Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 19. SJEDNICA

AUDIO ZAPIS

 

Z  A  P  I  S  N I  K

 

 

 

Sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 26.03.2015. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

 

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan Ivana Smolčić , Blanka Pavlić, Ivan Vuković,  Mirjana Modrušan 

 

 

 

Sjednici nisu  nazočni vijećnik Ante Palian i vijećnica Blaženka Hodak

 

 

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, pročelnica JUO i  Slavica Vuković, djelatnica u JUO

 

 

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, konstatira da je na sjednici  nazočno 9  vijećnika te postoji kvorum pa se prelazi na

 

 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

 

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili uz poziv, ali predsjednik dodaje još jednu točku i predlaže izmjenu redoslijeda točki  prethodno predloženog  dnevnog reda te bi dnevni red bio slijedeći:

 

 

 

 

 

1.   Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

 

      infrastrukture u 2014. godini    

 

 2.   Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u    

 

       2014. godini

 

3.   Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za

 

      2014. godinu

 

4.   Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu.

 

5.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

6.   Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća 

 

7.   Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine

 

8    Zaključak o pokretanju postupka izrade Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine  

 

      Rakovica

 

9.   Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2015. godini

 

10. Odluka o sufinanciranju povremenog prijevoza učenika i studenata

 

11.  Odluka o prijenosu poslovnog udjela Općine Rakovica u trgovačkom društvu Razvojna agencija  

 

       Karlovačke županije – KARLA d.o.o. I istupanje iz trgovačkog društva Razvojna agencija

 

       Karlovačke županije – KARLA d.o.o.

 

12.  Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Rakovica za 2015. godinu

 

13.  Analiza  stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2014. godini

 

14.  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica  

 

        za 2015. godinu

 

15.  Operativi program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih 

 

       ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za

 

       2014./2015. godinu

 

16.  Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja 

 

       zaštite od požara u 2014. godini za Općinu Rakovica

 

17.  Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama.

 

18.  Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Spelekomu d.o.o.

 

 

 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu.

 

 

 

Kako nitko od vijećnika nije imao primjedbi donosi se

 

 

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno /s  glasova ZA, 9 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOČKA 1.   Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini    

 

 

 

            Predlagatelj Izvješća   je Općinski načelnik.

 

 

 

            Izvješće  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je Vesna Rastovac koja kratko obrazlaže izvršenje Programa.

 

 

 

             Rasprave nije bilo.

 

 

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 0 SUZDRŽANIH  glasova donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

 

 

 

 

 

TOČKA 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u    2014. godini

 

 

 

            Predlagatelj Izvješća je Općinski načelnik.

 

 

 

            Izvješće su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            Izvjestiteljica po točci  je  gospođa Vesna Rastovac.

 

 

 

            Rasprave nije bilo.

 

 

 

 

 

Zaključak:  S glasova 7  ZA, 1  glasom  PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini

 

 

 

 

 

TOČKA 3.   Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2014. godinu

 

 

 

            Predlagatelj Izvješća je Općinski načelnik.

 

 

 

            Izvješće  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac.

 

 

 

Rasprave nije bilo.

 

 

 

Zaključak:  Jednoglasno / s 8 glasova ZA,  0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2014. godinu

 

 

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna glasovanju.

 

 

 

TOČKA 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu.

 

 

 

             Predlagatelj  Izvješća je Općinski načelnik.

 

 

 

            Izvješće  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            Izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac.

 

 

 

            U raspravi se vijećnik Ivan Vuković interesirao u kojoj je fazi sanacija deponije i izgradnja reciklažnog dvorišta i kada će se moći deponirati krupni otpad?

 

            Vijećnik Milan Hodak je spomenuo divlju deponiju u Čatrnji koju treba sanirati, ali je razvidno da za isto nema sredstava. Odgovore i pojašnjenja je dala pročelnica.

 

           

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 8  glasova ZA,  0 glasova  PROTIV i  1 SUZDRŽANIM glasom/ donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu

 

 

 

Pročelnica Vesna Rastovac napušta sjednicu u 15,30 sati.

 

 

 

TOČKA 5. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

 

 

 

           1. Vijećnica Mirjana Modrušan upozorava na odlaganje otpada u naselju Čatrnja na nedozvoljenoj lokaciji - uz šetnicu kojom se koriste turisti. Moli da komunalna redarica obiđe tu divlju deponiju i upozori mještane koji su to dovezli traktorom, jer se u smeću koje je odloženo može naći trag o mještanima koji su to smeće bacili (liječničke uputnice sa podacima).

 

Zbog nepropisnog odlaganja otpada pojavljuju se i miševi i štakori. Ima ih oko zgrade gdje je  mesnica, šumarija, ambulanta, a možda i općina pa bi trebalo provesti i deratizaciju tih područja.

 

            Načelnik odgovara da će komunalna redarica  vidjeti o kakvoj se deponiji radi i to riješiti odnosno upozoriti ili kazniti mještane,  a također vidjeti kako riješiti  pitanje deratizacije.

 

            Nadovezujući se vijećnik Milan Hodak, koji je ujedno i predsjednik Mjesnog odbora Čatrnja  traži da vijećnica  imenuje mještane koji su dovezli smeće,  pa će ih on upozoriti i tražiti da saniraju tu deponiju. Ne treba ih  odmah kažnjavati. Nakon inzistiranja vijećnica navodi da se radi o obitelji Ružice Špehar, a gospodin Hodak obavještava da se radi o obitelji koja je socijalni slučaj i imaju bolesnu djecu i on će ih upozoriti, jer kaznu vjerojatno ne bi mogli platiti.

 

            Vezano za upit o deratizaciji vijećnik Ivan Vuković upozorava da je ovaj problem  prisutan u svim naseljima i uglavnom nastaje kod objekata gdje se služi hrana pa bi se i na tim područjima trebala  provesti  deratizacija.

 

 

 

            2. Vijećnik Ivan Vuković upoznaje vijećnike da je 11.3.2015. u gradskoj vijećnici Grada Karlovca  održan skup na kojem je bio nazočan Ministar zaštite okoliša i tom prilikom prezentirao  projekt odnosno poziv građanima za povlačenje sredstava za izradu energetski učinkovitih fasada, stolarije, grijanje i drugog.  Natječaj će biti objavljen od 01.04.2015. pa bi bilo dobro da se građane obavijesti o tome kako bi se mogli javiti na isti.  Ima dosta kuća iz obnove koje još nisu završene i ovo je prilika da iskoriste sredstva. Uvjeti nisu rigorozni ( potrebno je prebivalište, odnosno boravište, rješenje o obnovi kuće i ucrtana kuća). Po podnesenom zahtjevu predstavnici Ministarstava i Fonda će obići teren i utvrditi da li su ispunjeni uvjeti za dobivanje sredstava.

 

            Nadovezujući se načelnik navodi da je upoznat sa projektom i čim se otvori natječaj obavijestit ćemo građane.

 

 

 

            3. Vijećnik Milan Hodak navodi da su prije 3 godine mještani Čatrnje podnijeli zahtjev za sanaciju ceste uz ogradu prema auto kampu. Isto tako navodi da je asfalt na križu-križanju  propao pa i i to trebalo popraviti. Pita da li se može urediti i  autobusna postaja prema Plitvicama?

 

 

 

            Načelnik ogovara da  komunalna redarica treba vidjeti o čemu se radi (rupa na križanju). Županijska uprava za ceste izbjegava sitne polove, ali možda Općina ipak može nešto uraditi.

 

Što se tiče ceste - asfalta uz ogradu auto kampa ne zna da li je ista  pripala Općini. Isto tako treba vidjeti da li se što može uraditi na popravku autobusne stanice obzirom da su planovi veća napravljeni i sredstva raspoređena. 

 

           

 

            4. Vijećnica Mirjana Modrušan upozorava da je biciklistička staza na ruti Grabovac- Stara Kršlja u jako lošem stanju, gotovo neprohodna i za pješake, a onda i bicikliste pa bi je trebalo sanirati i osposobiti. 

 

            Načelnik odgovara da je to  upit za TZ, obzirom da TZ ima  u planu sanaciju svih turističkih  staza pa je i ta aktualna. Ušli smo mrežu biciklističkih staza za Europu pa će vjerojatno biti sredstava.

 

           

 

            Nadovezujući se vijećnik Ivan Vuković navodi je  prije 7-8 godine bilo razmišljanja i inicijative o osnivanju Planinarskog društva koje bi u svojim aktivnostima imalo i uređenje staza i šetnica te sa   istima  povezati Plitvice i  Slunj. U isto bi se mogle uključiti i druge institucije i Udruge ( Nac. Park, lovci, šumari, vatrogasci i drugi). 

 

 

 

            Načelnik  ogovara da o stazama brigu vodi TZ, kako Općine tako i  Županije i HTZ Direktorica turističkog ureda  je obavijestila da su dobili  sredstva za  projektiranje,  trasiranje, označavanja i izrade elaborata za  pješačke, biciklističke  i staze za nordijsko hodanje. To su zajednički projekti i imaju određenu dinamiku u provedbi na nivou Županije.

 

            Osnivanje novih udruga  samo  stvara dodatne troškove. Treba  sa već postojećim Udrugama (Speleolozi, vatrogasci, lovci i dr.) rješavati moguće probleme i koristiti njihove kapacitete.

 

            Vijećnica Mirjana Modrušan predlaže da se ostvari suradnja sa Planinarskim društvom iz Slunja koje aktivno radi i okuplja značajna broj članova.

 

 

 

 

 

TOČKA 6.  Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća

 

 

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz poziv za sjednicu /u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa zamjenik predsjednika poziva na očitovanje o istom.

 

Kako nitko od vijećnika nije imao primjedbi glasovanjem se donosi

 

 

 

Zaključak: Sa 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova usvaja se zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća.

 

 

 

TOČKA 7. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine

 

 

 

            Predlagatelj Izvješća i izvjestitelj je Općinski načelnik koji je dodatno obrazložio već dostavljeno Izvješće i osvrnuo se na značajnije radnje i projekte.

 

           

 

            U  raspravi se vijećnik Ivan Vuković kritički osvrnuo na Izvješće smatrajući da, iako se vide određeni pomaci i ima naznaka optimizma, još uvijek ima mnogo propusta, a osobito se načelnik treba angažirati prema višim instancama i  na povlačenje sredstava iz fondova EU. Isto je tako potrebna suradnja sa privatnim poduzetnicima. Jedan od prijedloga za poboljšanje je i smanjenje plaća općinskim službenicima.

 

Sa smanjenjem plaća nije suglasna vijećnica Mirjana Modrušan. Isto tako i vijećnica Blanka Pavlić i vijećnik Zoran Luketić koji su pohvalili rad načelnika i  njegov angažman na razvoju Općine.

 

Vijećnika Milana Hodaka je zanimalo zašto ime  "Petar Vrdoljak"  za višenamjensku zgradu - uglovnicu  te za isto predlaže ime "Hrvatskih branitelja". 

 

 

 

Zaključak: S 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje srpanj - prosinac 2014. godine

 

 

 

 

 

TOČKA 8.  Zaključak o pokretanju postupka izrade Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine   Rakovica

 

 

 

            Predlagatelj teme   je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog Zaključka su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunajc koji je obrazložio da je Strategija potrebna kako bi se mogli  kandidirati projekti  za sredstva  EU fondova.  Ovo je samo pokretanje postupka za izradu Strategije, a sama Strategija će se po izradi  još razmatrati.

 

 

 

            Rasprave nije bilo.

 

           

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 7 glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Zaključak o pokretanju postupka izrade Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Rakovica

 

 

 

Vijećnici Željko Župan i Ivan Vuković  nisu nazočni glasovanju.

 

 

 

 

 

TOČKA 9.  Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2015. godinu 

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je  Kristijan Bitunjac.

 

 

 

            Rasprave nije bilo.

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno / s 7 glasova  ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2015. godinu

 

 

 

Vijećnici Željko Župan i Ivan Vuković nisu nazočni glasovanju.

 

 

 

 

 

TOČKA 10. Odluka o sufinanciranju povremenog prijevoza učenika i studenata

 

 

 

            Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog  Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            Izvjestitelji u ime predlagatelja Kriitijan Bitunjac.

 

 

 

            Rasprave nije bilo.

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno /s 7 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o sufinanciranju povremenog prijevoza učenika i studenata

 

 

 

Vijećnici Željko Župan i Ivan Vuković nisu nazočni glasovanju.

 

 

 

 

 

TOČKA 11. Odluka o prijenosu poslovnog udjela Općine Rakovica u trgovačkom društvu Razvojna agencija  Karlovačke županije – KARLA d.o.o. i istupanje iz trgovačkog društva Razvojna agencija Karlovačke županije – KARLA d.o.o.

 

           

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog Odluke  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

        

 

             Izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac koji je obrazložio razloge istupanja iz Agencije kao i obvezu iste za povratom uplaćenih sredstava temeljnog uloga. Dodatna pojašnjenja o radu Agencije dao je i načelnik.

 

 

 

            U raspravi je vijećnik Ivan Vuković konstatirao da je on i prije pristupanja Agenciji tvrdio da od toga neće biti koristi.

 

           

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o prijenosu poslovnog udjela Općine Rakovica u trgovačkom društvu Razvojna agencija Karlovačke županije – KARLA d.o.o. i istupanje iz trgovačkog društva Razvojna agencija Karlovačke županije – KARLA d.o.o.

 

           

 

 

 

TOČKA 12.  Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Rakovica za 2015. godinu

 

 

 

            Predlagatelj Plana  je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog  Plana  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac

 

           

 

            Rasprave nije bilo.

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno / s 9 glasova ZA, 0 glasa  PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Rakovica za 2015. godinu

 

 

 

TOČKA 13.  Analiza  stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2014. godini

 

 

 

            Predlagatelj teme je Općinski načelnik.

 

 

 

             Analizu su vijećnici dobili uz materijale.

 

 

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac.

 

           

 

            U raspravi je vijećnica Mirajana Modrušan pitala zašto su puno veća sredstava izdvojena za Crveni križ, a mnogo manja za Dom zdravlja Slunj na što je odgovorio tajnik Bituanjc.

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2014. godini

 

 

 

TOČKA 14.  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica za 2015. godinu

 

 

 

            Predlagatelj teme je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog Smjernica  vijećnici su dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Bitunjac.

 

 

 

                Rasprave nije bilo.

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9  glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica

 

 

 

 

 

TOČKA 15. Operativi program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za  2014./2015. godinu

 

           

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog  Programa  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

 

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac

 

 

 

                Rasprave nije bilo.

 

 

 

Zaključak: S 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Operativi program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih  ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za  2014./2015. godinu

 

           

 

 

 

TOČKA 16. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana

 

unapređenja   zaštite od požara u 2014. godini za Općinu Rakovica

 

 

 

            Predlagatelj Izvješća  je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu

 

 

 

            Izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjajc.

 

 

 

                Rasprave nije bilo.

 

 

 

Zaključak: Sa  9  glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja   zaštite od požara u 2014. godini za Općinu Rakovica

 

 

 

 

 

TOČKA 17. Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama.

 

 

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog  Odluke su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu

 

 

 

            Izvjestitelj po točci  je tajnik.

 

               

 

            Rasprave nije bio.

 

 

 

Zaključak: Jednoglasno /s  9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim  cestama

 

 

 

TOČKA 18.  Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Spelekomu d.o.o.

 

 

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

 

 

            Prijedlog su vijećnici dobili neposredno prije sjednice

 

 

 

            Izvjestitelj po točci je  tajnik Kristijan Bitunjac koji obrazlaže da  po novom naputku  sve Odluke o kapitalnim pomoćima mora donijeti vijeće, a ovdje se radi o pomoći oko izmjene vodovodnih cijevi u naselju Grabovac.

 

 

 

            Rasprave nije bilo.

 

 

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova) donosi se Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Spelekomu d.o.o.

 

 

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u  16,40  sati

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

 

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj