Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 15. SJEDNICA

AUDIO ZAPIS

                                                Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 01.10.2014. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Mirjana Modrušan, Ante Palian (od 15,15 sati).

 

Sjednici nisu nazočne vijećnice: Blaženka Hodak i Ivana Smolčić (nisu ispričale izostanak).

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vlado Božičević, zamjenik općinskog načelnika,  Kristijan Bitunjac, tajnik Općine i Slavica Vuković, djelatnica u JUO

 

Predsjednik Zoran Luketić  otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, konstatira  je na početku sjednice  nazočno 8 vijećnika  te da  postoji kvorum pa se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili  uz poziv, ali predsjednik dodaje još jednu točku pa bi isti bi bio:

 

1.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.   Usvajanje zapisnika sa 14.sjednice Općinskog vijeća

3.   Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Spelekom d.o.o

4.   Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Rakovica d.o.o.

5.   Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih   

      knjiga na području Općine Rakovica za dijelove katastarskih općina Rakovica, Drežnik i Sadilovac

6.   Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnost održavanja javne rasvjete 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu, a kako se za istu nitko nije javio glasovanjem donosi

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica se prihvaća jednoglasno /s 8  glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/.

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Vijećnica Blanka Pavlić podsjeća da je na prošloj sjednici vijećnik Ante Palian zatražio popis svih dužnika, kako prema Općini tako i prema Spelekomu d.o.o. i Rakovica d.o.o., ali to uz materijale za ovu sjednicu vijećnici nisu dobili.

 

Odgovara tajnik Bitunjac i navodi da  se nije stiglo pripremiti za ovu sjednicu. Isto tako navodi

da je poslano dosta rješenja za ovrhe pa kada se iste provedu bit će  izmjena u tom popisu.

Ne bi bilo dobro da se nekog stavi na  „stup srama“, a podmirio je obveze. Također treba provjeriti sa  Poreznom upravom da li postoji i porezna tajna u svezi ovih podataka.

Nadovezujući se vijećnica Pavlić pita da li postoji neka ukupna cifra, na što tajnik odgovara da za sada ne postoji točan iznos. Vijećnica također pita zašto Nadzorni odbora Spelekoma prije nije reagirao na taj dug, odnosno zašto je prihvaćalo izviješća Spelekoma, a sada kada je direktor Cindrić smijenjen poteže se to pitanje.

Predsjednik Luketić podsjeća da direktor nije smijenjen već je sam dao ostavku, navodi da se za nepravilnosti nije znalo, a direktor smatra da to nije bio dužan reći.

Tajnik Bitunjac navodi da se iz godišnjih izviješća to nije vidjelo već se sve otkrilo naklon nalaza revizije, odnosno kada je došla krim policija. Sada to istražuje Uskok i Državno odvjetništvo i ne znamo o čemu se konkretno radi. Kada se budu imali konkretni podaci obavijestit će se vijećnike.  

 

2. Vijećnik Ivan Vuković obavještava da je 22.09.2014. godine u Ministarstvu regionalnog razvoja održan sastanak pa želi da načelnik upozna vijećnike se istim.

 

Načelnik navodi da se, kao što vijećnici i znaju, više puta i na razne načine pokušavala riješiti problematika vodoopskrbe, ali ta se trakavica uvijek vuče. Teško je iskoristi sredstva europskih fondova kada ne postoji koncepcija odnosno konkretni projekti. Hrvatske vode za isto nemaju sluha.

Nikada nije riješen odnos Hrvatskih voda, Ministarstva zaštite okoliša i Nacionalnog parka u vezi korištenja voda.

Naša Općina sama ne može ići u velike projekte. Izgledno je rješenje  korištenje podzemnih voda. Izvora ima na području Korenice, a nešto i na području naše Općine. To se ispituje i za sada je to najbliže rješenje. Iznosi još nekoliko podataka sa sastanka vezanih za ovu problematiku, a kada dođe zapisnik sa navedenog sastanka vijećnici će biti detaljnije upoznati.

 

Vijećnik Vuković navodi da je predsjednik Vlade trenutno u Americi i traži potencijalne investitore. Ima saznanja da će se ponuditi aerodrom na Željavi kao moguća lokacija za investicije pa pita načelnika,  ukoliko bude zainteresiranih ulagača, da li je Općina spremna ponuditi lokaciju za izgradnju elitnog naselja za potencijalne kadrove.

Odgovarajući načelnik  navodi da ćemo biti  počašćeni ako se pokaže takva potreba, ali će se to onda  rješavati na terenu. (Izmjenit će se Prostorni plan i poduzeti druge radnje).

 

3.  Vijećnik Milan Hodak zahvaljuje što je popravljena provalija na cesti u Čatrnji koja je bila opasna.Navodi da na raskršću (u blizini njegove kuće) ima još jedna rupa koju treba popraviti, te pita da li je moguće sve to asfalitrati.  

      Načelnik navodi  da će to riješiti Hrvatske ceste.    

 

4. Vijećnik Željko Župan negoduje zbog stanja u mrtvačnicama. Iako je rečeno da će se postaviti adekvatne grijalice ništa nije učinjeno kao niti u održavanju istih (struja je slaba i iskače kada se uključe 2-3 grijalice).

Navodi da je pročelje općinske zgrada „ruglo“. Da li se može obnoviti fasada? Isto tako je i oprema vijećnice  ne adekvatna i u lošem stanju (stare i potrgane stolice). To nije tako puno novca da se  ne bi moglo malo urediti.

Pita, da li je došao odgovor od Hrvatskih voda  na zatraženo očitovanje o priključcima na vodovodnu mrežu?

 

Odgovarajući načelnik navodi da će se prilikom izrade proračuna za iduću godinu vidjeti što se i koliko može napraviti oko uređenja fasade i opreme za vijećnicu, a očitovanje od Hrvatskih voda nije još došlo.

 

Vijećnik Ante Palian dolazi u 15,15 sati.

 

 

TOČKA 2. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz poziv za sjednicu /u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u / pa predsjednik poziva na očitovanje o istom, a kako nitko od vijećnika nije imao primjedbi donosi se

Zaključak:  Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  usvaja se zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća

 

TOČKA 3. Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Spelekom d.o.o.

 

            Predlagatelj Odluke i izvjestitelj je općinski načelnik koji vijećnike podsjeća da je direktor Spelekoma d.o.o. gospodin Cindrić dao ostavku te je potrebno imenovati novog direktora. Problematika je vijećnicima poznata. Sukadno Izjavi o osnivanju poduzeća Spelekom d.o.o. i Rakovica d.o.o. odlučeno je da je jedna osoba direktor za oba poduzeća. Nakon provedenih razgovora sa potencijalnim kandidatima načelnik za direktora predlaže gospodina Zorana Nakića.

 

            Nakon izvješća načelnika i uvida u Odluku koju su vijećnici dobili sa materijalima predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali vijećnici Zoran Luketić, Ivan Vuković, Ante Palian, Pavel Šebalj, vijećnica Blanka Pavlić, zamjenik načelnika Vlado Božičević te načelnik koji je odgovarao na pitanja i pojašnjavao pojedine situacije.

U raspravi je rečeno da se nije raspisivao natječaj već načelnik daje prijedloge za kandidate. Razgovor  se obavio s pet potencijalnih kandidata. Teško je naći kvalitetan kadar, osobito za pitanje vodoopskrbe. Tu je gospodin Cindrić zadovoljavao, ali zbog ostavke se mora tražiti novi kandidat.  Sadašnji problemi u Spelekomu d.o.o i Rakovica d.o.o. su neočekivani i zabrinjavajući, ali se moraju rješavati. Dolazi zima i potrebno je organizirati zimsku službu i čišćenje snijega. Smatra se da će gospodin Nakić svojim radom i uz dobru ekipu zadovoljiti. Imat će probni rok od 6 mjeseci pa će se vidjeti.

 

Nakon rasprave glasovanjem se donosi

 

Zaključak: S 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova  donosi se Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Spelekom d.o.o.

 

 

TOČKA 4.  Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Rakovica d.o.o.

 

            Predlagatelj i izvjestitelj po točci je općinski načelnik

 

Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Rasprave nije bilo obzirom da je prethodnoj točci obrađena cijela problematika

 

Zaključak: S 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Rakovica d.o.o.

 

 

TOČKA 5.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica za dijelove katastarskih općina Rakovica, Drežnik i Sadilovac

 

            Predlagatelj Odluke  je općinski načelnik.

            

            Prijedlog su vijećnici su dobili uz poziv na sjednicu

 

             Izvjestitelj po točci je tajnik  Kristijan Bitunjac koji navodi da su izmjene uglavnom tehničke naravi i da se bitni uvjeti, odnosno način sufinanciranje ne mijenja. Bitnija promjena se odnosi sa  socijalne slučajeve, njihovo oslobađanje od sufinanciranja kao i zaštita u slučaju ne plaćanja obveza. Isto tako  način postupka u slučajevima davanja lažnih podataka. Ispunjavat će se  upitnici po kućama te će se temeljem toga izdavati rješenja.

 

            U raspravi su sudjelovali vijećnica Blanka Pavlić koju je interesiralo da li Nac. park platio svoju obvezu po ugovoru (tajnik odgovara da je platio I ratu) te vijećnik Marijan Vuković kojeg je interesiralo kada će se početi obilaziti teren sa upitnicima i izdavanje Rješenja na što je tajnik odgovorio da to kreće uskoro.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica za dijelove katastarskih općina Rakovica, Drežnik i Sadilovac

 

 

TOČKA 6. Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete

 

Predlagatelj Odluke je općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke su vijećnici dobili neposredno prije sjednice.

 

Izvjestitelj u ime predlagatelja je tajnik Kristijan Bitunja koji navodi da se na raspisan natječaj  jedino javila firma  „Eko rad“ iz Slunja  koja je i do sada održavala javnu rasvjetu. Natječaj je proveden za rok od 2 godine.

 

U raspravi je vijećnik Zoran Luketić pitao da li se iznos od 52.000.00 kuna odnosi na 2 godine na koliko je i raspisan natječaj ili je to iznos za jednu godinu.

Tajnik Bitunjac nije na to mogao odgovoriti te je vijećnika uputio da odgovor zatraži u službi.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete.

 

 

Kako je dnevni red odrađen predsjednik zaključuje sjednicu u 16,05 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj