvjestila pismeno.


             U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković, Milan Hodak, Zoran Luketić, Pavel Šebalj ,  vijećnica Mirjana Modrušan.te pročelnica Vesna Rastovac i načelnik Franjković koji su uz direktoricu  dali dodatna pojašnjenja i odgovore na pitanja.

 

 

 

ZAKLJUČAK:  Jednoglano /  sa 7  glasova   ZA,  0  glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova / donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Spelekoma d.o .o za 2015. godinu

 

 

 

TOČKA 9. Rakovica d.o.o Rakovica -  Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

    

             Izvjestiteljica  je također direktorica Rakovice d.o.o  gđica.  Danijela Marinić 
          

             U raspravi su sudjelovali vijećnici Milan Hodak i Ivan Vuković.

 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno /  sa  7 glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova / donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Rakovica d.o.o  za 2015. godinu

 

 

TOČKA 10.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

1, Vijećnica  Mirjana Modrušan   pita načelnika kada će se asfaltirati put od Strinića do Vukovića u naselju Grabovac, jer je predsjednik MO Drežnik rekao da su sredstva pronađena i da samo "načelnik treba dati zeleno svjetlo".

 

Načelnik odgovara da je održan sastanak sa predsjednicima Mjesnih odbora gdje su isti predložili prioritete modernizacije i održavanja nerazvrstanih cesta i  isto će biti ugrađeno u Program koji će se dostaviti vijećnicima na razmatranje i usvajanje. Predsjednici su trebali upoznati građane da ja za asfaltiranje novih dionica potrebno sufinanciranje, postotak sufinanciranja će se odrediti ovisno o dužini dionice i broju kućanstava. Ukoliko je  dionica u Grabovcu predložena kao prioritet bit će u Programu, a o njemu će odlučiti Općinsko vijeće, a ne načelnik samostalno.

 

 

2.Vijećnik Ivan Vuković navodi da je na prošloj sjednici postavio pitanje načelniku, te bio  jasan i tražio da načelnik   odgovori;   koliko je vremena prošlo od  kad je asfaltirana neka općinska cesta- postavljen zadnji kvadratni metar asfalta,  napravljeno zadnje športsko ili dječje igralište i postavljena zadnja lampa javne rasvjete u nekom naselju. Nije dobio potpun odgovor pa izražava negodovanje.

 

Odgovarajući pročelnica navodi da je služba odgovorila na dio pitanja, jer je u zapisniku ispušten dio pitanja o asfaltiranju.  Ispričava se zbog propusta  i navodi da će vijećniku biti dostavljen novi- potpun pismeni odgovor. Načelnik se također ispričava u ime službe i navodi da će se propust popraviti.

 

 

3. Vijećnik Zoran  Luketić vezano za katastarsku izmjeru pita da li su izdana sva rješenja jer je prošao rok od  dogovorenih 20 dana za izdavanje svih rješenja, te koliko je  sredstava naplaćeno?

 

Pročelnica odgovara da je služba je izdala sva  rješenja gdje su čisti podaci o vlasnicima ili suvlasnicima.   Problem je za ona domaćinstva gdje nema adresa  vlasnika, odnosno poznata je samo država u kojoj žive, a ima mnogo situacija gdje su vlasnici umrli i nije provedena ostavinska rasprava pa je potrebno imenovati skrbnike, a  to je postupak koji se radi preko Centra za socijalnu srkb. Podaci se prikupljaju u suradnji sa Matičnim uredom pa kada se sve završi imat će se točan  podatak o  sredstvima. Trenutno ne može odgovoriti koliko je do sada naplaćeno.

 

Gospodin Luketić traži da se za narednu sjednicu pripremi podatak koliko je naplaćeno od građana.

 

4. Vijećnik  Željko Župan  se osvrće na prilaznu cestu prema kući Zlatka Bićanića u Broćancu  i navodi da je skretanja na istu jako opasno jer se  mora preći preko dvije trake ceste D-1, pa pita da li se  Hrvatskim cestama može uputiti dopis   da se skretanje obilježi. Taj se problem vidi i kod čišćenja snijega, a ni put se ne nasipa.  Zlatko  se za isto obraćao  policiji, ali  su se oglušili na  njegov zahtjev.

 

Odgovarajući načelnik navodi da se sa tim problemom Zlatko nije obraćao Općini pa neka podnese zahtjev i obrazloži stanje pa će se uputiti dopis Hrvatskim cestama i policiji.  Sa istim je suglasan i vijećnik Luketić.

 

 

5. Vijećnik  Ivan Vuković pozivajući se na problematiku u Grabovcu, pita kada će, kao vijećnik, biti obaviješten, dobiti službene podatke,  što je riješeno po pitanju zahtjeva upućenog preko MO Drežnik Grad, a vezano za izgradnju igrališta, proglašavanja nekih čestica  javnim površinama  i  postavljanje asfalta. Kada će to biti na sjednici vijeća?

 

Načelnik odgovara da su to konkretna pitanja, na istom se radi, a kada će na sjednicu može odgovoriti pročelnica.

Pročelnica ne može obećati da će to biti za narednu sjednicu,  priprema se, ali mogu iskrsnuti neki problemi pa ne želi davati obećanja, kada sve bude pripremljeno dostavit će se na razmatranje.

 

6.  Vijećnik  Milan Hodak u ime obitelji  Željka Hodaka,  zahvaljuje što je napravljen podzid kod njihove kuće, ali pita da li postoji mogućnost da sa izradi i drugi podzid u Čatrnji koji je također potreban. Možda ne odmah, ali u neko dogledno  - skorije vrijeme.

 

Načelnik preporučuje da se pošalje zahtjev pa će se razmotriti, a pročelnica navodi da ima nešto sredstava, ali se mora vidjeti koliki su to troškovi.

 

Viječnik Ivan Vuković napušta sjednicu u  19,25 sati

 

 

TOČKA 11.  Usvajanje zapisnika za 30. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  / u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa predsjednik poziva na očitovanje o istom.

Primjedbe su obrađene u vijećničkom pitanjima pa se donosi

Zaključak:  Jednoglasno  /sa  6 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/ usvaja se zapisnik sa 30. sjednice  Općinskog vijeća

 

 

Točka 12.  Odluka o dodjeli javnih priznanja

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestitelj je također Općinski načelnik  koji obrazlaže  prijedloge koje je dao Odbor za proslavu Dana općine na svojoj 6. sjednici.


             Rasprave ni novih prijedloga nije bilo pa se donosi

 

             Zaključak  Sa 5 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i  1 SUZDRŽAN  glas  donosi se Odluka o dodjeli javnih priznanja te se ista dodjeljuju:

  1. Posthumno gospodinu Željku Brozoviću
  2. Obitelji Marijana i Antuna Hodaka
  3. Gospodinu Milanu Hodaku

 

 

 

 

 

TOČKA 13. Program poticanja i razvoja poduzetništva za području Općine Rakovica u 2016. godini

 

            Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestiteljica po točci je pročelnica koja obrazlaže Program.
         

             Rasprave nije bilo pa se donosi

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 6  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program poticanja i razvoja poduzetništva za područje Općine Rakovica u 2016. godini

 

 

TOČKA 14.  Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Spelekomu d.o.o Rakovica

 

             Predlagatelj Odluke   je Općinski načelnik.

 

              Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac. 

 

            U raspravi je sudjelovao vijećnik Pavel Šebalj i pročelnica koja je odgovorila na pitanja.

 

Zaključak: Jednoglasno / sa   6 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/    donosi se Odluka o isplati kapitalne pomoći Spekekomu d.o.o Rakovica

 

 

TOČKA 15. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Osnovnoj školi Eugena Kvaternika Rakovica

 

            Predlagatelj Odluke   je Općinski načelnik.

            

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac

 

            Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno / sa 6 glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova

donosi se  Odluka  o izradi Odluke o isplati kapitalne pomoći Osnovnoj školi Eugena Kvaternika

 

 

TOČKA 16 . Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Hrvatskim vodama

 

            Predlagatelj Odluke je   Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  Odluke su vijećnici dobili neposredno prije sjednice,

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac

 

            U raspravi je načelnik detaljnije pojasnio za što se traže sredstva te do kuda se stiglo u projektu Aglomeracije, a mišljenje je iznio i vijećnik Zoran Luketić.

 

 

Zaključak: Jednoglasno /   sa 6 glasova  ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Hrvatskim vodama

 

 

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica  završava  u 19,45 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

Z  A  P  I  S  N I  K

 

31. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 01.08.2016. godine, u vatrogasnom domu u Rakovici  s početkom rada u 16,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić,  Blaženka Hodak,  Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan, Ivana Smolčić, Blanka Pavlić,Ivan Vuković (od 16,20) i  Mirjana Modrušan

a

Sjednici nisu opravdano nazočni vijećnik Ante Palian  i Marijan Vuković

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vesna Rastovac, pročelnica JUO,  Slavica Vuković, djelatnica u JUO te Tihana Oštrina, ravnateljica JU Rakovica i Marina Kolić, referentica  u JU Rakovica, Mira Špoljarić, direktorica TZ Rakovica, Mirjana Puškarić, ravnateljica CK Slunj, Danijela Marinić, direktorica Spelekoma i Rakovica d.o.o

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne  konstatira da je na početku  sjednice

nazočno 8  vijećnika te da postoji kvorum i   vijeće može početi sa radom


Prije utvrđivanja dnevnog reda, prijedlog kojeg su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu, predsjednik predlaže  da se dnevni red dopuni još jednom točkom, ali da se  prva točka dnevnog reda ( Strategija razvoja  Općine Rakovica za razdoblje 2016.-2020. godine) odloži sa narednu sjednicu jer  nisu nazočni predstavnici Eco Vet-a, izrađivača  Strategije koji bi trebali prezentirati  Strategiju i odgovoriti na pitanja vijećnika pa predlaže slijedeći

 

DNEVNI  RED  

 

1.  Javna ustanova Rakovica – Izvješće o radu za 2015. godinu

2.  Turistička zajednica Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2015. godinu

3.  Gradsko društvo Crvenog križa Slunj – Izvješće o radu za 2015. godinu

4.  Športsko društvo Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2015. godinu

5.  Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad – Izvješće o radu za 2015. godinu

6. .Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Općine Rakovica- Izvješće o radu  za 2015. godinu

7.  Spelekom d.o.o. - Izvješće o radu za 2015. godinu

8.  Rakovica d.o.o. - Izvješće o radu za 2015. godinu

9.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

10. Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća

11. Odluka o dodjeli javnih priznanja

12. Program poticanja i razvoja poduzetništva na području Općine Rakovica u 2016. godini

13. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Spelekomu d.o.o.

     14. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Osnovnoj školi Eugena Kvaternika

15. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Hrvatskim vodama

 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu,a načelnik pita da li odgađanje usvajanja Strategije  utječe na radnje - natječaje i drugo koji su vezani  za strategiju, na što predsjednik navodi da ne znači da bi Strategija bila usvojena,  pa onda ni odgađanje ne bi trebalo imati posljedica. Vijećnici nisu imali drugih primjedbi pa se donosi

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno / sa 8  glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1. Javna ustanova Rakovica – Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestiteljica  po točci je  ravnateljica Javne ustanove Rakovica gđa. Tihana Oštrina koja uz prezentaciju dodatno obrazlaže već predloženo izvješće. 

             U raspravi su sudjelovali vijećnici Zoran Luketić, Ivan Vuković, vijećnica Mirjana Modrušan  te načelnik Franjković.

 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno / sa  9  glasova   ZA,  glasova 0 PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Rakovica za 2015. godinu

 

Tihana Oštrina i Marina Kolić  napuštaju sjednicu  u 16, 55.

 

TOČKA 2. Turistička zajednica Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

          

             Izvjestiteljica  po točci je  direktorica Turističke zajednice gđa. Mira Špoljarić  koja dodatno obrazlaže već predočeno Izvješće.


             U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković, Zoran Luketić te načelnik Franjković.

 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno / sa  9  glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Rakovica za 2015. godinu

 

 

Mira Špoljarić napušta sjednicu u  17,15  sati.

 

Vijećnica Blanka Pavlić napušta sjednicu u 17,15 sati

 

 

TOČKA 3. Gradsko društvo Crvenog križa Slunj – Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestiteljica  po točci je  ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj gđa. Mirjana Puškarić koja uz  prezentacija  obrazlaže Izvješće o radu za 2015. godinu.

 


             U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković i vijećnica Mirjana Modrušan.

 

 

ZAKLJUČAK:  Jednoglasno / sa 8  glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Slunj  za 2015. godinu

 

 

Mirjana Puškarić napuša sjednicu u   17,55.

 

 

TOČKA 4. Športsko društvo Općine Rakovica -  Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

         

             Predsjednik Športskog društva gosp. Nikola Turkalj nije se odazvao pozivu da obrazloži izvješće pa se na prijedlog vijećnika Ivana  Vukovića  donosi.

 

ZAKLJUČAK:Jednoglasno /  sa  8 glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova /donosi se Zaključak da se točka Izvješća o radu Športskog društva Općine Rakovica  za 2015. godinu odgodi za narednu sjednicu Općinskog vijeća

 

 

TOČKA  6. Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad -  Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

         

             Predsjednik DVD-a Drežnik Grad gosp. Marijan Vuković, kao izvjestitelj,  nije nazočan sjednici pa se donosi.


        

ZAKLJUČAK: Jednoglasno /  sa 8  glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Zaključak da se točka  Izvješća o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drežnik Grad  za 2015. godinu odgodi za narednu sjednicu Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 7. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Općine Rakovica -  Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestitelj  po točci je predsjednik  UHBDR-a gosp. Milan Hodak koji   prezentacijom

potkrepljuje  prethodno dostavljeno izvješće.


             U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Vuković.

 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno / sa  8 glasova   ZA, 0  glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Općine Rakovica  za 2015. godinu

 

Vijećnica Blaženka  Hodak napušta sjednicu u 18,15 sati

 

TOČKA 8. Spelekom d.o.o Rakovica -  Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

    

            Izvjestiteljica  je direktorica Splekoma d.o.o  gđica.  Danijela Marinić koja je prethodno dostavila izvješće.  U obrazloženju se  osvrćući se uglavnom na dio godine kada je ona vodila Društvo, dok je za rad prethodna dva direktora izvjestila pismeno.


             U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković, Milan Hodak, Zoran Luketić, Pavel Šebalj ,  vijećnica Mirjana Modrušan.te pročelnica Vesna Rastovac i načelnik Franjković koji su uz direktoricu  dali dodatna pojašnjenja i odgovore na pitanja.

 

 

 

ZAKLJUČAK:  Jednoglano /  sa 7  glasova   ZA,  0  glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova / donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Spelekoma d.o .o za 2015. godinu

 

 

 

TOČKA 9. Rakovica d.o.o Rakovica -  Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

    

             Izvjestiteljica  je također direktorica Rakovice d.o.o  gđica.  Danijela Marinić 
          

             U raspravi su sudjelovali vijećnici Milan Hodak i Ivan Vuković.

 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno /  sa  7 glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova / donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Rakovica d.o.o  za 2015. godinu

 

 

TOČKA 10.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

1, Vijećnica  Mirjana Modrušan   pita načelnika kada će se asfaltirati put od Strinića do Vukovića u naselju Grabovac, jer je predsjednik MO Drežnik rekao da su sredstva pronađena i da samo "načelnik treba dati zeleno svjetlo".

 

Načelnik odgovara da je održan sastanak sa predsjednicima Mjesnih odbora gdje su isti predložili prioritete modernizacije i održavanja nerazvrstanih cesta i  isto će biti ugrađeno u Program koji će se dostaviti vijećnicima na razmatranje i usvajanje. Predsjednici su trebali upoznati građane da ja za asfaltiranje novih dionica potrebno sufinanciranje, postotak sufinanciranja će se odrediti ovisno o dužini dionice i broju kućanstava. Ukoliko je  dionica u Grabovcu predložena kao prioritet bit će u Programu, a o njemu će odlučiti Općinsko vijeće, a ne načelnik samostalno.

 

 

2.Vijećnik Ivan Vuković navodi da je na prošloj sjednici postavio pitanje načelniku, te bio  jasan i tražio da načelnik   odgovori;   koliko je vremena prošlo od  kad je asfaltirana neka općinska cesta- postavljen zadnji kvadratni metar asfalta,  napravljeno zadnje športsko ili dječje igralište i postavljena zadnja lampa javne rasvjete u nekom naselju. Nije dobio potpun odgovor pa izražava negodovanje.

 

Odgovarajući pročelnica navodi da je služba odgovorila na dio pitanja, jer je u zapisniku ispušten dio pitanja o asfaltiranju.  Ispričava se zbog propusta  i navodi da će vijećniku biti dostavljen novi- potpun pismeni odgovor. Načelnik se također ispričava u ime službe i navodi da će se propust popraviti.

 

 

3. Vijećnik Zoran  Luketić vezano za katastarsku izmjeru pita da li su izdana sva rješenja jer je prošao rok od  dogovorenih 20 dana za izdavanje svih rješenja, te koliko je  sredstava naplaćeno?

 

Pročelnica odgovara da je služba je izdala sva  rješenja gdje su čisti podaci o vlasnicima ili suvlasnicima.   Problem je za ona domaćinstva gdje nema adresa  vlasnika, odnosno poznata je samo država u kojoj žive, a ima mnogo situacija gdje su vlasnici umrli i nije provedena ostavinska rasprava pa je potrebno imenovati skrbnike, a  to je postupak koji se radi preko Centra za socijalnu srkb. Podaci se prikupljaju u suradnji sa Matičnim uredom pa kada se sve završi imat će se točan  podatak o  sredstvima. Trenutno ne može odgovoriti koliko je do sada naplaćeno.

 

Gospodin Luketić traži da se za narednu sjednicu pripremi podatak koliko je naplaćeno od građana.

 

4. Vijećnik  Željko Župan  se osvrće na prilaznu cestu prema kući Zlatka Bićanića u Broćancu  i navodi da je skretanja na istu jako opasno jer se  mora preći preko dvije trake ceste D-1, pa pita da li se  Hrvatskim cestama može uputiti dopis   da se skretanje obilježi. Taj se problem vidi i kod čišćenja snijega, a ni put se ne nasipa.  Zlatko  se za isto obraćao  policiji, ali  su se oglušili na  njegov zahtjev.

 

Odgovarajući načelnik navodi da se sa tim problemom Zlatko nije obraćao Općini pa neka podnese zahtjev i obrazloži stanje pa će se uputiti dopis Hrvatskim cestama i policiji.  Sa istim je suglasan i vijećnik Luketić.

 

 

5. Vijećnik  Ivan Vuković pozivajući se na problematiku u Grabovcu, pita kada će, kao vijećnik, biti obaviješten, dobiti službene podatke,  što je riješeno po pitanju zahtjeva upućenog preko MO Drežnik Grad, a vezano za izgradnju igrališta, proglašavanja nekih čestica  javnim površinama  i  postavljanje asfalta. Kada će to biti na sjednici vijeća?

 

Načelnik odgovara da su to konkretna pitanja, na istom se radi, a kada će na sjednicu može odgovoriti pročelnica.

Pročelnica ne može obećati da će to biti za narednu sjednicu,  priprema se, ali mogu iskrsnuti neki problemi pa ne želi davati obećanja, kada sve bude pripremljeno dostavit će se na razmatranje.

 

6.  Vijećnik  Milan Hodak u ime obitelji  Željka Hodaka,  zahvaljuje što je napravljen podzid kod njihove kuće, ali pita da li postoji mogućnost da sa izradi i drugi podzid u Čatrnji koji je također potreban. Možda ne odmah, ali u neko dogledno  - skorije vrijeme.

 

Načelnik preporučuje da se pošalje zahtjev pa će se razmotriti, a pročelnica navodi da ima nešto sredstava, ali se mora vidjeti koliki su to troškovi.

 

Viječnik Ivan Vuković napušta sjednicu u  19,25 sati

 

 

TOČKA 11.  Usvajanje zapisnika za 30. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  / u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa predsjednik poziva na očitovanje o istom.

Primjedbe su obrađene u vijećničkom pitanjima pa se donosi

Zaključak:  Jednoglasno  /sa  6 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/ usvaja se zapisnik sa 30. sjednice  Općinskog vijeća

 

 

Točka 12.  Odluka o dodjeli javnih priznanja

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestitelj je također Općinski načelnik  koji obrazlaže  prijedloge koje je dao Odbor za proslavu Dana općine na svojoj 6. sjednici.


             Rasprave ni novih prijedloga nije bilo pa se donosi

 

             Zaključak  Sa 5 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i  1 SUZDRŽAN  glas  donosi se Odluka o dodjeli javnih priznanja te se ista dodjeljuju:

  1. Posthumno gospodinu Željku Brozoviću
  2. Obitelji Marijana i Antuna Hodaka
  3. Gospodinu Milanu Hodaku

 

 

 

 

 

TOČKA 13. Program poticanja i razvoja poduzetništva za području Općine Rakovica u 2016. godini

 

            Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestiteljica po točci je pročelnica koja obrazlaže Program.
         

             Rasprave nije bilo pa se donosi

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 6  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program poticanja i razvoja poduzetništva za područje Općine Rakovica u 2016. godini

 

 

TOČKA 14.  Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Spelekomu d.o.o Rakovica

 

             Predlagatelj Odluke   je Općinski načelnik.

 

              Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac. 

 

            U raspravi je sudjelovao vijećnik Pavel Šebalj i pročelnica koja je odgovorila na pitanja.

 

Zaključak: Jednoglasno / sa   6 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/    donosi se Odluka o isplati kapitalne pomoći Spekekomu d.o.o Rakovica

 

 

TOČKA 15. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Osnovnoj školi Eugena Kvaternika Rakovica

 

            Predlagatelj Odluke   je Općinski načelnik.

            

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac

 

            Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno / sa 6 glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova

donosi se  Odluka  o izradi Odluke o isplati kapitalne pomoći Osnovnoj školi Eugena Kvaternika

 

 

TOČKA 16 . Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Hrvatskim vodama

 

            Predlagatelj Odluke je   Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  Odluke su vijećnici dobili neposredno prije sjednice,

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac

 

            U raspravi je načelnik detaljnije pojasnio za što se traže sredstva te do kuda se stiglo u projektu Aglomeracije, a mišljenje je iznio i vijećnik Zoran Luketić.

 

 

Zaključak: Jednoglasno /   sa 6 glasova  ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Hrvatskim vodama

 

 

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica  završava  u 19,45 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

ZAPISNIK 29. SJEDNICA

AUDIO

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 13.04.2016. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Mirjana Modrušan, Blaženka Hodak.

 

Sjednici nije nazočan vijećnik Ante Palian i vijećnica  Ivana Smolčić - nisu opravdali izostanak.

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vlado Božičević, zamjenik općinskog načelnika, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine i Slavica Vuković, djelatnica u JUO.

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne  konstatira da je na  sjednici nazočno  9 vijećnika te da postoji kvorum pa se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili uz poziv te bi isti bio:

 

1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.  Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća 

3.  Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

4 . Odluka o izmjeni Odluke o porezima općine Rakovica

 5.  Odluka o predlaganju kandidata za  imenovanje direktora Spelekom d.o.o.

6.  Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Rakovica d.o.o.

 

Predsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu, a kako nitko od vijećnika nije imao primjedbi niti dopuna donosi se

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno /sa 9  glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Vijećnica Mirjana Modušan podsjeća načelnik na bušenje za vodu koje se provodilo u Selištu i pita kakvi su rezultati, da li se našla vode, da li će se bušenje nastaviti i koliko to košta?

 

Načelnik navodi da bi projekt aglomeracije trebao poboljšati  vodoopskrbu i odvodnju za srednjoročno razdoblje, ali su Hrvatske vode paralelno počele sa bušenjem prije 2 godine.

U Selištu se radilo na dvije bušotine (kod Špehara i Hodaka) ali nije bilo vode ili je bila loša. Zatim su bušili na još dvije lokacije. Na  njegovoj parceli gdje su našli 8 lit/sek. Tu su postavili šaht i planiraju tu vodu ubaciti u sustav i nastaviti bušenje.

Na parceli njegovog brata Stjepana Franjkovića su također pronašli vodu (8 lit/sek), ali je mutna.

 

Navodi da  projekt aglomeracije neće u potpunosti riješiti vodoopskrbu, pa stoga radimo na vodovodu sa Slunjem gdje bi bilo 10 -15 lit/sek. 

Namjera je bila da se projektom aglomeracije riješi i odvodnja pa će se sukladno tome postaviti jedan pročistač u Korenici, zatim Rastovači i na području Rakovice, da li Čatrnja ili Grabovac to će reći struka. Sve to je jako skupo i netko će morati dati dodatna sredstva za održavanje sustava jer se traži visok stupanj pročišćavanja, da li Park od ulaznica ili netko drugi to će se vidjeti.

 

2. Vijećnik Ivan Vuković pita što sa  Poduzetničkom zonom Grabovac, u koju je uloženo dosta sredstava, a planovi i zamisli  nisu provedeni i više nisu aktualni. Da li  se planira prenamjena ili nešto drugo što bi zonu privelo svrsi da bi ona počela ostvarivati dobit. Obzirom da  iz Parka namjeravaju izmjestiti autobuse predlaže da se zona osposobi za prihvat tih autobusa, naravno uz naplatu.

 

Načelnik se slaže da zonu treba bolje iskorištavati PZ, ali nije osigurana sva infrastruktura /trafostanica, odvodnja i drugo)  pa to otežava da zona krene sa kvalitetnijim radom.

Moramo vidjeti iskaz interesa, a što se tiče prihvaćanja autobusa, to je dobar prijedlog pa  ćemo uputiti pismo namjere Nac. parku. Vidjet ćemo da li na to ima utjecaj ravnateljica Parka ili je to stvar autobusera.

Isto tako upoznaje vijećnike da je ravnateljica Javne ustanove Rakovica, gđa Tihana Oštrina, "ušla" u Upravno vijeće Parka pa ćemo imati veći utjecaj u Parku.

 

Vijećnik Vuković Ivan pita kakva je namjena  zagrade u centru Rakovice, koja je izgrađena – stavljena pod krov. Priča se da je namijenjena za općinske urede, ali kako ima puno zainteresiranih  mladih obitelji za stambeno zbrinjavanje dobar bi potez bio da se izvrši preprojektiranje u stambeni prostor, a daljnju izgradnju sufinanciraju zainteresirani stanari. Za urede se može naći neki drugi prostor.

 

Načelnik odgovara da smo od Ministarstva regionalnog razvoja dobili 800 tis. kuna za izgradnju višenamjenskog, a ne stambenog  objekata i to moramo ispoštovati, a sada povlačimo i nova sredstva.

Gornji kat zgrade je planiran za urede općine obzirom da ovi sadašnji nisu adekvatni. Sadašnja zgrada bi se uredila kao muzej jer je značajna za Eugena Kvaternika i Rakovičku bunu.

Prizemlje višenamjenske zgrade bi se davalo u najam poduzetnicima, udrugama i našim trgovačkim društvima, a podrumski dio za njihova  skladišta. Potkrovlje se može urediti za neke druge namjene (teretana ili drugo).

Svjestan je potreba za stambenim objektom, a kako imamo prostor za takvu zgradu pokušat će preko  Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje (predstojnik  gosp. Mažar) vidjeti da li ima kakvih šansi za gradnju istog.

 

Nadovezujući se vijećnica Blaženka Hodak navodi da je bilo govora kako bi i Turistička zajednica imala ured u novoj zgradi obzirom da sadašnji ne zadovoljava potrebe, a bio bi i pristupačniji strankama,  pa pita da li ima zahtjev za to?

Načelnik odgovara da za sada nema nikakvih zahtjeva za prostor.

 

3. Vijećnik Željko Župan, a temeljem upita stanovnika, pita zašto je bilo izmjena kanta za smeće pa su neki stanovnici dobili veće kante i zašto je odvoz smeća poskupio, te da li li će stanovnici za to dobiti Rješenja? Traži pismeni odgovor. Udara se po vijećnicima da su oni donijeli tu odluku iako to nije točno.

Traži također da vijećnici dobiju pismene odgovore na svoja pitanja, ukoliko se na ista ne može odgovoriti na sjednici. Ignoriraju se pitanja vijećnika i ne daju se odgovori pa vijećnici više puta pitaju za istu stvar  (npr. odvod u Jelovom Klancu - neka se vijećnici upoznaju što je učinjeno).

 

Odgovarajući načelnik navodi da je imao sam sastanak sa službama te da će svi službenici kojih se tiču postavljena pitanja na vrijeme dobiti zapisnik sa sjednice Vijeća kako bi mogli odgovoriti na pitanja odnosno upoznati vijećnike što su poduzeli i način kako komuniciraju sa nadležnim institucijama.

 

Što se tiče cijene odvoza smeća isti je predložila direktorica Rakovice d.o.o. obzirom da sa dosadašnjim cijenama odvoza nije mogla pokriti troškove. Cijenu je teško formirati i uvijek ima ljudi koji neće biti zadovoljni. Iznajmljivačima se iznos formirao na bazi  broja kreveta i tu ne bi trebalo biti problema. Ako se ide po volumenu dogodit će se da će se smeće odlagati u prirodu što je nedopustivo.

Veliki problem je selektivni otpad koji se skuplja na deponiji Ćuić Brdo, ali ga  nitko ne odvozi jer je skupo.

Što se tiče izdavanja Rješenja za odvoz smeća to će odgovoriti direktorica Rakovice d.o.o.

 

4. Vijećnik Milan Hodak, obzirom da pročelnica nije nazočna sjednici, traži da mu se pismeno odgovori što je urađeno po pitanju podzida u Čatrnji te deponije za odlaganje građevinske šute.

Isto tako navodi kako su oznake (prometni znakovi) za skretanje u auto kamp Korana postavljeni 200 metara prije skretanja, a kako je tu i skretanje u selo Čatrnju turisti često skrenu u selo, a ne u auto kamp, A u  selu se nemaju gdje okrenuti pa nastaju problemi.

Da li se može sa Parkom dogovoriti da premjeste tablu odnosno da je postave prije 200 metara.

 

Što se tiče podzida u Čatrnji, tajnik Bitunjac odgovara da su radovi naručeni i sanacija će se uskoro izvršiti, a što se tiče znakova oni su postavljeni u skladu sa prometnim propisima koji su međunarodni i vozači bi morali bolje pratiti iste.

 

5. Vijećnik Zoran Luketić prenosi pitanje vijećnika Ante Paliana, kojeg zanima kada se može očekivati povrat preplaćenog iznosa za katastarsku izmjeru. I Ante i njegov brat, koji su suvlasnici, su dobili svatko svoje rješenje.

Načelnik odgovara da će se povrati sredstava vršiti kada se točno utvrdi koliko je uplaćeno više sredstava u odnosu na potrebna sukladno ugovoru, pa tako i g. Anti Palianu i ostalima.

 

Vijećnik Zoran Luketić iznosi prijedlog vezan za povrat preplaćenih sredstava, odnosno traži da Vijeće  kao predstavničko tijelo donese zaključak da se za sljedeću sjednicu vijeća pripremi  "Odluka o povratu preplaćenog iznosa za novu katastarsku izmjeru"

 

Odlukom Vijeća o sufinanciranju  katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica za dijelove katastarskih općina Rakovica, Drežnik i Sadilovac ( Glasnik Karlovačke županije br. 44/13 i Službeni Glasnik Općine Rakovica br. 07/14 i 06/14 – pročišćeni tekst i 05/15, a donesena na temelju članka 5. stavka 7. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN broj 16/07, 152/08,124/10 i 56/13) predviđeno je sufinanciranje građana u iznosu od 2.235.494,76 kuna. Po rješenjima – zaduženjima za građane iznos je duplo veći od navedenog zaduženje i prelazi iznos ukupne sume izmjere.

Pošto su se u procjeni iznosa koristili službeni podaci i procjene najvećih stručnjaka za katastarske izmjere evidentno se je pogriješilo prilikom zaduženja suvlasničkim zajednicama gdje se je iznos umnožavao. Prilikom lobiranja za novu katastarsku izmjeru i na službenim stranicama Općine navedene su pogodnosti koje su zanemarene i što kod građana pobuđuje opravdani revolt i nepovjerenje prema Općini i Općinskom vijeću.

Vijeće kao predstavničko tijelo građana napravit će još veću grešku ukoliko ustraje na greški i stoga smatram potrebitim donošenje ovakve odluke.

 

Navedeni zaključak se prihvaća jednoglasno /sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRAŽANIH glasova/

 

 

Zamjenik načelnika gospodin Vlado Božičević, kako nije bio nazočan sjednici na kojoj se raspravljalo o katastarskoj izmjeri, iznosi svoje viđenje i  navodi  da je bio uključen u  donošenje Odluke  o izmjeri gdje je početni podatak govorio o 800 kućanstava, odnosno smanjenjem za socijalna kućanstva planiralo se 700 kućanstava sa paušalnim iznosom od 3.000,00 kuna. Ne zna da li je došlo do pogreške u provedbi, ali je definitivno da su građani zaduženi za dvostruko veći iznos. Kad je to saznao želio je da se  to popravi, ali nije bilo sluha za to.

Činjenica je da su građani zaduženi puno više i to je trebalo prekinuti odmah kad se vidjelo da je  preplaćeno. Stanovništvo ne smijemo ni lipe više opteretiti.

 

TOČKA 2.  Usvajanje zapisnika sa  28. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  /u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa  predsjednik poziva na očitovanje o istom.

Vijećnik Željko Župan ima primjedbu jer je u zapisniku  navedeno: "da je posebno neugodna silaža kod Turkalja",  a on je rekao: " ta silaža, ne znam da li spada u problem ili ne, ali iz te silaže isto ide vode i sliva se na asfalt" , pa traži ispravak.

           Zaključak: Sa  8 glasova ZA, 1 glasom  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova usvaja se zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća uz navedenu ispravku.

 

TOČKA 3. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu. 

 

          Izvjestitelj u ime predlagatelja je tajnik Kristijan Bitunjac koji obrazlaže da se izbori, sukladno Zakonu o lokalnim izborima moraju održati treće nedjelje u svibnju pa je potrebno da predstavničko tijelo donese odluku  kako bi se moglo krenuti  u pripreme i provedbu.

 

U raspravi vijećnik Ivan Vuković navodi da ima primjedbe na rad vijeća MO. Sastanci se ne održavaju,  MO ne rade pa ne vidi svrhu MO te SDP neće imati svojih kandidata na izborima.

Sa navodima nije suglasan vijećnik Pavel Šebalj koji  tvrdi da MO funkcioniraju, ali se njihove odluke ne provode i na tome treba poraditi, dok vijećnik Milan Hodak navodi da MO Čatrnja dobro radi, riješeno je dosta problema u Čatrnji, ali je bilo puno akcija mještana.

Vijećnik Zoran Luketić primjećuje da je opis rada MO, kao opis rada nekih Udruga što nije primjenjivo u ovim malim sredinama. Tu treba poštovati odluke MO, a MO su dužni donijeti plan i program temeljem čega će se planirati proračun.

Načelnik napominje da je potrebna bolja koordinacija između MO, vijećnika i načelnika pa neće nastajati nesuglasice, niti se izlaziti sa netočnim informacijama kako načelnik opstruira neke zahtjeve.

Vijećnik Marijan Vuković je pitao da li postoji mogućnost da se izbori provedu neku drugu nedjelju jer je 15.05. u Drežniku prva pričest, te neka druga događanja pa postoji problem prostora, na što tajnik Bitunjac odgovara da to nije moguće, a prostor će se riješiti.

 

Zaključak Sa 7 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa  donosi se  Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća  mjesnih odbora

 

 

TOČKA 4.  Odluka o izmjeni Odluke o porezima općine Rakovica

 

             Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

              Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunajc koji navodi da je u obrazloženju navedeno zbog čega je istu potrebno donijeti, odnosno da se ista donosi kako bi se uskladila sa tumačenjem Ministarstva financija, Porezne uprave te poreznim zakonom  koji definira porezno prebivalište, a sve  kako bi se lakše odredile kuće za odmor.

 

              U raspravi su sudjelovali vijećnica Blanka Pavlić, vijećnik Ivan Vuković, Pavel Šebalj, Milan Hodak te tajnik Bitunjac koji je dao odgovore. Vijećnike je zanimalo koliko imamo kuća za odmor, koji vlasnici podliježu plaćanju poreza na kuće za odmor, te što dobivamo, odnosno gubimo ovakvom odlukom, tko izdaje rješenja i drugo, ali uglavnom podržavaju ovu Odluku i smatraju da će riješiti mnoge nejasnoće i propuste na terenu.

             

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o izmjeni Odluke o porezima općine Rakovica

 

 

TOČKA 5. Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Spelekom d.o.o.

 

            Predlagatelj Odluke i izvjestitelj  je Općinski načelnik.

            

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

             Obrazlažući načelnik navodi da je zapošljavanjem Danijele Marinić posao krenuo puno bolje. Iako ima puno zaostataka ona se trudi da se sve dovede u red.  Nadzornom odboru je predočila izvješće koje je prihvaćeno i smatra da je ovaj prijedlog za direktora prihvatljiv.

 

            U raspravi Milan Hodak pita zašto gospođica Danijela nije nazočna ovoj sjednici kako bi mogla odgovoriti na eventualna pitanja vijećnika, a načelnik navodi da će biti nazočna prilikom podnošenje izvješća o radu.

Vijećnik Ivan Vuković kao član Nadzornog odbora potvrđuje da je Izvješće o radu trgovačkih društava bilo iscrpno i obrazloženo do najsitnijih  detalja,  kao i budući planovi. Smatra da je Danijela dobar potencijal i treba joj omogućiti nastavak rada.

Vijećnici Pavel Šebalj i Zoran Luketić se slažu sa prijedlogom, ali napominju da su načelnik i Nadzorni odbor trebali više voditi računa o radu bivših direktora pa ne bi došlo do propusta u radu.

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o predlaganju  kandidata za imenovanje direktora Spelekom d.o.o.

 

 

TOČKA 6. Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Rakovica d.o.o.

 

            Predlagatelj i izvjestitelj  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Rakovica d.o.o.

 

 

   Kako je dnevni red odrađen sjednica  završava  u 16,15 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

Europe for Citizens

                                                  

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj