Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 12. SJEDNICA

AUDIO ZAPIS

                                              Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 30.07.2014. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Blaženka Hodak, Ivana Smolčić, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Ivan Vuković i  Ante Palian.

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici: Blanka Pavlić(nije opravdala izostanak), te Mirjana Modrušan, i Željko Župan koji su opravdali izostanak.

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vlado Božičević, zamjenik općinskog načelnika,  Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, pročelnica JUO i Slavica Vuković, djelatnica u JUO.

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, konstatira da je na početku sjednice  nazočno 8 vijećnika te postoji kvorum pa se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili  uz poziv te  predsjednik za isti  predlaže slijedeće točke:

 

1.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.   Usvajanje zapisnika sa 11.sjednice Općinskog vijeća

3.   Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2014. godinu

4.   Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

      period 2014. godine

5.   Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanje komunalne infrastrukture i obavljanja

     komunalnih djelatnosti u 2014. godini

6.   Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

7.   Odluka o dodjeli javnih priznanja

 8.   Odluka o odobrenju subvencija -potpora poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u

      2014. godini

9.   Pravilnik o kriterijima, uvjetima i postupku  ispravaka vrijednosti i otpisa potraživanja  Općine

       Rakovica

10.  Odluka o dopuni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Rakovica

11.  Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2014. godinu

12.  Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2014. godinu

13.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju programa uređenja, zemljišta, ruralnog

       prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2014 godini

14.  Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2014. godinu

15.  Plan nabave Općine Rakovica u 2014. godini

16.  Odluka o izmjenama Odluke o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na

17.  Odluka o izmjenama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u

       dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada

18.  Odluka o izmjenama Odluke o grobljima

 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu, a kako se za istu nitko nije javio glasovanjem se donosi

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica se prihvaća jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/.

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Vijećnik Milan Hodak primjećuje da je autobusna stanica u Čatrnji najgora od svih na području Općine. Oko nje je sve zaraslo, nema prozora, a bilo bi poželjno i još jedno rasvjetno tijelo, osobito zimi. Da li se tu što može učiniti?

Načelnik odgovara da se uređenje stanice može riješiti, a što se tiče dodatne lampe to će se vidjeti  kod novog rasporeda.

 

2.  Vijećnik Ivan Vuković pita načelnika kako je prošao natječaj za prodaju Pansiona i što se dalje planira?

 

            Načelnik obrazlaže da se na raspisani natječaj  za prodaju nitko nije javio iako su poduzetnici o istom obaviješteni čak i usmeno, a bilo je upita iz kojih se dalo naslutiti da ima zainteresiranih, ali ipak se nitko nije javio. O tome što dalje poduzeti treba dobro razmisliti. Sredstava za rušenje su osigurana i odabran je izvođač, ali treba vidjeti da li se nešto od postojeće konstrukcije može iskoristiti, jer je prema stručnom mišljenju statički dio ispravan, ali je upitna hidroizolacija i to treba provjeriti kada se sruši do prve deke jer se mora misliti na  kvalitetnu konstrukciju  za buduće namjene.

            Napominje da će još jednom probati iznaći sredstva da se zgrada obnovi. Iako bi investicija bila oko 6. mil. kuna, kroz period od 3-4  godine i sufinanciranje  Županije od 50% iznosa možda bi se moglo ući u projekt obnove odnosno izgradnje zgrade koja bi bila za više namjena (poslovni i stambeni dio). Ulaziti u kredite, za Općinu je opasno, a sredstva od EU ne možemo očekivati jer daju samo za socijalne i društvene potrebe, a nama to trenutno nije potrebno.

            Nadovezujući se vijećnik Vuković pita da li je ovo konačna odluka načelnika da se nešto napravi u centru Općine, a da se ne terete i građani, na što načelnik odgovara da to nije konačno jer sve ovisi o sredstvima Županije, a kao ista do sada baš nije puno uložila u ovu Općinu, a u druge jeste ili je bar posredovala kod Ministarstava, nada se da bi financijski podržala ovaj projek. Sugerira da se  i vijećnik Vuković angažira i pomogne u ovome.

            Vezano za temu predsjednik Luketić pita kako je moguće da sudska vještakinja najprije dade mišljenje da je zgrada  statički ispravna, a onda ga mijenja, a temeljem te procjene i procjene  vrijednosti je i raspisan natječaj za prodaju?

            Odgovarajući načelnik navodi da zgrada ima određenu vrijednost. Po mišljenju građevinara može se obnoviti, ali također i ne mora, te se može srušiti.

 

3. Vijećnik Ante Palian, podsjećajući na nedavno otvorenu ljekarnu, pita kao su riješeni odnosi sa stanarima koji su imali stanarsko pravo na stanove u toj zgradi?

 

            Načelnik odgovara da su samo dvoje ljudi imali stanarsko pravo i to je riješeno kroz zakonsku regulativu. Nama  treba prostor za ostale institucije (Spelekom, TZ, katastarska izmjera i drugo). Prostor u kojem je otvorena ljekarna prenamijenjen je iz stambenog u poslovni prostor. Prenamjena je plaćena, postoji rješenje o prenamjeni od nadležnog tijela. Sve je u skladu sa zakonom.

 

4. Vijećnik Zoran Luketić pita načelnika da li vijećnike može upoznati sa rezultatima sastanka koji je održan na Plitvicama, tko je sve bio na sastanku i što je dogovoreno?

 

            Načelnik navodi da je na sastanku bila nazočna ravnateljica Parka gospođa Natalija Božičeivć, pomoćnik ministra gospodin  Nenad Strizrep i  g. Benčić, predsjednik Upravnog vijeća NP Plitvička jezera,  te iz Hrvatskih voda gospodin  Kolovrat, za vodoopskrbu i gospodin  Pandorić, za odvodnju.

            Razgovaralo se u vezi katastarske izmjere te je potvrđeno da će Nac. Park sufinancirati istu sa 1 mil. kuna, kako je bilo i predviđeno.

            Aplikacija za odvodnju nije prošla kod Hrvatskih voda. Nismo ušli u plan da se kandidira projekt vodoopsrkbe i odvodnje.  Rekli su mi da da će Hrvatske  vode to rješavati svojim sredstvima.

Park neće da prenese upravljanje vodoopskrbom  Komunalcu Korenica, a Hrvatske vode ne mogu financirati ovakav sustav. Cjevovodi su loši, puno se vode gubi, pumpe se kvare, a planira se naplata prema zahvaćenoj, a ne prema isporučenoj vodi pa će tu trebati mnogo zahvata na sanaciji.

Pitao je i o sustavu odvodnje i uređaju koji se planira u  Rastovači, pa bez obzira što nije rentabilan i ne zna se tko će ga održavati i što će koristiti za samo dva hotele, a da se ne spominje da nisu rađeni nikakve Studije utjecaja na okoliš naišao je na zid šutnje i nije dobio obrazloženje.

            Projekt "Kuća spilja" je gospodin Strizrep podržao, to je dobar novi turistički sadržaj,  ali u realizaciji se treba povezati  i sa Županjom odnosno njenom Javnom ustanovom.

 

            Vezano za ovo izvješće  vijećnik Ante Palian predlaže da se stavi naglasak na vodovod Oštarski Stanovi -Lađevac i  njime "osvježi" vodoopskrba.

Načelnik navodi da Hrvatske vode, a ni Grad Slunj nisu previše zainteresirani za taj vodovod.  Gospodin Kolovrat je rekao da oni inzistiraju na bušenju  jer  ima indicija da ima podzemnih voda, a bušiti se može i  do 200 metara.

 

            Mi ćemo i dalje "gurati" planirani vodovod makar imamo određenih problema sa suglasnostima o pravu služnosti koje moraju dati vlasnici, a oni se nalaze u Srbiji pa je sa njima teže komunicirati. Bez tih suglasnosti ne možemo dobiti građevinsku dozvolu.

            Na sutrašnjem Nadzornom odboru tražit ćemo od Spelekoma (direktora Cindrića) da se izdavaju suglasnosti za sve priključke pa kada se vidi koliko toga ima morat će se i ovaj vodovod podržati kad nema drugog rješenja.

            Nadovezujući se vijećnik  Vuković predlaže da, ako ne drugačije, netko od naših predstavnika ode u Srbiju i onima koji trebaju dati suglasnosti objasni o čemu se radi, neka se stvori normalna komunikacija  i to riješi. Taj vodovod trebamo podržati je iskustva sa Hrvatskim vodama su loša.

            Načelnik navodi da je u vezi toga angažiran i dožupan Ljubojević i vjeruje u dobar ishod.

 

5, Vijećnik Ante Palian  pita zašto se stalo sa  čišćenjem potoka, čuo je da je Vodoprivreda počela  praviti  most i  da više nemaju novaca pa su stali.

            Pročelnica navodi da su radovi stali zbog kišnog vremena. Treba se obići i vidjeti što je napravljeno ali se na može. Bio je problem sa putom, ali prostoji propust preko kojeg se može prolaziti dok se ne vidi što dalje.

 

7. Vijećnik Ivan Vuković upoznaje da su se na sjednici  Odbora za financije i proračun dotakli pitanja javne rasvjete i predložili da se javna rasvjeta produži iza 24,00 sata bar u vrijeme turističke sezone. Loše je vrijeme, slabo se vidi, a ima turista  koji i u kasne sate traže smještaj. Da li se to može? U protivnom  ostavljamo ružnu sliku prema van.

            Načelnik se slaže sa navodima, ali isto tako je oprezan sa financiranjem tih troškova. Ne zna koliko bi produžetak rasvjete  povećao  postojeće  troškove i ako bi to bilo značajno povećanje boji se problema.  Nema snage donijeti odluku da se produži javna rasvjeta.

            Nadovezujući se vijećnik Vuković negoduje zbog takvog stava je ispada da Općina  slabo stoji sa financijama, a  busali smo se u neke novce i  proračun 28 mil. kuna. Ako smo tako jadni i nesposobni onda  je bolje reći da ne trebamo postojati kao Općina. Neka se  ljudi spoje sa drugim JLS,a Općina neka se ugasi. Smatra dodatne troškove javne rasvjete zanemarivim i zamjera načelniku zbog toga što se boji odluke o produženju javne rasvjete.

 

            Načelnik svoj stav obrazlaže potrebom da se ispoštuju zakonske obveze u svim aktivnostima koje radimo, odnosno nalozi inspektora koje nije briga da li imamo ili nemamo novaca već nalažu da se radi u skladu sa zakonom. Ugasiti Općinu je isto kao i rastjerati jednu prosječnu obitelj kada nastanu problemi. Treba se boriti i ići dalje na način kako se to može.

            Ljudi misle da je Općina vreća iz koje se može uzimati kako tko želi. Imamo mnogo socijalnih obitelji o kojima vodimo brigu i  koje pomažemo  za što su također  potrebna znatna sredstva. 

            Zašto se i drugi vijećnici i ovlaštene institucije  ne zauzimaju da objekti koji su na našem području  plaćaju porez na našem području, a ne da ubiru prihod, a poreze plaćaju negdje drugdje. 

 

Vijećnik Vuković se  slaže da sredstva treba decentralizirati, ali ističe da se ništa nije  poduzelo da se situacija popravi. Predlaže da se djelatnicima Općine umanje  plaće za 10%, a isto tako i  i vijećničke naknade, da građani ne budu u mraku.

            Načelnik odgovara da to ne bi puno pomoglo, jer su to zanemarivi iznosu u odnosu na troškove javne rasvjete. 

 

TOČKA 2. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  /u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa predsjednik poziva na očitovanje o istom.

            Vijećnik Ivan Vuković ima  primjedbu  jer je u  točci 5. dnevnog reda  tražio pismeni podatak o visini troškovima čišćenja snijega od 2010.-2013. godine, a to nije dobio.

            Tajnik Bitunjac se ispričava zbog propusta i navodi da će isto dobiti za narednu sjednicu.

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom usvaja se zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća 

 

TOČKA 3. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2014. godinu

 

            Predlagatelj Odluke - II rebalansa proračuna  i amandmana  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici su primili s pozivom.           

            Izvjestiteljica po navedenoj točci je  pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže potrebu donošenja ovih izmjena i dopuna i preraspodjele sredstava, a sve uglavnom vezano za sredstava odnosno projekte koje smo kandidirali prema Ministarstvima, Hrvatskim vodama i  fondovima EU, a isti nisu prošli.

 

            U raspravi su  sudjelovali vijećnici: Ivan Vuković koji navodi da je proračun nerealan, prenapuhan i zato se dešavaju ovakva smanjenja. Skeptičan je prema planiranim sredstvima od NP Pl. Jezera za katastarsku izmjeru, a negoduje zbog smanjenja sredstava od Općine Pl. Jezera za uređenje grobalja.

            Treba oštrije reagirati prema njima. Vijećnici Šebalj i Luketić su se također osvrnuli na odnose se susjednom Općinom, Parkom i Hrvatskim vodama po pitanju vodoopsrbe.

Odgovore i pojašnjenja  je dao načelnik Franjković.

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica  za  2014. godinu

 

TOČKA 4. Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2014. godine

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac.

 

            U raspravi  vijećnik Ivan Vuković navodi da bi trebalo brisati sredstva Hrvatskih voda jer ih sigurno nećemo dobiti.

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM  glasom donosi se Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2014. godine

 

TOČKA 5.  Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanju komunalnih djelatnosti u 2014. godini

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac.

 

            U raspravi je vijećnik Ivan Vuković konstatirao da je ovo realan Program jer se podijelilo ono što se ima.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/   donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture  i obavljanje komunalnih djelatnosti u  2014. godini

 

TOČKA 6.  Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže da se  nova Odluka donosi  jer prethodne imaju puno izmjena, pa su nerazumljive, a došlo je i do preustroja trgovačkog društva Spelekom pa se i to usklađuje. 

 

            U raspravi su se  vijećnici Vuković i Luketić osvrnli na problematiku zbrinjavanja septičkih jama, a pojašnjenja su dali načelnik i pročelnica Rastovac.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

 

TOČKA 7.  Odluka o dodjeli javnih priznanja

 

Predlagatelj Odluke i izvjestitelj je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U raspravi je vijećnik Vuković predložio da se pojedinačno glasuje za predložene kandidate, izrazio negodovanje zbog prijedloga da se priznanje dodjeli Rotokoru d.o.o., odnosno direktoru Miroslavu Puhu navodeći njegovo nekorektno ponašanje prema Općini i lokalnom stanovništvu.

            Nadovezujući se, svoje mišljenje su iznijeli i vijećnici Zoran Luketić, Ante Palin, Pavel Šebalj, Milan Hodak te vijećnica Blaženka Hodak.

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o dodjeli javnih priznanja

 

TOČKA 8.  Odluka o odobrenju subvencija - potpora poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica  u 2014. godini

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o odobrenju subvencija – potpora poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u  2014. godini

 

TOČKA 9.  Pravilnik o kriterijima, uvjetima i postupku ispravka vrijednosti i otpisa potraživanja Općine Rakovica

 

            Predlagatelj teme je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Pravilnika su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj u ime predlagatelja je tajnik Kristijan Bitunjac koji obrazlaže da ovakav Pravilnik do sada nismo imali, a isti je potreban kao bi se definirali kriteriji za otpis potraživanja jer uvijek ima situacija kada se potraživanja ne mogu naplatiti.

 

            Rasprave nije bilo

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Pravilnik o kriterijima, uvjetima i postupku ispravka vrijednosti i otpisa potraživanja Općine Rakovica

 

Vijećnik Ivan Vuković nije nazočan glasovanju.

 

TOČKA 10.  Odluka o dopuni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Rakovica

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o dopuni Odluke o popisu pravih  osoba od posebnog interesa za Općinu Rakovica

 

            Vijećnik Ivan Vuković nije nazočan glasovanju.

 

TOČKA 11.  Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za  2014. godinu

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

           

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2014. godinu.

 

            Vijećnik Ivan Vuković nije nazočan glasovanju.

 

TOČKA 12.  Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi  Općine Rakovica za  2014. godinu

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci  je  pročelnica Vesna Rastovac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi  Općine Rakovica za 2014. godinu.

 

TOČKA 13.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog  prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak:Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini

 

TOČKA 14.  Odluka o izmjenama  Programa utroška boravišne pristojbe za   2014. godinu

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA,0  glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2014. godinu

 

TOČKA 15.  Plan nabave  Općine Rakovica za  2014. godinu

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Plan nabave  Općine Rakovica za 2014. godinu.

 

TOČKA 16.  Odluka o izmjenama Odluke o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području  Općine Rakovica

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama Odluke o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području  Općine Rakovica

 

TOČKA 17. Odluka o izmjenama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj u ime predlagatelja je gospodin Kristijan Bitunjac

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV  i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz  komunalnog otpada

 

 

TOČKA 18.  Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama Odluke o grobljima

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je Kristijan Bitunjac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama Odluke o grobljima

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u  16,45  sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj