Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 16. SJEDNICA

AUDIO ZAPIS

                                                Z  A P I S  N I  K

 

Sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 20.11.2014. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Marijan Vuković, Blaženka Hodak (od 15,25), Ivana Smolčić, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan, Blanka Pavlić,  Ivan Vuković,  Mirjana Modrušan i Ante Palian.

 

Sjednici nije nazočan Zoran Luketić (opravdano).

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vlado Božičević, zamjenik općinskog načelnika,  Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, pročelnica JUO, Zdenka Božičević i  Slavica Vuković, djelatnice u JUO.

Marija Gašparović, ravnateljica OŠ Eugena Kvaternika, vlč. Andrija Kekić, župnik župe Rakovica,  Danijel Prebeg, predsjednik DVD-a Rakovica, Slavko Vuković, predstavnk DVD-a Drežnik Grad  i Danijela Marinić, predsjednica Savjeta mladih.

 

Potpredsjednik Marijan Vuković otvara sjednicu i pozdravlja nazočne konstatira da je na početku sjednice  nazočno 9  vijećnika te postoji kvorum  pa se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili  uz poziv, ali potpredsjednika dodaje još jednu točku i predlaže slijedeći dnevni red:

 

1.   Osnovna škola Eugena Kvaternika – Izvješće o radu za 2013. godinu

2.   Župa sv. Jelene Križarice – Izvješće o radu za  2013. godinu

3.   Lovačko Društvo "Medvjed" – Izvješće o radu za 2013. godinu

4.   Športsko društvo Rakovica – Izvješće o radu za 2013. godinu

5.   Dobrovoljno vatrogasno  društvo Rakovica – Izvješće o radu za 2013. godinu

6.   Dobrovoljno vatrogasno  društvo Drežnik Grad – Izvješće o radu za 2013. godinu

 7.   Zaključak o prihvaćanju Programa rada savjeta mladih Općine Rakovica za 2015. godinu

 8.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

9.   Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća   

10.  Odluka o izmjenama i  dopunama Proračuna  Općine Rakovica za 2014. godinu

11.  Proračun Općine Rakovica za 2015. godinu

12.  Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2015. godinu

13.  Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o nerazvrstanima cestama    

14.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području

       Karlovačke županije

15.  Program poticanja i razvoja poduzetništva na području Općine Rakovica u 2014. godini

16.  Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture                  

      za period 2014. godine

17.  Odluka o izmjenama o dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja

       komunalnih djelatnosti u 2014. godini

18.  Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2014. godinu

19.  Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2014. godinu

20.  Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava  šumskog doprinosa  u 2014. godini

21.  Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2014. godinu

22.  Plan Nabave Općine Rakovica u 2014. godini

23.  Odluka o odobrenju subvencija – potpora poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica

       2014. godini

 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu.

 

            Vijećnik Ivan Vuković vezano za dodanu točku 23. dnevnog reda navodi da on kao član Povjerenstava za poljoprivredu nije bio nazočan sjednici kada su se otvarale prijave na natječaj, jer nije na vrijeme dobio poziv.

Isto tako se ne slaže sa predloženom odlukom kojom se potpora dodjeljuje Mihovilu Turkalju (podnio je prijavu na natječaj), a članica Povjerenstva koje odlučuje o tome je njegova supruga Nevenka Turkalj. Smatra to sukobom interesa.

Stoga predlaže da se cijeli predmet dodjele potpora ponovo razmotri i onda dade vijeću na odluku.

Kako nije prije bio upoznat sa ovom točkom nije mogao podnijeti amandman i smatra da je time povrijeđen poslovnik.

            Tajnik Kristijan Bitunjac navodi da se iz zapisnika vidi da Nevenka Turkalj nije sudjelovala u odlučivanju  (bila je suzdržana), a Povjerenstvo je imalo kvorum i nije bilo propusta u radu i sukoba interesa. Što se tiče dostave poziva o tome ne zna ništa.

            Ukoliko vijećnik ima prigovor na rad Povjerenstva neka ga uputi predsjednici Povjerenstva gđici. Ivani Smolčić.

            Također navodi da nema povrede Poslovnika jer u istom piše da se iznimno može dodati točka dnevnog reda.

            Ukoliko vijećnik daje prijedlog da se točka dnevnog reda briše o tome će se glasovati.

            Vijećnica, a ujedno i predsjednica Povjerenstva za poljoprivredu Ivana Smolčić, navodi da je pozive svim članovi poslala u najbržem mogućem roku, a zašto ga gosp. Vuković nije dobio ne zna, ali se ispričava zbog toga.

            Vijećnica Blanka Pavlić navodi da ima još mnogo važnih točaka dnevnog reda i neka se one obrađuju, a ova se može ostaviti za narednu sjednicu vijeća.

            Nadovezujući se pročelnica Rastovac upozorava da se sa ovom Odlukom požurilo kako bi ljudi mogli povući sredstva od županije koja također daje potpore, a vezano je za našu Odluku.

Kako se radi samo o dva zahtjeva misli da tu ne treba puno vremena za Odluku, a za ljude je to značajno.

            Sa ovim je suglasan i vijećnik Ante Palian.

 

Nakon rasprave zamjenik predsjednika predloženi dnevni red daje na glasovanje.

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica se prihvaća s 6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom

 

TOČKA 1.Osnovna škola Eugena Kvaternika – Izvješće o radu za 2013. godinu

 

            Predlagatelj teme je Općinski načelnik.

 

            Izvješće  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

          Izvjestiteljica je  ravnateljica Osnovne škole Eugena Kvaternika gospođa Marija Gašparović koja kratko obrazlaže trošenje sredstava koje su dobili od Općine, a sve je to i pismeno već dostavljeno.

            

            U raspravi je vijećnik Ante Palian iznio mišljenje, odnosno zaključak Članova Odbora za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost koji su konstatirali da je podnošenje izvješća o utrošku sredstava obveza svih koji su sredstva dobili iz proračuna, a izvijestiti Vijeće moraju oni koji su dobili sredstva i iznosu od većem od 30. tisuća kuna tijekom godine. Isto tako je uočeno da su ova dostavljena izvješća nedostatna i ne zadovoljavaju zakonske odredbe.

            Tajnik Bitunjac, a ujedno i predsjednik Odbora za statut također navodi da su izvješća manjkava. Mogu se izdvojiti izvješća Župe Rakovica i Športskog društva koja, uvjetno rečeno zadovoljavaju, dok ostala ne. Općini se pravdaju sredstva sa priloženim  računima tijekom godine, uz zahtjeve za sredstva, a Općinskom vijeću se mora napisati što se očekivalo, a što uradilo tim sredstvima  tijekom godine i to  obrazložiti po  stavkama. Rok za dostavu izvješća jest 1. travanj, a ne kraj godine.

            Nadovezujući se gospođa Božičević navodi da ovdje ne treba financijsko izvješće već Vijeće mora dobiti sliku o radu  korisnika sredstava  odnosno svrhu postojanja.

            Vijećnik Ivan Vuković o ovome traži mišljenje načelnika, a on sugerira da se ova Izvješća prihvate, a sve obveznike upozori na nedostatke i ispravno izvješćivanje ubuduće.

            Vijećnica Blanka Pavlić navodi na nisu sva izvješća loša i mišljenja je da su priloženi računi i potvrde o njihovom plaćanju pravo financijsko izvješće, dok su rečenice samo obrazloženje,

 

Vijećnica Baženka Hodak dolazi u 15,25 sati.

 

Nakon rasprave donosi se

               

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  prihvaća se Izvješće o radu OŠ Eugena Kvaternika  za 2013. godinu

 

Gospođa Marija Gašparović napušta sjednicu u 15,30 sati.

 

TOČKA 2. Župa sv. Jelene Križarice – Izvješće o radu za  2013. godinu

 

            Predlagatelj točke je Općinski načelnik.

 

            Izvješće  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

         Izvjestitelj je župnik Župe sv. Jelena vlč. Andrija Kekić  koji navodi da on malo može reći o prethodnom razdoblju obzirom da je   pokojni vlč. Petar Bogut proveo sve aktivnosti tijekom 2013. godine, a u ovom izvješću je to i prikazano.

 

            U raspravi je načelnik napomenuo da je ovo primjer kako izvješće. treba napraviti

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  prihvaća  se Izvješće o radu   Župe sv. Jelene Križarice za 2013. godinu

 

 

TOČKA 3. Lovačko Društvo "Medvjed" – Izvješće o radu za 2013. godinu

 

            Predlagatelj je Općinski načelnik.

 

            Izvješće su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

         Izvjestitelj je gospodin Željko Župan koji je naveo da je u izvješću dostavljen Zapisnik sa Skupštine iz kojeg se najbolje vidi kuda novac odlazi. 34.000,00 tisuće kuna koje je društvo dobilo od Općine je utrošeno za stolariju na zgradi doma u Jelovom Klancu. Ostali troškovi se pokrivaju iz članarina odnosno vlastitim radom članova društva.

 

            Rasprave nije bilo

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10  glasova ZA, 0  glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ prihvaća se Izvješće o radu Lovčakog društva "Medvjed" za 2013. godinu

 

 

TOČKA 4. Športsko društvo Rakovica – Izvješće o radu za 2013. godinu

 

            Predlagatelj točke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestitelja po točci nije bilo.

 

            U raspravi je vijećnik Ivan Vuković negodovao zašto nitko od predstavnika Društva nije došao jer tako velika sredstva koja su dobili od Općine treba i opravdati. Nedolazak je omalovažavanje Vijeća.

            Vijećnik Ante Palian napominje da je ovo jedno od boljih Izvješća. Ne znamo razlog nedolaska pa ne treba uvlačiti negativnu energiju. Ako je izvješće potpuno neka sa i ocijeni  pozitivno.

 

Zaključak: S 7 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvaća se Izvješće o radu Športskog društva Rakovica za 2013. godinu

 

 

TOČKA 5. Dobrovoljno vatrogasno  društvo Rakovica – Izvješće o radu za 2013. godinu

     

            Predlagatelj  je Općinski načelnik.

 

           Prijedlog  Izvješća  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

           Izvjestitelj je  predsjednik DVD-a Rakovica gospodin Danijel Prebeg koji obrazlaže da su sve aktivnosti u radu DVD Rakovica u prošloj godini rađene pod vodstvo pokojnog predsjednika Ivana Bićanića pa su u ovom izvješću sažeti podaci o radu koje je sadašnje vodstvo moglo prezentirati.

 

            U raspravi je vijećnica Blanka Pavlić primijetila da su prihodi od najma prostora koje plaća ugostitelji objekt Royal prilično visoki pa pita da li ima mogućnosti za smanjenja najma kako bi se troškovi rada tog obrta smanjili jer ga prilično opterećuju. Sa time su suglasni i vijećnici Ante Palian, Pavel Šebalj te Vlado Božičević smatrajući da se treba poticati rad malih poduzetnika. Vijećnik Ivan Vuković poziva na skromnost u troškovima za razne proslave.

 

Zaključak: Jednoglasno (s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova)   prihvaća se Izvješće o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rakovica za 2013. godinu

 

 

TOČKA 6. Dobrovoljno vatrogasno  društvo Drežnik Grad – Izvješće o radu za 2013. godinu

 

            Predlagatelj teme je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Izvješća su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj je zamjenik  zapovjednika DVD-a Drežnik Grad gospodin Slavko Vuković koji govori  o radu društva, organizaciji, statusu, opremi, akcijama, intervencijama, voznom parku i načinu financiranja.

 

            U raspravi  je vijećnik Ivan Vuković primjetio da su glavni prihodi   društva donacije od Općine  te pita da li ima vlastitih prihoda i drugih donatora? Marijan Vuković navodi da ima prihoda od najma prostora – sale, a probaju će se iznaći i druga sredstva.

Načelnik Franjković  upozorava na  nalaz i izvješće Inspekcije za vatrogastvo koji daju smjernice i upute o načinu rada, opreme i financiranja društava.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10  glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/   prihvaća se Izvješće o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drežnik Grad  za 2013. godinu

 

Gospodin Slavko Vuković napušta sjednicu  u  16,00 sati.

 

 

TOČKA 7. Zaključak o prihvaćanju Programa rada savjeta mladih Općine Rakovica za 2015. godinu

 

             Predlagatelj  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog Programa su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestiteljica po točci  je  predsjednica Savjeta mladih, Danijela Marinić koja navodi da u svom radu Savjet i dalje namjerava ostvarivati suradnju sa mladima, a traže partnere i  u Javnim ustanovama i drugim civilnim udruga. Sa  Udrugom mladih Općine Rakovica uređuju  prostoriju u vatrogasnom domu, a surađivat će i u obilježavanju blagdane ( npr. financirati izradu letaka i troškove organizacije). S Crvenim križom učestvuju u organizaciji humanitarnih akcija. Potiču mlade za zajedničko druženje. Kako je Savjet mladih savjetodavno tijelo prilično malo može provoditi konkretne akcije i projekte.

 

            U raspravi je načelnik naveo da bi bilo dobro kada bi imali predstavnika mladih u Općinskom vijeću, o tome treba voditi računa kod budućih izbora i sastavljanja izbornih lista, sa čime je suglasan i vijećnik Ivan Vuković koji pohvaljuje rad mladih, ali misli da se još više trebaju organizirati kako bi se spriječila okupljanja po kafićima.

            Vlado Božičević pohvaljuje rad mladih i angažman prilikom priprema za obilježavanje Milanskog edikta prošle godine. Sve su se udruge uključile, ali mladi su bili posebno dobri.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ prihvaća se Program rada Savjeta mladih Općine Rakovica za 2015. godinu

 

Gospođica Danijela Marinić napušta sjednicu  u 16,10 sati.

 

TOČKA 8. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

            1. Vijećnica Mirjana Modrušan pita koliki je najam prostora za ljekarnu? Pita da li bi se   problem prostora za mlade mogao riješiti davanjem na korištenje školske zgrade u Grabovcu. Misli da je to sada pod ingerencijom JLS. Mogao bi se tamo napraviti i muzej ili nešto slično.

            Načelnik odgovarada je ta  zgrada statički loša. Zgrada je  državna, a možemo je zatražiti, ali ne zna kako regulirati odnose. Mladi mogu svoje programe kandidirati na fondove  za ruralni razvoj.

Što se tiče visine najma za prostor ljekarne, ne zna točan podatak, ali misli da je to cca 1.500,00 kuna

 

           2. Vijećenik Ante Palian ponovo podsjeća  da je zatražio listu dužnika, ali još ništa nije dobio. Čudno mu je da se pojedine liste objavljuju na internetu, a ovdje vijećnici ne mogu dobiti uvid u dugovanja. Tražio je da sve bude transparentno, a sada ispada da se uskraćuju podaci i štite neplatiše. Time ih se potiče da ne plaćaju svoje obveze. Također pita što se poduzelo da se dugovi naplate, jer  ispada da neplatiše iskorištavanju nečiji nerad.

Imamo dosta socijalnih slučajeva i njima treba pomoći, ali neplatiše koji materijalno dobro stoje pod hitno treba sankcionirati i naplatiti dugove.

            Načelnik odgovorno tvrdi da nitko neće proći bez prisilne naplate. Do sada su se ljudi izvlačili.

Jurica (Spelekom) nije naplatio potraživanja od 90% neplatiša, iako je tvrdio da jeste. On će odgovarati za to.

 

Vijećnik Ante Palian napušta sjednicu u 16,15 sati.

 

              3. Vijećnik Ivan Vuković se ne slaže sa odgovorom na prethodno pitanje. Zašto ti ljudi nisu pobrojani imenom i prezimenom? Zašto se štite  neplatiše? Zašto vijećnici ne mogu dobiti podatke o dužnicima. Kao član  Nadzornog odbora  nema uvid u financijsko  stanje tvrtke (Spelekom).

Želi da se ova  problematika uzme u razmatranje i da se dobiju izvještaji.

 

            Nadovezujući se vijećnica Blanka Pavlić predlaže da se  barem dade podatak  koliko duguju pravne, a koliko fizičke osobe, ovako se dobiva  dojam da se nekoga  štiti.

 

                                                                                         4. Vijećnik Milan Hodak pita da li će se ovakva situacija dogoditi i kod plaćanja obveza za katastarsku  izmeru                                            katastarsku izmjeru?  Navodi primjer kako ljudi ( spominje gđu. Radu Hodak) pričaju da izmjeru plaća država i da                                                          država i da to stanovništvo ne treba platiti. Neka se na web stanici Općine detaljno obrazloži obaveza inačin pla i način plaćanja.                                 i način plaćanja.

             Načelnik ogovara da dotična osoba krivo tumači odgovor koji je dobila, obzirom da  je postavila i krivo pitanje. To nije u skladu sa našom katastarskom izmjerom. Mi smo od države dobili samo 35% iznosa koliko košta izmjera. Već smo bili izbačeni iz plana, ali smo ipak uspjeli nešto dobiti. Slunj nije plaćao izmjeru, ali se ona radila samo za centar Slunja, dok se kod nas radi na širem području.  Izmjera će se naplatiti od sviju temeljem rješenja i nitko se "neće izvući".

            Tajnik Bitunjac navodi je Odluka o sufinanciranju objavljena na internetu već godinu dana.

 

            Nadovezjući se na temu katastarske izmjere vijećnica Blanka Pavlić navodi da ljudi koji provode izmjeru na terenu ne šalju pozive za izmjeru već  mjere tamo gdje zateknu nekoga kod kuće. Kome će onda poslati račun ako nisu bili prisutni na izmjeri.

            Tajnik Bitunjac objašnjava da je Odluku i način izmjere objavila Državna geodetska uprava u Narodnim novinama. Prvi pozivi se šalju bez preporuke, a poslije sa preporukom. Ako netko nije prisutan i nije zadovoljan kada bude uvid u stanje moći će dati svoje mišljenje i primjedbe.

                                                                           

 

           5.Vijećnik Željko Župan vezano za prethodno pitanje Ante Paliana o dugu, pita da li se iznos

od 800 tis. kuna odnosi na dug prema Općini ili prema Spelekomu?  Ljudi slušaju o dugu i čude se.

Da li vijeće toliko nemoćno da ne može dobiti informaciju o dužnicima. Priča se i o dugu za mrtvačnice. Da li je to točno i koliki je dug? Želi sve te podatke.

Također pita da li se  sufinancira  prijevoz djece u malu školu?

            Pročelnica Rastovac odgovara da se prijevoz za malu školu ne sufinancira već samo prijevoz učenika  iz Lipovca.  Zahtjev za sufinaciranje prijevoza u malu školu podnio je Semir Čović, ali mu se nije moglo udovoljiti.

            Što se tiče naplate dugova potrebno je odvojiti dugove prema  Spelekomu od dugova prema Općini. Neka se izričito  zatraži koje dugovanje. Općina ima prihode od zakupa, komunalne  naknade, komunalnog doprinosa te još neke druge prihode.

Pripremamo izvještaj za otpis  obveza prema Općini i to nisu toliki iznosi koji se spominju.  Opomene i  ovrhe  idu. Dugovi se nastoje  svesti na najmanju moguću mjeru. Ukoliko netko ne može na vrijeme platiti može se javiti i rok će mu se prolongirati, ali ljudi to ne čine pa zbog toga i dobivaju ovrhe.

            Tajnik Bitunjac navodi da se može dati podatak o ukupnom dugu, a ne pojedinačno jer to  brane određeni zakoni, može se dati podatak za dužnike čije je dug veći od 200 tisuća kuna.

            Načelnik navodi da Zakon o fiskalnoj  odgovornosti nalaže naplatu potraživanja, a  odgovorna osoba snosi posljedice u slučaju ne postupanja.

            Gospodin Vlado Božičević konstatira da je vijećnik Palian tražio točne podatke o  potraživanjima  Spelekoma. Njega zanima struktura potraživanja.  Razumije poslovnu  tajnu, ali vijećnici moraju znati obrazložiti zašto su neki podaci tajna, jer u protivnom se priča kako se skrivaju podaci i štite dužnici.

 

            Predsjedatelj Marijan Vuković traži da se za slijedeću sjednicu vijeća napravi tablica o ukupnom dugu pravnih i fizičkih osoba prema Mjesnim odborima ili naseljima. 

 

          6. Vijećnik Ivan Vuković navodi da se katastarska izmjera radi  "šljampavo", pa treba pritisnuti izvođače da budu ozbiljni. Pita  tko prati  izmjeru u ime općine. Neke se čestice uzurpiraju, a međe pomjeraju.

             Tajnik Bitunjac navodi da se ide  na teren i prati stanje  i nitko neće ništa uzurpirati.

 

                         Vijećnik Vuković podsjeća na svoju prethodnu  inicijativu o redovnim susretima JU Nac. Park i Općina u okruženju  pa pita što se po tome poduzelo. Ako ne drugačije, a onda da se barem jednom godišnje sastanemo i  zajednički nastupamo prema dalje u cilju rješavanja važnih pitanje.

 

            Načelnik navodi da je ta inicijativa na mrtvoj točci što se tiče rezultata. Susreo se sa  predstavnicima Parka, načelnikom Luketićem i direktorom Komunalce iz Korenice  te je  ravnateljica Parka  predložila  da se sastaju svaka 2 mjeseca, ali opet ništa od toga. Problematika vodoopskrbe i prenošenje  infrastrukture na Komunalac i dalje je aktualna iako je  gospodin Strizrep  naredio provođenje, ali  ništa nije poduzeto. Šalje dopise i dalje.

Isto tako je načelnik Općine Plitvička Jezera  gospodin Luketić  rekao da nije zainteresiran da vijeće bude uključeno već se sve može rješavati  na nivou načelnika i ravnateljice.

 

 

TOČKA 9. Usvajanaje zapisnika s 15. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  /u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa zamjenik predsjednika poziva na očitovanje o istom, a kako nitko od vijećnika nije imao primjedbi donosi se

Zaključak: Jednoglasno (s 6 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova  usvaja se zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici Ivan Vuković, Blanka Pavlić i Pavel Šebalj Pavlić nisu nazočni glasovanju.

 

Danijel Prebeg  i vlč. Andrija Kekić napuštaju sjednicu u 16,40 sati.

 

 

TOČKA 10. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2014. godinu

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestitelji  je gospođa V. Rastovac.

 

            Rasprava nema.

 

Zaključak: S 6 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasova donosi se Odluka o dopuni Odluka o   izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2014. godinu

 

 

TOČKA 11.  Proračun Općine Rakovica za  2015. godinu

 

            Predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Proračuna su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je gospođa Vesna Rastovac koja naglasak stavlja na veće investicije i izvore financiranja za isto (katastarska izmjera, pansion, Stari grad, deponija).

 

            U raspravi vijećnik Ivan Vuković, uz opasku da nema zapisnika sa sjednice Odbora za financije i proračun, navodi da  je očekivao kvalitetniji i bolji proračun. Nije zadovoljan kao se troše sredstva građana. Smatra da je "bitno da se održi pogon Općine", a sredstva se malo vraćaju građanima. Sredstva se čuvaju i stalno prenose umjesto da se kvalitetno ulože u razvoj Općine. Ne gospodari se dobro.

            Načelnik  se ne slaže sa ovim mišljenjem. Općina nije "parazit", ljudi rade i trude su i za to moraju biti plaćeni. Imamo najmanje djelatnika u odnosu na druge JLS i radimo u lošim uvjetima, ali rezultati su značajni. Investira se koliko se može, a često se projekti "miniraju" od stanovništva (odvodnja, stambeno zbrinjavanje). Pozivi za javno privatno partnerstvo nisu prihvaćeni (pansion). Smatra da je proračun dobar, a tijekom godine će se vidjeti što se treba ili mora mijenjati.

            Vijećnik Pavel Šebalj smatra da Općina  nije parazit jer  je iznos za plaće samo 8%.

 

Zaključak: S 6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Proračun Općine Rakovica za 2015. godinu

 

 

TOČKA 12.  Odluka o izvršavanju Proračuna  Općine Rakovica za  2015. godinu

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci  je  gospođa Vesna Rastovac

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: S 6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna  Općine Rakovica za  2015. godinu

 

 

TOČKA 13.  Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže da je Odluke dopunjena cestom prema  Žaniću (Drežnik Grad) i popisom još nekih  poljskih putova kroz 5 naselja.

 

            U raspravi je vijećnik Ivan Vuković negodovao na rad komunalnog redara i smatra da isti na terenu ne odrađuje svoj posao kako treba, ima dosta propusta oko održavanje živica i ograda i drugo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

 

 

TOČKA 14.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području Karlovačke županije

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se radi o sumarnom izvješće za cijelu županiju pa se možemo usporediti sa drugim JLS.

 

Vijećnica Blaženka Hodak napušta sjednicu u  17,15 sati.

           

Zaključak: S 5 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasova prihvaća se Izvješća o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području Karlovačke županije

 

Vijećnik Željko Župan nije nazočan glasovanju.

 

TOČKA 15.  Program poticanja i razvoja poduzetništva na području Općine Rakovica u 2014. godini

 

            Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Programa su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac navodeći da se radi o manjim sredstvima, ali se njima može financirati izrada projektne dokumentacije za druge kredite.

 

             U raspravi je vijećnica Blanka Pavlić sugerirala da se za iduće Programe za poduzetništvo pokušaju iznaći značajnija sredstva.

 

Zaključak: S 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Program poticanja i razvoja poduzetništva na području Općine Rakovica u 2014. godini

 

 

TOČKA 16. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2014. godine

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica za pročelnica Vesna Rastovac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: S 5 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2014. godine

 

TOČKA 17. Odluka o izmjenama o dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja  komunalnih djelatnosti u 2014. godini

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: S 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja  komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2014. godini

 

 

TOČKA 18. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2014. godini

           

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je Vesna Rastovac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2014. godini

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna glasovanju.

 

 

TOČKA 19. Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2014. godinu

 

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica za Vesna Rastovac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2014. godinu

 

           

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna glasovanju.

 

 

TOČKA 20. Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava  šumskog doprinosa  u 2014. godini

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je Vesna Rastovac.

 

            U raspravi je vijećnik Ivan Vuković primjetio da je iz ove situacije vidljivo da sa područja naše Općine odlazi sirovina (siječe se šume), a ne prerađuje se.

 

 

Zaključak: Jednoglasno /s 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava  šumskog doprinosa  u 2014. godini

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna glasovanju.

 

TOČKA 21. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2014. godinu

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica za pročelnica Vesna Rastovac.

 

                Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama Odluke izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2014. godinu

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna glasovanju.

 

 

TOČKA 22. Plan nabave Općine Rakovica u 2014. godini

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je Vesna Rastovac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: S 5 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Plan nabave Općine Rakovica u 2014. godini

 

 

TOČKA 23. Odluka o odobrenju subvencija – potpora poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica  u 2014. godini

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica za pročelnica Vesna Rastovac.

 

Vijećnik Ivan Vuković napušta sjednicu u 18,30 sati

 

            U raspravi je vijećnik Željko Župan pitao dali svi koji dobiju potpore namjenski troše iste i to pravdaju Općini, a pročelnica pojašnjava kako dostavljaju pravdanja te da postoji komisija koja obilazi teren, kontrolira uloženo i radi zapisnike.

 

Zaključak: S 6 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o odobrenju subvencija – potpora poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica  u 2014. godini.

 

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u 18,40  sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Potredsjednik Općinskog vijeća

 

 

 

Slavica Vuković                                                                                    Marijan Vuković

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj