Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 7. SJEDNICA

AUDIO ZAPIS

 

Z A P I S N I K

 

7. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 23. prosinca 2013. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Željko Župan, Ivana Smolčić, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Mirjana Modrušan, Ivan Vuković, Blanka Pavlić, Blaženka Hodak, Marijan Vuković (dolazi u 17,18 sati), Ante Palian (dolazi u 17,49 sati).

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vlado Božičević, zamjenik općinskog načelnika, Vesna Rastovac, privremena pročelnica Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica.

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, utvrđuje da je sjednici nazočno 9 vijećnika te se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili  uz poziv te ga predsjednik za isti  predlaže slijedeće točke:

 

1.  Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja JU Rakovica

2.   Odluka o prihvaćanju statusnih promjena trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

      a) Plan podjele trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

      b) Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

      c) Izjava o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o. (pročišćeni tekst)

3. Odluka o osnivanju trgovačkog društva za komunalne djelatnosti Rakovica d.o.o.

      a) Izjava o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o.

4. Vijećnička pitanja i prijedlozi

5. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Općinskog vijeća

6. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu

7. Zaključak o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2013.     

    godini

8. Zaključak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

    Općine Rakovica za 2014. godinu

9. Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih

    ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za

    2013./2014.

10. Odluka o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama

11. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječji vrtić ''Čarobna šuma'' u

      Selištu Drežničkom

12. Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

     period 2013. godine

13. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja 

      komunalnih djelatnosti u 2013. godini

14. Odluka o izmjeni Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu

15. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu

16. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu

17. Plan nabave Općine Rakovica u 2013. godini

18. Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i 

      poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2013. godini

19. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u

      2013. godini

20. Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini

21. Odluka o izmjeni Programa financiranja poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili

       neopremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2013. godini

22. Odluka o odobrenju subvencija – potpora poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u  

       2013. godini

23. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu

24. Socijalni program Općine Rakovica za 2014. godinu

25. Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Rakovica

26. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom  

      vijeću za 2014. godinu

27. Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2014. godinu

 

Zaključak: Dnevni red 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica se prihvaća jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja JU Rakovica

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je gđa. Tihana Oštrina.

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Vuković te općinski načelnik.

 

Glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja JU Rakovica

 

TOČKA 2. Odluka o prihvaćanju statusnih promjena trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

               a) Plan podjele trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

               b) Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

               c) Izjava o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o. (pročišćeni tekst)

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestitelj je direktor Spelekom d.o.o. gosp. Jurica Cindrić koji objašnjava akte, posebno plan podjele i potrebu usklađivanja sa Zakonom o vodama.

 

U raspravi je sudjelovao općinski načelnik Franjo Franjković koji još dodatno pojašnjava problematiku oko vodoopskrbe i odvodnje.

 

Vijećnik Ivan Vuković predlaže da se kao jedan član nadzornog odbora imenuje netko iz oporbe. 

 

Glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: Sa 9 glasova ZA i 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o prihvaćanju statusnih promjena trgovačkog društva Spelekom d.o.o. sa svim navedenim aktima u prilogu odluke.

 

TOČKA 3.  Odluka o osnivanju trgovačkog društva za komunalne djelatnosti Rakovica d.o.o.

                 a) Izjava o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o.

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Materijale za točku su vijećnici su primili s pozivom.         

 

U ime predlagatelja izvjestitelj je direktor Spelekom d.o.o. gosp. Jurica Cindrić koji objašnjava sadržaj i potrebu donošenja ove Odluke.

 

Rasprave nije bilo, a glasovanjem se donosi

           

Zaključak: Sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o osnivanju trgovačkog društva za komunalne djelatnosti Rakovica d.o.o. s prilogom Izjave o osnivanju

 

U 17,18 sati dolazi vijećnik Marijan Vuković (dalje nazočno 10 vijećnika)

 

TOČKA 4. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

Nije bilo vijećničkih pitanja niti prijedloga.

 

TOČKA 5. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Općinskog vijeća 

 

Zapisnik su vijećnici dobili sa materijalima  za sjednicu ( u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u)  pa predsjednik poziva  na očitovanje o istom.

 

Tajnik Bitunjac dodaje da su svi akti i zapisnici sjednica poslani radi objave na  web stranicama, da su akti objavljeni, a da bi zapisnici trebali uskoro biti objavljeni.

 

Kako nitko od ostalih vijećnika nije imao primjedbi glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Sa 10 glasova ZA i 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova usvaja se zapisnik sa  6. sjednice Općinskog vijeća

 

TOČKA 6. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je gđa. Vesna Rastovac.

 

U 17,49 sati na sjednicu dolazi vijećnik Ante Palian (dalje 11 vijećnika).

 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Ivan Vuković (raspravlja o novom vozilu za načelnika, božićnici i o trafostanici u PZ Grabovac), te vijećnica Blanka Pavlić (samohrani roditelji).

 

Glasovanjem se donosi slijedeći

 

Zaključak: S 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu

 

TOČKA 7. Zaključak o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2013. godini

 

Predlagatelj akta je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke su vijećnici su dobili s materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Općine Kristijan Bitunjac.

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Ante Palian.

 

Glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: S 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Zaključak o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2013. godini

 

TOČKA 8. Zaključak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica za 2014. godinu

 

Predlagatelj akta je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Predstavnik predlagatelja i izvjestitelj po navedenoj točci je tajnik Kristijan Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: S 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Zaključak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica za 2014. godinu

 

TOČKA 9. Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2013./2014.

 

Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Predstavnik predlagatelja i izvjestitelj po navedenoj točci je tajnik Kristijan Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Glasovanjem se donosi slijedeći

 

Zaključak: S 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2013./2014.

 

Vijećnica Blanka Pavlić odsutna kod glasovanja.

 

TOČKA 10. Odluka o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.


Vijećnici su prijedlog dobili sa pozivom na sjednicu.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Glasovanjem se donosi slijedeći

 

Zaključak: S 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama

 

Vijećnica Blanka Pavlić odsutna kod glasovanja.

 

Vijećnik Željko Župan napušta sjednicu u 17,58 sati (dalje 10 vijećnika).

 

TOČKA 11. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječji vrtić ''Čarobna šuma'' u Selištu Drežničkom

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu.

 

Izvjestitelj je općinski načelnik Franjo Franjković.

 

Rasprave nije bilo.

 

Glasovanjem se donosi slijedeći

 

Zaključak: S 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječji vrtić ''Čarobna šuma'' u Selištu Drežničkom

 

TOČKA 12. Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestitelj u ime predlagatelja je privremena pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Glasovanjem se donosi slijedeći

 

Zaključak: S 8 glasova ZA, 2 glasa PROTIV, 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine

 

TOČKA 13.  Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2013. godini

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke su vijećnici dobili sa materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je privremena pročelnica Vesna  Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Glasovanjem se donosi slijedeći

 

Zaključak: S 8 glasova ZA, 2 glasa PROTIV, 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2013. godini

 

TOČKA 14. Odluka o izmjeni Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu

 

Predlagatelj akta je Općinski načelnik.

 

Prijedlog akta vijećnici dobili s pozivom za sjednicu.

 

Predstavnik predlagatelja i izvjestitelj po navedenoj točci je privremena pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi je sudjelovao općinski načelnik.

 

Glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: S 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o izmjeni Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu

 

TOČKA 15. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom za sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je privremena pročelnica Vesna  Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: S 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu

 

TOČKA 16. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom za sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je privremena pročelnica Vesna  Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: S 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu

 

TOČKA 17. Plan nabave Općine Rakovica u 2013. godini

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom za sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je privremena pročelnica Vesna  Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: S 8 glasova ZA, 2 glasa PROTIV, 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Plan nabave Općine Rakovica u 2013. godini

 

TOČKA 18. Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2013. godini

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom za sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je privremena pročelnica Vesna  Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: S 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2013. godini

 

TOČKA 19. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2013. godini

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom za sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je privremena pročelnica Vesna  Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: S 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2013. godini

 

TOČKA 20. Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom za sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je privremena pročelnica Vesna  Rastovac.

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Vuković.

 

Glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: S 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini

 

TOČKA 21. Odluka o izmjeni Programa financiranja poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2013. godini

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom za sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je privremena pročelnica Vesna  Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: S 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o izmjeni Programa financiranja poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2013. godini

 

TOČKA 22. Odluka o odobrenju subvencija – potpora poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2013. godini

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom za sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je privremena pročelnica Vesna  Rastovac.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Ivan Vuković, Zoran Luketić, Ivana Smolčić, Blanka Pavlić, zamjenik općinskog načelnika Vlado Božičević i općinski načelnik.

 

Glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: S 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o odobrenju subvencija – potpora poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2013. godini

 

TOČKA 23. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom za sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je privremena pročelnica Vesna  Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: S 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu

 

TOČKA 24. Socijalni program Općine Rakovica za 2014. godinu

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom za sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je privremena pročelnica Vesna  Rastovac.

 

U raspravi je sudjelovao općinski načelnik.

 

Glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: S 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Socijalni program Općine Rakovica za 2014. godinu

 

            Vijećnica Blanka Pavlić odsutna kod glasovanja.

 

TOČKA 25. Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Rakovica

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom za sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Općine Kristijan Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: S 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Rakovica

 

TOČKA 26. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću za 2014. godinu

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom za sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Općine Kristijan Bitunjac.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Ivan Vuković, zamjenik općinskog načelnika Vlado Božičević i općinski načelnik.

 

Glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: S 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću za 2014. godinu

 

TOČKA 27. Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2014. godinu

 

Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom za sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Općine Kristijan Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: S 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2014. godinu

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u 19,15 sati.

 

 

       Zapisnik vodio                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Kristijan Bitunjac, dipl.iur.                                                                   Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj