Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

18. SJEDNICA - POZIV

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/15-01/02

URBROJ: 2133/16-15-1

Rakovica, 04. veljače 2015.

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst) i članaka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 i 20/13 - pročišćeni tekst)

 

S   A   Z   I   V   A  M

 

18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za srijedu,

 

11.02.2015. godine

 

            Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici, s početkom u 15,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.  Usvajanje zapisnika s 17. sjednice Općinskog vijeća

3.  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2015. godine

4.  Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2015. godini

5.  Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2015. godinu

6.  Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću

     Općine Rakovica za 2015. godinu

7.  Program utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2015. godini

8.  Program financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanja infrastrukturno

      nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na  području Općine Rakovica u 2015. godini

9.  Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini

10. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu

11.Program utroška boravišne pristojbe za 2015. godinu

12. Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne

      proizvodnje u 2015. godini

13. Prijedlog kandidata za suca porotnika za mladež Županijskog suda u Karlovcu

14. Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Rakovica

15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj

      poduzetničkih zona na području Karlovačke županije

 

Radni materijal dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                            

                                                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj