Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 42. SJEDNICA

Z  A  P  I  S  N I  K

AUDIO ZAPIS (1. dio)

AUDIO ZAPIS (2. dio)

 

Sa 42. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 20.02.2013. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 17,00 sati i završetkom u 20,45 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Dragan Smolčić, Milan Bićanić, Željko Župan, Damir Krizmanić /u 17,05/, Marijan Hodak, Blanka Pavlić,Milan Pavličić, Ivan Vuković, Anđelko Novosel, Zoran Poznan i Ante Palian.

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vesna Rastovac, pročelnica JUO, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica i Slavica Vuković, referentica u JUO, te gospodin Bojan Linardić i gospodin Tito Kosty, predstavnici Jurcon projekt d.o.o. i  gđa. Sandra Jakopec, predstavnica APE d.o.o.

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, utvrđuje  kvorum  te se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili uz poziv te ga predsjednik za isti predlaže slijedeće točke:

 

1.   Oduka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

2.   Izvješće o stanju u prostoru Općine Rakovica 2006-2012. godine

3.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

4.   Usvajanje zapisnika sa 41.sjednice Općinskog vijeća

5.   Oduka o izmjeni Socijalnog programa za 2013. godinu

6.   Očitovanje o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu KARLA d.o.o

7.   Zaključak o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja na podr. Općine Rakovica u 2012. god.

8.   Zaključak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području

      Općine Rakovica za 2013. godinu

9.   Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih       

      ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnog poremećaju opskrbe  za         

      2015/2013.

10. Odluka o izmjenama odluke o raspolaganju nekretninama

11. Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Rakovica

12. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica Rakovica

        

U raspravi  o dnevnom redu vijećnik Ivan Vuković predlaže da točke 1. i 2. zamjene redoslijed te da o njima treba detaljno raspravljati, a kao je dnevni red opširan da se na današnjoj sjednici odrade još samo točke koje su hitne.

 

Vijećnik Milan Pavličić  također je suglasan da točke 1. i 2. zamjenu redoslijed, ali da se ostale odrade kako su predložene.

 

Zaključak:

 

Prijedlog Ivana Vuković se ne prihvaća  / 4 glasa ZA, 6 glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa.

 

Prijedlog Milana Pavličića prihvaća se jednoglasno /sa 12 glasova ZA/ i sukladno prijedlogu  utvrđuje dnevni red 42. sjednice

 

 

TOČKA 1. Izvješće o stanju u prostoru Općine Rakovica 2006-2012. godine

 

Predlagatelj izvješća je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Izvješća su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.  

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je gospođa Sandra Jakopec, predstavnica APE d.o.o. Zagreb,  izrađivača izvješća.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Mlan Pavličić, Ivan Vuković,vijećnica Blanka Pavlić, općinski načelnik Franjo  Franjković i pročelnica Vesna Rastovac, te gđa Sandra Jakopec.

 

Zaključak: S 11 glasova ZA, 1 SUZDRŽANIM glasom usvaja se Izvješće o stanju u prostoru Općine Rakovica 2006-2012. godine

 

Gospođa Sandra Jakopec napušta sjednicu u 17,55 sati.

 

TOČKA 2.Oduka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke  vijećnici  su primili  uz  poziv na sjednicu         

 

Izvjestitelj u ime predlagatelja je gospodin Bojan Linardić, predstavnik Jurcon projekta iz  Zagreba, izrađivača Prostornog plana.

 

U raspravi su sudjelovali  vijećnici: Ivan Vuković, Zoran Poznan, Zoran Luketić, Ante Palian, Milan Pavličić i vijećnica Blanka Pavlić, te načelnik Franjković i pročelnica Rastovac, a odgovarali su gospodin Linardić i gospodin Kosty

 

Zaključak: S 10 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Oduka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rakovica te zaključuje da se u roku 30 dana izradi pročišćeni tekst provedbenih odredbi Prostornog plana

 

PAUZA -  10 minuta

 

TOČKA 3.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Vijećnik Milan Pavličić navodi da ljude zanima kako i kome treba prijaviti obnovljene  gospodarske objekte radi legalizacije?

Obrazloženje daje tajnik Kristjan Bitunjac.

 

2. Vijećnik Zoran Poznan upoznaje vijećnike sa problemom koji je nastao kod prijave projekta za sredstva EU koji je kandidirala Javna ustanova. Odnosno radilo se o osiguranju vlastitih sredstva u iznosu oko 40.000,00 kuna. Općina iste nije imala planirana u proračunu. Zbog toga se izgubilo 160.000,00 kuna. Navodno je trebalo napraviti rebalans i preraspodijeliti sredstva. Pita da li je bio veliko problem  telefonski  konzultirati vijećnike -  sazvati telefonsku sjednicu da im se objasni problem i  vidi njihovo mišljenje i temeljem toga napravi rebalans. Zašto se nije pokazala volja da se to riješi.

Stalno se priča o razvoju i napretku turizma, a kada se pojave dobri projekti nastaju problemi. Do sada su svi projekti koje je kandidirala JU prošli pa je šteta da nije i ovaj. Ako se znalo da nema sredstva zašto se uopće išlo u to.

Predlaže da se ubuduće u proračunu predvide sredstva za izvanredne situacije.

 

Načelnik pozdravlja angažiranost na poboljšanju turističkih  usluga i objašnjava za da ovaj projekt nisu bila planirana sredstva i trebao se napraviti rebalans. Kako do raspuštanja Vijeća imamo vjerovatno  još samo dvije sjenice to je kratak rok za napraviti rebalans. Ako sada damo garanciju za ta sredstva, nova vlast to možda ne bi podržala i nastali bi problemi. Zbog toga nismo smjeli dati potpis.

 

Vijećnik Milan Pavličić napušta sjednicu u  19,30 sati.

 

3. Vijećnik Ivan Vuković navodi da  ima upita sa terena o zapisnicima koji su  objavljenim na internet stranici, odnosno da isti nemaju audio snimku, pa pita što se dešava.

Tajnik Bitunjac navodi da je sve poslano programeru, ali ima drugačiji način otvaranja audio snimke pa je tu možda problem. Provjerit će.

 

4. Vijećnik Željko  Župan pita da li ima pomaka kod katastarske izmjere?

 

Načelnik odgovara da je kontaktirao sa DGU i u visokom smo prioritetu  odabranih koji bi mogli proći. Ako donesu odluku da će financirati 35% troškova treba vidjeti sa stanovništvom da li će se i kao  financirati ostalih 65%. To može i novo Vijeće.

Tajnik Bitunjac pojašnjava da o tome  odluku  donosi Vlada, te da je teško očekivati da će o svemu odlučiti ovaj saziv Općinskog vijeća, odnosno visinu financiranja i ostale tehničke postupke obzirom da će vjerojatno biti već raspisani izbori kada stignu službene informacije Vlade RH o konačnom odabiru kandidata za izmjeru. Vijećnici i stanovnici  se mogu  stalno obavijestiti o svemu. Bitno je vidjeti želje ljudi jer nema smisla forsirati DGU, ako ljudi nisu zainteresirani.

 

5. Vijećnik Zoran Luketić pita da li imali što novo oko  vodovoda  Oštarski Stanovi - Broćanac – Lađevac.

Načelnik odgovara da su on i direktor Seplekoma bili na sastanku u Hrvatskim vodama (gospodin Kolovrat).  Hrvatske  vode taj projekt- vodovod  smatraju neisplativim jer se ne mogu osigurati dovoljne količine vode. Vrše se određena ispitivanja području Općine i očekuju naći podzemne vode te će se vidjeti kako dalje.

 

6. Vijećnik Ante Palian pita da li ima naznaka da se opskrba električnom energijom prenese na sustav Elektre Karlovac, odnosno pogona Ogulin?

Načelnik ogovara da elektro distributeri  nisu skloni objediniti elektroopskrbu to, ali to će rješavati nova županijska struktura.

Što se tiče situacije elektroopskrbe na našem području poduzeli smo mnoge radnje. Poslali dopise na mnoge institucije (HEP, Elektrolika, Elektroenergetska inspekcija) i napokon na Udrugu za zaštitu potrošača i tražili vidljive pomake. Elektroenergetska inspekcija je šturo odgovorila da stanje zadovoljavajuće odnosno u redu. Stvar je usijana. Imamo podršku Udruge za zaštitu potrošača koja razmatra pozivanje medija i neke druge metode.

 

Nadovezujući se vijećnik Ivan Vuković navodi da je bahatost inspektora  činjenica. Ali mreža se ne održava i zato nastaju problemi. To je lako dokazivo. Slaže se da trebamo krenuti preko medija.

 

Vijećnik Zoran Poznan vezano za temu pita da li postoji mogućnost da se organizira anketa ili referendum i da stanovnici Općine  traže da se izuzmu od plaćanja el. energije zbog loše opskrbe (kao slučaj Toplane u Karlovcu). Gotovo svi ljudi nisu zadovoljni opskrbom i svi bi bili za takav potez.

 

 

7. Vijećnik Milan Bićanić pita do kud je došlo sa projektom vrtića u Selištu, a isto tako pita što je sa postavljanjem prometnog ogledalu u Drežnik Gradu što je već prethodno traženo.

 

Načelnik odgovara da je o postavljanju ogledala komunalni  redar obavijestio nadležne, ali je dobiven odgovor da isto  ne bi  služilo svrsi jer je iza zavoja. Možemo  pokušati ponovo.

Radovi oko vrtića su pri kraju treba urediti okoliš, ogradu, a za opremu igrališta pomoć je obećala i  ravnateljica Nac. Parka. Sutra će doći inspekcija Ministarstva i ako je sve u redu, a vjerujemo da je,  škola raspisuje natječaj za pružatelja usluga. 

 

TOČKA 4. Usvajanje zapisnika za 41. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  /u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa predsjednik poziva na očitovanje o istom.

Vijećnik Marijan Hodak primjećuje da je u zapisniku umjesto njegovog imena Marijan pogrešno napisano Milan pa moli da se to ispravi.

 

Zaključak: S 11 glasova ZA  usvaja se zapisnik sa 41. sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 5.Oduka o izmjeni Socijalnog programa za 2013. godinu

 

Predlagatelj Odluke i amandmana je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su primili sa pozivom.        

 

Izvjestitelji u ime predlagatelja je tajnik Kristijan Bitunjac, pojašnjenje daje i načelnik.

 

U raspravi su sudjelovali  vijećnici: Blanka Pavlić, Dragan Smolčić,Zoran Poznan i Ante Palian te pročelnica Rastovac i načelnik Franjković

 

Zaključak: S 9 glasova ZA i 2 glasa PROTIV prihvaća se predloženi amandman i donosi Odluka o izmjeni Socijalnog programa za 2013. godinu (9 glasova ZA i 2 glasa PROTIV)

 

TOČKA 6. Očitovanje o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu KARLA d.o.o

 

Predlagatelj očitovanja je Općinski načelnik.


Vijećnici su materijale dobili sa pozivom na sjednicu.

 

Izvjestitelj  u ime predlagatelja je tajnik Kristijan Bitunjac.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnik  Zoran Luketić  i načelnik Franjković.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA/ donosi se Očitovanje o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu KARLA  d.o.o.

 

 

TOČKA 7. Zaključak o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja na području  Općine Rakovica u 2012. godinu

 

 

Predlagatelj teme je Općinski načelnik.

 

Analizu stanja su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /11 s glasova ZA/ donosi Zaključak o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2012. godinu

 

 

TOČKA 8. Zaključak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području  Općine Rakovica za 2013. godinu

 

Predlagatelj Zaključka  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestitelj  u ime predlagatelja je tajnik Kristijan Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA/ donosi se Zaključak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području  Općine Rakovica za 2013. godinu

 

 

TOČKA 9. Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnog poremećaju opskrbe  za 2015/2013.

 

Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog  Programa  su vijećnici dobili sa materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Općine gosp. Kristijan Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA/ donosi se Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnog poremećaju opskrbe za 2012/2013.

 

 

TOČKA 10. Odluka o izmjenama odluke o raspolaganju nekretninama

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Predstavnik predlagatelja  i izvjestitelj po navedenoj točci je tajnik Kristijan Bitunjac.

 

Rasprava nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama odluke o raspolaganju nekretninama

 

 

TOČKA 11. Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Rakovica

 

Predlagatelj Odluke i amandmana je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Predstavnik predlagatelja  i izvjestitelj po navedenoj točci je tajnik Kristijan Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA/ prihvaća se amandman i  donosi Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Rakovica

 

TOČKA 12. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Rakovica

 

 

Predlagatelj  Odluke  i amandmana je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Predstavnik predlagatelja  i izvjestitelj po navedenoj točci je tajnik Kristijan Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA/  prihvaća se amandman i donosi Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Rakovica

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u  20,45 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj