Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

7. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-01/22

URBROJ: 2133/16-13-1

Rakovica, 18.12.2013.

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst) i članaka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 i 20/13 - pročišćeni tekst)

 

S   A   Z   I   V   A  M

 

7.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za ponedjeljak,

 

23.12.2013. godine

 

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici, s početkom u 15,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

1. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja JU Rakovica

2.   Odluka o prihvaćanju statusnih promjena trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

      a) Plan podjele trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

    b) Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

    c) Izjava o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o. (pročišćeni tekst)

3. Odluka o osnivanju trgovačkog društva za komunalne djelatnosti Rakovica d.o.o.

    a) Izjava o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o.

4. Vijećnička pitanja i prijedlozi

5. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Općinskog vijeća

6. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu

7. Zaključak o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2013. godini

8. Zaključak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

    Općine Rakovica za 2014. godinu

9. Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih

   ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za

    2013./2014.

10. Odluka o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama

11. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječji vrtić ''Čarobna šuma'' u

     Selištu Drežničkom

12. Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

     period 2013. godine

13. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja 

     komunalnih djelatnosti u 2013. godini

14. Odluka o izmjeni Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu

15. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu

16. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu

17. Plan nabave Općine Rakovica u 2013. godini

18. Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i 

      poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2013. godini

19. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u

      2013. godini

20.  Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini

21.  Odluka o izmjeni Programa financiranja poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili

       neopremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2013. godini

22.  Odluka o odobrenju subvencija – potpora poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2013.

       godini

23.  Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu

24.  Socijalni program Općine Rakovica za 2014. godinu

25. Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Rakovica

26. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom   

      vijeću za 2014. godinu

27. Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2014. godinu

 

 

Radni materijal dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                            

                                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                          Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj