Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 18. SJEDNICA

AUDIO ZAPIS

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 11.02.2015. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Blaženka Hodak, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Mirjana Modrušan i Ante Palian.

 

Sjednici nije nazočan vijećnik Marijan Vuković i vijećnica Ivana Smolčić (ispričali izostanak).

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vlado Božičević, zamjenik općinskog načelnika,  Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, pročelnica JUO i Slavica Vuković, djelatnica u JUO, te Zoran Nakić, direktor Rakovica d.o.o.

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne konstatira da je na sjednici  nazočno  9  vijećnika te postoji kvorum  pa se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili uz poziv, ali predsjednik dodaje još dvije točke i predlaže slijedeći dnevni red:

 

1.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.   Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća 

3.   Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  period 2015. godine

 4.   Program  održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2015. godini    

 5.   Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2015. godinu

6.   Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom       

      vijeću  Općine Rakovica za 2015. godinu

7.   Program utroška sredstava – naknade  za eksploataciju mineralnih sirovina u 2015. godini

8.   Program financiranja izrade prostornog plana uređenje Općine Rakovica i

      poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i /ili neopremljenih naselja na području Općine

      Rakovica za 2015. godini

9.   Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini

10. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu

11. Program utroška boravišne pristojbe za 2015. godinu

12. Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne

       proizvodnje  u 2015. godini

13. Prijedlog kandidata za suca porotnika za mladež Županijskog suda u Karlovcu

14.  Zaključak o  prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Rakovica

15.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj

       poduzetničkih zona na području Karlovačke županije

16.  Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trg.društva Centar za

       gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.od.

17. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke financiranju trgovačkog društva KODOS.d.o.o dodatnim   

      uplatama

 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu.

 

Kako nitko od vijećnika nije imao primjedbi donosi se

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

              1. Vijećnica Mirjana Modrušan vezano za  čišćenje lokalnih cesta, navodi  primjer ceste do Stare Kršlje koja je od asfalta dužine oko 3 kilometra, a nigdje nema ugibališta pa sa dva automobila ne mogu  razmijeniti. Neka se skrene pozornost na to ljudima koji čiste snijeg i neka naprave ugibališta. Isto tako navodi da u Kršlji živi stara žena od 80 godina i nije u mogućnosti

      sama očistiti snijeg ispred vrata pa nikud nije mogla izići nekoliko dana (čak je topila snijeg da ima vode). Neka se i na takva ljude pripazi i pomogne im se u ovako teškim vremenskim uvjetima.

 

            Vijećnica pita koliko je prošle godine rođeno djece te kolike su naknade za novorođenčad?

Da li postoji mogućnost da se iste povećaju jer je to stimulativno i doprinijet će poboljšanju demografske strukture. Navodi lijep primjer djece i rada u vrtiću.

 

             Zoran Nakić, direktor komunalnog poduzeća, navodi da je naglasio  dečkima koji čiste snijeg  neka naprave ugibališta,ali ne zna da li je ispoštovano. Isto tako će se pripaziti i na ulaze u kuće ljudi koji žive i Kršlji i pomoći im ako treba,

             Sa time je suglasan i načelnik Franjković koji navodi da djelatnike treba upozoriti na vrijeme da ima ljudi kojima treba pomoći.

 

            Pročelnica Rastovac odgovara da je u 2014. godini  rođeno 31 dijete, te kolike su naknade, a načelnik navodi da se osim naknada za novorođenčad sufinancira vrtić, sufinancira prehrana učenika, sufinanciraju se asistenti u nastavi za djecu sa posebnim potrebama i drugo.

            Vijećnica Blaženka Hodak smatra da su naknade  stimulativne.

 

             2. Vijećnik Ivan Vuković pita  koliko ima zgotovljenih projekata  za EU fondove, te koliko ih je u pripremi? Sve se JLS trude privući što više sredstava, pa to treba i nama biti interes.

            Načelnik odgovara da bi to trebao biti prioriet  jer smo mala ruralna općina i nemamo sredstava. Za   sada  pripremamo kandidaturu projekta za " uglovnicu" vezano enegetsku učinkovitost. Nadamo se i projektu vodovoda Oštarski  Stanovi – Broćanac-Lađevac, ali ima problema sa imovinsko pravnim odnosima. Ići će i cesta kroz Grabovac.

Pripremamo i regionalnu vodoopskrbu i odvodnju jer su prijašnje ideje "pale u vodu"

            Nadovezujući se pročelnica Rastovac ističe i  mjere ruralnog razvoja, a Turistička zajednica će kandidirati projekte u turizmu.

 

            Vijećnik Vuković pita koliko se uključuje  Poljoprivredno savjetodavna služba i OPG-ovi?

Pročelnica navodi velike mogućnosti projekata u okviru mjera ruralnog razvoja, a načelnik obaviještava da se bio sastanak sa OPG-ovima vezano za osnivanje braniteljske zadruge, na kojem je bio nazočan gospodin Flačer iz Osijeka koji ima mnogo iskustva u takvim projekimta, ali kod naših ljudi vlada skepsa pa ne zna da li će se to realizirati. Gospođa Magdić iz Savjetodavne službe dobro radi i organizira razne tečajeve ( npr. rad sa pesticidima), a da li su ljudi zadovolji to ne zna.

 

            Drugo pitanje vijećnika Vukovića je vezano za stipendiranje učenika-studenata. Kako sada Općina ne stipendira učenike-studente mišljenja je da bi trebalo napraviti programa za deficitarna zanimanje i stipendirati učenike – studente takvog profila. Općina nije imala viziju i strategiju da pripremi potrebe za  takvim kadrovima ( doktori, farmaceuti, strojari i drugi). Bez suradnje sa Nac. parkom teško je pripremiti kadrove. Zato nam se dešava da naši ljudi odlaze, a u Park dolaze neki drugi sa strane.

 

            Načelnik se slaže sa stavom vijećnika Vukovića, makar dosadašnja iskustva govore da su stipendisti  po završetku školovanja uglavnom otišli iz Općine jer nisu mogli naći zaposlenje, ali bi ponovo trebalo ispitati potrebe za kadrovima i nastaviti sa stipendiranjem.

            Nadovezujući se Pročelnica Rastovac je mišljenja da bi dobar potez bila i prekvalifikacija kako bi se u kraćem roku zadovoljile potrebe za kadrovima, jer se dešava da mi pripremao kadrove, a u međuvremenu se na ta mjesta zaposle drugi.

 

            3. Vijećnik Ante Palian  pita da li se u plan asfaltiranja prometnica mogu staviti i neke druge

prometnice osim ovih planiranih. Možda cesta kroz Broćanac do Videkić Sela.

            Pročelnica  navodi da imamo dozvolu za put u turističkoj zoni  Grabovac gdje je Fortuna d.o.o trebala graditi, ali dozvola ide na Općinu. Također dozvola ima za cestu kod Ivice Vukovića, dok za druge nemao dozvole. Kroz Grabovac, Broćanac do V. Sela i kroz Sadilovac moramo vidjeti da li se nešto može napraviti jer ima nešto stare dokumentacije koju treba dopuniti.

            Gospodin Nakićupozorava da moramo imati spremnu svu dokumentaciju i pripremljena novce za sve projekte bez obzira da li će Europa financirati iste ili ne jer oni zapravo refundiraju uložena sredstva.

 

            Vijećnik Palian upozorava da bi trebalo regulirati palenje i gašenje javne rasvjete obzirom na vremenske uvjete (ranije se vidi), a pročelnica odgovara da će se to učiniti odmah kada prestane padati snijeg.

                             4. Vijećnik Milan Hodak pita direktora Nakića, obzirom mu je ovo prvo susretanja sa čišćenjem snijeg, da li znade kakva je situaciju na terenu i što sve treba poduzeti. Navodi probleme u Selištu, Čatrnji i Korani. Misli da bi bolja ralica  lakše riješila probleme.

 

            Gospodin Nakić odgovara da je upoznat sa problemima u tim selima, te navodi da je vozač koji čisti također nov i sa manje iskustava,a ima i puno snijega,  ali će se i to riješiti. Nezgoda je što su se tri stroja pokvarila pa je i tu zastoj. Pokušavaju se snaći bez da zovu druge ljude.

 

          5. Vijećnik Zoran Luketić pita da li je poznat plan Hrvatskih voda oko nastavka radova na  potoku Rakovica  odnosno  da li će se radovi  dalje nastaviti?

            Isto tako pita direktora Spelekoma što će biti sa izmjenom cjevovoda u Rakovičkom Selištu, prema Prebegima. Prijašnji direktor je rekao da već ima projekt pa da li će se što raditi?

 

            Načelnik odgovara da su Hrvatske vode  stavile u plan  nastavak radova na potoku Rakovica i Grabovac. Isto tako će se urediti i kupalište na Korani u Selištu Drežničkom (kod benta).

            Pročelnica napominje da smo tražili i uređenje bunara prema Močilima, ali to nije ušlo u plan.

 

 

TOČKA 2.  Usvajanje zapisnika s 17. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz poziv za sjednicu /u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa zamjenik predsjednika poziva na očitovanje o istom.

            Vijećnik Ivan Vuković nije zadovoljan odgovorom gospođe Zdenke Božičević na vijećničko pitanje u svezi plaća u Općini. Tražio je podatak koliko prihoda od poreza i prireza otpada na plaće jer je to jedini izvor iz kojeg se financiraju plaće. Gospođa je dala neke druge izračune, a on  i dalje ostaje kod tumačenja da na plaće odlazi oko 51% prihoda. Smatra da nije dobio odgovor koji je tražio.

Osvrće se na njegovu repliku gospodinu Vladi Božičeviću, te traži da se ispravi netočan navod i da se umjesto navoda " dvadesetak stanovnika"  navede "20 učesnika". Traži da se asfaltiranje ceste u Grabovcu stavi u program sufinanciranja.

Nakon rasprave glasovanje se donosi

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom usvaja se zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća uz tražene ispravke.

 

 

TOČKA 3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2015. godine

 

            Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

         Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže plan, način kako pokušati povući sredstva i za što točno.

 

            U Raspravi su vijećnici Zoran Luketić, Ivan Vuković te vijećnica Blanka Pavlić zatražili pojašnjenja određenih stavki, a odgovorili su pročelnica Rastovac i načelnik Franjković.

 

Zaključak: S 6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  period 2015. godine

 

 

TOČKA 4.  Program  održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2015. godini

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je Vesna Rastovac.

 

               U raspravi su sudjelovali vijećnik Ivan Vuković, Ante Palian, Blanka Pavlić. Mirjana Modrušan  te Vlado Božičević. Odgovore i pojašnjenja je dala pročelnica.

 

 

Zaključak: S 6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2015. godini

 

 

TOČKA 5.   Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2015. godinu

 

            Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci  je  gospođa Vesna Rastovac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: S 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2015. godinu.

 

 

TOČKA 6. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rakovica za 2015. godinu

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: S 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću  Općine Rakovica za 2015. godinu

 

 

TOČKA 7. Program utroška sredstava – naknade  za eksploataciju mineralnih sirovina u 2015. godini

 

             Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac.

 

            Rasprave nije bilo.

           

            Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2015. godini

 

 

TOČKA 8. Program financiranja izrade prostornog plana uređenje Općine Rakovica i  poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i /ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica za 2015. godini

 

 

            Predlagatelj Programa   je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac

 

            U raspravi je na pitanje vijećnika Vukovića, o  roku donošenja Prostornog plana odgovorila pročelnica.

           

            Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Program financiranja izrade prostornog plana uređenje Općine Rakovica i  poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i /ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica za 2015. godini

 

TOČKA 9. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini

 

            Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica za pročelnica Vesna Rastovac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini

 

 

TOČKA 10. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu

 

            Predlagatelj  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu

 

 

TOČKA 11.  Program utroška boravišne pristojbe za 2015. godinu

           

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je Vesna Rastovac.

         

             U raspravi je pročelnica pojasnila vijećniku Luketiću projekt Eko muzeja. 

           

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program utroška boravišne pristojbe za 2015. godinu

 

 

TOČKA 12.  Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne  proizvodnje  u 2015. godini

 

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac

 

            U raspravi je pročelnica pojasnila vijećniku Vukoviću iznose oko geodetskih usluga, a tajnik Bitunjac vijećnici  Pavlić oko uvođenja u posjed.

 

Zaključak: S 5 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se  Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne  proizvodnje  u 2015. godini

 

Vijećnik Ante Palian nije nazočan glasovanju.

 

TOČKA 13. Prijedlog kandidata za suca porotnika mladeži Županijskog suda u Karlovcu

 

            Predlagatelj  je Općinski načelnik.

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac koji je obrazložio tko može biti sudac porotnik te kako je u kratkom roku bilo teško pronaći kandidata, pa je za suca porotnika za mladež predložena gospođica Danijela Marinić.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: S 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog kandidata za suca porotnika za mladež Županijskog suda u Karlovcu

 

            Vijećnik Ante Palian i Blanka Pavlić nisu nazočni glasovanju.

 

TOČKA 14.  Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za pdručje Općine Rakovica

 

            Predlagatelj Zaključka je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  kandidata su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Bitunjac.

 

                Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/donosi se Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Rakovica

 

 

TOČKA 15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Karlovačke županije

 

            Predlagatelj Zaključka je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je Vesna Rastovac.

 

            U raspravi se vijećnik Ivan Vuković osvrnuo na izvješće te smatra da je uloženo puno sredstava, a PZ Grabovac još nije kompletirana. Nije napravljena studija isplativosti, nisu provedene ankete među poduzetnicima. Može se ista stvar očekivati i sa PZ Irinovac. Nadao se obvezujućem mišljenju revizije.

            U odgovoru načelnik navodi da na sve akcije i projekte ne treba gledati skeptično. Znade se da je situacija složena, ali svaki projekt ima svoje prednosti i to će se potvrditi u budućnosti.

 

Zaključak: S 6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Karlovačke županije.

 

Vijećnica Blaženka Hodak napušta sjednicu i u 16,35 sati.

 

 

TOČKA 16. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.od.

 

            Predlagatelj Zaključka je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  kandidata su vijećnici dobili neposredno prije sjednice.

 

            Izvjestitelji su tajnik Bitunjajc i načelnik Franjković koji obrazlažu rad Centra, što je do sada napravljeno te što se planira ubuduće. Vezano s time i potrebu izmjene prethodno sklopljenog ugovora sa Centrom, osobito iznosa financiranja.

 

                U raspravi je vijećnik Vuković zatražio podatke o cijeni usluga i drugo na naš to je ogovorio načelnik.

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Centar zA gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.od.

 

TOČKA 17. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke financiranju trgovačkog društva  KODOS.d.o.o dodatnim uplatama

 

            Predlagatelj Zaključka je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  kandidata su vijećnici dobili neposredno prije sjednice

 

            Izvjestitelji su tajnik Bitunjajc koji obrazlaže da se je i ova točka vezana za prethodnu pa je sve već obrazloženo.

 

                Rasprave nije bio.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke financiranju trgovačkog društva   KODOS.d.o.o dodatnim uplatama

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u 16,45 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj