Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

19. sjednica - zapisnik

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 17.02.2011. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 11,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Dragan Smolčić, Marijan Hodak, Željko Župan, Milan Bićanić, Damir Krizmanić, Milan Pavličić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Zoran Poznan, Anđelko Novosel i  Ante Palian 

 

Ostali nazočni:  Franjo Franjković, općinski načelnik, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, v.d. pročelnica JUO,  Slavica Vuković, referentica u JUO i  Jurica Cindrić, direktor Spelekoma d.o.o.

                           

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je sjednici nazočno svih 12 vijećnika te da  Vijeće može početi  sa radom

 

 

  • Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

1.  Vijećnik Zoran Luketić  upućuje pitanje o stanju radova na  deponiji, odnosno pita da li ima li što novo u odnosu na odgovor sa prošle sjednice te  kada će početi radovi.

 

Načelnik odgovara da je  odrađen  dio poslova, ali ne u skladu sa projektom odnosno potrebama Naložio je nadzornim inženjerima da strogo prate stanje i radove. Ni projekt nije bio dobar što je priznao i projektant. Izvoditelj to koristi pa malo radi pa ne radi. Sada je obustavio radove i traži promjenu – dopunu, odnosno povećanje troškovnika čime bi se  cijene radova povećale  u odnosu na natječaj odnosno ponudu. Ukoliko se ne  budu mogle dogovoriti  cijene iz natječaja – ponude ići će se na tužbu.

 

2. Vijećnik Milan Pavličić upućuje pitanje načelniku vezano za Odluku o prodaji zemljišta Željku Šebalju iz Grabovca. On je  već prije  predložio  da  Željko kupi zemljište  po cijenama kao i svi ostali u tome dijelu naselja (za proširenje okućnice 50% cijene). Iako Željko kupuje dijelove četiriju čestica što prelazi limit koji je određen za proširenje okućnice mogla se iznaći mogućnost da se ugovorom drugačije regulira (Željko i supruga su suvlasnici pa predlaže da pola zemljišta ide na njega, a pola na suprugu   ili  na neki dugi način koji  je povoljniji za njih). Svi poznamo njegovu obitelj iz koje je poginuli branitelj pa se i zbog toga trebalo imati razumijevanja.  Vidio je da je konfiguracija  zemljišta takva da to ne može kupiti nitko osim njega jer je oko njegove kuće, a dio je dolina. Iako je  Željko već  potpisao ugovor misli da bi se mogao raskinuti i napraviti novi povoljniji, a predlaže i plaćanje na više godina. To su mladi ljudi i treba im pomoći.

Primjećuje da je u zapisniku  sa 18. sjednice pogrešno napisano da je odluka o prodaji zemljišta Željku Šebalju  donesena jednoglasno, a on je bio  suzdržan. Misli da je to namjerno i da je to osobni inat.

 

Načelnik odgovara da razumije upit vijećnika i navodi da je Željko Šebalj bio kod njega u svezi otkupa, ali jedino što mu je mogao reći je  da se sve mora provesti sukladno odlukama - može dobiti  sve što ga pripada, ali u  skladu sa Odlukom o prodaji. Ne zna gdje je nastao problem, ako je Ugovor već potpisan.

 

Pročelnica Rastovac obrazlaže da su svi kriteriji za prodaju zemljišta pisali u natječaju pa tako i navodi da svi koji proširuju okućnicu, parcelu mogu kupiti za 50 % cijene, ali samo ako se radi o površini do 300 m2. Kako je Željko tražio mnogo veću površinu  to nije moguće. Prijedlog parcelacije mu je izradio projektant u dogovoru sa njime. Isti je više puta mijenjan (najprije je  išao samo u dubinu, a poslije se proširio i oko kuće) Zbog takvih izmjena smo dugo čekali sa raspisivanjem natječaja. Navodi da smo zbog ovakve parcelacije uništili tri gradilišta koja više ne možemo prodati. On je znao kakva je situacija za cijenu i plaćanje.

 

Nadovezujući se na prethodno obrazloženje  predsjednik Luketić primjećuje da se radilo  po zahtjevu i želji gospodina Šebalja i ne zna u čemu je sada. problem. Misli da mu se prodajom izišlo u susret. Ujedno pita da li se podmirenje obveze  po ugovoru može podijeliti na više rata?

 

Vijećnica Blanka Pavlić navodi da nije u potpunosti upoznata sa  situacijom te pita  da li bi  bilo bolje da je dio uzeo on, a dio  njegova žena, dok vijećnik Ivan Vuković iz izlaganja vijećnika Pavličića vidi više verzija po kojima bi kupcu mogli izići u susret te pita da li je koja moguća, odnosno da se barem produže rokovi otplate.

 

Pročelnica Rastovac obrazlaže da je obzirom na visinu kupoprodajne cijene plaćanje raspoređeno na 12 rata i to je u skladu sa Odlukom. Željko je sve  dobio prije nego je potpisivao ugovor i znao je kolika će mu biti rata.

 

Vijećnik Ante Palian pita da li su i drugi  kupci imali iste uvjete i da li su  svoje obveze isplatili na vrijeme? Iako je Željko znao kolika mu je rata možda se malo zaletio, pa misli da bi mu se plaćanje moglo podijeliti na 36 umjesto 12 rata, na što pročelnica odgovara da su svi imali iste uvjete i podmirili svoje obveze, a u slučaju Igora Poznanovića koji nije postupio u skladu sa ugovorom se išlo na raskid ugovora i morao je podmiriti sve obveze.

Također navodi da  nitko ne može uknjižiti vlasništvo dok ne podmiri cijeli iznos iz ugovora, što znači da ukoliko se produžuje vrijeme za podmirenje, produžuje se i rok u kojem se može postati vlasnik.

Bilo što da se mijenja (eventualni aneks ugovora) u odnosu na sadašnje stanje povlači izmjenu Odluke o prodaji nekretnina.

Nadovezujući se na obrazloženje o eventualnom raskidu ugovora i izmjeni Odluke, tajnik Bitunjac navodi da se u tom slučaju mora ići na novi natječaj i potrebno je mijenjati opće akte koji reguliraju raspolaganje nekretninama. U ovom natječaju se primjenjivalo ono što je bilo važeće po sadašnjoj Odluci, ali ako se ide na izmjenu Odluke ide se na novi natječaj jer se raskida ugovor, a pročelnica navodi da u slučaju raskida ugovora kupcu propada polog, koji je u ovdje značajan.

Tajnik također navodi da se kupac nije obraćao u Općinu sa bilo kakvim zahtjevom bilo za produljenje roka plaćanja ili što drugo i nije uredu da se šire neutemeljene glasine tim više što ga se čekalo da sredi svoje papire pa da se ide u postupak prodaje.

Načelnik upozorava da treba bolje čitati Odluke jer svaka izmjena Odluke otvara nove situacije pa će se  iza svake izmjene  pojavljivati novi slučajevi, a onda nikad kraja.

 

Nakon rečenog vijećnik Pavličić ipak je stanovišta da se ugovor može izmijeniti bez obzira na  zakonske uvjete i pita zašto se zakon provodi -  lomi  baš na toj osobi.

Stanovišta je da se dugima, u sličnim situacijama, pogoduje. On ne želi da se Šebalju pogoduje, ali se čovjeku ipak treba pomoći.

Ponavlja da u zapisnik nije ispravno ušlo njegovo glasovanje.

 

3.  Vijećnica Blanka Pavlić  pozdravlja potez slanja obavijesti koja su stigla na kućanstva te vezano za to pita, u ime mještana Jelovog Klanaca, kako će plaćati komunalnu naknadu, ako nemaju javne rasvjete, ne održava  se cesta, ne sijeku živice? Što to oni trebaju plaćati?

Navodi da prilikom ishođenja građevinske dozvole moraju platiti komunalni doprinos pa se i iz tih sredstava može graditi. Isto tako pita zašto ljudi osobno moraju prijavljivati površine za obračun komunalne naknade, da li se to ne može automatizmom prenijeti iz katastra  kad se ucrtava kuća?

 

Načelnik odgovara da ne može stanovništvo uvjetovati da se nešto - infrastruktura napravi, pa će tek onda plaćati. Plaćanje komunalne naknade je zakonska obveza i raspoređuje se sukladno zakonu i potrebama na terenu. Ne može se nešto graditi i održavati ako nema raspoloživih sredstava, na što vijećnica navodi da hoće platiti kom. naknadu za određeni mjesec, ali će onda očekivati i javnu rasvjetu za taj mjesec. A u svezi provođenja Zakona napominje da i Općina ima  situacija u kojima ne poštuje zakon – nelegalno korištenje vode iz jezera, nelegalna deponija smeća i dr.  To su  situacije-problemi gdje općina ne može poštovati zakon.

 

4. Vijećnik Anđelko Novosel postavlja pitanja oko odvodnje, odnosno navodi da je prošla godina dana od osnivanja Povjerenstva za odvodnju, ali do sada nema nikakvih informacija što se zbiva sa tim projektom. Da li projekt ide, zašto ne ide, tko ga  je stopirao, zašto se ne ide preko predpristupnih fondova za povlačenje sredstava.

Suglasan je, ukoliko pitanje zahtjeva opširan odgovor, da načelnik napiše detaljno izvješće te  predloži kako vijeće može urgirati da bi projekt zaživio.

 

Načelnik obrazlaže da je projekt za  uređaj  predložen od projektanta i već viđen. Drežničani su pobili predloženu lokaciju. Ispostavio se također  da projektant nije napravio najbolji izračun isplativosti te je   tražio od Hrvatskih  voda da se isti poboljša.  Hrvatske vode potom su odustale od cijelog projekta.  Obavio je mnoge razgovore sa stručnjacima i poznavaocima tematike i tehnologija i kada bude imao „crno na bijelom“ izići će pred Vijeće. Sve je jako složeno. Dolazi se u situaciju da se odustane jer je sve gotovo neizvedivo i skupo. Postoji mogućnost da se ostane i na postojećem stanju. Profesor Malus će napraviti koncepciju, pa ćemo vidjeti. Uglavnom, puno se priča, ali nitko ništa konkretno ne predlaže.

Nadovezujući se na rečeno vijećnik Novosel navodi da se smatra kompetentnim razgovarati o ovoj temi iako je više puta diskvalificiran. Problem se može riješiti i profesor Malus je to u mogućnosti. U svakom slučaju treba slušati i uvažavati struku pa se može riješiti i problem tehnologije i lokacije.

Načelnik cijeni i trud i mišljenje, ali treba uvažavati domaće ljude koji najbolje poznaju teren.

 

5. Vijećnik Damir Krizmanić  pitada li se što riješilo o vezi  rušenja borova u groblju? Isto tako iznosi i tešku materijalnu i zdravstvenu situaciju Marijana Brajdića iz Irinovca. Marijan je jako bolestan, a bolesno mu je i dijete. Nigdje ne radi ni on ni supruga i nemaju nikakvih primanja pa predlaže da mu se financijski pomogne.

 

Načelnik ogovara da će se novčana pomoć Marijanu Brajdiću moći dodijeliti sukladno Socijalnom programu, donošenje kojeg je danas na dnevnom redu, a što se tiče borova kao i drugog drveća i negodovanja zbog štete koja nastaje, konzultiran je Mjesni odbor i od predsjednika MO je  obaviješteno da  se ljudi ne slažu da se borovi  sruše.

Vijećnik Krizmanić se na slaže sa time i traži da u tom slučaju predsjednik MO stavi svoj potpis na očitovanje da se borovi  ne ruše, ali isto tako neka preuzme odgovornost  za štetu  koja nastaje na grobovima – spomenicima jer sa borova curi smola, a žile dižu spomenike.

Nadovezujući se tajnik Bitunjac  navodi da  na dopis  poslan MO i ima pismeni odgovor, a zatražio je i  mišljenje  uprave groblja.

Kako je gospodin Jurica Cindrić nazočan na sjednici obrazlaže da uprava groblja gospodari grobljima i ne može se raditi ništa bez njihovog odobrenja. Borove koji ugrožavaju spomenike će ukloniti, a ostali će ostati jer je ljepše za cijelo groblje i tu podržava mišljenje MO. Građani i vijećnici mogu sugerirati i davati svoje prijedloge, a uprava groblja će odlučiti da li je prihvatljivo ili ne.

 

6. Vijećnik Ivan Vuković navodi da kraj Grabovca ima šumska ploha. Taj dio je interesantan za stanovnike koji tamo žive. Oni bi to koristili kao javnu površinu. Netko je srušio nekoliko smreka  i  izazvao nestanak struje. Građani Grabovca to mogli čuvati i paziti, ali kako to dobiti na korištenje. Pozivajući se na situaciju o oštećenju dalekovoda i nestanku struju pita da li postoji mogućnost da se dalekovod koji se pruža kroz naselje spustiti kroz  podzemni kabel. To bi se moglo planirati  sada kada se radi Prostorni plan. 

Isto tako traži pismeni odgovor na pitanje koliko je tko od vijećnika u 2010. godini konzumirao sredstava na ime naknada vijećnika.

Ogovarajući načelnik  navodi da  Mjesni odbor dostavi zahtjev za postavljanje podzemnog kabla koji će Općina uputiti Elektrolici Gospić.

 

  • Usvajanje zapisnika za 18. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnik dobili sa materijalima te predsjednik  otvara raspravu

 

Vijećnik Milan Pavličić navodi da je više puta u zapisnicima  bilo napisano nešto što on nije rekao, ali nije upozoravao na to, ali sad traži da se ispravi zaključak sa prošle sjednice i to na točku 5. jer je napisano da je Odluka donesena jednoglasno, a on je bio suzdržan.


Vijećnik Ivan Vuković navodi da je njegova rasprava namještena i da je promašeno je ono što je on rekao te se ograđuje od toga.

 

Vijećnica Blanka Pavlić predlaže da se sjednice snimaju jer bi se onda vidjelo pravo stanje i smatra da oprema za to nije jako skupa.

Pročelnica Rastovac napominje da su se sjednice prije snimale, ali zbog načina rasprave ništa se nije razumjelo pa se ni zapisnik nije mogao napisati, na što vijećnik Anđelko Novosel navodi da je danas tehnika napredovala i može se sve čuti.

 

Glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 12 glasova ZA/ usvaja se zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća sa izmjenama i primjedbama.

 

            U nastavku sjednice Predsjednik Luketić predlaže dnevni red sa kojim su vijećnici upoznati kroz dostavljene materijale, ali zamoljava da se predviđene točke dnevnog reda 13 i 14. premjeste iza  točke 7. pa predlaže slijedeći dnevni red.

  1. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
  2. Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini
  3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine.

      4 .   Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu

      5.    Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

      6     Zaključak o zaključenju aneksa ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova         

  1. Socijalni program Općine Rakovica za 2011. godinu
  2. Odluka o porezima Općine Rakovica
  3. Odluka o prirezu porezu Općine Rakovica

    10.    Plan nabave Općine Rakovica u 2011. godini

    11 .   Javni poziv za predlaganje kandidata za Savjet mladih

    12.    Zaključak i usvajanje Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 

             2010. godini.

    13.    Zaključak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na

             području Općine Rakovica za 2011. godinu.

14.  Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih o drugih

       ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaju opskrbe

       za 2010/2011 godinu

15.   Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

16.   Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog

        zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava.

17.   Odluka o određivanju mjesta i uvjetima prodaje roba izvan prodavaonica na području Općine

        Rakovica

18.   Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama

     19.   Odluka o dopunu Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava.

 

 

Nakon predloženog, a kako nitko od vijećnika nije ima dopuna predsjednik dnevni red daje na glasovanje

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA i 6 SUZDRŽANIH glasova dnevni red se na usvaja.

 

 

Kako dnevni red nije usvojen te se ne može nastaviti s radom sjednice predsjednik zaključuje rad 19. sjednice Općinskog vijeća u 12,00 sati.

 

 

 

    Zapisnik vodila                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

    Slavica Vuković                                                                             Zoran Luketić,  bacc.oec

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj