Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 9. SJEDNICA

AUDIO ZAPIS

 

Z  A  P  I  S  N I  K

 

 

Sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 19.03.2014. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 17,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Blaženka Hodak, Željko Župan,Ivana Smolčić, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Mirjana Modrušan, Ivan Vuković, Blanka Pavlić, Ante Palian

 

Sjednici nije nazočan vijećnik Marijan Vuković (opravdao izostanak)

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vlado Božičević, zamjenik Općinskog načelnika,  Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, privremena pročelnica JUO i Slavica Vuković, referentica u JOU.

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, utvrđuje  kvorum  te se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili uz poziv te predsjednik za isti predlaže slijedeće točke:

 

1.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.   Usvajanje zapisnika sa 8.sjednice Općinskog vijeća

3.   Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine

4.   Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa o osnovanosti pokretanja postupka

      za  izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Općine Rakovica

5.   Vjerodostojno tumačenje članka 28. Odredbi za provođenje Urbanističkog plana uređenja

      „Grabovac – Cestovno selo“ i određenosti minimalne i maksimalne dozvoljene veličine (površine)

     građevne čestice Općine  Rakovica

6.   Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

      infrastrukture u 2013. godini

7.   Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u

      2013. godini

8.   Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 

      2013. godinu

9.  Zaključak o Prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenje otpadom za 2012.-2013. godinu

10. Pravilnik o provedbi postupka bagatelne nabave roba, radova i usluga

11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2014. godinu

12. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja smještaja djece u dječji vrtić

     „Čarobna šuma“ u Selištu Drežničkom

13. Odluka o dopuni Odluke o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica za

      području Općine Rakovica

14. Odluka o dopuni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava

15. Odluka o izmjenama Odluke o radno vremenu ugostiteljskih objekata

16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke  o autotaksi prijevozu

   

            U otvorenoj raspravi vijećnik Ivan Vuković je predložio da se doda točka dnevnog reda u kojoj bi se vijećnici upoznali sa problematikom naplate komunalne naknade od Vojnog poligona, ali predsjednik Luketić predlaže da se o tome raspravi na aktualnom satu ( Točka 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi) , a ne da bude još jedna točka dnevnog reda pa se glasovanjem donosi

 

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica se prihvaća jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

1.  Vijećnik Ivan Vuković navodi da je upoznat kako Ministarstvo obrane više neće plaćati komunalnu naknadu za Vojni poligon, a kao je to nama vrlo značajan prihod (oko 56,76%) mišljenja je da će doći do poremećaja u proračunu.

Već su poduzete mjere štednje pa javna rasvjeta ne svijetli kao prije pa će biti problema s građanima koji uredno plaćaju komunalnu naknadu i ne žele da se problemi rješavaju preko njih.

Obzirom da su ušteđena određena sredstva od čišćenja snijega, predlaže da se ista preusmjere na javnu rasvjetu te da ona svijetli kao i prije i neka se na ide žestoko prema gašenju.

Iznenađen je kako je do ukidanja plaćanja komunalne naknade došlo tako iznenada i pita što Općina  po tom pitanju može učiniti i kako se postaviti prema tome problemu. Moramo se očitovati prema višim instancama – državi i upozoriti  na probleme  koji nastaju zbog aktivnosti na Poligonu - buka, pucanje, preleti aviona, sumnje na bolesti i drugo, a za koja ne primamo nikakvo obeštećenje te inzistirati na tome. NATO je na Poligonu, a od toga nemamo nikakve koristi.

I druge JLS na čijem je području Poligon imaju isti problem pa bi trebali zajednički nastupiti i pokušati vratiti ta značajna sredstva.

 

Načelnik napominje da je namjeravao i sam upoznati vijećnike sa novonastalim problemom u svezi komunalne naknade, a isti  je nastao zbog novog Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske kojim nam gase tu naknadu. Slaže sa vijećnikom Vukovićem da za korištenje Poligona mora biti neka naknada te je u svezi toga, s gradonačelnikom Grada Slunja, bio kod župana te je isti pristao da se priključi rješavanju problema. Razmišljalo se da se ide sa tužbom na Ustavni sud, ali tajnik  Bitunjac tvrdi da time teško nešto postiglo. Dogovorili smo se da ćemo tražiti rentu umjesto komunalne naknade, jer su uzurpirani resursi koji bi nam pomogli u razvoju. U EU je praksa da država nije izuzeta od plaćanja komunalne naknade.

Mi sada „upadamo“ u minus i moramo se prilagoditi situaciji, ne možemo ugroziti rad Općine.

 

2. Načelnik Franjković koristi priliku da vijećnike upozna i sa drugim radnjama koje je poduzeo:

 

Od Ministarstva obrane je tražio pomoć u izgradnji vodovoda Oštarski Stanovi – Broćanac i Broćanac-Videkić Selo, ali nisu mogli pomoći. Veleposlanstvo SAD-a bi pomoglo, ali tek u 2015. godini.

Cijeli tjedan je tražio sredstva po Ministarstvima, ali bez većeg uspjeha. Pomoćnik ministra poljoprivrede  je rekao da nema nikakvih sredstava za ruralni razvoj. To je briga JLS. Ministarstva pomažu  vrtićima, domovima za starije i nemoćne i sličnim. Radi štednje se okrupnjavaju  i komunalna poduzeća i ne može se ulagati u neke nove zgrade za proširenje ureda (zgrada Pansiona). Planira se gašenje  određenih općina jer je financiranje mnogih veliki problem.

Navodi da: „Čovjek dolazi u dilemu da li  je moguće voditi lokalnu zajednicu?“.

Uz ovakve pritiske i reforme teško ćemo funkcionirati za narod, ali smo ipak potrebni narodu, jer pitanje je što bi bilo da nas ugase, a ne bih želio ni da se govori da postojimo i radimo  samo za plaće djelatnika. Narod će  morati referendum odlučiti da li će dopustiti  da se gase lokalne jedinice ili ne.

 

Upoznaje vijećnike da je od Ministarstvo zaštite okoliša došlo očitovanje da od 25.08.2011. godine  JU Rakovica upravlja Baraćevim spiljama bez zakonskog osnova. Tada isteklo rješenje o preventivnoj zaštiti Značajnog krajobraza Baraćeve spilje te nije izrađena Stručna podloga za postupak proglašenja zaštite predjela Baraćeve špilje, što vodi tome da se može ugasiti JU Rakovica. Ima naznaka da bi  se Baraćeve spilje  dale u  koncesiju.

Mi smo dali velike novce i mnogo rada i truda da se špilje urede i otvore za posjetitelje, a sada se dešava prijedlog o  koncesiji, zaista nešto što ne možemo prihvatiti i uložit ćemo prigovor na to.

 

Isto tako upoznaje vijećnike da je danas  bio sastanak  u vezi geodetske izmjere. Organizirat će se sastanci po Mjesnim odborima da bi se ljudi od samih izvoditelja  što bolje  upoznali sa  detaljima.

Moramo osigurati svoja sredstva kako iz općinskog proračuna, tako i od sufinanciranja građana te od Nac. parka Plitvička jezera.

 

Također upoznaje vijećnike da je dogovoren sastanka sa  predstavnikom UNDP-a  kako bi se definirali projekti u turizmu koji bi se financirali preko UNDP-a. Tu bi se objedinili projekti Plitvičke doline, vodovod i odvodnja.

 

Isto tako grupa poljoprivrednika dolazi sa inicijativom o osnivanju  zadruge (dogovoren sastanak za četvrtak 20.03.2014.) Iako sada imamo tri zadruge, ova bi bilo isključivo za poljoprivredne proizvođače u kojoj bi se mogao zaposliti određen broj ljudi.

 

3. Vijećnik Zoran Luketić pita da je ova situacija sa Baraćevim spiljama konačna ili se može uložiti žalba i poništiti takvo rješenje? 

 

Tajnik Bitunjac obrazlaže da je voditeljica JU podnijela svu dokumentaciju na temelju koje će se obrazložiti opravdanost za izradu Stručne podloge za postupak proglašenja zaštite  predjela Baraćeve špilje, što je i prethodno zatraženo, ali je odbijeno.  Sve dosadašnje inspekcije su dale pozitivan nalaz o radu JU. Sve navodi na sumnju da netko želi zabraniti rad JU kako bi se nekome dodijelila koncesija, čak se govori i o određenim osobama. Misli se, da se tu obrću veliki novci i zato se treba uništiti JU. Slična situacija je i sa drugim JU u JLS.

U sve je uloženo jako puno novca, a sada nam i Nac. park nudi suradnju (vezano za rasterećenje parka gostima, a investicija vrijedi cca 11 mil. kuna) te ima perspektive za bolji razvoj. Zbog toga ne smijemo odustati bez borbe. U krajnjem slučaju, ako treba ići ćemo i na upravni sud.

 

Nadovezujući se vijećnik Ivan Vuković  se slaže da se radi o otimačini, ali kako se postaviti?  Misli da tu ima elemenata kaznenog djela i posla i za USKOK. Mi smo uspostavili brend, puno uložiti i sada to nedamo. Moramo se čvrsto postaviti.

 

4.  Vijećnik Ante Palian, vezano za JU Rakovica, navodi da je potrebno dobro pratiti dopise i na sve na vrijeme reagirati. Što se tiče Poligona, ako se ukine komunalna naknada mora se tražiti druga nadoknada za korištenje istog.

Svi koji  dolaze i koriste  Poligon to plaćaju, a sredstva treba usmjeriti prema JLS gdje je Poligon. Na nama je da pazimo da se to uredno i u potpunosti refundira Općini. 

Ako ne bude tako trebamo onemogućiti dolazak na poligon (makar i nepopularnim metodama -sprečavanjem prolaska)  i to će odjeknuti, a onda će se iznaći i novci.

 

Pita također da li ima naznaka za otvaranje malograničnog prijelaza Kordunski  Ljeskovac - Tržačka Raštela. Neki ljudi iz policije  su rekli da se radi na otvaranje tog prijelaza i prijelaza u Bogovolji.

 

Načelnik odgovara da pomaka nema jer i MUP ne podržava otvaranje toga prijelaza, a mišljenja je da time i ne dobivamo puno.

Ukoliko bi se realizirao projekt preko UNDP-a koji se planira onda bi se i to možda  moglo objediniti zajedno sa ostalim – turizam, voda, odvodnja.

 

Nadovezujući se, vijećnik Palian smatra da, ako dobijemo prijelaz onda možemo inzistirati da svi građani  općine koriste taj prijelaz. Dobili bi i asfalt Nova Kršlja – T. Raštela. Ako i kada BiH uđe u EU ovaj prijelaz će zaživjeti. Građani u Cazinu su jako zainteresirani za ovaj prijelaz, ali kažu da Općina Rakovica nije.

 

5. Zamjenik načelnika gospodin Vlado Božičević ispravlja vijećnika Vukovića i navodi  da je udio  komunalne naknade od Poligona 56% od ukupnog prihoda komunalne naknade, a ne od ukupnog prihoda. Ministarstvo obrane je dobilo 420. mil. kuna manje i zato vjerojatno smanjuju i rashode.

Što se tiče ukidanja Općine, ako bi se neke Općine gasile, djelatnici se sele u veće jedinice i tu nema ušteda na plaćama djelatnika. A što se tiče broja općina u Hrvatskoj u odnosu na zemlje EU, mi smo na  osamnaestom mjestu što znači da nemamo najveći broj općina.

 

6. Vijećnik Milan Hodak mislida je gašenje javne rasvjete trebalo bolje regulirati. Radnici koji rade na Plitvicama dolaze poslije 23,00 sata i onda hodaju po mraku. Tu se nešto treba napraviti jer smo valjda jedina Općina gdje rasvjeta svijetli od 20,00 do 23,00 sata.

 

Načelnik odgovara da je ovo  sada prvi korak štednje, a ostalo ćemo vidjeti sa MO. Moramo misliti i na čišćenje snijega jer ljudi to očekuju i ne smijemo sva sredstva potrošiti na javnu rasvjetu. Vidjet će se da li ići na smanjenje sijalica javne rasvjete, reviziju rješenja za  komunalnu naknadu-površina ili  povećanje komunalne naknade. Neka vijećnici  i sami vide koje bi se žarulje u naseljima mogle gasiti.

 

7. Vijećnik Ivan Vuković  primjećuje da sve više krupnog smeća završava u prirodi. Hitno bi morali završiti reciklažno dvorište uz odlagalište na Ćuić Brdu  da se može prihvatiti krupni otpad i da bude svima  stalno dostupno  ili barem organizirati odvoz dva puta godišnje.

Načelnik, ironično, primjećuje da ljudi vide da se otpadne vode odvoze na njive pa misle da mogu i krupni otpad bacati gdje stignu. Uskoro  ćemo imat kontejnere za selektivni otpad pa će biti manje otpada.

 

8. Vijećnica Mirjana Modrušan obavještava vijećnike da je novim Zakonom kojim je uveden smjenski rad liječnika bio ukinut i dolazak specijalista iz Karlovca u Dom zdravlja Slunj te su pacijenti morali putovati u Karlovac. Kako je sada taj dio zakona ukinut i vraćen na staro predlaže da se  nadležnim zdravstvenim institucijama  uputi dopis da  specijalisti ponovo  dolaze u Slunj.

Kako sada pacijenti putuju uz putni nalog i to ne samo za sebe već i za pratnju, veća bi ušteda za Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, bila ako bi specijalisti dolazili u Slunj gdje pacijenti ne trebaju putni nalog i puno lakše dođu nego u Karlovac.

 

Načelnik se slaže sa prijedlogom, pa  će se poslati dopis Ministarstvu i Pročelniku za zdravstvo u Karlovačkoj županiji.

 

9. Vijećnik Željko Župan u svezi odvoza smeća  napominje da je Spelekom pripremio vreće koje su se mogle kupiti, ako ima više smeća koje ne može stati u kante (prvenstveno iznajmljivači), ali je pitanje da li ih je tko kupio jer su, navodno, bile skupe. Spelekom mora nešto učiniti po tome pitanju.  Zna se koliko ima iznajmljivača i da njima trebaju veće kante te ih treba nabaviti i isto naplatiti.

Navodi da se komunalna naknada naplaćuje po kvadraturi kuće i za mnoge se još uvijek naplaćuje po kvadraturi iz obnove, a kuće su puno veće. Neka se napravi revizija. Možda bi trebalo oformiti i poseban tim koji bi to doveo u red, obzirom da se  tu radi o  znatnim  sredstvima.

Pita koliko nam treba sredstava za pokriti troškove javne rasvjete i čišćenja snijega?

 

Načelnik se slaže da treba revidirati i naplatu smeća i površina za komunalnu naknadu.

Za javnu rasvjetu i čišćenje snijega nam treba oko milion kuna, a to nije sve što se financira iz komunalne naknade od koje dobivamo oko 700 tis. kuna. Ostajemo prikraćeni za razvoj, ako nemamo dodatnih sredstava.

 

10. Vijećnica Blanka Pavlić pita da li komunalnu naknadu plaćaju i ljudi koji samo povremeno dolaze, a nemaju prebivalište na području Općine

Pročelnica Vesna Rastovac odgovara da svi koji imaju objekte plaćaju komunalnu naknadu, a oni koji nemaju prebivalište plaćaju još i porez na kuće za odmor.

Nadovezujući se gospodin Vlado Božičević pojašnjava da se  komunalna naknada plaća tek kada je objekt uređen za stanovanje.

Pročelnica Rastovac napominje da je revizija rješenje za komunalnu naknadu već vršena u 2 -3 navrata. Sada ide i legalizacija i tu se može vidjeti koje su  nove površine kuća i dodatni kvadrati. Ljudi bi sami trebali prijaviti sve promjene, ali to uglavnom  ne čine. Mi pratimo promjene koliko možemo i tamo šaljemo nova rješenja.

 

Nadovezujući se vijećnik  Ante Palian navodi da je  to lako pratiti  jer imamo komunalnog redara koji bi trebao imati uvid o promjenama na terenu, a sada imamo i  legalizaciju i lako je ući u te podatke i poslati nova rješenja, a vijećnik Zoran Lukteić misli da će se i novom geodetskom izmjerom dobiti potrebiti podaci.

 

 

TOČKA 2. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  /  u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa predsjednik poziva na očitovanje o istom.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV  i 0 SUZDRŽANIH  glasova / usvaja se zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 3,  Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine

 

 

Podnositelj Izvješća i izvjestitelj je općinski načelnik Franjo Franjković.

 

Izvješće su vijećnici primili s pozivom.                     

 

U raspravi su sudjelovali  vijećnici: Zoran Luketić i  Ivan Vuković  koji misli da bi načelnik u svom radu trebao biti dosljedniji  i više se brinuti oko održivih investicija koje donose razvitak i prihod. Pojašnjena  je dao  načelnik Franjković.

 

 

Zaključak: S 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvaća se Izvješće Općinskog načelnik Općine Rakovica za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine

 

Vijećnik Ante Palian nije nazočan glasovanju.

 

 

TOČKA 4. Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa o osnovanosti pokretanja postupka za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Općine Rakovica

 

Predlagatelj Izvješća je Općinski načelnik.


Vijećnici su prijedlog Izvješća dobili s pozivom na sjednicu.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac. 

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Vuković koji podržava ovo izvješće i smatra da cijeli postupak treba što prije u realizaciju jer se radi o dobrim razvojnim projektima i zahtjevima

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZRŽANIH glasova prihvaća se Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa o osnovanosti pokretanja postupka za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Općine Rakovica

 

Vijećnica Blaženka Hodak  nije nazočna  glasovanju

 

 

TOČKA 5.  Vjerodostojno tumačenje članka 28. Odredbi Urbanističkog plana uređenja „Grabovac – Cestovno selo“ i određenosti minimalne i maksimalne dozvoljene veličine (površine) građevne čestice Općine Rakovica

 

 

Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

Tumačenje su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Vuković.

 

 

Zaključak: Jednoglasno /s  10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Vjerodostojno tumačenje članka 28. Odredbi Urbanističkog plana uređenja „Grabovac – Cestovno selo“ i određenosti minimalne i maksimalne dozvoljene veličine (površine) građevne čestice Općine Rakovica

 

 

TOČKA 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture u 2013. godini

 

 

Predlagatelj Izvješća je Općinski načelnik.

 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

Zaključak: Jednoglasno /s 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRAŽANIH glasova/ donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture u 2013. godini

 

Vijećnici Ivan Vuković, Blanka Pavlić i Željko  Župan nisu nazočni glasovanju.

 

 

TOČKA 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture u 2013. godini

 

Predlagatelj Izvješća je Općinski načelnik.

 

Prijedlog  su vijećnici dobili s materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture u 2013. godini

 

Vijećnici Ivan Vuković, Blanka Pavlić i Željko Župan nisu nazočni glasovanju.

 

 

TOČKA 8.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2013. godinu

 

Predlagatelj Izvješća je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom za sjednicu.

 

Predstavnica predlagatelja i izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: S 9 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu

 

 

TOČKA 9.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2012.-2013. godinu

 

Predlagatelj Izvješća je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom za sjednicu.

 

Predstavnica predlagatelja  i izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2012.-2013. godinu

 

 

TOČKA 10.  Pravilnik o provedbi postupka bagatelne nabave roba, radova i usluga

 

Predlagatelj pravilnika je Općinski načelnik.

 

Prijedlog pravilnika su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Ante Palian te pročelnica Rastovac koja je dala pojašnjena.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Pravilnik o provedbi postupka bagatelne nabave roba, radova i usluga

 

 

TOČKA 11.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2014. godinu

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom za sjednicu.

 

Izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2014. godinu

 

TOČKA 12. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja smještaja djece u dječji vrtić „Čarobna šuma“ u Selištu Drežničkom

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom za sjednicu.

 

Izvjestitelj po navedenoj točci je tajnik Kristijan Bitunjac.


U raspravi je sudjelovao načelnik Franjković pojašnjavajući a se ovom odlukom  podupire opstanak vrtića, a i smanjuje  se cijena za roditelje. Oduku  podupiru i vijećnici Ivan Vuković, Pavel Šebalj i Ante Palian.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja smještaja djece u dječji vrtić „Čarobna šuma“ u Selištu Drežničkom

 

 

TOČKA 13. Odluka o dopuni Odluke o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica za  području Općine Rakovica

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom za sjednicu.

 

Izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: S 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se  Odluka o dopuni Odluke o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica za  području Općine Rakovica

 

 

TOČKA 14. Odluka o dopuni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom za sjednicu.

 

Izvjestitelj po navedenoj točci je  tajnik Kristijan Bitunjac.

 

U raspravi je vijećnik Ivana Vuković pohvalio ovakvu Odluku.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se  Odluka o dopuni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava

 

 

TOČKA 15. Odluka o izmjenama Odluke o radno vremenu ugostiteljskih objekata

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici dobili s pozivom za sjednicu.

 

Izvjestitelj u ime predlagatelja je tajnik Kristijan Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Odluka o izmjenama Odluke o radno vremenu ugostiteljskih objekata

 

 

TOČKA 16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici dobili s pozivom za sjednicu.

 

Izvjestitelj u ime predlagatelja je tajnik Kristijan Bitunjac.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković, vijećnica Blanka Pavlić te načelnik Franković i tajnik Bitunjac.

 

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u 19,00  sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj