Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

17. SJEDNICA - POZIV

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/14-01/29

URBROJ: 2133/16-14-1

Rakovica, 16. prosinca 2014.

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst) i članaka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 i 20/13 - pročišćeni tekst)

 

S   A   Z   I   V   A  M

 

17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za ponedjeljak,

 

22.12.2014. godine

 

            Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici, s početkom u 15,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.  Usvajanje zapisnika s 16. sjednice Općinskog vijeća

3.  Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2014. godinu

4.  Odluka o pokretanju postupka izmjena i dopuna Strategije razvoja Općine Rakovica 2011-2015

5.  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne nabave robe, radova i usluga

6.  Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne

     infrastrukture za period 2014. godine

7.  Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja 

     komunalnih djelatnosti u 2014. godini

8.  Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2014. godinu

9.  Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2014. godinu

10. Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini

11.Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2014. godinu

12. Odluka o izmjeni Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2014. godinu

13. Odluka o izmjenama Programa financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine

      Rakovica i poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na

      području Općine Rakovica u 2014. godini

14. Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja

      poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini

15. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2014. godinu

16. Plan nabave Općine Rakovica u 2014. godini

17. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

18. Socijalni program Općine Rakovica za 2015. godinu

19. Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2015. godinu

20. Odluka o sufinanciranju troškova dnevnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola

 

Radni materijal dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                            

                                                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj