Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 43. SJEDNICA

Z  A  P  I  S  N I  K

 AUDIO ZAPIS

 

Sa 43. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 26.03.2013. godine, u vatrogasnom domu DVD-a Rakovica s početkom rada u 16,30 sati i završetkom u 20,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici:  Zoran Luketić,  Dragan Smolčić, Milan Bićanić, Željko Župan, Damir Krizmanić /od 17,25/, Marijan Hodak, Blanka Pavlić, Milan Pavličić, Ivan Vuković, Anđelko Novosel, Zoran Poznan i Ante Palian

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici:

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Kristijan Bitunjac,, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, pročelnica JUO i Slavica Vuković, referentica u JOU, te gospodin Petar Perkušić, Cvitan Dujmović, Mario Medak i Ivan Matijašević predstavnici  Eko tour Croatia d.d.

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, utvrđuje  kvorum te se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili  uz poziv te ga predsjednik za isti  predlaže slijedeće točke:

 

1.  Odluka o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica

2.  Eko tour Croatia d.d. – prezentacija projekata Eko tour Rakovica

3.  Vijećnička pitanja i prijedlozi.

4.  Usvajanje zapisnika sa 42.sjednice Općinskog vijeća

5.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01.01.2012.-31.12.2012.

6.  Odluka o raspodijeli rezultata

7.  Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu  

8.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu    

9.  Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje srpanj – prosinac 2012. godine

10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne

      infrastrukture u 2012. godini

11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u

      2012. godini

12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za

      2012. godinu

13. Odluka o sufinanciranju smještaja djece u vrtić „Čarobna šuma“ – Selište Drežničko

14. Plan nabave Općine Rakovica  u 2013. godini

15. Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

      za period od 2012. godine

16. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture o obavljanja

      komunalnih djelatnosti u 2012. godini

 17. Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini

 18. Odluka o izmjena Programa utroška sred stava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u

       2013. godini  

 19. Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu

 20. Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini

 21. Odluka o izmjeni programa financiranja poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ ili

       ne opremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2013. godini

 22. Odluka o izmjenama Programa javih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu

 23. Odluka o izmjeni Programa utrška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu

 24. Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i

       poticanje poljoprivredne proizvodnje u  2013. godini

25. Javni poziv za predlaganje kandidata za Savjet mladih Općine Rakovica

 

 

ZAKLJUČAK: Predloženi dnevni red 43. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica se prihvaća  sa  10  glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom

 

TOČKA 1. Odluka o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica

 

 

Predlagatelj Odluke je općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su primili uz poziv na sjednicu.             

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno /10 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna glasovanju.

 

 

TOČKA 2. Eco tour Croatia d.d. – prezentacija projekata Eco tour Rakovica

 

 

Predlagatelj teme je općinski načelnik koji daje uvodno obrazloženje.

 

Prezentatori projekata su predstavnici Eco torua Croatia d.d., gospoda Petar Perkušić, Cvitan Dujmoivć, Mario Medak i Ivan Matijašević  

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Zoran Luketić, Ante Palian, Ivan Vuković, vijećnica Blanka Pavlić te načelnik Franjković i pročelnica Rastovac, a predstavnici Eco toura Croatia davali su pojašnjenja i odgovore.

 

ZAKLJUČAK: Vijećnici će proučiti predloženu projektnu studiju te će se održati posebna sjednica na temu Eko tour Rakovica.

 

 

TOČKA 3. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.Vijećnica Blanka Pavlić pita n građevinsku dozvoz travel d.o.o. dobila građevinsku dozvoz za 80 soba ili 80 kreveta.  da li se ima saznanja da li je  Fortuna travel d.o.o. dobila građevinsku dozvolu za 80 soba ili 80 kreveta jer je to velika razlike. 

Pročelnica Rastovac odgovara da treba provjeriti, ali ured koji izdaje dozvole mora voditi računa o tome i postupiti kako je ispravno.

 

2.Vijećnik  Milan Bićanić pita u kojoj je fazi geodetska izmjera?

Načelnik obrazlaže da je DGU  donijela odluku da se ide sa izmjerom, a financiranje je 35% DGU-  65% Općina. Ukupna vrijednost je cca 6 mil. kuna. DGU će raspisati natječaj za izvoditelja izmjere.Treba još jednom  provesti razgovor sa ljudima u vezi sufinanciranja. Vidjet će se kojom dinamikom će sve  ići. Može se ljudima sufinanciranje dati i  na 4 godine. To će biti zadatak za novi saziv Vijeća.

 

3.Vijećnik Željko Župan pozivajući se na pitanje vijećnice Pavlić, negoduje i pita zašto vijećnici nemaju uvida što se radi na području Općine, pa ne znaju ni podatak o investiciji Fortune.

 

Pročelnica Rastovac ponavlja da nadležni Ured u Slunju izdaje dozvolu u skladu sa Prostornim planom i oni znaju što je. Ne vjeruje da ako u UPU piše 80 kreveta, onda ne može biti 80 soba.

 

4.Vijećnik Ivan Vuković navodi da mu je nejasna situacija kod  katastarske  izmjere. Ispada da se do 1.7.2013. mora  podnijeti zahtjev za  legalizaciju,  a onda katastarska  izmjera ide  kasnije i opet se ponovo plaća. Novci se  daju za jedno i dugo. Na takav način pljačkamo svoje građane. Da li se to može napraviti o jednom trošku.

 

Načelnik obrazlaže da i stručnjaci kažu da su legalizacija i katastarska izmjera dva različita postupka

Legalizacijom se ne rješavaju imovinskopravni odnosi. Katastarskom izmjerom se mogu označiti međe i ucrtati kuća.

Nadovezujući se pročelnica napominje da bi sufinanciranje katastarske izmjere ipak trebalo biti jeftinije nego da svatko posebno izvodi geometra za ucrtavanje kuće, ali za legalizaciju kuće geometar također mora snimiti postojeće stanje i to se plaća posebno.

 

5. Vijećnik Ante Palian ponovo se  osvrće na hotel sa  80 soba ili ležaja i pita da li i projekt  Eko tour Rakovica „ulazi“ sa puno soba i da li je urbanističkim planom regulirano koliko može biti takvih objekata.

Pročelnica odgovara da sve mora biti u skladu da Prostornim i Urbanističkom planom i o tome se vodi računa

 

 

TOČKA 4. Usvajanje zapisnika za 42. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  /  u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa predsjednik poziva na očitovanje o istom.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 12 glasova ZA/ usvaja se zapisnik sa 42. sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01.01.2012.-31.12.2012.

 

 

Predlagatelj je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su primili sa pozivom.        

 

Izvjestitelji su načelnik Franjo Franjković i pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Dragan Smolčić te pročelnica Rastovac.

 

 

Zaključak: Sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa prihvaća se godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01.01.2012.-31.12.2012.

 

Vijećnici Ante Palian i Blanka Pavlić nisu nazočni glasovanju.

 

 

TOČKA 6. Odluka o raspodijeli rezultata

 

Predlagatelj je Općinski načelnik.


Vijećnici su Izvješće dobili sa pozivom na sjednicu.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Vuković, a obrazloženje je dao načelnik Franjković.

 

 

Zaključak: Sa 9 glasova ZA i 2 glasa PROTIV i 1 SUZRŽANIM  glasom donosi se Odluka o raspodjeli rezultata

 

 

TOČKA 7. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 

 

Predlagatelj Odluke – I rebalansa je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Ivan Vuković, Zoran Poznan te načelnik Franjković i pročelnica Rastovac.

 

Zaključak: Sa 10 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu

 

Vijećnica Blanka Pavlić sjednicu napušta u 19,10 sati.

 

 

TOČKA 8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu    

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestiteljica  u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu.    

 

Vijećnik Milan Pavličić nije nazočan glasovanju.

 

 

TOČKA 9. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje srpanj – prosinac 2012. godine

 

 

Izvješće su vijećnici dobili sa materijalima.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vukovići Zoran Luketić, a načelnik je dao potrebna obrazloženja.

 

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje srpanj – prosinac 2012. godine

 

Vijećnici Milan Pavličić i Anđelko  Novosel nisu nazočni glasovanju.

 

TOČKA 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture u 2012. godini

 

Predlagatelj je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprava nije bilo.

 

            Zaključak: Sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini

 

Vijećnici  Anđelko Novosel,Željko Župan i Ivan  Vuković nisu nazočni glasovanju.  

TOČKA 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u   2012. godini

 

 

Predlagatelj Izvješća je Općinski načelnik.

 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA/ donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja  komunalne infrastrukture u 2012. godini

 

Vijećnici Anđelko Novosel, Željko Župan i Ivan Vuković  nisu nazočni glasovanju.

 

 

TOČKA 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2012. godinu

 

 

Predlagatelj Izvješća je Općinski načelnik.

 

Prijedlog  Izvješća vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica u 2012. godini

 

Vijećnik Ivan Vuković nije nazočan glasovanju.

 

 

TOČKA 13. Odluka o sufinanciranju smještaja djece u vrtić „Čarobna šuma“ – Selište Drežničko

 

 

Predlagatelj Odluke i izvjestitelj  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su dobili uz poziv.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Ante Palian, Milan Pavličić, Ivan Vuković, Milan Bićanić, Damir Krizmanić, a odgovarao je načelnik Franjković.

 

 

            Zaključak: Sa 10 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donosi se Odluka o sufinanciranju smještaja djece u vrtić „Čarobna šuma“ – Selište Drežničko

 

 

TOČKA 14. Plan nabave Općine Rakovica u 2013 godini

 

 

Predlagatelj Plana je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

                Zaključak: Sa 8 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa donosi se Plan nabave Općine Rakovica u 2013. godini

 

 

TOČKA 15. Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period od 2012. godine

 

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa donosi se  Odluka o sizmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period od 2012. godine

 

Viječnik Marijan Hodak  nije nazočan glasovanju.

 

TOČKA 16.  Odluka o izmjenama i dopunama programa održavanja  komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u  2012. godini

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog  Odluke vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestiteljica  u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Sa 8  glasova ZA,  1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom  donosi se  Odluka o izmjenama i dopunama programa održavanja  komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u  2012. godini

 

Vijećnik Zoran Poznan  nije nazočan glasovanju.

 

 

TOČKA 17. Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini

 

Vijećnik Zoran Poznan  nije nazočan glasovanju.

 

 

 

 

TOČKA 18. Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina  u 2013. godini

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Sa 8 glasova ZA,  1  glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se  Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina  u 2013. godini

 

Vijećnik Zoran Poznan nije nazočan glasovanju.

 

TOČKA 19.  Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Sa 8 glasova ZA, 1  glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se  Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu

 

Vijećnik Zoran Poznan nije nazočan glasovanju.

 

TOČKA 20. Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Sa 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se  Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u  2013. godinu

 

Vijećnik Zoran Poznan nije nazočan glasovanju.

 

TOČKA 21. Odluka o izmjenama programa financiranja poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ ili ne opremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2013. godini

 

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o izmjenama programa financiranja poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ ili ne opremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2013. godini

 

Vijećnik Zoran Poznan nije nazočan glasovanju.

 

 

TOČKA 22. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2013. godinu

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za  2013. godinu 

 

 

TOČKA 23. Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava  spomeničke rente  za  2013. godinu

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama Programa utroška  sredstava spomeničke rente  za  2013. godinu  

 

 

TOČKA 23. Odluka o izmjenama Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanje poljoprivredne proizvodnje u  2013. godini

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama Odluke  o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanje poljoprivredne proizvodnje u  2013. godini

 

TOČKA 25. Javni poziv za predlaganje kandidata za Savjet mladih Općine Rakovica

 

Predlagatelj teme je općinski načelnik.

 

Izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac, a pojašnjenje daje i načelnik Franjković.

 

U raspravi je učestvovao  vijećnik Ivan Vuković.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Javni poziv za predlaganje kandidata za Savjet mladih Općine Rakovica

 

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava 20,00 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj