Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 24. SJEDNICA

 

AUDIO ZAPIS

 

                                                 Z  A  P  I  S  N I  K

 

 

 

Sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 03.11.2015. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

 

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan, /od 15.25 sati/,  Blaženka Hodak,  Blanka Pavlić,  Ivan Vuković i  Mirjana Modrušan

 

 

 

Sjednici nije nazočan vijećnik Ante Palian i vijećnica Ivana Smolčić (opravdali izostanak)

 

 

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vlado Božičević, zamjenik općinskog načelnika,   Kristijan Bitunjac, tajnik Općine i  Slavica Vuković, djelatnica u JUO

 

 

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne konstatira da je na početku sjednice  nazočno  8 vijećnika te da postoji kvorum pa se prelazi na

 

 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

 

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili uz poziv, ali predsjednik dodaje još jednu točke i predlaže slijedeći dnevni red:

 

 

 

1.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

2.   Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća 

 

3.   Odluka o odobrenju potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Rakovica u 2015. godini

 

4.   Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Spelekom d.o.o.

 

 5.   Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Rakovica d.o.o.    

 

 6.   Odluka o predlaganju kandidata za izbor člana nadzornog odbora Seplekom d.o.o

 

 7.   Odluka o predlaganju kandidata za izbor  člana nadzornog odbora Rakovica d.o.o

 

8.   Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog

 

      građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava

 

9.   Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih             

 

      knjiga na području Općine Rakovica za dijelove katastarskih općina Rakovica, Drežnik i Sadilovac

 

10. Odluka o istupanju iz trgovačkog društva Centar za gospodarenje otpadom Karlovac - KODOS

 

 

 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu.

 

 

 

Kako nitko od vijećnika nije imao primjedbi donosi se

 

 

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno /sa glasova 8  ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

 

 

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

 

 

 

1. Vijećnica Mirjana Modrušan ima prijedlog da se uredi parkiralište kod ljekarne. Iako to nije pravo, označeno parkiralište  puno se koristi, a kada padne kiša je jako blatno što daje ružnu sliku, trebalo bi vidjeti mogućnost da se asfalatira  

 

            Načelnik  navodi da je  ovo  konkretan  prijedlog koji je u redu i  razmotrit će se  mogućnosti financiranja postavljanja asfalta, ali  ne zna dali će se moći ove  jeseni ili kasnije.

 

            Nadovezujući se tajnik Bitunjac napominje da postoji znak da se tu ne smije zaustavljati i  parkirati. To je samo za stanare i djelatnike. Ima u blizini parking. Prostor kod ljekarne je uništen – razrovan kada je bio Geoprojekt i bilo je puno stranka koje tu nisu smjele parkirati.

 

 

 

2.  Vijećnica Blanka Pavlić upozorava načelnika da bi hitno trebalo uzeti u razmatranje uređenje ceste   za Drage odnosno Puškarić groblje – Sabljaci jer, kada se je sprovod, ne može se prolaziti tom cestom pa gosti negoduju zbog zastoja. Ima alernativa izgradnje ceste od Petra Salopeka (Perec). Mjesni odbor je rekao da će se predložiti. 

 

 

 

            Načelniku ja poznat problem i može se  uzeti u razmatranje, ali sve zahtjeva skupu projektnu dokumentaciju.

 

 

 

 

 

3.  Vijećnica Blaženka Hodak se zahvaljuje na postavljenom braniku uz cestu u Selištu i navodi  da ima još nekoliko mjesta gdje bi  trebalo postaviti ogradu, pa neka se  to ima u vidu.

 

             Načelnik prihvaća prijedlog.

 

 

 

 4. Vijećnik  Ivan Vuković pita što je sa katastarskom izmjerom i kako se naplaćuje jer je u fazi završetka.   Ima saznanja da je Geoprojekt slao poziva koji nisu došli na vrijeme pa se ljudi nisu mogli odazvati. To je neozbiljno postupanje. Smatra da traženje uporabnih dozvola za građevine nije potrebno, osobito jer zakonodavac nije predvidio uporabne dozvole za pomoćne zgrade. Smatra da Geoprojekt radi nešto što nije uredu i pita što se misli po tome učiniti.

 

 

 

            Načelnik obrazlaže da su terenski radovi završili i sada slijede uredski. Točno je da su pozivi išli kasnije, ali  je tehnički direktor Geoprojekta  rekao da se može ponoviti taj postupak. Problem je i dostavi jer pošta dosta kasni, a  to se nije imalo u vidu.

 

Što se tiče dokumentacije koja se traži za to treba tumačenje nadležnih institucija.

 

            Tajnik Bitunjac napominje da naplata ide uredno.  Pozivi su  kasnili zbog pošte, ali ljudi neće biti oštećeni. Sve se može riješiti u tijeku postupka. Svi koji su imali legalizaciju ne trebaju uporabne dozvole. već samo oni koji to nemaju, a mogu je ishoditi u tijeku postupka. Ako se to ne riješi pisat će samo izgrađeno građevinsko zemljište.

 

 

 

            Gospodin Božičević tumači da su ljudi mislili da će se ovom izmjerom ucrtati svi objekti bez dodatnih troškova, ali to nije tako. Ucrtati će se samo koji imaju uporabne dozvole.

 

            Nadovezujući se vijećnica Blanka Pavlić napominje da će ova procedura trajati godinu dvije,pa pita što će biti sa ljudima koji imaju potrebu za izgradnjom i ne mogu čekati. Da li će morati ponovo plaćati geometra?

 

            Tajnik Bitunjac pojašnjava da se do novog katastra koriste postojeći podaci. Izmjera je jedan postupak, a gradnja drugi postupak i na to se ne može utjecati.

 

 

 

Drugo pitanje vijećnika  Vukovića se odnosi na cijenu vode. Navodi da će od 1.1.2016. godine  stupiti  na snagu novi zakon o vodama po kojem će se  cijena kubika vode  obračunavati po zahvaćenoj vodi,   pa pita  da  li načelnik ima kalkulaciju kolika bi cijena bila?

 

 

 

            Načelnik odgovara da mi ne plaćamo vodu, a nećemo je ni plaćati dok se stanje ne dovede u red, obzirom da  ima mnogo više  gubitaka vode na tuđem terenu (autokamp Korana, Smoljanac), nego na našem). Mi naplaćujemo vodu, a na gornjem terenu se ne naplaćuje.

 

Sve dok se to ne uredi nema naplate po zahvaćenim količinama niti povećanja cijene.

 

Ni projektiranje nije baš  dobro posloženo  i neće baš dobro završiti kako je rečeno. Projekt ima dosta manjkavosti iako puno košta. Hrvatske vode tu nisu najbolje postupile i morat će se ići u dodate dogovore.

 

            Gospodin Božičević pojašnjava da je za aglomeraciju Pl. Jezera predviđeno  samo  projektiranje. Također se podrazumijeva ista cijena vode za cijelo područje. Nećemo plaćati dok i drugi ne budu plaćali.

 

 

 

            Vijećnik Vuković podsjeća da je na prethodnoj sjednici predložio stipendiranje učenika i studenata pa pita da li je to odrađeno? Neka se stave deficitarna zanimanja za naše učenike i studente koja nedostaju u našem okruženju.

 

 

 

            Načelnik odgovara da je u fazi  izrada proračuna pa neka  Odbor za  proračun vidi da li se mogu iznaći sredstva za stipendiranje.

 

 

 

5.  Vijećnik Milan Hodak  podsjeća da je prije dvije godine postavio pitanje sanacije divljih deponija (2 deponije u Čatrnji), pa kako sada nije nazočna  pročelnica moli pismeno očitovanje o stanju tih deponija. 

 

 

 

6.   Vijećnik Željko Župan  navodi da se prijedlozi i planovi Mjesnog odbora Rakovica  ne uvažavaju, pa traži pismeno odgovore na slijedeća pitanja,

 

 

 

- Kada će se uskladiti naplata odvoza otpada za kućanstva jer se do sada neravnomjerno naplaćuje osobito u sezoni  (nema razlike između iznajmljivača i samaca) ?

 

- Kada će se urediti voda na Puškarić groblju?

 

- Kada će se urediti cesta oko Puškarić  groblja  (nije napravljen kružni tok)?

 

- Što je sa vodovodom do Kesera,  to se vuče već dvije godine. Što je sa dozvolama? I kada će se krenuti u realizaciju?

 

- Što je sa izgradnjom autobusne stanica u Rakovici, da li će se premještati ili će ostati na istom mjestu i kada će početi radovi?

 

- Što je sa postavljanjem mjerača brzine i da li će biti postavljen semafor u Rakovici ?

 

Kada će se urediti mjesto za kontejner u Dragama. Sada kontejner  stoji na cesti?

 

- Bilo je razgovora o obilježavanju 45 parale. Da li će se što raditi po tom pitanju i da li se dobila suglasnost od Cesta?

 

 

 

 

 

7. Vijećnik Zoran Luketić pita načelnika i zamjenika koje su novosti oko Projekta aglomeracije Pl. Jezera- Rakovica. Tu nema govora o dodatnim količinama vode i povećanju profila cijevi.  Namjeravamo davati priključke svima, a neće biti dodatnih količina vode.  Da li  o tome treba posebno sjednica Vijeća ?

 

 

 

            Načelnik navodi da ima puno propusta osobiti na području Korenice i Parka. Svi se miješaju. Utječe se politički. Traži se da se riješi Rastovača, a ne vodi se računa da li je to isplativo. Same Hrvatske vode  opstruiraju  projekt.  Anarhično je i radi tok što hoće, projektanti se ne snalaze najbolje na terenu. Rakovica se ne rješava kako treba i tu ćemo morati izvršiti pritisak na Ministarstvo  zaštite okoliša, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode i Park  da se to riješi kako treba.

 

Misli da ne treba posebna sjednica Vijeća dok se to ne utanači. Kad bude jasnije onda će se o tome razgovarati. Izaći ćemo iz projekta, ako vidimo da nije na vidiku rješavanje  našeg problema.

 

Komunicira sa gosp. Kolovratom  iz Hrvatskih voda i oni tvrde da voda ide iz Kozjaka, ali se to ne smije.

 

Rješenje su i podzemne vode Korenice i Rakovice, ali nije predviđen vodovod od Korenice do Plitvica.

 

 

 

            Nadovezujući se vijećnik Luketić navodi da  ako je to tako loše, da li mi imamo obvezu plaćanja? Zašto davati novce za projekte, a nema učinka, a načelnik navodi da ne zna koja je  alternativa, ako iziđemo optužit će nas da nismo htjeli surađivati. Bolje je popraviti projekt.

 

 

 

            Gospodin Vlado Božičević navodi kako je načelnik čak snimao rasprave sa sastanaka kako bi imao sve dokumentirano. Navodi da je Projekt za aglomeraciju Pl jezera trebao biti za rješavanje vodoopskrbe i odvodnje, ali očito nije definirana  vodoopskrba već samo zaštita okoliša, a  osobito nema nikakve ideje o rješavanju vodoopskrbe Rakovice. To je sve ne definirano i loše. Oni idu sa raznim  sudijama  pa ni sami ne znaju što žele i što će biti. Osigurali su  8 mil. kuna, a dali će se provesti to je pitanje. Kohezijski  fondovi ne predviđaju privatne interese već samo zaštitu okoliša.

 

Ako bude nepovoljno za nas i ništa ne rješava za Općinu Rakovica bolje je izići iz toga. Poslat ćemo dopis da se očituju.

 

 

 

TOČKA 2.  Usvajanje zapisnika sa  23. sjednice Općinskog vijeća

 

 

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu /u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u / pa zamjenik predsjednika poziva na očitovanje o istom.

 

Vijećnik Ivan Vuković ima primjedbu na  navedeno u točci 4. i smatra da njegova rasprava vezana za Izvješće načelnika, odnosno vodoopsrkbu nije ispravno prezentirana. Također napominje da nije spominjao zakup zemljišta  već je  govorio o potrebi kontrole prodanog poljoprivrednog zemljišta koje pojedinci  kupe po niskim cijenama, a nakon nekog vremena  ga pretvaraju u građevinsko,

 

Kako vijećnici više nisu imali primjedbi donosi se 

 

Zaključak:  sa 7 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ usvaja se zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća uz tražene ispravke.

 

 

 

 

 

TOČKA 3. Odluka o odobrenju potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Rakovica u 2015. godini

 

 

 

            Predlagatelj Izvješća  je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

          Izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac  koji navodi da se Odluku  donosi na preporuku  Povjerenstva, a temeljem provedenog natječaja o potporama u poljoprivredi. Kakav su oni zauzeli stav takav je zapisnik. Manje poznat korisnik je Terra Pomarium, pa načelnik pojašnjava da se radi o obitelji Marice Uremović koja je kupila zemlju u Dujićevom gaju – Rakovičko Selište i bavi se uzgojem voća

 

 

 

           U raspravi je vijećnik Vuković predložio da se, ukoliko  još ima sredstava, ponovo raspiše natječaj kako bi se sva planirana sredstva podijelila, a vijećnica Blanka Pavlić je pitala da li korisnici dobivaju i sredstva od županije, na što joj je potvrdno odgovoreno jer Županija sufinancira  50%.

 

                              

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova  donosi se Odluka o odobrenju potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Rakovica u 2015. godini

 

 

 

 

 

TOČKA 4.Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Spelekom d.o.o.

 

 

 

             Prijedlog Odluke vijećnici su dobili sa pozivom na sjednicu

 

 

 

            Predlagatelj Odluke i izvjestitelj je Općinski načelnik  koji obrazlaže situaciju sa direktorom Samardžićem, odnosno nezadovoljstvo njegovim radom i rezultatima. Da li se radi o nesnalaženju ili o nekim drugim faktorima, ali direktor nije pokazao rezultate u radu te je suglasan sa raskidom radnog odnosa. Kako se ne može imenovati v.d. direktor  predlaže da  se za direktora Spelekoma i Rakovice d.o.o  imenuje Danijela Marinić, na rok od 6 mjeseci. Ako svojim radom zadovolji moći će se i produžiti ugovor,a ako ne raspisat će se natječaj po određenim kriterijima.

 

 

 

            U raspravi je vijećnika Milana Hodaka zanimalo koje karakteristike ima Danijela. Pojašnjenje je dao načelnik navodeći da iako je mlada osoba ima volju za rad, odgovorna je, ali  će joj trebati  pružiti pomoć u radu. Sa istim je suglasan i gospodin Božičević, kao i vijećnici Ivan Vuković, Zoran Luketić  Željko Župan, Pavel Šebalj, a vijećnica Mirjana Modrušan predlaže da se na  Danijelino mjesto uposli  novi  djelatnik čak i dvojica kako bi  se posao radio kvalitetno

 

 

 

Vijećnica Blanka Pavlić napušta sjednicu u  16,10 sati , a vijećnici donose

 

 

 

Zaključak: Sa  8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova  donosi se Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Spelekom d.o.o.

 

 

 

 

 

TOČKA 5. Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Rakovica d.o.o.     

 

 

 

             Prijedlog Odluke vijećnici su dobili sa pozivom na sjednicu

 

 

 

             Predlagatelj Odluke i izvjestitelj je Općinski načelnik Franjo Franjković

 

  

 

              Rasprave nije bilo jer je tema obrađena u prethodnoj točci

 

 

 

Zaključak: Sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Rakovica d.o.o.

 

 

 

 

 

TOČKA 6. Odluka o predlaganju kandidata za izbor člana nadzornog odbora Seplekom d.o.o        

 

 

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            Predlagatelj i izvjestitelj je Općinski načelnik Franjo Franjković koji navodi da član Odbora Kristijan Bitunjac nije u mogućnosti obavljati ovu funkciju zbog privatnih razloga pa je zatražio razrješenje.

 

Za novog člana predlaže Nataliju Pavlić, komunalnu redaricu koja i inače kontrolira rad Spelekoma i Rakovice, te je upoznata sa njihovim poslovanjem i situacijom na terenu.

 

 

 

 U raspravi vijećnik Milan Hodak navodi kako smatra da Natalija ima puno obveza i bez ovoga i pitanje je da li će sve moći stići. Potreban  je i  određen autoritet. Vijećnik Ivan Vuković izražava žaljenje što gospodin Bitunjac neće dalje biti u Odboru jer za to treba "osoba takvog kalibra", ali ako ne može biti onda je Natalija najbolje rješenje.

 

 

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o predlaganju kandidata za izbor člana nadzornog odbora Spelekom d.o.o.

 

 

 

 

 

TOČKA 7. Odluka o predlaganju kandidata za izbor  člana nadzornog odbora Rakovica d.o.o

 

 

 

            

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            Predlagatelj i  izvjestitelj je Općinski načelnik Franjo Franjković

 

 

 

Rasprave nije bilo jer je Odluka vezana uz prethodnu.

 

           

 

            Zaključak: Sa 7 sa glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom/ donosi se Odluka o predlaganju kandidata za izbor člana nadzornog odbora Rakovica d.o.o

 

 

 

 

 

TOČKA 8. Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava

 

 

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da se radi o tehničkim izmjenama   obzirom je zakonom regulirano da se političkim stankama ne može iznajmiti bilo kakav prostor bez naknade pa se ovdje  izdvajaju  političke organizacije.

 

           

 

            Rasprave nije bilo.

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava

 

 

 

 

 

TOČKA 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica za dijelove katastarskih općina Rakovica, Drežnik i Sadilovac

 

 

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere donosi radi pojašnjenja koje je tražila Županija koja rješava žalbe građana i ako bude tužbi na Upravni sud. Isto tako je došlo  do povećanja površina koje su obuhvaćene izmjerom pa i to treba definirati. 

 

 

 

Rasprave nije bilo.

 

 

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica za dijelove katastarskih općina Rakovica, Drežnik i Sadilovac

 

 

 

 

 

TOČKA 10.  Odluka o istupanju iz Centra za gospodarenje otpadom – KODOS

 

 

 

            Predlagatelj Odluke je Općinsko načelnik.

 

 

 

            Izvjestitelj u ime predlagatelja je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da je istupanje iz članstva sukladno odluci župana i svih načelnika. Sve prelazi na županiju pa tako i troškovi.

 

            Načelnik pojašnjava da time nećemo izgubiti nikakva prava na usluge Centra, ali nemamo nikakvih obveza – udjela u investiciji koji su vrlo visoki.

 

 

 

            Rasprave nije bilo.

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o istupanju iz Centra za gospodarenje otpadom KODOS

 

 

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica  završava  u 16,30 sati.

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

 

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec. 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj