Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

31. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA  RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/12-01/01

URBROJ: 2133/16-12-1

Rakovica, 02.02.2012.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09)

 

S   A   Z   I   V   A  M

31.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za ponedjeljak,

13.02.2012. godine

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici s početkom u 15,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

-          Vijećnička pitanja i prijedlozi

-          Usvajanje zapisnika s 30. sjednice Općinskog vijeća

 

  1. 1.  Strategija razvoja Općine Rakovica 2011. – 2015.

2. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje srpanj - prosinac 2011. godine

3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine

4. Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini

5. Zaključak o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2011. godini

6. Zaključak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

    Općine Rakovica za 2012. godinu

7. Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih

   ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za

    2011./2012.

8. Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2012. godinu

9. Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

10. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012. godini

11. Program utroška boravišne pristojbe za 2012. godini

12. Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2012. godini

13. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2012. godinu

14. Odluka o izmjenama odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu

15. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o raspolaganju nekretninama

16. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

 

Radni materijal  dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj