Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 06. SJEDNICA

Z A P I S N I K

 

6. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 26.10.2013. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 17,00 sati i završetkom u 19,20 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici:  Zoran Luketić, Marijan Vuković, Željko Župan, Ivana Smolčić, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Mirjana Modrušan, Ivan Vuković,  Blanka Pavlić, Ante Palian

 

Ostali nazočni:  Franjo Franjković, općinski načelnik, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vlado Božičević, zamjenik općinskog načelnika, Zdenka Božićević i  Slavica Vuković, referentice u JOU

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, utvrđuje  da je sjednici  nazočno svih 11  vijećnika  te se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili  uz poziv te ga predsjednik za isti  predlaže slijedeće točke:

 

1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.   Usvajanje zapisnika sa 5. Sjednice Općinskog vijeća

3.   Proračun Općine Rakovica za 2014. godinu

4.  Odluka o  izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2014. godinu

5.  Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plan uređenja Općine Rakovica

6.  Odluka o imenovanju predstavnika Općine Rakovica u Povjerenstvo za dodjelu  zakupa

     na poljoprivrednom   zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

 

DOPUNA DNEVNOG REDA

 

7. Odluka o izmjenama granica naselja

 

U raspravi o dnevnom redu vijećnik Ivan Vuković  primjećuje da bi  se u točci 3. trebalo navesti i 2015. i 2016. godina jer se rade projekcije proračuna za te godine.

 

Nakon rasprave donosi se

 

Zaključak: Dnevni red 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica se prihvaća jednoglasno /sa 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlog

 

 

 1.  Vijećnica Mirjana Modrušan pita o izletu u Italiju, odnosno po kakvim su kriterijima birani učesnici putovanja, da li su obaviješteni - kontaktirani članovi  Vijeća.

 

Odgovarajući načelnik navodi da cijeli projekt vodi Danijela Marinić te je u kontaktu sa svim  Udrugama i Mjesnim odborima. Da li je bilo nekih propusta ne zna, ali se može provjeriti koliko ljudi ima i da li su zastupljene sve kategorije.

Nadovezujući se vijećnik Ivan Vuković navodi da nije upoznat tko to sve organizira i tko sve plaća.  Smatra da je i oporba trebala biti upoznata sa izletom, odnosno upite poslati na adrese, a smatra da je to propust načelnika.

Vijećnik Marijan Vuković obrazlaže da se izlet financira sredstvima Europske unije, a samo dio troškova  prijevoza snose učesnici. O svemu su upoznati Mjesni odbori i Udruge.

Načelnik napominje  da se nije određivalo stranačkom linijom već su  obaviješteni Mjesni odbori i Udruge i  oni su dostavili popis zainteresiranih  izletnika.

Za sve detalje se može obratiti Danijeli Marinić.

 2. Vijećnik Pavel Šebalj pita na koji je način provedeno razduživanje sa gradom Slunjem i Općinom Cetingrad te da li je imovina podijeljena u skladu sa zakonom, odnosno da li imamo kakvih potraživanja.

 

 Načelnik odgovara da je više puta inicirao sastanke na tu temu sa željom da se podjela imovine, prvenstveno zemlje, riješi na zadovoljstvo svih stanaka, ali „nije bilo sluha“ za to pa će se vjerojatno morati pokrenuti postupak – zahtjev prema Ministarstvu.

Nadovezujući se tajnik Bitunjac navodi da je potrebno izvršiti popis imovine kako nepokretne tako i pokretne, kao i financije, ali Grad Slunj nema o tome pozitivno mišljenje.

 

3. Vijećnik Ivan Vuković primjećuje da su u Grabovcu riješeni nogostupi, ali je sada problem odvodnje oborinskih voda  (primjer lokal Plitvički dvori). To bi trebalo što hitnije riješiti.

Isto tako izražava nezadovoljstvo predloženim proračunom. Osobito planovima  za 2015. i 2016. godinu. Sve to je iznio na sjednici Obora za financije i proračun. Zanima ga na temelju čega su planirane velike kapitalne donacije. Da li su to već dogovorena – potvrđena sredstva ili su to samo nagađanje i želje? Isto je mišljenja da, u svrhu razvoja odnosno novih investicija ne bi bio problem da se Općina kreditno  zaduži.

 

Načelnik navodi da  vijećnik nije precizirao o kojim se točno sredstvima radi pa ne može konkretno odgovoriti, ali je mišljenja da je proračun postavljen u skladu sa realnim sredstvima.

 

4. Vijećnica Blaženka Hodak pita što je sa vrtićom u Selištu. Ima naznaka da je problem u poslovanju te da je i inspekcija kontrolirala poslovanje.

 

Načelnik odgovara da je bilo određenih problema, ali će se svi nedostaci otkloniti i vrtić će nastaviti sa radom.

 

 

TOČKA 2. Usvajanje zapisnika za 5. Sjednice Općinskog vijeća

 

Zapisnik su vijećnici dobili sa materijalima  za sjednicu ( u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u)  pa predsjednik poziva  na očitovanje o istom.

 

1. Vijećnik Ivan Vuković primjećuje da u zapisniku  nije navedeno da je on sudjelovao u raspravi i točkama  4. i 7. Isto tako bi želio da u zapisniku pišu cijele rasprava jer mu se čini da su zapisnici ispravljani. Također primjećuje da na stranicama Općine nema tonskih zapisa sjednica. Pa pita zašto?

Tajnik Bitunjac odgovara da su zapisnici u skladu sa traženim i nema nikakvih ispravaka (zato postoji tonski zapis), ako nešto nije jasno može se provjeriti  u Uredu državne uprave. Isto tako navodi da su svi zapisi sjednica poslani radi objave na  web stranicama, a zašto nisu objavljeni ne zna, ali će provjeriti.

 

Kako nitko od ostalih vijećnika nije imao primjedbi glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom usvaja se zapisnik sa  5. sjednice Općinskog vijeća uz  prihvaćanje primjedbi.

 

 

Točka 3.  Proračun Općine Rakovica za 2014. godinu

 

Predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik.

 

Materijale za točku su vijećnici su primili sa pozivom.       

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je  gđe. Zdenka Božičević.

U  raspravi su učestvovali vijećnici: Ivan Vuković,  Željko Župan, Pavel Šebalj, Ante Palian, i vijećnica Blanka Pavlić, a pojašnjena su dali gospođa Božičević i načelnik Franjković

 

Nakon rasprave glasovanjem se donosi slijedeći

           

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Proračun Općine Rakovica za 2014. godinu

 

 

TOČKA 4.. Odluka  o izvršavanju Proračuna  Općine Rakovica za  2014.godinu

 

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je gđa. Zdenka Božičević.

 

Rasprave nije bilo, a glasovanjem se donosi

 

Zaključak: S 9 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2014. godinu

 

 

TOČKA 5. Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana  Općine Rakovica 

 

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestitelj u ime predlagatelja je tajnik Kristijan Bitunjac.

 

 U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković i Ante Palian te se glasovanjem donosi

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUDRŽANIH glasova/ donosi se Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Rakovica

 

 

TOČKA 6. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Rakovica u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Općine gosp. Kristijan Bitunjac.

 

U raspravi je sudjelovao  vijećnik Ivan Vuković.  

 

Glasovanjem se donosi slijedeći

 

Zaključak: S 9 glasova ZA, 3 SUZDRŽANA glasa i 0 glasova PROTIV donosi se Odluka o imenovanju predstavnika Općine Rakovica u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

 

 

TOČKA 7. Odluka o izmjenama granica naselja

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik

Prijedlog Odluke su vijećnici su dobili neposredno prije sjednice.

 

U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Općine gosp. Kristijan Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo, a glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV, 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama granica naselja

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                           Zoran Luketić, bacc.oec.

AUDIO ZAPIS

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj