Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 23. SJEDNICA

 

AUDIO ZAPIS

 

                                                 Z  A  P  I  S  N I  K

 

 

 

Sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 15.09.2015. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

 

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan, Ivana Smolčić, Blaženka Hodak (od 15.25 sati), Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Mirjana Modrušan 

 

 

 

Sjednici nije nazočan vijećnik Ante Palian.

 

 

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vlado Božičević, zamjenik općinskog načelnika,   Vesna Rastovac, pročelnica JUO i Slavica Vuković, djelatnica u JUO

 

 

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne  konstatira da je na početku sjednici  nazočno 9 vijećnika te postoji kvorum pa se prelazi na

 

 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

 

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili  uz poziv, ali predsjednik dodaje još jednu točke i predlaže slijedeći dnevni red:

 

 

 

1.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

2.   Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća 

 

3.   Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01.01.2015 do 30.06.2015.

 

4.   Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine

 

 5.   Zaključak o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u 2014. godini   

 

       osnovanosti pokretanja postupka za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja Općine 

 

       Rakovica

 

 6.   Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja,   

 

       odvoza,zbrinjavanja fekalija iz septičkih jama i pražnjenja suvišnog mulja iz bioloških pročistača na

 

      području Općine Rakovica 

 

7.   Vjerodostojno tumačenje članka 10. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine

 

      Rakovica

 

 

 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu.

 

 

 

Kako nitko od vijećnika nije imao primjedbi donosi se

 

 

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno /sa glasova 9  ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

 

 

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

 

 

 

1. Vijećnica Mirjana Modrušan podsjeća na svoj upit sa prethodne sjednice, a vezano za izvješće o radu direktora Seplekoma koji  je isto  bio obvezan dostaviti do  1.9. 2015. ali ništa nije dostavljeno, pa pita što je sa time?

 

 

 

            Načelnik  odgovara da je direktor izvješće dostavio  2.9. 2015. i isto je dao na Nadzorni odbor. Odbor nije bio zadovoljan sa izvješćem te traže da bude opširnije i konkretnije. To novo izvješće će  se dati  Općinskom vijeću kada ga obradi Nadzorni odbor. Ako  vijećnici  žele to izvješće može biti jedna točaka dnevnog reda naredne sjednice Općinskog vijeća. Ima indicija da direktor prolongira stvar. Vidjet će se kao i što dalje.

 

            Nadovezujući se vijećnik Zoran Luketić, ujedno i član Nadzornog odbora, naglašava da je izvješće bilo kratko, općenito, gotovo neozbiljno, te je time podcijenjen Nadzorni odbor i Općinsko vijeće. Tražili smo brojke i pokazatelje, a to nismo dobili pa smo isto odbili i dali rok od mjesec dana za novo izvješće pa ćemo vidjeti kakvo će biti. Naglašava da je sezona prošla bez redukcija vode, ali to nije zasluge direktora već svih radnji koje su poduzete na poboljšanu vodoopskrbe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vijećnik Milan Hodak navodi da su prošla dva mjeseca a još nisu postavljeni kontejneri u Čatrnji, za kuće kojima je to potrebno, kao je tražio. Ako direktor ne radi i ne zna svoj posao  ne treba se čekati izvješće već poduzeti korake da se smijeni te raspisati natječaj za  novog. Također podsjeća da je tražio popis obveznika komunalnih davanja iz MO Čatrnja, a isto nije dobio.

 

            Zoran Luketić navodi da je Skupština trgovačkog društva Spelekom i Rakovica  općinski načelnik  i on može odlučiti što i kako sa direktorom. Uglavnom u svom radu nije učinio ništa u bilo kojem segmentu niti  ima pozitivnih pokazatelja u radu.

 

            Vijećnik Ivan Vuković navodi da je načelnik mogao primijetiti da direktor ima neodgovoran odnos prema radu i pita  zašto načelnik nije na to reagirao. Mlad je dečko i  dali smo mu još mjesec dana da se dokaže, ali su mu se trebale dati i određene smjernice za rad. Izvješće koje je napisa je kao uradak "djeteta iz vrtića".

 

            Odgovarajući na pitanje o obveznicima pročelnica Rastovac zamoljava da vijećnik bude konkretniji odnosno da navede za koje obveze traži podatke. Za komunalnu naknadu može podatke dati Općina, ali za vodu i odvoz smeća Rakovica d.o.o. i Spelekom d o.o.

 

 

 

 3. Vijećnik Ivan Vuković primjećuje probleme oko paljenja vanjske rasvjete. Sada je već i ujutro i naveče mračno pa bi trebalo regulirati  paljenje rasvjete jer još uvijek ima dosta turista.  Primjećuje da  se u  naselju Grabovac rasvjeta pali oko 25 minuta kasnije nego u drugim naseljima.

 

            Isto tako je i problem sa kućnim brojevima koji su zbrkani i nemaju redoslijeda pa to predstavlja problem kao turistima tako i drugim službama (npr. hitna pomoć).  Da li  Općina nešto može učiniti da se to sredi?

 

            Načelnik navodi da  je upravo u tijeku novi raspored paljenja javne rasvjete, a što se tiče kućnih brojeva iste određuje katastar, a kako i na koji način sa time nije upoznat.

 

            Nadovezujući se pročelnica Rastovac ogovara da katastar ima snimljenu kartu i po njoj određuje, odnosno puni brojeve i na to ne možemo utjecati. Mi bi mogli imenovati ulice barem kroz glavna naselja.

 

            Isto tako vezano za javnu rasvjetu navodi da će se rasvjeta paliti oko 19,30 sati jer se najavljuje još lijepih dana pa je  šteta da svijetli po danu jer su to troškovi. Problem je i u tome što za svaku izmjenu paljenja moramo traži ključeve trafostanica od Elektrolike.

 

             Gospodin  Vlado Božičević, vezano za primjedbu vijećnika Vukovića o neujednačenom paljenju rasvjete, pojašnjava da se vrijeme paljenja rasvjete  razdvojilo po naseljima zbog opterećenja, odnosno rasterećenja  mreže.

 

 

 

4.Vijećnik  Zoran Luketić  vezano za obnovu "panisona" primjećuje da se gotovo sve srušilo pa pita da li će obnova teći u rokovima kapo je planirano.

 

            Načelnik odgovara da bilo je planirano da zidovi do ceste ostanu, ali se pokazalo da je to promašaj projekta. Razgovarajući sa izvođačima, nadzorom i projektantom svi se se složili  da je bolje da se sruši.  Ti dodatni poslovi nisu skupi  i  ne mora se mijenjati građevinska dozvola, Rok za završetak radova je  15 studeni 2015. godine, a ako i dođe do prolongacije od nekoliko dana to ne bi trebao biti problem.

 

 

 

 

 

TOČKA 2.  Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Općinskog vijeća

 

 

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  /u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u/  pa zamjenik predsjednika poziva na očitovanje o istom.

 

Kako nitko od vijećnika nije imao primjedbi donosi se 

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  usvaja se zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća uz tražene ispravke.

 

 

 

 

 

TOČKA 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01.01.2015 do 30.06.2015.

 

 

 

            Predlagatelj Izvješća  je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je u  izvješću i obrazloženju,  koje je naknadno dostavljeno, iscrpno prikazano punjenje i pražnjenje proračuna za prvu polovinu 2015. godine, a ako vijećnici imaju pitanja na ista će odgovoriti.

 

 

 

           U  raspravi vijećnik Ivan Vuković, kao i na sjednici Odbora za proračun i financije, navodi da je potrošeno malo sredstava i pita zašto je do toga došlo. Da li se loše planiralo ili se novci namjerno čuvaju za nešto u budućem razdoblju. Ima mnogo potreba i sredstva su se mogla utrošiti.

 

Pročelnica odgovara da je točno i da je utrošeno malo sredstava jer se do 6 mjeseca sredstva akumuliraju za planirane investicije kao što je katastarska izmjera, sanacija-izgradnja višenamjenskog objekata u Rakovici irugo. U pripremi su troškovnici za vodu i struju u Poduzetničkoj zoni. Nabavljeni su kontejneri. Za sve se to moraju čuvati sredstva.

 

            Isto tako nisu obračunati neki obavljeni radovi (Rakovica d.o.o. nije ispostavila račune i ne zna zašto).

 

Načelnik navodi da je bilo interesa za PZ Grabovac i potpisani su ugovori o najmu, ali se nije  najbolje radilo pa pita zašto, a pročelnica odgovara da je zakup bio ugovoren do 15.8. i za dalje nema interesa. Loše je osvjetljenje i slaba reklama. Zakupci sami malo odnosno ništa  ne ulažu, a imali su i privatnih problema zbog kojih nisu ispoštovali ugovor o zakupu.

 

 

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas prihvaća  sePolugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01.01.2015. do 30.06.2015.

 

 

 

 

 

TOČKA 4. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine

 

 

 

            Predlagatelj Izvješća i izvjestitelj  je Općinski načelnik koji navodi da je izvješće sažeto. Osvrnuo se na značajnije projekte te podsjetio na oduke, planove, zaključke koji su doneseni u prvom polugodištu 2015. godine, a odgovorit će na pitanja vijećnika, koji su izvješće dobili sa materijalima.

 

 

 

             U raspravi je vijećnica Blanka Pavlić navela kako se slaže sa tehničkim oblikom izvješća, a vijećnik Ivan  Vuković navodi da je uglavnom bio protiv načelnikovih izvješća, ali će sada biti suzdržan iako smatra da je ovo realno izvješće. Zadovoljan je sa time što je načelnik „izvršio teror“ na Hrvatske vode te da se problematika vodoopskrbe i odvodnje pokreće. Treba obratiti  pažnju i na poljoprivrednike kojima je dana zemlja u zakup. Treba ih kontrolirati. Isto tako nema niti investitora iako načelnik govori da isti dolaze, a vijećnik Zoran Luketić pita što je sa investitorom koji je tražio zemlju za ekološku proizvodnju.

 

            Načelnik odgovara da poljoprivrednike treba kontrolirati država koja im je i dala zemlju u zakup. Treba pozvati nadležnu inspekciju, a što se tiče investitora za eko proizvodnju, isti nije potpisao ugovor sa nadležnim ministarstvo i kada to riješi trebao bi raditi prema predloženom programu.

 

 

 

Zaključak: Sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i  2 SUZDRŽANA glasa  prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine

 

 

 

 

 

TOČKA 5.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u 2014. godini osnovanosti pokretanja postupka za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja Općine  Rakovica

 

 

 

            Predlagatelj Zaključka   je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            Izvjestiteljica po točci  je  gospođa Vesna Rastovac koja navodi da se za svaku proteklu godinu se mora dati izvješće koliko je bilo zahtjeva za postupak izmjena i dopuna Prostornog plana, pa su u 2014.bila dva zahtjeva,  a kako je bila izmjena bila u tijek to je rješeno.  Nije bilo potreba za novim izmjenama. Sada se skupljaju novi zahtjevi.

 

 

 

            Rasprave nije bilo.

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u 2014. godini osnovanosti pokretanja postupka za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja Općine  Rakovica

 

 

 

 

 

TOČKA 6. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza,zbrinjavanja fekalija iz septičkih jama i pražnjenja suvišnog mulja iz bioloških pročistača na  području Općine Rakovica 

 

 

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se na provedeni natječaj nitko se nije javio i moramo poništiti postupak i krenuti u novi, pa ćemo vidjeti da li će se ipak netko javiti.

 

 

 

Rasprave nije bilo.

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza,zbrinjavanja fekalija iz septičkih jama i pražnjenja suvišnog mulja iz bioloških pročistača na  području Općine Rakovica 

 

 

 

 

 

TOČKA 7.  Vjerodostojno tumačenje članka 10. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine  Rakovica

 

 

 

             Predlagatelj  je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            Izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je ovu točku inicirao je Ured za prostorno  uređenju u Slunju koji traži da se dodatno pojasni članak 10. Odredbi, i obrazloži što se može graditi u stambenim zonama. A može se, uz stambenu građevinu izgraditi i gospodarska, ali ne može biti samo građevina za poslovni prostor. Može se prije izgrditi poslovna građevina, ali se mora planirati i stambena.

 

            Vezano za navedeno vijećnik Zoran Luketić pita da li postoji rok u kojem se mora izgraditi stambeni objekt odnosno tko će to kontrolirati, dok vijećnik Ivan Vuković misli da će se iznaći rupe da se ova odredba ne ispoštuje, a pročelnica navodi da sve treba biti definirano u građevinskoj dozvoli koja ima rok, a koju izdaje Ured za prostorno uređenje.

 

Vijećnica Blanka Pavlić primjećuje da su ovo rigoroznije mjere koje štite stambenu zonu, a gospodin Vlado Božičević navodi da tome pridonosi i odredba o visini objekata.

 

           

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se vjerodostojno tumačenje članka 10. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine  Rakovica

 

 

 

Na kraju sjednice načelnik upoznaje vijećnike da je u fazi  izrada  projekta vodoopsrkrbe i odvodnje i to neće biti  lako riješti jer će se morati naći voda na području ove dvije Općine (Rakovica, Plitvička jezera) dok će jezero Kozjak  biti privremeno i prijelazno rješenje, a kasnije rezervno.

 

Moli vijećnike da mu u svemu pomognu. Zvat će inženjera da vidi neki model koncepcije odvodnje.  Sam je član užeg projektnog tima, ali ne bi želio da se donese projekt zbog projekta, a ne bude ono što nam zapravo treba. Donesimo rješenja koja će biti izvediva.

 

 

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica  završava u 16,00 sati.

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

 

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj