Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 25. SJEDNICA

AUDIO ZAPIS

 

                                                 Z  A  P  I  S  N I  K

 

S 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 14.12.2015. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Milan Hodak, Pavel Šebalj,Ivana Smolčić,  Blaženka Hodak, Blanka Pavlić,  Ivan Vuković i  Mirjana Modrušan.

 

Sjednici nije nazočan vijećnik Ante Palian, Željko Župan.

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik /od16,50/, Vlado Božičević, zamjenik općinskog načelnika, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine, Vesna Rastovac, pročelnica JUO, te Zdenka Božičević i Slavica Vuković, djelatnice u JUO.

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne  konstatira da je na početku sjednice  nazočno 9 vijećnika te da postoji kvorum. 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili  uz poziv. Kako na početku sjednice nije nazočan općinski načelnik, predsjednik predlaže da se planirana 1. točka ( Vjećnička pitanja i prijedlozi) odradi  na kraju sjednice, a ujedno  dodaje još jednu točke i predlaže slijedeći dnevni red:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća 

2.   Proračun  Općine Rakovica za 2016. godinu -

3.   Odluka  o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2016. godinu

 4.   Odluka  o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza, zbrinjavanja

       fekalija iz septičkih jama i pražnjenje suvišnog mulja i bioloških pročistača na području Općine    

        Rakovica

 5.   Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2016. godine

 6.   Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2016. godini

7.   Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2016. godinu

8.   Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću

      Općine Rakovica za 2016. godinu

9.  Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2016. godini

10. Program financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanju infrastrukturno  

      nedovoljno opremljenih i /ili ne opremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2016. godini

11. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini

12. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu

13. Program utroška boravišne pristojbe za 2016. godinu

14. Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne

      proizvodnje u 2016. godini

15. Plan nabave Općine Rakovica u 2016. godini

16. Socijalni program Općine Rakovica za 2016. godinu

17. Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2016. godinu

18. Odluka o istupanju Općine Rakovica iz LAG Frankopan i pristupanje udruzi LAG Lika

19. Odluka o odobrenju potpora poljoprivredi  ruralnom razvoja Općine Rakovica.

20. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu,a vijećnik Ivan Vuković primjećuje da se točka 2. naziva Proračun Općine Rakovica za 2016., a tu su i projekcije za 2017. i 2018. godinu koje nisu spomenute.

Tajnik Bitunjac pojašnjava da se Odluka tako zove i ne može se mijenjati.

 

Kako  više nitko od vijećnika nije imao primjedbi donosi se

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno / sa  9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1.  Usvajanje zapisnika sa  24. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  /u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa  predsjednik poziva na očitovanje o istom.

Kako vijećnici  nisu imali primjedbi donosi se 

Zaključak: Jednoglasno sa 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  usvaja se zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća uz tražene ispravke.

 

TOČKA 2. Proračun Općine Rakovica za 2016. godinu

 

            Predlagatelj Proračuna  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici već prethodno dobili.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja kraće obrazlaže proračun za 2016. godinu, odnosno projekcije za 2017. i 2018. Kako su vijećnici već dobili proračun i proradili odgovorit će na pitanja, a i gospođa Božičević može dati potrebna pojašnjenja,

         

             U raspravi predsjednik Luketić upozorava da nije dostavljen Zapisnik sa Odbora za financije i proračun, a  gospođa Božičević navodi da je došlo do propusta, ali je Zapisnik podijelila za vrijeme sjednice. Vijećnik Pavel Šebalj izražava negodovanje jer se raspravlja o proračunu, a nema predlagatelja ( Općinskog načelnika), sa čime se slaže i vijećnik Vuković, navodeći da se na sjednicama Odbora za financije uglavnom dobiju gotovi materijali i male mogućnosti su za promjene.

Vijećnica Blanka Pavlić napominje da je sjednici nazočan zamjenik načelnika pa i on može dati obrazloženja, ali službenici najbolje znaju što je i zašto planirano i mogu dati kvalitetna obrazloženja.

Predsjednik Luketić navodi da vijećnici mogu podnijeti amandmane na prijedlog proračuna. Zato im je isti prethodno dostavljen, ali nema niti jednog amandmana, a u krajnjem slučaju mogu biti protiv proračuna.

I ostali vijećnici su se uključili u kraću raspravu i zatražili pojašnjenja pa se zatim  donosi

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Proračun Općine Rakovica za 2016. godinu

 

TOČKA 3.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2016. godinu

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke vijećnici su dobili sa pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja kratko obrazlaže Odluku.

 

            Rasprave nije bilo.          

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2016. godinu

 

 

TOČKA 4.  Odluka  o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza, zbrinjavanja fekalija iz septičkih jama i pražnjenje suvišnog mulja i bioloških pročistača na području Općine Rakovica

 

            Predlagatelj Odluke za Općinski načelnik.

 

             Prijedlog Odluke vijećnici su dobili sa pozivom na sjednicu.

 

              U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže zašto je potrebna  koncesija i pojašnjava da se na nekoliko raspisanih natječaja javio samo jedan ponuđač i to Mišel Grdešić iz Ogulina. Dosadašnji koncesionar Vodovod i kanalizacija iz Karlovca je otkazao ugovor.

 

           U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković, Zoran Luketić, Blanka Pavlić, Ivana Smolčić, Zoran Luketić, Milan Hodak, Pavel Šebalj te Vlado Božičević, pa iako svjesni obveze o davanju koncesije za usluge zbrinjavanja fekalija izražavaju negodovanje visokim cijenama  koje građani neće moći plaćati.

Do sada su se ljudi,iako protuzakonito snalazili na razne načine i praznili jame, a samo dio pravnih osoba postavlja pitanje o koncesionaru. Spomenute su kuće koje uopće nemaju septičke jame. Inspekcije uglavnom postavljaju visoke standarde i kažnjavaju male općine koje ne mogu lako riješiti pitanje odvodnje

U okviru svojih mogućnosti odgovore su dali načelnik Franjković, pročelnica Rastovac, tajnik Bitunjac.

Bolje rješenje  se očekuje projektom aglomeracije Korenica, Plitvice kada bi i naše komunalno poduzeće moglo preuzeti ove usluge.

 

Nakon rasprave donosi se,

 

Zaključak: Sa 5 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza, zbrinjavanja fekalija iz septičkih jama i pražnjenje suvišnog mulja i bioloških pročistača na području Općine Rakovica

 

Vijećnica Blanka Pavlić i gospođa Zdenka Božičević napuštaju sjednicu u 16,10 sati.

 

 

TOČKA 5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2016. godine     

 

            Prijedlog Programa dao  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je program usklađen za Proračunom, te dala kraće obrazloženje.

              

 U raspravi vijećnik Ivan Vuković primjećuje da su planirana velika sredstva za izgradnju  nerazvrstanih cesta pa pita otkud  će se ista namaknuti, a pročelnica obrazlaže da će se osigurati 50% vlastitih sredstava, a ići će se i u  kratkoročno zaduživanje od 50%, te se ta sredstva  misle povući i EU

 

 

Zaključak: S 6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 206. godine

 

TOČKA 6.Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2016. godini

 

             Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

            

            Prijedlog Programa  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja naglašava da smo ostali smo bez sredstava komunalne naknade od Poligona pa moramo za realizaciju  programa namaknuti vlastita sredstva.

 

U raspravi vijećnik Milan Hodak podsjeća da je već prije 8 mjeseci donesena odluka da se ide u reviziju lampi javne rasvjete, ali nije ništa uređeno.

            Pročelnica obrazlaže da je to teško provesti i svakome udovoljiti, ali se planiraju zatražiti sredstva od Fonda za led lampe, za što bi stručna osoba obišla teren i napravila plan. Išlo bi se u zamjene po pojedinim selima. Sa istim je suglasan i vijećnik Vuković.

 

Nakon rasprave glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2016. godini

 

TOČKA 7. Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2016. godini

 

            Predlagatelj Programa   je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac  kratko obrazlaže program

        

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno 8 sa glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2016. godinu

 

 

TOČKA 8.  Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rakovica za 2016. godinu

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac koji kratko obrazlaže da je Zakonom propisano financiranje političkih stranaka pa je ova Odluka sukladna tome.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinsko vijeću Općine Rakovica za 2016. godinu

 

Vijećnik Ivan Vuković nije nazočan glasovanju.

 

TOČKA 9. Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2016. godini

 

            Predlagatelj Programa  je Općinsko načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac koja pojašnjava da  su sredstva koja dobijemo od kamenoloma planirana  za deponiju.

 

            U raspravi gospodina Božičevića zanima tko daje koncesiju za korištenje kamenoloma i kako se ta sredstva raspoređuju. Pročelnica obrazlaže da koncesiju daje županija, a sredstva je teško kontrolirati, jer ovise o iskopanim sirovinama, sa čime se slaže i vijećnik Šebalj.

Na upit vijećnika Milana Hodaka kakva je situacija sa koncesijom za "zabavni park" u Broćancu (Panić), tajnik Bitunjac odgovara da je to zemljište u vlasništvu Škole i ona ga  daje u najam.

 

Nakon rasprave donosi se

 

Zaključak: Jednoglasno / sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2016. godini

 

Načelnik dolazi u 16,50 sati, a na upit predsjednika da li sada odraditi točku 1. vijećnici su suglasni da se ostavi za kraj.

 

 

TOČKA 10.  Program financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanje infrastrukturno  nedovoljno opremljenih i /ili ne opremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2016. godini

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

           Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže da se ovdje raspoređuju sredstva od naknade za legalizaciju. Dio je planiran  za postavljanje zaštitnih ograda - odbojnika, a dio za eventualne potrebe izmjena PP ili UPU-a.

 

             U raspravi je vijećnik Milan Hodak pitao za cestu u Čatrnji gdje bi trebalo sanirati podzid, pa  će se utvrditi o čijoj se cesti radi.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH/ glasova  donosi se Program financiranja izrade prostornog plana uređenje Općine Rakovica i poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili ne opremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2016. godini

 

TOČKA 11. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke vijećnici su dobili sa pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac pojašnjava da su sredstva od šumskog doprinosa  planirana za izgradnju nerazvrstanih cesta – asfaltiranje.

 

             U raspravi je vijećnik Ivan Vuković  napomenuo da se sa 140 tis. kuna ne može puno asfaltirati, a pročelnica navodi da će se napraviti programi sa Mjesnim odborima i utvrditi prioriteti.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/   donosi se Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini

 

 

TOČKA 12. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu 

 

            Predlagatelj Odluke za Općinski načelnik.

 

             Prijedlog Odluke vijećnici su dobili sa pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac i navodi da su sredstva planirana kao donacija Turističkoj zajednici  za njene projekte. 

  

              Rasprave nije bilo

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu

 

 

TOČKA 13. Program utroška boravišne pristojbe za 2016. godinu

 

            Prijedlog Programa je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac i navodi da će sredstva od 180. tis. kuna koristiti za  razvoj turizma, a projekte će  provodit će  Turistička zajednica i Javna ustanova.

               

 U raspravi vijećnik Vuković primjećuje da se svake godine izdvajaju značajna sredstva za  eko muzej Rakovica, a na terenu se ništa ne vidi, a vijećnika Šebalja zanima da li ćemo na kraju godine točno znati zato je utrošeno 70 tisuća kuna.

            Vijećnik Luketić smatra da bi bolje bilo dati sredstva Baraćevim špiljama jer se tu vidi napredak iako je problem trajne zaštite koju koči Županija.

            Načelnik objašnjava da će se to riješiti jer će Ministarstvo zaštite okoliša dati preporuku, pa će i županija morati dati odobrenje. Isto tako će se dobiti i izvješće o utrošenim sredstvima, a kada se govori o eko muzeju bolje je spominjati Stari grad Drežnik, pleistocenski park i kuću špilja jer su oni u sastavu eko muzeja.

 

Nakon rasprave se donosi

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 2 glasa  PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova donosi se Program  utroška boravišne  pristojbe u 2016.

 

 

TOČKA 14. Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne  proizvodnje u 2016. godini

 

 

           Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

            

            Prijedlog Programa  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja objašnjava da će se donijet  detaljnija odluka o sufinanciranju kada se vidi sa koliko će se sredstava raspolagati.

 

 U raspravi vijećnik   Vuković  navodi nesrazmjer sredstava za  geodetske usluge i sve ostalo pa ispada da potičemo geodetske usluge,a pročelnica obrazlaže da od prodaje zemljišta nemamo puno sredstava, ali od zakupa ima nešto pa morao planirati uvođenje u posjed, a to su značajni troškovi.

           

            Zaključak: S 6 sa glasova ZA, 2 glasa  PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova  donosi se Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini

 

 

TOČKA 15. Plan nabave Općine Rakovica u 2016. godini

 

            Predlagatelj Plana je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je  ovo u skladu sa proračunom i dat je   tabelarni prikaz onog što se planira.

        

            Rasprava nije bilo.

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Plan nabave Općine Rakovica za 2016. godinu

 

TOČKA 16.  Socijalni program Općine Rakovica za 2016. godinu

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja napominje da su se u programu mijenjali limiti primanja kućanstava, a sve je ostalo kao i do sada.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Milan Hodak, vijećnica Mirjana Modrušan, Ivan Vuković, Vlado Božičević navodeći više primjere socijalnih slučajeva i mišljenje da bii Program trebao biti  socijalno osjetljiviji.

Načelnik navodi da na području nemamo niti jedne humanitarne udruge koja bi pomogla. Tajnik Bitunjac navodi da su Crveni križ i Centar za socijalnu skrb ovlaštene institucije, ali se mnogi ljudi neće njima obratiti već gledaju u Općinu.

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Socijalni program  Općine Rakovica za 2016. godinu

 

TOČKA 17.  Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2016. godinu

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinsko načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže da je i ova točka vezana uz prethodnu, ali se odluka mora donijeti posebno, a sve vezano uz Zakon o socijalnoj skrbi.

 

            U raspravi je vijećnik Pavel Šebalj pitao da ni netko koristi ovo pravo te je odgovorene da za sada to koriste dva domaćinstva, ali se to mijenja prema potrebama.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2016. godinu

 

 

TOČKA 18. Odluka o istupanju Općine Rakovica iz LAG Frankopan i pristupanje udruzi LAG Lika

 

            Prijedlog  Odluke su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

             Predlagatelj i izvjestitelj je općinski načelnik Franjo Franjković koji napominje da smo  bili  članovi LAG-. Frankopan  jer je isti  brzo počeo sa radom, ali se  sada  ne osjeti ništa na terenu. LAG Lika ima značajne iskorake i u njega se uklapa i naš Klaster, a pristupio mu je  Nacionalni park  te se mogu očekivati značajni rezultati. Kako se sutra očekuje skupština LAG-a bilo bi dobro da donese ova Odluka.

 

          U  raspravi je vijećnik Vuković podsjetio da je on tražio da se još prije pristupi LAG-u Lika, ali nije bilo prihvaćeno.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o istupanju Općine Rakovica iz LAG Frankopan i pristupanje udruzi LAG Lika

 

 

TOČKA 19. Odluka o odobrenju potpora poljoprivredi ruralnom razvoja Općine Rakovica.

 

 

            Predlagatelj je Općinsko načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili neposredno prije sjednice

 

        Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je proveden još jedan natječaj  za potpore i javilo se dvoje zainteresiranih, te obrazlaže njihove zahtjeve /Stjepan Cindrić i Rade Devrnja/

 

             Rasprava nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o odobrenju potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Rakovica

 

 

TOČKA 20.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

Na početku načelnik informira vijećnike da je u kontaktu sa projektantom Davorom Štrbencom koji radi tehničko riješenje odvodnje, ali još uvijek nije sve dobro definirano, sve je na najčešće  "klimavim nogama". Predložio sam pročistač u Rastovači i Grabovcu, ali oni imaju svoju verziju i predlažu Čatrnju jer je potok Grabovac malog protočnog kapaciteta. Za njihovu su verziju i  kohezijski fondovi EU i tu je teško braniti druge  lokacije uređaja; još uvijek nije isključen ni zajednički u Čatrnji sa Plitvicama.

Koncepcija vodoopskrbe je i dalje upitna. Bez obzira što se ne smije crpiti voda iz Kozjaka, Hrvatske vode to podržavaju.

Nama ide jedino u prilog  što smo u projektu aglomeracije Korenica i Pl. Jezera pa ćemo dijeliti troškove vode i odvodnje ravnopravno. Vidjet ćemo koliko će to biti ostvarivo u smislu realizacije obaju sustava.

 

Također upoznaje vijećnike da je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potvrdio da ima nešto novca koje bi posebnom odlukom mogao prebaciti za energetsku obnovu objekta "P. Vrdoljak". Nadamo se tome. U prednosti smo jer je  objekt konstruktivno  gotov i ucrtan u katastar, što je do sada bio problem za sredstva Fonda.

1.  VijećnicaMirjana Modrušan  pita što će  biti sa Pansionom, ako se ukine Općina. Tko će financirati održavanje te zgrade, te da li se završilo sve što je planirano?

Također pita što se radi u Poduzetničkoj zoni Grabovac?

 

Načelnik  ogovara da će sve  bit  završeno kako se planira. 800. tis. kuna iz Ministarstva  regionalnog razvoja je povučeno. Zgrada će uglavnom biti pod krovom.

Ako se Općina ugasi zgrada se može prenamijeniti za druge svrhe (stambene i drugo).

U PZ Grabovac se nastavlja sa radovima na infrastrukturi koja nije završena, a pročelnica dodaje da se povlači krak vodovoda   kako bi se mogla prodavati druga gradilište i uređuje raskršće sa autobusnim stajalištem kako bi se ostvarili preduvjeti za ulazak u zonu.

 

2. Vijećnik Ivan Vuković navodi da je u kontaktu sa roditeljima čija su djeca smještena u Dječjem vrtiću "Čarobna šuma" u Selištu saznao da ima problema oko opremanja standardnom didaktičkom opremom kao i uređenjem okoliša ( otpala vrata ograde). Roditelji zbog toga izražavaju negodovanje.

 Izdvajaju se značajna sredstva za predškolski odgoj, a vlasnici vrtića se ponašaju neodgovorno, pa traži da se nešto poduzme po tome pitanju jer djecu treba zaštititi.

 

Načelnik  odgovara da Općina redovno isplaćuje sredstva sukladno Sporazumu o financiranju. Država ne daje ništa već samo Općina i roditelji. 

Ako je istina da oprema nije kompletna Roditelji trebaju o tome izvijestiti. Pozvat ćemo ravnateljicu da se očituje. Nisam znao za to.

Napominje da izvođači radova na vrtiću (firma Špelić) nikad nije ogradu napravila kao treba. Vlasnik vrtića Škola Rakovica nisu reagirali na to u garantnom roku i to je njihov propust. To se mora riješiti na bilo koji način. Također napominje da smo u svakom slučaju prošli jeftinije za privatnim vrtićom nego Javnom ustanovom.

 

Drugo pitanje vijećnika  Vukovića je o problemu sa strujom.  HEP ne održava svoje trase. Trasa je obrasla i u zimskim uvjetima grane podaju na žice i dolazi do česti nestanak struje. Građani trpe štetu, a uredno plaćaju račune. Treba nešto hitno poduzeti. Pita također da li postoji mogućnost da se objedini opskrba, a ne dio bude od Ličkog Petrovog Sela, a dio od Plitvica ?

 

Načelnik ogovara da je svjestan problema. Napisao je mnogo dopisa sa svim detaljnim navodima o terminima nestanka struje i tražio da se popravi, ali ništa se ne poduzima.  Tražio je opskrbu iz Ogulina, ali je rečeno da je to drugo distrIbucijsko područje.

Cijeli sustav je "traljavo" postavljen u obnovu. Trebalo se barem jednim dijelom ići podzemnim kablom, ali iz HEP-a se opravdavaju nezgodnim terenom.

I dalje će vršiti pritisak, ali bi bilo učinkovitije da se  uključe i stanovnici pojedinačno sa svojim primjedbama i zahtjevima.

 

3. Vijećnik Zoran Luketić pita gdje se stalo planom spoja vodovoda Broćanac- Slunj te kako se određuje naknada za legalizaciju.

  

Načelnik odgovara da se sa vodovodom Slunj stalo jer je u postupku aglomeracija Korenica Plitvice pa će se pričekati daljnje rješenje.

Tajnik Bitunjac odgovara da je naknada za legalizaciju određena zakonski. Postoje određeni koeficijenti i    

formule po kojima se to računa. Mi dobijemo gotove površine i na temelju toga se utvrđuje visina   naknade ili dobijemo već gotova rješenja od agencije koja samo proslijedimo. Sredstva od naknade ne   pripadaju sva  općini već su to zajednička sredstva države, županije i općine čiji je dio najmanji.

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica  završava  u 17,50 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj