Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 26. SJEDNICA

 

AUDIO ZAPIS

 

                                                 Z  A  P  I  S  N I  K

 

 

 

Sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 22.12.2015. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

 

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Milan Hodak, Blaženka Hodak / od 15,10 sati/, Pavel Šebalj,Ivana Smolčić, Željko Župan, Blanka Pavlić, Ivan Vuković i Mirjana Modrušan

 

 

 

Sjednici nije nazočan vijećnik  Ante Palian,

 

 

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vlado Božičević, zamjenik općinskog načelnika,   Kristijan Bitunjac, tajnik Općine, Vesna Rastovac, pročelnica JUO i Slavica Vuković, djelatnica u JUO.

 

 

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne konstatira da je na početku sjednice nazočno  9 vijećnika te da postoji kvorum 

 

 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

 

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili uz poziv, ali predsjednik dodaje još jednu točke i predlaže slijedeći dnevni red

 

 

 

1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

2.  Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća 

 

3.  Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna  Općine Rakovica za 2015. godinu -

 

 4.  Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period   

 

      2015.godine

 

 5.  Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih

 

      djelatnosti u 2015. godini

 

6.  Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2016. godinu

 

7   Program o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2015. godinu.

 

8.  Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini.

 

9.  Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2015. godinu

 

10. Odluka o izmjeni Odluke o  pravu na pomoć za stanovanje za 2015.godinu

 

11. Program o izmjenama Programa financiranja izrade prostornog plana uređenje Općine Rakovica i  

 

      poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine 

 

      Rakovica u 2015. godini

 

12. Odluka izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja

 

      poljoprivredne proizvodnje u 2015. godini

 

13. Program o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu

 

14. Plan nabave Općine Rakovica u 2015. godini

 

15. Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Rakovica

 

16. Rješenje o izboru Odbora za poljoprivredu

 

17. Zaključak o prihvaćanju Elaborata opravdanosti izgradnje farme OPG Milana Bićanić, Drežnik Grad

 

 

 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu,a kako nitko od vijećnika nije imao primjedbi niti dopuna donosi se

 

 

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno /sa  9 glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

 

 

 

Vijećnica Blaženka Hodak dolazi u 15,10 sati

 

 

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

 

1.  Vijećnik Milan Hodak primjećuje da se23. prosinca održava Božićni sajam na trgu u centru Rakovice pa predlaže da se trg  nazove imenom Hrvatskih branitelja pa da se 2016. godine Božićni sajam održava  na Trgu hrvatskih branitelja.

 

 

 

2.  Vijećnica Mirjana Modušan pita što je sa postavljanjem prometne signalizacije u Rakovici?

 

 

 

Prije odgovora načelnik se ispričava što nije bio nazočan na prethodnoj sjednici Vijeća od njenog početka, ali je kasnio jer je bio na službenom putu u Zagrebu, odnosno u Fondu za zaštitu okoliša gdje je išao na razgovor za sredstva za energetsku obnovu zgrade Pansiona jer se  napokon zgrada uspjela upisati  u katastar.

 

 

 

Odgovarajući vijećnici navodi da će se represivna kamera postaviti do travnja 2016. godine (kod kuće Milke Cindrić), a projekt provodi Policija, a Općina će učestvovati sa financiranjem priključka struje (cca

 

7.500,00 kuna) te će se semafor spojiti na javnu rasvjetu.

 

Također su Hrvatske ceste već počele sa postavljanjem treptajućeg semafora u centru i to bi uskoro trebalo biti gotovo.

 

 

 

3. Vijećnik Ivan Vuković izražava negodovanje jer na službenim stranicama Općine nisu ažurirani zapisnici sa sjednica Općinskog vijeća. Zadnji zapisnik je od 27.05.2015. Smatra da su tima građani zakinuti za informacije.

 

Tajnik Bitunjac priznaje da zapisnici nisu ažurirani te se ispričava, a  to pravda nedostatkom vremena, a i problemom sa informatičarem koji uređuje stranicu, ali će se sve uskoro ažurirati.

 

 

 

Kako više nitko od vijećnika nije imao pitanja ni prijedloga predsjednik Luketić u ime načelnika poziva vijećnike i djelatnike Općine na domjenak u restoran "Mirna dolina" poslije sjednice.

 

 

 

 

 

TOČKA 2.  Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća

 

 

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  /u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u/ pa  predsjednik poziva na očitovanje o istom.

 

Kako vijećnici  nisu imali primjedbi donosi se 

 

Zaključak: Jednoglasno sa 10 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ usvaja se zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća uz tražene ispravke.

 

 

 

TOČKA 3.  Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2015. godinu

 

 

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu. 

 

 

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja u kratkom obrazloženju  navodi da su ovim izmjenama usklađeno i prikazano pravo stanje provedenih programa i realiziranih sredstava. Veće stavke prihoda koje su smanjene  odnose se na planirana sredstva od Fonda, sufinanciranja katastarske izmjere, potpora od županije i države te komunalne naknade od Poligona. Glavni realizirani projekti su katastarska izmjera, sanacije deponije, višenamjenski objekt "Petar Vrdoljak", Stari grad Drežnik, Poduzetnička zona

 

         

 

             U raspravi vijećnik Vuković navodi da je ovo realno stanje, uravnoteženi su prihodi i rashodi i neće biti odstupanja pa će podržati prijedlog.

 

Vijećnika Zorana Luketića su zanimale Situacije za pansion, ali je  već  dobio  obavijest da su tri Situacije uplaćene od strane Ministarstva, a još jedna manja će se uplatiti pa bi time sve bilo realizirano kako treba.

 

 

 

Zaključak Jednoglasno /Sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjenama i dopunama  Proračuna Općine Rakovica za 2015. godinu

 

 

 

TOČKA 4. Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2015. godine

 

 

 

 

 

          Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

 

 

          Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu.

 

 

 

        Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je ovo usklađenje za prihvaćenim izmjenama Proračuna.

 

 

 

          Rasprave nije bilo.          

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova    donosi se Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2015. godine

 

 

 

 

 

TOČKA 5. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2015. godini

 

 

 

             Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            

 

            Prijedlog Programa  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja opet naglašava da je ovo usklađenje.

 

 

 

Rasprave nije bilo.

 

 

 

            Zaključak: Sa 8 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2015. godini

 

 

 

TOČKA 6. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2015. godini

 

            Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac kratko obrazlaže program.

 

        

 

            Rasprave nije bilo.

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program o izmjenama Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2016. godinu

 

 

 

 

 

TOČKA 7.  Program o izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2015. godinu

 

 

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog Programa su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je pročelnica Vesna Rastovac.

 

 

 

Rasprave nije bilo.

 

 

 

            Zaključak: Sa 8 glasova ZA, 2 glasa  PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova donosi se Program o izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2015. godinu

 

 

 

 

 

TOČKA 8.  Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa

 

 

 

            Predlagatelj Programa  je Općinsko načelnik.

 

 

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

 

 

            Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac

 

 

 

            Rasprave nije bilo.

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa

 

 

 

TOČKA 9.  Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2015. godinu

 

 

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

           Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je u Programu povećana pozicija jednokratnih novčanih pomoći kako bi povodom božićnih blagdana pomogli djecu bez roditelja i najugroženije obitelji.

 

 

 

             Rasprave nije bilo.

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH/ glasova  donosi  Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za  2015. godinu

 

 

 

TOČKA 10.Odluka o izmjeni Odluke o pravu  na pomoć za stanovanje za 2015. godinu

 

 

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog Odluke vijećnici su dobili sa pozivom na sjednicu.

 

 

 

       Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se radi o usklađenje sa planiranim.

 

 

 

             Rasprave nije bilo. 

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/   donosi se Odluka o izmjeni Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2015. godinu

 

 

 

 

 

TOČKA 11. Program o izmjenama Programa financiranja izrade prostornog plana uređenje Općine Rakovica i poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine   Rakovica u 2015. godini

 

 

 

            Predlagatelj Programa za Općinski načelnik.

 

 

 

             Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

 

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac te navodi da su se povećali prihodi od legalizacije pa se ta sredstva planiraju za postavljanje zaštitnih ograda i odbojnika  uz prometnice.

 

 

 

              Rasprave nije bilo.

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Program o izmjenama Programa financiranja izrade prostornog plana uređenje Općine Rakovica i poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine   Rakovica u 2015. godini

 

 

 

TOČKA 12. Odluka izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja  poljoprivredne proizvodnje u 2015. godini

 

 

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

 

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

 

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac te navodi da se radi o usklađenje sa prihodima koje smo planirali.

 

              

 

Rasprave nije bilo.

 

 

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja  poljoprivredne proizvodnje u 2015. godini

 

 

 

 

 

TOČKA 13. Program o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu

 

 

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            

 

            Prijedlog Programa  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac. 

 

 

 

             Rasprave nije bilo.

 

 

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 10  sa glasova ZA, 0 glasova PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova  donosi se Program o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu

 

 

 

 

 

TOČKA 14. Plan nabave Općine Rakovica u 2015. godini

 

 

 

            Predlagatelj Plana je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da svaki rebalans ima određene promjene i  u investicijama pa se tko mijenja i plan nabave.

 

        

 

            Rasprava nije bilo.

 

 

 

Zaključak: Sa 8 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Plan nabave Općine Rakovica za 2015. godinu

 

 

 

TOČKA 15.  Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Rakovica

 

 

 

            Prijedlog Odluke   su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da je mijenjan  Zakon o ugostiteljskoj j djelatnosti pa tako moramo donijeti i ovu Odluku. Određene novosti su u radnom vremenu OPG-ova koji se bave usluživanjem hrane i pića. Odlukom se regulira i radno vrijeme na blagdane kao i  dane manifestacija kako se nebi za svaki ugostiteljski objekt donosilo posebno rješenje kao do sada.

 

 

 

            U raspravi je vijećnicu   Blanku Pavlić zanimalo da li se udaljenost od 100  metara,  pokretnih ugost. objekata od  već postojećih  čvrstih ugostiteljski objekata  odnosi na cijelu Hrvatsku ili samo za sela, na što tajnik Bitunjac odgovara da je to za cijelu Hrvatsku i to je se zadržalo iz prethodnog Zakona iako tu ima dosta nelogičnosti.

 

 

 

            Zaključak: Jednoglasno / sa 10 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Rakovica

 

 

 

 

 

TOČKA 16.  Rješenje o izboru Odbora za poljoprivredu

 

 

 

            Predlagatelj   je Općinsko načelnik.

 

 

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

 

 

            Izvjestitelj je općinski načelnik i pročelnica Rastovac koji navode da su u dosadašnjem Odboru bili poljoprivrednici koji traže potpore i javljaju se na natječaje pa je bilo problema sa odabirom, ta da se izbjegne sukob interesa predlažu se novi članovi.

 

 

 

            U raspravi vijećnik Ivan Vuković potvrđuje gornje navode i slaže se za promjenu članova Odbora.

 

Vijećnica Ivana Smolčić pita da li je kontaktirana gospođa Ljubica Magdić koja je član odbora, obzirom da zbog obveza često ne može prisustvovati sjednicama Odbora. Pročelnica navoda da se gospođa Magdić slaže za članstvom u Odboru, a kako joj je poljoprivreda struka, odnosno ona obilazi teren i ima uvid u  poljoprivredna gospodarstva, dobro je da takva osoba bude u Odboru.

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Rješenje o izboru Odbora za poljoprivredu

 

 

 

 

 

TOČKA 17. Zaključak o prihvaćanju Elaborata opravdanosti izgradnje farme OPG Milan Bićanić Drežnik Grad 58

 

 

 

             Predlagatelj  Zaključka  je Općinsko načelnik.

 

 

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv neposredno prije  sjednice.

 

 

 

            Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je ovaj zahtjev o ocjeni eleborata u skladu sa odredbama našeg Prostornog plana.  U elaboratu navodi čime se bavi (jeleni lopatari, svinjogojstvo) te kakvi su mu planovi za proširenje i izgradnju objekata ( stambeni objekti, objekti za obitelj, kušaonica, ugostiteljski objekt za goste- restoran, smještajni objekti za goste, površine za ispašu životinja, nasadi drenka i šljiva, prodaja mesa divljači i dr.) Na toj lokaciji je prije bilo gospodarstvo pa bi to obnovio i spojio poljoprivredu sa turističkom ponudom. Gospodin Bićanić kao poticaj za razvoj traži oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa jer će sam izgraditi potrebnu infrastrukturu.

 

 

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Marijan Vuković, Ivana Smolčić, Zoran Luketić, Vlado Božičević, Blanka Pavlić te načlenik Franjković i pročelnica Rastovac koji su dali određena obrazloženja. Vijećnici su suglasni da treba omogućiti ovakav projekt i poticati ga, ali oslobađanje od komunalnog doprinosa, a poglavito komunalne naknade se ne može odobriti jer se sada uopće ne zna koliko to iznosi. I drugi investitori ulažu i ne traže takve povlastice. Možda se može odobriti gradnja bez T zone, odnosno farme se već mogu graditi izvan građevinskog područja kao i prateći objekti uz njih.

 

          

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi Zaključak o prihvaćanju Elaborata opravdanosti izgradnje farme OPG Milan Bićanić Drežnik Grad 58

 

 

 

 

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica  završava  u 16,00 sati.

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

 

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj