Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

19. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA  KARLOVAČKA

OPĆINA  RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/11-01/01

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 09.02.2011.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09)

 

S   A   Z   I   V   A  M

19.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za četvrtak,

17.02.2011. godine

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Rakovici s početkom u 11,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

-          Vijećnička pitanja i prijedlozi

-          Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća

 

  1. 1.  Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
  2. 2.  Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini
  3. 3.  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine
  4. 4.  Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu
  5. 5.  Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
  6. 6.  Zaključak o zaključenju aneksa ugovoru o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova
  7. 7.  Socijalni program Općine Rakovica za 2011. godinu
  8. 8.  Plan nabave Općine Rakovica u 2011. godini

9.  Javni poziv za predlaganje kandidata za Savjet mladih

10. Zaključak o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2010. godini

11. Zaključak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

     Rakovica za 2011. godinu

12. Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih

      okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2010./2011.

13. Odluka o porezima Općine Rakovica

14. Odluka o prirezu porezu na dohodak

15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

16. Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za

     postavljanje kioska i pokretnih naprava

17. Odluka o određivanju mjesta i uvjetima prodaje roba izvan prodavaonica na području Općine Rakovica

18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama

19. Odluka o dopuni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava

 

Radni materijal  dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                         Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj