Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 10. SJEDNICA

AUDIO ZAPIS

Z  A  P  I  S  N I  K

 

 

Sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 07.05.2014. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Blaženka Hodak (od 15,10 sati),  Željko Župan, Ivana Smolčić, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Mirjana Modrušan, Ivan Vuković, Blanka Pavlić, Ante Palian (od 15,33 sati)

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vlado Božičević, zamjenik općinskog načelnika,  Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, pročelnica JUO te Zdenka Božičečvić i Slavica Vuković, referentice u JUO.

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, utvrđuje da je na početku sjednice nazočno 9 vijećnik, te se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili  uz poziv te  predsjednik za isti  predlaže slijedeće točke:

 

1.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.   Usvajanje zapisnika sa 9.sjednice Općinskog vijeća

3.   Odluka o raspodjeli rezultata

4.   Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2014. godinu

5.   Odluka o izradi II Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Rakovica

6.   Program subvencija – potpora poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rako0vica u 2014. godini

7.   Deklaracija o razvoju i  opstojnosti Općine Rakovica

8.   Zaključci u svezi Vojnog vježbališta „Eugen Kvaternik“

9.   Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i

      zamjenika općinskog načelnika

10. Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

      period 2014. godine

11. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanju

      komunalnih djelatnosti u 2014. godini

12. Odluka o izmjeni Socijalnog programa  Općine Rakovica za 2014. godinu

13. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2014. godinu

14. Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2014. godinu

15. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u

      2014. godini

16. Plan nabave Općine Rakovica u 2014. godini

   

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu, a kako se za istu nitko nije javio glasovanjem se donosi

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica se prihvaća jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

Vijećnica Blaženka Hodak dolazi u 15,10 sati

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

1. Vijećnica Mirjana Modrušan potaknuta upitima iznajmljivača soba, koji u  pripremi turističke sezone, imaju dosta krupnog otpada (promjena madraca, namještaja i drugo) pita da li postoji mogućnost da  oni sami odvezu krupni otpad na deponiju obzirom da nije organiziran odvoz istog?  

 

 

Pročelnica Rastovac potvrđuje da odvoz krupnog otpada ove godine još nije organiziran jer se  uređuje reciklažno dvorište na deponiji Ćuić Brdo, ali to bi trebalo uskoro biti pa će se i to riješiti.

 
Vijećnica Modrušan podsjeća da su, prije izgradnje parkirališta ispred trgovine, za pristup istoj postojale stepenice. Sada toga nema pa mještani (osobito stanari iz zgrada ambulante, šumarije i škole) za prilaz do trgovine  koriste travnatu površinu koja se uništava. Osobito se tuda prolazi kada je zamrznuto tlo jer je tada postojeći asfaltirani prilaz jako sklizak i opasan zbog nagiba.  Pita da li postoji mogućnost da se stepenice ponovo izgrade jer su zaista bile praktične za sve korisnike.

 

Načelnik odgovara da se prijedlog može razmotriti, iako je Općina izgradila nogostup, a pristup trgovini ima. Nadovezujući se pročelnica Rastovac navodi da se radi o prostoru - parkiralištu trgovine odnosno Korduna pa možemo njima uputiti primjedbu jer te o i njim u interesu.

 

2. Vijećnik Ivan Vuković pozivajući se na razgovor i pritužbu Željke Hodak, predsjednice Ekološke udruge „Čuvari Korane“, a u svezi plaćanja naknade - najma  za korištenje prostorija u vatrogasnom domu u Drežnik Gradu za potrebe Udruge (održavanje godišnje skupštine), pita da li se Udrugu može osloboditi plaćanja toga najma. Poznato je da Udruga aktivno radi, članovi volontiraju, a od Općine imaju godišnju donaciju od samo 3.000,00 kuna, te je mišljenja da se Udrugu može osloboditi plaćanja navedenog najma.

 

Odgovarajući, Načelnik napominje da je i u ovom slučaju plaćanja najma postupljeno u skladu sa Odlukom koju je donijelo Općinsko vijeće, a kojom se korištenje prostora u vatrogasnom domu naplaćuje svim korisnicima. Domom upravlja Vatrogasno društvo i postupaju u skladu sa Odlukom i preuzetim obvezama. Isto će se postupati i sa domom u Rakovici kada se uknjiži u vlasništvo Općine

Točno je da Općina sufinancira rad Udruge sa 3.000,00 kuna, ali isto toliko dobiju i od Turističke zajednice.

 

Drugo pitanje vijećnika Vukovića je vezano za Baraćeve spilje, odnosno izražava neslaganje zbog toga što JU od 25.8.2011. godine posluju bez zakonske osnove. Podsjeća na inicijativu Kluba vijećnika SDP-a, u prošlom sazivu Općinskog vijeća, da se pokrene postupak proširenja zaštićenog područja (sjednica  04.11.2010. godine na kojoj su  bili  nazočni i stručnjaci iz područja zaštite prirode). Pita zašto se ništa po tome nije poduzelo do 25.8.2011. godine, te da za nastalu situacija odgovornost  treba snositi načelnik. Trebalo je sklopiti ugovor sa Zavodom za zaštitu prirode i odraditi posao kako treba. Bez Baraćevih spilja odnosno Javne ustanove ne smijemo ostati.

 

Načelnik se slaže da je inicijativa za proširenje pokrenuta, ali to nema veza sa sadašnjom situacijom JU. Ponavlja da Državni zavod  za zaštitu prirode nije odradio posao na temelju onoga što smo poslali i nije napravljena Stručna podloga za postupak proglašenja zaštićenog područja, a u međuvremenu se desila Natura 2000 i Panjkova – Varićakova spilja. Zalagat ćemo se za opstanak Javne ustanove, a ako ne uspijemo tražit ćemo povrat svih uloženih sredstava, a to će onda mijenjati situaciju.

 

3. Vijećnik Milan Hodak predlaže mogućnost drugačijeg održavanje javih površina u Čatrnji. Obzirom da se dugo čeka da Spelekom odradi te poslove, Mjesni odbor Čatrnja je spreman sam održavati javne površine, ali su im potrebni energenti (gorivo i mazivo) za kosilice i trimere  pa pita da li se to može osigurati?

Načelnik odgovara da se to može. Isto tako će se uključiti i korisnici pomoći od Centra za socijalnu skrb. Popis smo već dobili, samo se treba organizirati.

Pročelnica Rastovac navodi da ove godine nema Javnih radova jer Zavod za zapošljavanje financira samo 50% troškova, a Općina bi trebala ostalih 50%. Općina to nije u mogućnosti i  nije ni  planirala pa ćemo ići sa projektom preko Centra. Mogli bi se odraditi poslovi košnje, krpanja rupa, uređenja stajališta i drugo i to će se organizirati.

 

 4. Vijećnik Zoran Luketić navodi da je Seplekom imao u programu popravak i obnovu vodovoda prema naselju Prebegi, pa pita da li se što započelo i da li će za to  biti potrebno projektiranje ili će ići samo rekonstrukcija.

 

Načelnik odgovara da nije u potpunosti siguran koja je dokumentacija potreba. Misli da je dir. Spelekoma rekao da mora postojati i  građevinska dozvola, a pročelnica navodi da je dokumentacija u Uredu za graditeljstvo u Slunju i čeka dozvolu

 

5. Vijećnica Blanka Pavlić pita da li je zatražena građevinska dozvola za vodovod Jelov  Klanac,na što pročelnica odgovara da nije upoznata do kud se sa time došlo, ali zna da se skupljaju suglasnosti vlasnika.

 

TOČKA 2. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  /u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa predsjednik poziva na očitovanje o istom.

Vijećnik Ivan Vuković ima primjedbu na  loš tonski snimak CD-a, kao i to da je navod o postotku komunalne naknade pogrešno napisan

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ usvaja se zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 3,  Odluka o raspodjeli rezultata

 

Podnositelj Odluke je općinski načelnik Franjo Franjković.

 

Prijedlog Odluke su vijećnici su primili s pozivom.        

 

Izvjestiteljica po navedenoj točci je gđa. Zdenka Božičević.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o raspodjeli rezultata

 

 

Vijećnik Ante Palian dolazi u 15,33 sati.

 

TOČKA 4. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2014. godinu

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.


Vijećnici su prijedlog dobili s pozivom na sjednicu.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je gđa Zdenka Božičević.

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Vuković kojeg je zanimalo na što se odnosi pozicija centralnog grijanja (da li za Pod. zonu),

 

Zaključak: S 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2014. godinu

 

Gospođa Zdenka Božičević napušta sjednicu u 15,38  sati.

 

 

TOČKA 5.  Odluka o izradi II Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Rakovica

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izradi II Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Rakovica

 

TOČKA 6. Program subvencija-potpora poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2014. godini

 

Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Programa vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Vuković kojeg je interesiralo kada će se krenuti sa natječajima, a sugerirao je da se ovaj put poljoprivrednici bolje obavijeste o projektu.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRAŽANIH glasova/ donosi se Program subvencija  – potpora poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica  u 2014. godini

 

 

TOČKA 7. Deklaracija o razvoju i opstojnosti Općine Rakovica

 

Predlagatelj dokumenta i izvjestitelj je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s materijalima.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Ivan Vuković, Ante Palian, vijećnica Blanka Pavlić te načelnik Franjković i tajnik Bitunjac i svi pozdravljaju ovakav dokument smatrajući ga vrlo značajnim za Općinu.

 

Zaključak: Jednoglasno /s  11  glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Deklaracija o razvoju i opstojnosti Općine Rakovica

 

 

TOČKA 8.  Zaključci u svezi Vojnog vježbališta „Eugen Kvaternik“

 

Predlagatelj Zaključaka i izvjestitelj po istom  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Zaključaka su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

U raspravi je vijećnica Mirjana Modrušan navela da je i  ovo jako dobar dokument kojeg svi  trebamo podržati. Ako se ne uvaži treba  razmišljati u inicijativi za ukidanje poligona.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Zaključci u svezi Vojnog vježbališta „Eugen Kvaternik“

 

 

TOČKA 9.Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Izvjestitelj po navedenoj točci je tajnik  Kristijan Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

 

Vijećnica Blanka Pavlić napušta sjednicu u  16.03 sati.

 

TOČKA 10.  Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za period 2014. godine

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom za sjednicu.

 

Izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Zoran Luketić kojeg je interesira kapitalna pomoć Spelekomu od 2  mil.kuna.

 

            Zaključak: S 8 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2014. godine

 

 

TOČKA 11.Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2014. godini

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: S 8 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u  2014. godinu

 

TOČKA 12. Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za  2014. godinu

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom za sjednicu.

 

Izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.


Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2014. godinu

 

 

TOČKA 13. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2014. godinu

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2014. godinu

 

 

TOČKA 14. Odluka o izmjenama Programa utroška spomeničke rente za  2014. godinu

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom za sjednicu.

 

Izvjestiteljica po navedenoj točci je  pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava spomeničke rente za  2014. godinu

 

 

TOČKA 15. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2014. godini

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković, Milan Hodak, Ante Palian i Mirjana Modrušan te načelnik Franjković i zamjenik Vlado Božičević te pročelnica  Vesna Rastovac,  a rasprava je vezana za zbrinjavanje otpada kako na deponiji tako i po naseljima, prihvatu otpada iz drugih JLS, edukaciji stanovništva o zbrinjavanju otpada, mogućnostima formiranja kompostana kao i izradama Studija utjecaja na okoliš kako odlagališta otpada tako i Poligona.

.

            Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2014. godini.

 

 

TOČKA 16. Plan nabave Općine Rakovica u 2014. godini

 

Predlagatelj Plana je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 8 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Plan nabave Općine Rakovica za 2014. godinu

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u 16,30 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj