Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 20. SJEDNICA

AUDIO ZAPIS

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 27.05.2015. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan, Ivana Smolčić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Mirjana Modrušan 

 

Sjednici nije nazočan vijećnik Ante Palian (ispričao izostanak) i vijećnica Blaženka Hodak (nije ispričala izostanak)

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vlado Božičević, zamjenik općinskog načelnika,  Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, privremena pročelnica JUO, Zdenka Božičević, i Slavica Vuković, djelatnice u JUO te Tihana Rakić, stručna suradnica u JU Rakovica, Danijel Prebeg, predsjednik DVD-a Rakovica, Mirjana Puškarić, ravnateljica Gradskog društva CK Slunj, Mira Špoljarić, direktorica TZO Rakovica.

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, konstatira da je na sjednici  nazočno 9 vijećnika te postoji kvorum pa se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili uz poziv, ali predsjednik dodaje još jednu točku i predlaže  slijedeći dnevni red:

 

1.   Javna ustanova -  Izvješća o radu za 2014. godinu

 2.   Zaključak o osiguranju sredstava za upravljanje zaštićenim područjem značajni krajobraz

      Baraćeva špilje

3.   Odluka o izmjenama Odluke o  osnivanju JU Rakovica

4.   Odluka o osnivanju JU Rakovica – pročišćeni tekst

5.   Turistička zajednica  Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2014. godinu

6.   Gradsko društvo Crvenog križa Slunj – Izvješće o radu za 2014. godinu

7.   Športsko društvo Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2014. godinu

8    Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica – Izvješće o radu za 2014. godinu  

9.   Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad – Izvješće o radu za 2014. godinu

       10.  Udruga hrvatskih branitelje Domovinskog rata općine Rakovica  - Izvješće o radu za 2014. godinu

11.  Spelekom d.o.o. Rakovica – Izvješće o radu za 2014. godinu

12.  Rakovica d.o.o . Izvješće o radu za 2014. godinu

13.  Odluka o izmjenama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

14.  Izjava o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o (potpuni tekst)

15.  Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Spelekoma d.o.o.

16.  Odluka o izmjenama i dopuni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o.

17.  Izjava o osnivanju trgovačkog društava Rakovica d.o.o.  (potpuni tekst) 

18.  Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Rakovica d.o.o.

19.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

20.  Usvajanje zapisnika s 19. sjenice Općinskog vijeća

21.  Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

22.   Prostorni plan uređenja Općine Rakovica (pročišćeni tekst)

 23.  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2014. do 

       31.12.2014.

24.  Odluka o raspodjeli rezultata

25.  Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Rakovica za 2015. godinu

            26.  Program o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period

       2015. godine 

27.  Program o izmjenama Programa odražavanja komunalne infrastrukture i obavljanje komunalnih

       djelatnosti u 2015. godini

28.  Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2015. godinu

29.  Program o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2015. godinu

30.  Program o izmjeni Programa utroška spomeničke rente za 2015. godinu

31.  Plan nabave  Općine Rakovica u 2015. godini

32.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu.

 

Rasprava: Vijećnik Ivan Vuković smatra da je dnevni red preobiman. Teme dnevnog reda su jako značajne i svaku je potrebno podrobno razraditi i raspravljati o njima, a vremenski se to neće moći i neće se kvalitetno obraditi. Zbog puno točaka ni materijali za sjednicu nisu dobro  složeni pa se je teško snaći.

Predlaže da se danas obrade točke od 1. do 20., a ostalo prebaci za drugu sjednicu.

 

            Načelnik Franjković i pročelnica Rastovac svjesni su da je dnevni red obiman, ali je potrebno što prije obraditi sve točke i donijeti Odluke kao bi službe mogle normalno raditi odnosno poštovati rokove za provođenje određenih  projekata i planova.

 

            Predsjednik Zoran Luketić se slaže sa gospodinom Vukovićem, da nije poželjan ovako obiman dnevni red, ali kako se radi o važnim točkama predlaže da se prihvati ovakav dnevni red i dio točaka odradi  danas, a  sjednica nastavi sutra u isto vrijeme jer tako omogućuje i Poslovnik.

            Vijećnik Vuković je suglasan sa ovim prijedlogom pa predsjednik isto daje na glasovanje i donosi se slijedeći

 

            Zaključak: Sa 4 glasa ZA 3 glasa PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa prijedlog se ne prihvaća. 

 

Kako prijedlog nije prihvaćen daje se na glasovanje prijedlog dnevnog reda

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno /sa 6 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom/

 

Vijeće počinje sa radom prema predloženom dnevnom redu

 

TOČKA 1.  Javna ustanova -  Izvješća o radu za 2014. godinu

 

            Predlagatelj Izvješća je Općinski načelnik.

 

            Izvješće  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je Tihana Oštrina, stručna suradnica u JU koja vijećnike upoznaje sa radom JU u prethodnoj godini i isto prati vizualnom prezentacijom.

 

            U raspravi je vijećnik Vuković pohvalio rad Ustanove te pitao o daljnjim planovima i projektima na što je gospođa Oštrina i odgovorila.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi/ Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Rakovica

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna glasovanju.

 

TOČKA 2. Zaključak o osiguranju sredstava za upravljanje zaštićenim područjem značajni krajobraz Baraćeva špilje

 

            Predlagatelj Zaključka  je Općinski načelnik.

 

            Zaključak su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je gospođa Tihana Oštrina koja obrazlaže da je potvrda o osiguranja sredstava potrebna kako bi se odobrila trajna zaštita krajobraza Baraćeve špilje, a svi drugi uvjeti su osigurani.

 

             U raspravi je i načelnik obrazložio ovu odluku, a vijećnika Vukovića je zanimalo skraćeno ime JU  Natura Subterranea.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Zaključak o osiguranju sredstava za upravljanje zaštićenim područjem značajni krajobraz Baraćeve špilje

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna glasovanju.

 

TOČKA 3. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju JU Rakovica

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Odluku su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je  gospođa Tihana Oštrina  koja navodi da je ovu Odluko potrebno donijeti kako bi se sve uskladilo sa Zakonskim propisima, odnosno potrebno je izmijeniti određene članke prethodne Odluke.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju JU Rakovica

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna glasovanju.

 

TOČKA 4.  Odluka o osnivanju JU Rakovica – pročišćeni tekst

 

             Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je gospođa Tihana Oštrina navodeći da su u ovom tekstu sve prethodne izmjene   pročišćene.

                       

            Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o osnivanju JU Rakovica – pročiščeni tekst

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočan glasovanju.

 

Tihana Oštrina napušta sjednicu u 15,50 sati.

 

 

TOČKA 5.  Turistička zajednica Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2014. godinu

 

            Predlagatelj Izvješća je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Izvješća su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je gospođa Mira Špoljarić koja vijeće upoznaje sa radom TZ osvrćući se na podatke o noćenjima uspoređujući ih sa prošlim godinama te  povećanje kapaciteta. Obrazlaže ulaganja i suradnju sa Općinom.

 

           U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Vuković kojeg je zanimalo da li se statistički povećao boravak gostiju i što TZ zajedno sa Općinom poduzima da se boravak produži, a direktorica je iznijela podatak od 1,6% dana kao i suradnju sa Općinom.

            Načelnik navodi da TZ radi transparentno, traži sufinanciranje od Općine, ali navodi da ima saznanja o iznajmljivačima koji ne prijavljuju goste i ne doprinose Općini iako koriste resurse Općine, pa pita dali se tu može nešto učiniti, na što direktorica odgovara da je to teško kontrolirati, odnosno TZ ne može provoditi kontrole već raspolaže sa podacima o prijavljenim gostima.

            Vijećnik Milan Hodak zahvaljuje TZ na financijskoj potpori Udruzi branitelja i predlaže izradu karte- memorijalni put Domovinskog rata.

Predsjednika Zorana Luketića je interesiralo koliko turista koristi poučna stazu i što je sa Starim gradom Drežnik, a direktorica je odgovorila i pojasnila  rad u kuli Starog grada.

           

            Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Rakovica

 

Mira Špoljarić napušta sjednicu u 16,10 sati.

 

TOČKA 6.  Gradsko društvo Crvenog križa Slunj – Izvješće o radu za 2014. godinu

 

            Predlagatelj Zaključka je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je ravnateljica Crvenog križa gđa. Mirjana Puškarić koja govori o radu Društva, područjima djelatnosti, aktivnostima kroz godinu, načinu sufinanciranja i troškovima.

 

            U raspravi je vijećnik Ivan Vuković pohvalio rad Društva osobito suradnju sa mladima te pitao o pojedinim stavkama troškova, a načelnik Franjković je zahvalio na uspješnoj suradnji sa Općinom.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Slunj

 

Mirjana Puškarić napušta sjednicu u 16,40 sati.

 

TOČKA 7. Športsko društvo Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2014. godinu

 

            Predlagatelj Izvješća je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Izvješća su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja je vijećnik Hodak Milan upoznao vijećnike da predsjednik Društva nije u mogućnosti nazočiti sjednici, ali u pisanom Izvješću je sve obrazloženo pa vijećnici mogu donijeti odluku o prihvaćanji ili ne prihvaćanju, a sa istim  je suglasan i predsjednik Luketić.

        

            U raspravi se vijećnik Ivan Vuković osvrnuo na rad primjećujući da ima sve manje zainteresirane djece za sport. Pita se da li ima nekih problema u radu društva, rezultati su lošiji, a   promijenjen je i trener? Treba se boriti za sport i paziti da se Društvo ne ugasi.

Nadovezujući se vijećnik Milan Hodak apelira na poboljšanje uvjeta odnosno uređenje igrališta, dok vijećnica Mirjana Modrušan upozorava da na školskom košarkaškom igralištu nema koša pa djeca ne mogu trenirati, a načelnik Franjković navodi da je to školsko igralište i o njemu brine škola odnosno Županija.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Športskog društva Rakovica za 2014. godinu

 

 

TOČKA 8. Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica – Izvješće o radu za 2014. godinu

           

            Predlagatelj Izvješća je je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Izvješća  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

        

             U ime predlagatelja izvjestitelj predsjednik DVD-a Danijel Prebeg. Gospodin Prebeg upoznaje  vijećnike sa  akcijama društva, ulaganjima, financiranje,  problematikom, osobito problemom ne isplata naknada za gašenje požar.

 

            U raspravi  predsjednik Zoran Luketić navodi da izvješće nije najbolje, ali kako se radi o novom predsjedniku misli da će buduća izvješća biti bolja. Interesira ga kolika je zakonska obveza Općine u sufinanciranju društva. Vijećnici Blanka Pavlić i Marijan Vuković podržavaju izvješće navodeći da se radi o operativcima, volonterima koji "papirologiji" nisu vični.

Problem nastao oko neisplate naknada, vezan za rokove zahtjeva, treba se riješiti sa tajnicom, a vijećnici Ivan Vuković i Željko Župan misle da se to nesmije dešavati i da naknade treba isplatiti.

           

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rakovica za 2014. godinu.

 

Danijel Prebeg napušta sjednicu odlazi u 17,10 sati  

 

TOČKA  9. Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad – Izvješće o radu za 2014. godinu

 

            Predlagatelj Izvješća je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je Marijan Vuković, predsjednik Društva, koji je također govorio o  aktivnostima društva, intervencijama, troškovima i planovima.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasa PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drežnik Grad za  2014. godinu

 

Vijećnik Ivan Vuković nije nazočan glasovanju.

 

 

TOČKA 10. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Općine Rakovica- Izvješće o radu za 2014. godinu

 

            Predlagatelj Izvješća je Općinski načelnik.

 

             Izvješće su vijećnici dobili uz materijale.

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je predsjednik Udruge gospodin Milan Hodak koji je uz vizualnu prezentaciju vijećnike upoznao sa svime što je Udruga uradila u prethodnoj godini i što dalje planira.

 

            U raspravi su vijećnik Ivan Vuković i Zoran Luketić pohvalili rad Udruge osobito kada se uzme kojim sredstva raspolažu.

           

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Općine Rakovica

 

           

TOČKA 11.  Spelekom d.o.o. - Izvješće o radu za 2014. godinu

 

            Predlagatelj Izvješća j je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici su dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je bivši direktor  Zoran Nakić, mag.ing.šum. koji navodi da je sve napisano u izvješću, a on je otvoren za pitanja.

 

                Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Spelekoma d.o.o. za 2014. godinu.

 

Vijećnik Pavel Šebalj nije nazočan glasovanju.

 

TOČKA 12.  Rakovica d.o.o. - Izvješće o radu za 2014. godinu

 

            Predlagatelj Izvješća je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je bivši direktor Zoran Nakić, mag.ing.šum. koji je u raspravi odgovarao na pitanja vijećnika.

 

            U raspravi je vijećnika Ivana Vukovića zanimalo viđenje gosp. Nakića, o radu Društava kao i prijedlozi za poboljšanje rada. Vijećnika Luketića je zanimalo kako funkcionira rad Uprave groblja.

Gospodin Nakić je pobliže objasnio što je urađeno na poboljšanju, ali i problemima koje ne mogu riješiti sama Društva jer su vezana za druge institucije i nedostatak sredstava.  Uprava groblja za sada ne radi najbolje i tu se trebaju napraviti značajniji pomaci.

Nadovezujući se vijećnik Pavel Šebalj navodi da se ovdje radi o detektiranju problema, ali bez prijedloga za rješavanje.

 

Zaključak: S 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu trgovačkog društva Rakovica d.o.o. Za 2014. godinu

 

TOČKA 13. Odluka o izmjenama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

            Izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac koji je pojasnio na što se odnosi izmjena Izjave (proširenje uvjeta za imenovanje direktora).

 

                Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o izmjenama izjave o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

 

TOČKA 14. Izjava o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o. (potpuni tekst)

 

            Predlagatelj Izjave e je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  Izjave su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci  je tajnik  Kristijan Bitunjac.

 

            Rasprave nije bio.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Izjava o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o. (potpuni tekst)

 

Zoran Nakić napušta sjednicu u 17,40  sati.

 

TOČKA 15. Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Spelekoma d.o.o.

 

            Predlagatelj Odluke,  je Općinski načelnik koji je ujedno i izvjestitelj te vijećnike upoznaje da je Zoran Nakić dao ostavku zbog odlaska na novo radno mjesto pa se mora imenovati novi direktor.

            Kako na našem području nema adekvatnih kadrova, realna mogućnost za direktora pronađena je  u osobi Maria Samardžića iz Ogulina. Razmatrajući sve elemente iz Izjave o osnivanju društva navedeni zadovoljava sve uvjete pa se isti i predlaže za direktora.

            Vjeruje da će svojim radom opravdati povjerenje, a uz Skupšitnu Društva i Nadzorni odbor rad će biti kontroliran i neće se dozvoljavati propusti i pogreške.

 

            U raspravi je vijećnik Ivan Vuković izrazio neslaganje za načelnikovim obrazloženjem smatrajući da i na našem području ima ljudi koji bi to kvalitetno ili još bolje radili obzirom bolje poznaju teren i situaciju. Misli da bi djelatnica Društva Danijela Marinić bila kvalitetan odabir za direktora.

Vijećnici Zoran Luketić i Pavel Šebalj podvlače problematiku vodoopskrbe i odvodnje  gdje je potrebno raditi na unapređenju, a ne zadržavati postojeće stanje, dok gospodin Božičević pozdravlja uštede na čišćenju snijega gdje zbog novonabavljenih strojeva /traktora/ novac nije otišao kooperantima. Traktore i ubuduće treba koristiti za različite namjene i njima ostvarivati   prihode.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 6 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa)  donosi se Odluka o predlaganju  kandidata za imenovanje direktora Spelekom d.o.o

 

 

TOČKA 16. Odluka o izmjenama i dopuni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Rakovica  d.o.o.

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

            Izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da je  ova točka vezana uz prethodne pa je i obrazloženje identično

 

                Rasprave  nije bilo.

 

Zaključak: Sa 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o izmjenama i dopuni  izjave o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o.

 

TOČKA 17. Izjava o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o. (potpuni tekst)

 

 

            Predlagatelj Izjave  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  Izjave su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu

 

            Izvjestitelj po točci  je  tajnik Kristijan Bitunjac, a obrazloženje je kao i kod prethodne točke.

 

            Rasprave nije bio.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Izjava o osnivanju trgovačkog društva Rakovica  d.o.o. (potpuni tekst)

 

 

TOČKA 18. Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Rakovica  d.o.o.

 

            Predlagatelj Odluke, a također izvjestitelj  je Općinski načelnik koji je obrazloženje već dao uz točku 15.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu.

 

            Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 6 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa)  donosi se Odluka o predlaganju  kandidata za imenovanje direktora Spelekom d.o.o

 

Predsjednik Luketić određuje pauzu od  5 minuta.

 

Blanka Pavlić i Vlado Božičević napuštaju sjednicu u 18,00  sati.

 

TOČKA 19. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

   1. 1. Vijećnik Ivan Vuković pozivajući se na rasprave sa sjednica Odbora za financije i proračun   primjećuje da ima "natezanja sa financijama". To se  vidi po rupama na cesti, ne plaćanju naknada vijećnicima  i drugo.

               

                Načelnik se ne slaže sa mišljenjem vijećnika, radi se kako i koliko se može i sve u skladu za zakonom,  a što se tiče naknada misli da su sve isplaćene, ali neka služba o tome dade podatak.

                Nadovezujući se gospođa Božičević navodi su isplaćene sve naknade osim  naknade za rad Odbora za financije i proračun za dvije sjednice. Nije problem u nedostatku sredstava ili propustima službe,  već  predsjednica Odbora   gospođa Blaženka Hodak nije napisala zapisnike, a bez njih se ne može izvršiti isplata. Danas su zapisnici stigli i isplata će biti uskoro.

     

                2. Vijećnik Marijan Vuković zamoljava da, kad dođe novi direktor Rakovice d.o.o, da se povede računa o mrtvačnici u Drežnik Gradu, jer je u jako lošem stanju, treba je pokrečiti i urediti,  pločice su se digle. Isto tako primjećuje da po Rakovici ima puno cvijeća, a u Drežniku još ništa, a bliži se blagdan sv. Antuna pa bi i to trebalo riješiti.

     

                Pročelnica Rastovacodgovara da znade da su mrtvačnice zapuštene i već su naručena krečenja, ali je bilo nekoliko smrtnih slučajeva pa majstor nije mogao raditi. Čim majstor bude mogao doći mrtvačnice će se krečiti. Treba obnoviti i opremu i na tome će se raditi, kako bude sredstava tako će se i uređivati, a  vijećnica Ivana Smolčić predlaže da se postave  pločice pokojima se kliže.

                Što se tiče cvijeća  ono je jučer je naručeno i bit će posađeno do blagdana sv. Antuna.

     

                3. Vijećnik Milan Hodak navodi da u Čatrnji ima nekoliko mještana koji nisu vratili svoje zemljište kada je Nacionalni park vraćao parcele koje nisu obuhvaćene  autokampom Korana (nalaze se van ograde kampa) pa pita što sa time, da li će Općina ući u posjed tih parcela sada kad se radi geodetska izmjera i da li se sada mogu vratiti bivšim vlasnicima.

     

                Tajnik Kristijan Bitunjac odgovara da je to tuđe vlasništvo odnosno vlasništvo Nac. parka i Park odlučuje o tome. Niti Općina niti bilo tko drugi to ne može preuzeti bez suglasnosti. Firma Geom iz Slunja  zastupa Nac. park u postupku katastarske izmjere.

     

              4. Vijećnik Željko Župan pita do kud se došlo sa Panisonom i što će biti sa autobusnom stanicom u Rakovici (kod ugost. objekta Rendulić) jer se sada radi pekara koja će zauzeti prostor gdje je bila stanica. Isto tako pita da li će se ove godine neke ceste asfaltirati?

     

                 Načelnik odgovara da će uskoro (za oko 8 dana) imati informaciju da li je Fond za zaštitu okoliša odobrio tražena sredstva za Pansion. Tu smo se kandidirali za štedljivu izolaciju, krovište i drugo.  Isto tako smo se javili i na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i ispoštovali sve uvjete.

                Ako to ne prođe jedino možemo odlučiti da podignemo krediti od HBOR-a i sa svojih 600 tisuća krenemo u radove. 

                Što se tiče stanice lokacija je vlasništvo Hrvatskih cesta, oni imaju problema sa privatnim  vlasnicima u neposrednoj blizini pa namjeravaju stanicu izmjestiti preko puta potoka (uz skretanje prema školi). Ukoliko vijećnici žele on će tražiti da stanica ostane na istom mjestu pa ćemo vidjeti da li će se  uvažiti naše traženje.

     

                 Nadovezujući se na pitanje o Pansionu vijećnica Mirjana  Modrušan pita da li će zaista cijela zgrada biti samo poslovni prostor, a ne i stambeni. Stanova nemamo iako ima dosta zainteresiranih.  U Gospiću,  Ogulinu i drugim mjestima se rade POS-ovi stanovi, a kod nas ništa.

     

                Načelnik potvrđuje da je Pansion planiran samo za   poslovni prostor. Sa druge strane općina ne može izgrađivati stanove i davati  u najam po povoljnim uvjetima.  Za POS-ove stanove preko APN-a  nema zainteresiranih, odnosno ljudi ne mogu prihvatiti kreditne uvjete jer su uglavnom nezaposleni, uz to  APN traži najmanje 30 interasenata koji ispunjavaju uvjete.

                Vijećnik Ivan Vuković  misli da nitko nije zakonski  propisao koliko se stanova morati izgraditi i da to mogu biti i zgrade sa manje stanova.

     

                5. Vijećnik Zoran Luketić pita kako teče geodetska izmjera odnosno kada će se početi izdavati Rješenje i ići u naplatu?

                Načelnik odgovara da će to krenuti u lipnju.

     

    TOČKA 20.  Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Općinskog vijeća

     

            Vijećnici su zapisnik dobili uz poziv za sjednicu /u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u/  pa zamjenik predsjednika poziva na očitovanje o istom.

Kako nitko od vijećnika nije imao primjedbi  glasovanjem se donosi

Zaključak: Sa 5 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova usvaja se zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća.

 

Vijećnik Željko Župan nije nazočan  glasovanju.

 

 

TOČKA 21. Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

 

            Predlagatelj Odluka je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu

 

            Izvjestiteljica po točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac koja ja pojasnila potrebu  za izmjenama Prostornog plan te obrazložila veće izmjene dok je za ostalo otvorena za pitanja vijećnika.

            U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković, Zoran Luketić, Milan Hodak koje se interesirala trasa dalekovoda, plinovoda, lokacija pročišćivača, granice parcela uz cestu, određene situacije prilikom geodetske izmjere. Odgovore i pojašnjenja dali su načelnik Franjković, pročelnica Rastovac i tajnik Bitunjac.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

 

 

TOČKA 22.  Prostorni plan uređenja Općine Rakovica (pročišćeni tekst)

 

            Predlagatelj Plana  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je uz ovakav pročišćeni tekst lakše snalaženje u tumačenju Prostornog plana.   

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Prostorni plan uređenja Općine Rakovica (pročišćeni tekst)

 

 

TOČKA 23. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.

 

            Predlagatelj Izvještaja je općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu.

           

            Izvjestiteljica po točci je Zdenka  Božičević, stručna suradnica.

 

            Rasprava  nije bilo.            

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.

 

 

TOČKA 24.  Odluka o raspodjeli rezultata

 

             Predlagatelj Odluke je općinski  načelnik Franjo Franjković

 

             Prijedlog Odluke su  vijećnici dobili neposredno prije sjednice.  

 

             Izvjestiteljica po navedenoj točci je gđa. Zdenka Božičević

 

             Rasprave nije bilo.

     

Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o raspodjeli rezultata

 

 

TOČKA  25. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2015. godinu

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.


            Vijećnici su prijedlog dobili sa pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica u ime predlagatelja je gđa. Zdenka Božičević koja su obrazložila potrebu donošenja izmjena proračuna i pojasnila  značajnije izmjene.

   

             U raspravi je vijećnika Zorana Luketića zanimala pozicija rashoda za nefinancijsku imovinu i pozicija tekućih pomoći, te je isto pojasnila gospođa Božičević.           

 

Zaključak: S 6 glasova ZA, 2 glasa  PROTIV i 0 SUZRŽANIH glasova  donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2015. godinu

 

Zdenka Božičević i Željko Župan napuštaju sjednicu u 19,00 sati.

 

 

TOČKA 26. Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za period 2014. godine

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se ovdje  radi  o   usklađenju sa  prihvaćenim proračunom.

 

            U raspravi je  vijećnika Zorana Luketića zanimalo o kakvim se projektima kanalizacijske mreže radi, te kakav je to projekt astro parka, a vijećnicu Mirjanu Modrušan gdje će biti lokacija astro parka.

Vijećnika Ivana Vukovića interesira koje se ceste namjeravaju graditi/uređivati i koja je kandidirana za sredstva. Sva obrazloženja je dala pročelnica Rastovac.

 

            Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2015. godine

 

 

TOČKA 27.Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2015. godini

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik

 

            Prijedlog Programa  su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu

 

            Izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac

        

            Rasprava: Vijećnika Zorana Luketića zanima održavanje nerazvrstanih cesta za koje se planira veliki iznos  iz komunalne naknade pa je pročelnica obrazložila da su to planirana sredstva od komunalne naknade za Poligon. Dok se ne riješi situacija ta sredstva se očekuju pa se moraju i  planirati. Načelnik dodaje da ima problema i s poljoprivrednim cestama, ali troškovnici za isto jako puno koštaju.

 

            Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi Program  o izmjenama  Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u  2015. godinu

 

 

TOČKA 28. Program  o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2014. godinu

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH  glasova/  donosi se Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2015. godinu

 

 

TOČKA 29. Program  o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2015. godinu

 

            Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH  glasova/  donosi se Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2015. godinu

 

 

TOČKA 30. Program  o izmjenama Programa utroška spomeničke rente za  2014. godinu

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po navedenoj točci je  pročelnica Vesna Rastovac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program o izmjenama Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu

 

 

TOČKA 31. Plan nabave Općine Rakovica u 2015. godini

 

            Predlagatelj Plana je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Plana su  vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica u ime predlagatelja je  pročelnica Vesna Rastovac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 5 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Plan nabave Općine Rakovica za 2014. godinu

 

 

TOČKA 32. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

 

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

            Izvjestitelj u ime predlagatelja je  tajnik Kristijan Bitunjac koji objašnjava da se izmjene i dopune odnose zbog zakonske odredbe kojom su  koncesije za prijevoz pokojnika  ukinute i za isto je. slobodno tržište. Značajan je članak 2. po kojem obvezu prijevoza umrlih do patologije ili sudske medicine za slučaj sumnjivih smrti preuzima Općina.

 

            Rasprave nije bilo

 

            Zaključak: Jednoglasno  /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH  glasova/  donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja  komunalnih djelatnosti

 

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u  19,30 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj