Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

31. sjednica - zapisnik

 

Z  A  P  I  S  N I  K

 

 

Sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 13.02.2012. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Dragan Smolčić, Marijan Hodak, Željko Župan, Milan Bićanić, Milan Pavličić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Zoran Poznan i Ante Palian 

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, v.d. pročelnica JUO,  Slavica Vuković, referentica u JUO  te  Franjo Žgela, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo Karlovačke županije, Ispostava Slunj                        

 

Zapisnik o radu sjednice vodi Slavica Vuković.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je na početku   sjednice nazočno 9 vijećnika / vijećnici Damir Krizmanić i Anđelko Novosel  nisu ispričali izostanak,a vijećnik Marijan Hodak dolazi u 15,25 sati/ te da Vijeće može početi  sa radom i donositi valjane odluke pa sjednica počinje

 

 

  • Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Vijećnik Zoran Poznan navodi da je  dobio poziv na sastanak na kojem će  APN-a 23.02.2012. godine prezentirati program gradnje stanova kroz projekt POS (Društveno poticana  stanogradnja) pa podsjeća da je takav sastanak već bio 2010. godine i tom je prilikom Agencija tražila od Općine da osigura zemljište i infrastrukturu za izgradnju stambene zgrade, pa pita da li je to učinjeno ili nije, odnosno da li uopće ima smisla dolaziti na takav sastanak, ako se u međuvremenu nije ništa riješilo?

 

Načelnik odgovara da je i on biona tom sastanku, tada je govorio da se radi na prikupljanju dokumentacije za izgradnju - obnovu zagrade u centru Rakovice (Pansion) koja bi bila za takve stanove, a financiranje  je preuzelo Ministarstvo regionalnog razvoja. Sada postoji sva dokumentacija, ali je došlo do preustroja u Ministarstvu i pitanje je  da li će novi ministar imati sluha za ovu investiciju  obzirom da je došlo do smanjenja  sredstava po Ministarstvima.

Bilo bi dobro da se ode na taj sastanak da se vide zahtjevi. Dosta smo napredovali. Višestambena  zgrada je u planu, a ima oko 22 zahtjeva za rješavanje stambenih pitanja mladih obitelji.

 

  1. 2.     Vijećnik Ante Palian pita  da li je, zbog loših vremenskih uvjeta,  bilo problema u čišćenju snijega, da li su svi putovi bili prohodni i da li se moglo do svih ljudi, osobito starih i nemoćnih, da li je netko stradao?

Načelnik odgovara da nije bilo značajnijih problema. On je ima obvezu da Državnu upravu za zaštitu i spašavanje svaki dan do 8 sati izvijestiti o stanju. Komunalni redar je obišao teren, obišao stare i nemoćne te smo preko Crvenog križa podijelili odnosno  financirali  6 paketa hrane za najugroženije.

U kontaktu smo i sa Centrom za socijalnu skrb.  Manjeg problema sa čišćenjem je bilo na Ćuić Brdu  kod Klašnje, ali je i to riješeno. Bio je također zamrzavanja cijevi i puknuća vodomjera, ali to je rješavao Spelekom.

 

Vijećnik Palian se osvrće na  izgradnju nogostupa u Rakovici i pohvaljuje izvoditelja radova jer “prvi put vidi neku ekipu koja radi kao  treba, kopa se posteljica, navozi se pijesak, granulat valja, vidio je i cijev za odvodnju“. Misli da će ovo biti jedini nogostup koji će opstati, ostali će se urušiti. Da li je to dobar nadzor ili što drugo? Gledajući druge ove je za svaku pohvalu.

Načelnikodgovara da je bilo problema kod nogostupa od Oštarskih Stanova, ali postoji jamstveni rok u kojem su poslane  pismene reklamacije te će se izvršiti sanacija kada to dozvole vremenski uvjeti.

 

Vijećnik Marijan Hodak dolazi u 15,25 sati

 

 3. Vijećnik Ivan Vuković se osvrće na drugu točku dnevnog reda - Izvješće o radu Općinskog načelnika i navodi da je već par puta sugeriraoda načelnik u  Izvješću  bude sažetiji. I u ovom izvješću je vidio da se načelnik ponio uvredljivo prema građanima. Želio bi da se ova točka skine sa dnevnog reda  te da načelnik za slijedeću sjednicu točno definira koga naziva „bukačima i  demagozima“, da točno  definira koji su to ljudi.

 

Predsjednik Luketić upozorava da vijećnik tu primjedbu treba izreći kada se dođe do usvajanja dnevnog reda.

 

Nakon pitanja i prijedloga vijećnika prelazi  se na

 

 

  • Usvajanje zapisnika sa  30. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnike dobili sa materijalima, pa predsjednik poziva vijećnike da se o istom očituju.

 1. Vijećnica Blanka Pavlić  ima primjedbu na dio zapisnika  koji se odnosi na točku 22. odnosno u zapisniku nije navedeno izlaganje-mišljenje pravnika Bitunjca da će se „određena građevina bez obzira na odluku Vijeća, legalizirati  99% “ 

Odgovarajući tajnik Bitunjac navodi da  to nije rečeno, odnosno on je  rekao „da se u 99 % slučajeva neće postupak obustaviti, bez obzira na odluku Vijeća“

Zbog ovakvih nesuglasica vijećnica Pavlić želi da se sjednice Vijeća snimaju, a tajnik odgovara da je oprema nabavljena i da će se od naredne sjednice iste snimati.

Nakon rečenog donosi se

 

Zaključak: Sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glas usvaja se zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća 

 

            U nastavku sjednice Predsjednik Luketić predlaže dnevni red  sa kojim su vijećnici upoznati kroz dostavljene materijale, ali moli da se dnevni red proširi sa još dvije točke, za koje su materijale dobili prije početka sjednice, ujedno predlaže da se posljednja točka obradi  na početku sjednice kako pozvani na sjednicu, a vezano uz tu točku, ne bi čekali kraj sjednice, te bi dnevni red bio slijedeći

   

      1.   Mirjana Mlađan – reguliranje imovinsko pravih odnosa

      2.   Strategija razvoja Općine Rakovica 2011-2013. godine

      3.   Izvješće o radu Općinskog načelnika  Općine Rakovica za razdoblje srpanj – prosinac 2011.

      4 .  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine

      5.   Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. god.

      6.   Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine

           Rakovica u  2011. godini

      7.   Zaključak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na

            području Općine Rakovica za 2012. godinu

      8.   Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i

            drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja 

            opskrbe za 2011/2012. godinu

      9.   Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2012. godinu

    10.   Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

    11.   Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012.godini

    12.   Program utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu

    13.   Program utroška sredstava  - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2012. godini

    14.   Program utroška  spomeničke rente za 2012 godinu            

    15.   Odluka o izmjenama odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu

    16.   Odluka o izmjenama i dopunama odluke o raspolaganju nekretninama

    17.   Odluka o izmjenama odluke o komunalnoj naknadi

    18.   Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

            infrastrukture u 2011 godini

  

Nakon rečenog predsjednik otvara raspravu o dnevnom redu.

 

 

1. Vijećnik Milan Pavličić napominje da će biti protiv dnevnog reda zato što načelnik u svome izvješću plasira neistine. Nije u redu nečiji nerad svaljivati na ljude. Razgovarao je sa načelnikom o tome, ali je on rekao da će  uvijek tvrditi ono što je iznio. Takav način rada, omalovažavanja ljudi,  građana i vijećnika nije uredu. Ovo samo konstatira i ne traži odgovor i obrazloženje.

 

Predsjednik Luketić pita vijećnika Pavličića da li je dobio zapisnik sa okruglog stola kada se raspravljano o odvodnji i da li ga je pročitao, pa da vidi što je rečeno na tom sastanku. Stalno se podmeće nerad načelnika, a to nije u redu. Treba samo vidjeti zapisnik i stav Hrvatskih voda pa će se razumjeti stanje oko odvodnje.

 Vijećnik Dragan Smolčić  replicira vijećniku Pavličiću i pita ga zašto je on stalno „kontra Splita“? Bio je na  sastanku u Drežniku i vidio što je načelnik doživio pa ne zna zašto ovakav stav.

 

2. Vijećnik Ante Palin napominje da je  protiv dnevnog reda, odnosno točke 1. Tu smo točku odradili na   prethodnoj sjednici i donijeli odluku. Nisu prošle ni dvije  sjednice, a sada se točka ponavlja.

Ima osobni stav i nitko ga neće nagovoriti na nešto što ne misli i sa čime se ne slaže.

Ovaj se predmet, kao i svaki koji se odnosi na ''Mlađu'' požuruje i forsira.  

On već više godina nije dobio odgovor na svoj zahtjev i ovom prilikom zahtjeva da mu se u pismenom obliku obrazloži zašto njegov zahtjev nije bio na sjednici Vijeća i zašto mu se ništa nije odgovorilo.  Zahtjevi određenih osoba sa malo-malo stavljaju na dnevni red, a o drugima se niti raspravlja niti ih se obavještava.

Ne zna zašto su došli ljudi „izvana“ i žao mu je ako neće odradi ono zašto su  došli.

 

Nakon toga vijećnik Palian napušta sjednicu, a pridružuju mu se i vijećnici Milan Pavličić, Zoran Poznan, Ivan  Vuković i vijećnica Blanka Pavlić.

 

 

Kako više nije bilo kvoruma, dnevni red se ne može prihvatiti te predsjednik zaključuje rad Vijeća.

 

Završeno   u  15,30 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj