Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

19. SJEDNICA - POZIV

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/04

URBROJ: 2133/16-15-1

Rakovica, 19. ožujka 2015.

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst) i članaka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 i 20/13 - pročišćeni tekst)

 

S   A   Z   I   V   A  M

 

19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za četvrtak,

 

26.03.2015. godine

 

            Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici, s početkom u 15,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.  Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća

3.  Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje srpanj - prosinac 2014. godine

4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u  

    2014. godini

5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini

6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2014. godinu

7.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu

8. Zaključak o pokretanju postupka izrade Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Rakovica

9. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2015. godinu

10. Odluka o sufinanciranju povremenog prijevoza učenika i studenata

11. Odluka o prijenosu poslovnog udjela Općine Rakovica u trgovačkom društvu Razvojna agencija Karlovačke

    županije - KARLA d.o.o. i istupanju iz trgovačkog društva Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA  d.o.o.

12. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Rakovica za 2015. godinu 

13. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2014. godini

14. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica za 2015. godinu

15. Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih  

      okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2014./2015.godinu

16. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od

     požara  u 2014. godini za Općinu Rakovica

17. Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

 

 

Radni materijal dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                            

                                                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj