Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

20. sjednica - zapisnik

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 07.03.2011. godine (dana 02.03.2011.godine odgođen početak zbog neprisustvovanja općinskog načelnika), u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Dragan  Smolčić, Marijan Hodak, Željko Župan,  Milan Pavličić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Zoran Poznan, Anđelko Novosel  i  Ante Palian. 

 

Ostali nazočni:Franjo Franjković, načelnik Općine Rakovica, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, v.d. pročelnica JUO,  Slavica Vuković, referentica u JUO i  Jurica Cindrić, direktor Spelekoma d.o.o.

                           

Zapisnik o radu sjednice vodi Slavica Vuković.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je  sjednici nazočno   10 vijećnika /vijećnici  Damir Krizmanić i Milan Bićanić su ispričali izostanak/  te da Vijeće može početi  sa radom i donositi valjane odluke.

 

 

 • Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Vijećnik Marijan Hodak podsjeća da je  prije 2-3 sjednice pitao da li se na nogostup ispred trgovine u Rakovici mogu postaviti vaze ili nešto da se kamioni ne parkiraju, jer ljudi ne mogu prolaziti, a nepregledno je i kada vozila izlaze na glavnu cestu. Isto tako  bi trebalo postaviti nešto i ispred Općine jer se gotovo svi parkiraju na nogostup.

 

Odgovor: Tajnik BItunjac  navodi da je razgovarao sa  komunalnom redaricom te bi se  mogla staviti ograda koja nije fiksna i  koja se u slučaju potrebe može maknuti.

Pročelnica  navodi da  na nogostupu ispred Općine sa jedne i duge strane  ceste  imamo žardinjere sa cvijećem, ali samo preko ljeta, a  preko zime se moraju maknuti radi čišćenja snijega. Što se tiče ostalog prostora (pa i ispred trgovine) to će se vidjeti na proljeće.

 

2. Vijećnik Ivan  Vuković  pita načelnika, zašto na zakazani prvobitni termin ove sjednice nije došao njegov zamjenik, ako je on osobno bio spriječen, a isto tako misli da je načelnik mogao doći tijekom sjednice, jer ima saznanje da je bio blizu Rakovice, pa je mogao javiti da može doći, ali će zakasniti. Moglo ga se pričekati i sjenica se održati, a ne odlagati za drugi put. 

 

Načelnik odgovara da zamjenik Marinko Hodak nije u tijeku sa aktivnostima koje provodi Općina, te ne bi kvalitetno mogao učestvovati u radu Vijeća, a on ga nije prije mogao uputiti u sve točke dnevnog reda zbog nedostatka vremena jer je neplanirano pozvan u  Hrvatske  vode na sastanak (oko 11,00 sati), a bilo je važno da istom nazoči. Isto tako poslije sastanka u Zagrebu imao je sastanak u Policiji u Slunju. Da je znao da bi ga se  sačekalo na sjednicu  pokušao bi se požuriti, makar nije siguran da bi uz sve obveze i uspio.

 

3. Vijećnik Ante Palian se poziva na načelnikov sastanak u Hrvatskim vodama i moli načelnika da vijeće izvijesti o bitnim  stvarima sa tog sastanka. Da li se spominjao regionalni vodovod Lička jesenica i odvodnja u Rakovici.

 

Načelnik ogovara da je iznenađen  kako je direktor  Hrvatski voda brzo reagirao na njegovo  traženje sastanka.Osobno  je želio čuti informacije iz prve ruke. Načelnik navodi da mu je objasnio cijelu postojeću situaciju oko odvodnje, odnosa s Parkom, idejnog rješenja, studija utjecaja na okoliš, recenziju prof. Malusa oko idejnog rješenja, koje nije dobro za investitora, a važna je ekonomska opravdanost svakog projekta i drugo. Problem je i lokacija. Tražio je da se financijski pomogne jer je situacija složena zbog razbacanog terena. Direktor Hrvatskih voda je pitao kada bi se sastali u Rakovici, pa su Hrvatske vode i Karlovačka županija sastanak dogovorili za srijedu (09.03.2011.) te upoznaje vijećnike  tko je sve pozvan na isti i koji je dnevni red i pita vijećnike da li imaju još koga predložiti da nazoči sastanku.

Što se tiče regionalnog  vodovoda, za isti  ima građevinska  dozvola i sve bi uskoro trebalo  krenuti. Ima više učesnika pa će se vidjeti što će biti.

 

4. Vijećnica Blanka Pavlić  pita u kojoj je fazi deponija i da li će se ići na tužbu, te  da li tužba znači odgodu radova.

 

Načelnik odgovara da se uskoro sastaje uprava  Werkosa pa će se  vidjeti  što će  oni odlučiti. Ako se ne dogovore ići će se na tužbu, a ako sve bude u redu počet će sa radovima.

 

5. Vijećnik Ivan Vuković predlaže da sastanku u srijedu bude nazočan  gosp. Novosel koji je upoznat  sa  problemom i stručan je za to područje.

Isto tako ponovo napominje da bi se zapisnici sa sjednica Općinskog vijeća trebali objaviti na Internet stranicama Općine da ljudi budu upoznati sa radom vijeća.

 

Odgovarajući načelnik  izražava bojazan da bi gospodin Novosel bio a priori protiv na  tom sastanku, a nama je važno da „zgrabimo“ situaciju  i budemo učinkoviti. Neka vijeće odluči u učešću.

 

Tajnik Bitunjac se ne protivi objavi zapisnika na web stanicama općine, ali misli da to nije potrebno jer sam zapisnik ne proizvodi obveze nego akti koji se usvajaju na sjednicama, a svi akti se ionako  stavljaju na Internet i objavljuju u Glasniku Karlovačke županije.

 

6. Vijećnik Dragan  Smolčić  ponovo podsjeća na tešku zdravstvenu i materijalnu situaciju gospodina Marijana Brajdića iz Irinovca i pita da li mu se može pomoći. 

 

Načelnik  odgovara da će se o pomoći odlučiti sukladno Socijalnom programu,  ukoliko se isti danas usvoji jer je  na dnevnom redu.

 

 • Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnik dobili sa materijalima pa predsjednik otvara raspravu na isti.

Vijećnik Ivan Vuković ima primjedbu na zapisnik i navodi da je u istom  pogrešno navedeno da se ograđuje od svega što je rekao na 18. sjednici Vijeća, a on se ogradio samo od onoga što je napisano  da je rekao u raspravi oko točke 2. dnevnog reda.

Nakon rečenog glasovanje se donosi

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 gasova ZA/ usvaja se zapisnik za 19. sjednice Općinskog vijeća

            U nastavku sjednice Predsjednik Luketić predlaže dnevni red  sa kojim su vijećnici upoznati kroz dostavljene materijale i to:

 1. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini
 3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine.

      4 .   Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu

      5.    Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

      6     Zaključak o zaključenju aneksa ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova          

 1. Socijalni program Općine Rakovica za 2011. godinu

8       Plan nabave Općine Rakovica u 2011. godini

9.    Javni poziv za predlaganje kandidata za Savjet mladih

 1. Zaključak i usvajanje Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2010. godini.
 2. Zaključak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica za 2011. godinu.
 3. Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih o drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaju opskrbe za 2010/2011 godinu
 4. Odluka o porezima Općine Rakovica
 5. Odluka o prirezu porezu Općine Rakovica
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 7. Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava.
 8. Odluka o određivanju mjesta i uvjetima prodaje roba izvan prodavaonica na području Općine Rakovica
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama
 10. Odluka o dopunu Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava
 11. Odluka o sporazumnom raskidu ugovora o davanju na privremeno korištenje javne površine
 12. Ante  Vuković- zahtjev za kupnju građevinskog zemljišta
 13. Prijedlog kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Karlovcu

 

Predloženi dnevni red predsjednik daje na raspravu, a vijećnik Marijan Hodak primjećuje da u dnevnom redu nema točke čiji su materijali dostavljeni prije početka sjednice, a radi se o prijedlogu Obrta za prijevoz vl.  Milana Sabljaka iz Grabovca o  sufinanciranju prijevoza za neka od naselja u Općini koja nemaju redovnu autobusnu liniju (Nova Kršlja, Drežnik Grad, Irinovac, Grabovac do Rakovice i Slunja)

 

Tajnik Bitunjac navodi da je  ovo  samo obavijest vijećnicima da daju svoje mišljenje da li će uopće ići u taj projekt. Za isto treba raspisati koncesiju, ali prije svega treba donijeti Odluku,. Pripremit će  je i za neku od  idućih  sjednica  ukoliko se odluči za osnivanje autobusne linije.

 

Pročelnica Rastovac obrazlaže da je Anka Cindrić u ime mještana Grabovca više puta, tražila  da se 1 ili 2 puta tjedno organizira prijevoz do Rakovice ili Slunja jer se radi o starijim ljudima koji nemaju vlastitog, niti drugog prijevoza, a moraju otići do liječnika ili ljekarne. Zbog toga je i  tražila ponudu  da se vidi koliko bi to iznosilo, Isto se može financirati  iz komunalne  naknade.

Možemo raspisati i koncesiju za taksi prijevoz pa prijevoznik naknadu za koncesiju plaća Općini. Putnici kartu plaćaju direktno prijevozniku  - taksiju. Ukoliko je više putnika niža je cijena karte.

Ovo je samo informativno da se vidi mišljenje vijećnika.

 

Načelnik se slaže da je potrebno ljudima omogućiti prijevoz i misli da bi se moglo organizirati do Rakovice i to samo ponedjeljkom, a dalje se može koristiti redovna linija. Za prijevoznika su to uglavnom neisplative linije pa će sigurno tražiti sufinanciranje od Općine.

Ideja sa taksijem je također dobra.

 

Vijećnik Milan Pavličić se slaže da je koncesija za taksi prijevoz bolja opcija, a vijećnica Blanka Pavlić da treba razmisliti i o turističkoj koncepciji, dok vijećnik Zoran Poznan napominje da se ne radi samo prijevozu iz Nove Kršlje već i o drugim naseljima Općine (osim centra -  Rakovice) pa treba razmisliti i o tim ljudima. Suglasan je da se taj projekt treba sufinancirati, ali nije potreban autobus već neko isplativije (manje) vozilo, možda kombi.

Vijećnik Ante Palian navodi da je to dobra ideja, a ljudi će biti znatan broj kada se pročuje za to, osobito će se u turističkoj sezoni javiti veća potreba. Do sezone ima još dosta vremena i treba ispitati sve mogućnosti i vidjeti koja je za Općinu najisplativija – jeftinija (osim  sa Sabljakom razgovarati  i sa taksi prijevoznikom iz Slunja). O svemu se lako odluči i dogovori, ali kada dođe do realizacije i plaćanja onda su to vrlo veliko novci.

 

Predsjednik Luketić predlaže vijećnicima da o svemu razmisle pa će o istom raspravljati na nekoj od narednih sjednica.

 

Nakon rečenog glasovanje se donosi

 

Zaključak: rjeđ

Predloženi dnevni red se prihvaća sa 9 glasova ZA  i 1 SUZDRAŽNIM glasom.

 

 

TOČKA 1. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

 

Amandman na predloženu Odluku  podnio je vijećnik Ivan Vuković

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili sa materijalima, a na poziv predsjednika tajnik Bitunjac obrazlaže da se radi o usklađenju sa Zakonom o vodama, a  izmjena je i u tome da je do sada Rješenje izdavao Spelekom d.o.o.  a sada će izdavati Općina. Cijene su ostale iste kao i do sada.

Nakon obrazloženja predsjednik otvara raspravu:

 

Vijećnik Ivan Vuković navodi da je podnio amandmani iz kojeg se vidi socijalna osjetljivost i poticanje poduzetništva, odnosno da u istom piše obrazloženje pa moli da ga se prihvati.

Načelnik poziva vijećnike da ne prihvate amandman uz obrazloženje da prihvaćanjem istog (smanjenje cijena priključaka) gubimo mnogo sredstava, a prihvaćamo mnogo obveza koje se iz istih financiraju pa ćemo doći u nezavidnu situaciju odnosno nećemo moći izvršiti obveze.

 

Direktor Spelekoma gospodin Jurica Cindrić navodi da su cijene priključaka kod nas zaista bile „smiješne“ - niske. Od naknada za priključak se neće puno zaraditi - najviše 10.000,00 godišnje i ne treba ići sa sniženjem cijenama. Čak bi trebale biti puno veće i postaviti i određenu razinu. Neka se usporedi sa priključcima za struju, u odnosu na koju su ovo zaista niske cijene i nikako ih ne bi  trebalo smanjivati.

Također  navodi da bezuvjetni priključak ne možemo dozvoliti, odnosno ne možemo dozvoliti  da se priključuju objekti koji bi nam pravili probleme oko opskrbe. Ima mnogo mogućnosti za prikupljane tehničke vode.

Ne možemo dati bezuvjetne suglasnosti za  priključke jer se može dogoditi da nećemo imati vode, pa što će onda biti. Moramo se ograditi od onog čega nema.

 

Pozivajući se na rečeno vijećnik Vuković navodi da je u amandmanu bio izrazito precizan i nije spominjao priključke autokampova i hotela i to je ostavio uvjetno, već priključke samo soba i restorana, te da direktor Cindrić iskrivljuje ono što je napisao.

I u amandmanu  2. je  išao sa smanjenjem cijene za površine do 400 m2, jer ljudima treba pomoći u naseljavanju.

 

Vijećnik Ante Palian pita da li gosp. Cindrić može u brojkama iskazati koliko su prije  bili priključci i kakve su sada promjene, na što gospodin Cindrić odgovara da je po cijenama isto kao i u prethodnoj Oduci, samo što se u prethodnoj Odluci plaćalo prema profilima cijevi, a sada po kvadraturi kuće i u te cijene  se uklapaju gotovo sve kuće jer velikih i nema, ali smo ih morali ugraditi u Odluku.

 

Načelnik se poziva na obrazloženje u amandmanu 2. i navodi da vodu koju naplaćujemo ne crpimo nelegalno, kao što je u istaknuo vijećnik Vuković, jer Općina je distributer.  Da nismo naplaćivali vodu i plaćali Hrvatskim vodama naknade ne bismo od njih dobili nikakvih sredstava. Park  ne može dobiti dozvolu za crpiti vodu i mi tu ništa ne možemo pomoći.

Gospodin  Cindrić se nadovezuje i navodi da ćemo kršiti zakon, ako ljude ostavimo bez vode, na što gospodin Vuković navodi da se treba  povesti računa i  smanjiti gubitak vode i to kontrolom cijevi. Mi dobivamo višak vode, ali se zbog cijevi mnogo gubi. Viška vode će biti samo neka se smanji gubitak.  Ne treba kočiti razvoj zbog toga.

 

Vijećnica Blanka Pavlić pita da li je neki investitor odustao jer nije mogao dobiti vode, na to gospodin Cindrić odgovara da nije, ali načelnik navodi da neki ljudi kada su čuli da nema dovoljno vode nisu bili zainteresirani za investiranje.

Gospodin Cindrić isto tako napominje da su cijevi loše i intervencije su svakodnevne, ali to ne smanjuje gubitak vode odnosno time se ne može smanjiti gubitak za 10%. A na upit vijećnika  Ante Paliana odgovara da na  novom cjevovodu do sada nema puknuća.

 

Predsjednik Zoran Luketić pita da li se u slučaju davanja uvjetnog priključka  misli da mora osigurati vodu za sanitarne čvorove, na što gosp. Cindrić odgovara potvrdno i navodi da se pitka voda dovede na određena mjesta u objektu, ali se koristi i vlastita voda. Primjer - restoran  Sedra uglavnom koristi našu vodu, ali  koristi i  svoju tehničku vodu jer  je to jeftinije.

Načelnik navodi da je alternativni način snabdijevanja vodom u startu skuplji, ali se ubuduće isplati, osobito kada cijena vode bude veća.

Vijećnica Blanka Pavlić navodi da ima iskustva sa time, nije baš najbolje rješenje, ali se snalazi i zadovoljna je.

 

Nakon rečenog predsjednik amandmane daje na glasovanje i donosi se slijedeći,

 

Zaključak: Amandman 1. prihvaća se sa 6 glasova ZA i 4 glasa  PROTIV               

 

                 Amandman 2. prihvaća se sa 6 glasova ZA i  4 glasa  PROTIV

 

 

           

 Vijećnici glasovanje donose i  slijedeći

 

Zaključak: Sa  6 glasova ZA  i 4 glasa PROTIV  glasa donosi se Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine uz usvojene amandmane.

 

Gospodin Jurica Cindrić odlazi sa sjednice u 16,10 sati.

 

TOČKA 2. Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanje komunalnih djelatnosti u 2011. godini

 

Amandman - za izmjene predloženog programa  podnio je načelnik općine.

 

            Prijedlog Programa vijećnici dobili sa materijalima pa predsjednik zamoljava pročelnicu Rastovac da isto obrazloži.

Gospođa Rastovac obrazlaže da je program napravljen sukladno potrebama na terenu, odnosno prijedlozima MO, a provedba i financiranje je ugrađeno u prihvaćeni Proračun Općine Rakovica sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Amandman koji je podnio načelnik odnosi se na tehničke izmjene radi usklađenja sa zakonom i ne mijenja niša u iznosu sredstava.

Nakon obrazloženja predsjednik otvara raspravu.

 

 Vijećnik  Ante Palian pita kolika su  sredstava od vodnih naknada  odnosno  koliko ostaje općini, a koliko se daje Hrvatskim vodam, a pročelnica odgovara da se Općini vrati 5% sredstava.

Gospodin Palian također primjećuje da Hrvatske vode na našem terenu ništa ne uređuju već 30 godina. Pita koliko je u našem okruženju napravljeno kanala za oborinske vode? Ljudi su kivni na slivne vode – naknadu. Uvijek se plaća za budućnost, malo se radi za male ljude. Neka se ljudima obrazloži kuda idu njihovi novci i neka se vrate općini.

 

Odgovarajući načelnik navodi da znade kako ljudi imaju averziju za plaćanje tih naknada, ali Hrvatske vode su u naš kraj uložile mnogo više nego su ljudi uplatili (cjevovodi, most na potoku u Rakovici, uređenje kanjona Korane na više mjesta, čak i u Novoj Kršlji, vodosprema Lisina i drugo).

Ovakvim obrazloženjem je vijećnik Palian zadovoljan i pozitivno iznenađen pa misli da se sa time treba upoznati i ostalo stanovništvo jer o tome ne znaju, a onda pogrešno i razmišljaju.

 

Nakon rasprave  glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA/ prihvaća se Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanje komunalnih djelatnosti u 2011. godini.

 

 

TOČKA 3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period  2011. godine

 

Prijedlog Programa vijećnici su također već dobili, a pročelnica kratko obrazlaže isti upoznavajući za što će se koristiti sredstva iz pojedinih izvora (komunalnog doprinosa, donacija, potpore i dr.) ta da se uglavnom radi o već ugovorenim investicijama.

 

Nakon obrazloženja predsjednik otvara raspravu

 

 Vijećnik  Ante Palian, opet u svezi  deponije, pita što će se dogoditi sa sredstvima koja su osigurana, a radovi se ne izvode.

Pročelnica odgovara da do sada izvedeni radovi nisu plaćeni, a iznose oko 130.000.00 kuna. Nadzorni inženjer ne želi potpisati situaciju dok sve ne bude u redu. Ako se ugovor raskine posljedica će biti, a kakvih  to je sada teško reći i koliko će se vremena izgubiti.

Pokušavamo dogovoriti da se radi po ugovorenim cijenama, a ne povećanim. Znat će se uskoro. Činjenica je da je sada  snijeg, pa je teško i raditi. Za sada je zastoj.

 

Nakon rasprave glasovanjem se  donosi

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA/ donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine.

 

 

TOČKA 4. Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2011. godinu

 

Predloženi program  vijećnici su dobili sa materijalima, a kratko ga obrazlaže pročelnica napominjući da je isti sukladan proračunu, nakon čega predsjednik otvara raspravu  u kojoj načelnik navodi da je u  prijedloga program zaboravio uvrstiti proslavu 140- te obljetnice Rakovičkog ustanka, a pročelnica navodi da se isto može ispraviti rebalansom proračuna odnosno izmjenom  i dopunom programa.

 

Kako se nitko više nije javio za raspravu glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA/ donosi se Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za period  2011. godine

 

TOČKA 5. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

           

            Na poziv predsjednika, prijedlog ove Odluke obrazlaže tajnik Bitunjac navodeći da je na raspisani natječaj stigla samo jedna ponuda (obrt Energon) koja nije bila valjana – nepotpuna dokumentacija, te je potrebno provesti novi postupak, ali prije treba donijeti Odluku o poništenju ovoga postupka.

 

Vijećnik Ante Palian razumije ovo poništenje postupka, ali primjećuje da slijedi točka koja je vezana za isto, odnosno istog davatelja dimnjačarskih usluga pa ne razumije zašto je to tako?

Tajnik Bitunjac navodi da je isto potrebno radi pokrivanja perioda do dodjele nove koncesije.

Nakon obrazloženja slijedi glasovanje

 

 Zaključak: Sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova.

 

 

 TOČKA 6. Zaključak o zaključenju aneksa ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova

 

Nadovezujući se na prethodnu točku, tajnik Bitunjac obrazlaže potrebu popisivanja aneksa ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova jer je potrebno pokriti period dok se ne provede novi natječaj, a može se pojaviti potreba za dimnjačarskim uslugama.

 

Vijećnik Ivan Vuković  misli da je firma Energon neozbiljna odnosno da nas drži u šaci. Imaju jako visoke cijene (ima informaciju od Lika gradnje da su za atest naplatili 3.500,00 kuna, a nama za koncesiju plaćaju samo 2.400,00 kuna godišnje).

 

Pročelnica odgovara  da će se u  novom natječaju postaviti  minimalni kriteriji, ali  teško je reći tko će nam se javiti i kako ga izabrati. Što se tiče cijena to treba provjeriti.

 

Nakon rasprave slijedi glasovanje i donosi se

            Zaključak: Sa 5 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova ne donosi se Zaključak o   zaključenju aneksa ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova  sa dimnjačarskim obrtom Energon.

 

 

TOČKA 7.  Socijalni program Općine Rakovica za 2011. godinu

 

Amandman na ovu točku je podnio Načelnik Općine

 

Na poziv predsjednika pročelnica obrazlaže prijedlog Socijalnog programa, koji su vijećnici već dobili, navodeći da se  ovaj amandman odnosi na usklađenje jer su  se u provedbi Socijalnog programa iznašle  mogućnosti za  kvalitetnije provođenje istog..

 

Vijećnica Blanka Pavlić navodi da je tematika jako složena i teška, misli da je Programi napravljen   najbolje što se moglo. Ujedno pita da li Županija financira neke aktivnosti iz ovog programa – zapravo prijevoz učenika, na što je dobila odgovor da Županija sufinancira prijevoz djece koja se školuju u Slunju, a za Korenicu ne jer je to druga županija.

 

Vijećnika Antu Paliana zanima o kolikom se sredstvima / za prijevoz/  radi  te da li postoji  mogućnost da se za prijevoz  izdvoje i veća sredstva na što mu je odgovoreno da to ovisi o Proračunu Općine, odnosno da se ta stavka može povećati ukoliko priliv sredstava bude bolji, a pročelnica upozorava da se radi o programu za samo ovu godinu te da se u idućoj mogu  postaviti drugačiji uvjeti.

Načelnik upozorava na  Zakon o financijskoj odgovornosti te  da je on  taj koji potpisuje dokumente i odgovara i da mora paziti na sredstva i usklađivati prihode i rashode. Ako nemamo prihoda  ne možemo povećavati ni rashode.

 

Nakon rasprave glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA/ donosi se Socijalni program Općine Rakovica za 2011. godinu.

 

 

TOČKA 8. Plan nabave Općine Rakovica za 2011. godinu

 

Na poziv predsjednika, Plan nabave za 2011. godinu obrazlaže tajnik Bitunjac navodeći sa je isti planiran, odnosno usklađen sa već prihvaćenim Proračunom za 2011. godinu, a kako se nitko nije javio za raspravu glasovanje se donosi

 

Zaključak: Sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Plan nabave Općine Rakovica za 2011. godinu

 

TOČKA 9. Javni poziv za predlaganje kandidata za Savjet mladih

 

I ovu točku obrazlaže tajnik Bitunjac upoznajući vijećnike sa ulogom Savjeta mladih i potrebom da se mladi više angažiraju u radu zajednice, a nakon  toga, odnosno na upit vijećnika Ivana Vukovića da li je Savjet do sada radio i kakvi su učinci, navodi da je Savjet održao 2 sjednice, da nije među mladima iskazan interes za rad u savjetu.

 

Kako ostali vijećnici nisu imali pitanja glasovanjem se donosi;

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA/ donosi se odluka o objavi Javnog pozivu za predlaganje kandidata za Savjet mladih.

 

 

TOČKA 10. Zaključak o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2010. godini

 

            Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja za 2010. godinu vijećnici su dobili sa materijalima, a nakon kratkog obrazloženja tajnika Bitunjca, vijećnik Ante Palian primjećuje da su za rad Povjerenstva planirana sredstva, a odgovoreno mu je da se Povjerenstvo sastalo jednom što mu je zakonska obveza, da za njihov rad nisu predviđene naknade, a prikazane su naknade za rad svih povjerenstava prema stavci Proračuna, kao što je vidljivo iz napomene.

 

Glasovanje se donosi slijedeći

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Zaključak o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica

 

Vijećnici Željko Župan i Ivan  Vuković nisu bili nazočni kod glasovanja.

 

 

TOČKA 11. Zaključak o  donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i  spašavanja na području Općine  Rakovica za 2011. godinu

 

U cilju poboljšanja organizacije sustava zaštite i spašavanja, tajnik Bitunjac obrazlaže nove smjernice za 2011. godinu.

Prijedlog su vijećnici dobili sa materijalima, pa kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi:

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA /donosi se Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica za 2011. godinu

 

TOČKA 12. Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih  okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg  poremećaju opskrbe za 2010/2011.  godinu

 

Na poziv predsjednika tajnik Bitunjac obrazlaže potrebu donošenja ovog programa, a prijedlog istog su vijećnici već dobili, a nakon obrazloženja predsjednik otvara raspravu, u kojoj načelnik Franjković  primjećuje odnosno sugerira da se u Program  unese ugroženost od potresa i urušavanja zgrada, na što mu tajnik odgovara da to ne može biti predmet ovog programa već se regulira u procjeni ugroženosti.

 

Nakon rečenog glasovanjem se  donosi 

 

Zaključak: Jednoglasno sa 10 glasova ZA donosi se Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaju opskrbe za 2010/2011 godinu.

 

TOČKA 13. Odluka o prorezima  Općine Rakovica

 

Točku dnevnog reda obrazlaže pročelnica Rastovac navodeći da je jednostavnije bilo napraviti novu Odluke nego izmjene i dopune postojeće. Uspoređujući prijašnje stanje sa novim prijedlozima vidi se  neznatno povećanje.

 

U raspravi koja slijedi

Vijećnik Ivan Vuković misli da je Odluka dobra i on nema  ništa protiv, osobito kada se radi o  plaćanju poreza na kuće za odmor. Ne moramo vikendaše puno štedjeti jer im gradimo i održavamo infrastrukturu, može im se porez u povećati, možda dvostruko ili do zakonskog maksimuma.  Neka se prijave kod nas pa će plaćati porez kod nas, a pročelnica navodi da  se  nakon obavijesti nekoliko ljudi i prijavilo kod na. Tajnik upozorava da je zakonski maksimum 15 kn/m2 te se preko tog iznosa ne može povećati iznos poreza, znači ne može se povećati nikako u dvostrukom iznosu kao što predlaže vijećnik Vuković.

 

Vijećnik Ante Palian pozivajući se na  članak 22. Odluke o plaćanju poreza na korištenje javnih površina pita kako se utvrđuju ta sredstva, na što mu je odgovoreno da se prema ugovoru o zakupu javnih površina koji je registriran u Poreznoj upravi obračunava porez prema iznosu koji je ugovoren.

 

Nakon rečenog glasovanjem se donosi,

 

Zaključak: Sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRAŽANIM glasom donosi se Odluka o porezima Općine Rakovica

 

TOČKA 14. Odluka o prirezu porezu na dohodak

 

Amandman na prijedlog ove odluke podino je vijećnik Ivan Vuković

 

Kako je  ova točka vezana za prethodnu  pročelnica istu kratko obrazlaže  navodeći da  se prijedlog ove  Odluke  ne razlikuje od prijašnje Odluke, odnosno da se ova odluka  treba donijeti  zbog zadovoljavanja zakonskih propisa. Također obavještava vijećnike koliko je sredstava iz prireza naplaćeno.

 

Vijećnik Ivan Vuković obrazlaže predloženi amandman, navodeći da  je smanjene prireza predložio da se pokaže stanovništvu da imamo sluha za njih. To nije veliki  prihod Općine i  proračun  će se napuniti i bez tih sredstava pa  predlaže da se amandman prihvati.

Načelnik Franjković navodi da ne želi biti protiv stanovništva, ali naglašava  da se sve Odluke donose za dobrobit  građanstvo, sa jednog gledišta one nisu možda najbolje, ali se u  budućnosti pokažu kao ispravne.

Vijećnik Željko Župan primjećuje da se sve udruge financiraju iz poreza i prireza, pa ako  skidamo prirez onda je priliv sredstava manji, a tako i donacije  za udruge manje. Pita otkuda ih povećavati?

Nadovezujući se temu predsjednik Zoran Luketić napominje da smo revni kada treba skresati prihoda, ali nismo kada treba rashode što se kosi jedno s drugim.

 

Vijećnica  Blanka Pavlić navodida joj se ne sviđaretorika načelnika, ali je  stanovišta da  neće nešto propasti niti će se nešto desiti, ako  prirez bude i dalje  isti pa će stoga biti protiv ovog amandmana.

 

Vijećnik Zoran Poznan a na  tragu ovoga što vijećnica Blanka rekla navodi da neće podržati ovaj amandman. Ta cifra od 4% koja bi se poklonila građanima nije velika, ali ako se skupi na hrpu onda je to značajno.

 

Nakon rečenog predsjednik amandman daje na glasovanje i donosi se

 

Zaključak:  Sa 1 glasom ZA, 6 glasova PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa  Amandman se ne prihvaća

 

Nakon provedenog glasovanja za amandman glasuje se za prijedlog odluke i donosi

 

            Zaključak: sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa  donosi se Odluka o prirezu porezu na dohodak

 

 

TOČKA 15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

            Na poziv predsjednika tajnik Bitunjac obrazlaže potrebu izmjena ove odluke, a  nakon toga slijedi rasprava

Vijećnik Ante Palian pita da li se može privatnicima narediti i obvezati ih da za državne blagdane istaknu zastave jer gotovo niti jedan privatnik nema istaknutu zastavu. Naprosto je postala praksa ne poštivanja državnih blagdana. Da li to može kontrolirati komunalni redar i da li se treba donijeti kakva Odluka jer bi bilo lijepo da zastave budu istaknute barem na značajne datume

Tajnik Bitunjac navodi da je Zakon  definirao odnosno propisao tko mora imati istaknutu zastavu, a  privatnici nisu u toj obvezi. To je na njihova dobroj volji. Može ih se u razgovoru zamoliti i potaknuti, ali se ne može narediti, načelnik navodi da će ih se pokušati animirati za, a vijećnik Ivan Vuković navodi da  ti ljudi zaborave ne to jer se  zanesu u svoje poslove. Neka se napravi kalendar i  podsjeti ih se  na to.

Nakon rasprave glasovanjem se donosi

Zaključak: Sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

 

TOČKA 16. Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava

 

Tajnik  obrazlaže i ovu odluku, tekst koje su vijećnici već dobili sa materijalima, te navodi da je Odluku koju je  bila do sada trebalo doraditi (nisu bile ugrađene ovlasti komunalnog redara, kaznene odredbe i drugo).

 

Kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

 

Zaključak: ZA 9 glasova ZA i 1 SUZDRAŽANIM glasom donosi se Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava

 

 

TOČKA 17. Odluka o određivanju mjesta i uvjetima prodaje roba izvan prodavaonica na području Općine Rakovica

 

Na poziv predsjednik obrazloženje ove točke daje tajnik navodeći da prijašnja odluka nije bila razrađena. Ovo je zapravo  razrađivanje i usklađivanje  sa zakonom, a pobrojana je i dokumentacija koja je potrebna za  postupak.  

U raspravi načelnik je pohvalio Odjel jer je odluka sada napravljena u skladu sa zakonom i zaista je obuhvatila sve segmente.

 

Nakon rečenog, a kako nije bilo drugih prijedloga donosi se

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA/ donosi Odluka o određivanju mjesta i uvjetima prodaje roba izvan prodavaonica na području Općine Rakovica

 

TOČKA 18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama

 

Tajnik Bitunjac obrazlože izmjene koje su dodane, a osobito ističe da se jamčevina ne smije uračunati u ukupan iznos već se ista mora vratiti, ukoliko se ne sklopi ugovor. Isto tako su novosti i u dokazu o podmirenju obveza kao i postupanju  sa poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu koje se nalazi u građevinskoj zoni. Cijene se  nisu mijenjale.

 

Nakon obrazloženja glasovanje se donosi

                       

Zaključak: Sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama

 

 

TOČKA 19. Odluka o dopuni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava

 

Obrazloženje i ove Odluke daje tajnik Bitunjac navodeći se radi o dopuni odluke odnosno o mogućnosti postavljanju kioska iznad  prostora planiranog za izgradnju Kulturnog centra, odnosno dok se  isti ne izgradi. Također obrazlaže se za  korištenje toga prostora javila zainteresirana stranka, i da se radi o  pokretnom  objektu  koji će se  lako maknuti kada se počne izgradnja planiranog Kulturnog centra.Mogu se postaviti i kiosci za novine.

 

Nakon obrazloženja, a kako se nitko nije javio za raspravu glasovanje se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA/ donosi se Odluka o dopuni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava

 

 

TOČKA 20. Odluka o sporazumnom raskidu ugovora o davanju na privremeno korištenje javne površine

 

Obrazloženje i ove odluke dao je tajnik Bitunjac navodeći sa  se radi o raskidu ugovora koji je sklopljen za korištenje površine uz poduzetničku zonu Grabovac, odnosno dok ne počne njena izgradnja.

Kao korisnik  do sada nije koristio površinu i nema nikakvih obveza odustao bi od Ugovora.

Nakon obrazloženja predsjednik otvara raspravu 

 

Rasprava:

Vijećnik  Ivan  Vuković  pita da li je Ugovor sklopljen po odluci Vijeća i pita da li načelnik može očitovati  o cijeloj stvari.

Načelnik upozorava da  imamo  dosta problema sa korištenjem općinskog zemljišta, a  ne plaća  se najam. U ovom slučaju nije napravljeno ono što je  traženo i treba raskinuti ugovor. Uskoro će se morati raditi  infrastruktura u Zoni i treba nam ta površina za ulazni put.

 

Vijećnik Milan Pavličić traži da ga se  podsjeti o kakvom se ugovoru radi, a tajnik Bitunjac objašnjava da je površina tražena za postavljanje pečenjare, ali zakupac je nakon prikupljenih svih podataka utvrdio da mu je isto financijski neisplativo. Mora se razlikovati da se ne radi o kupnji zemljišta uz Zonu, već zakupu.

 

Nakon rasprave glasovanje se donosi

 

            Zaključak:  Sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa donosi se odluka o raskidu ugovora o davanju na privremeno korištenje javne površine.

 

 

TOČKA 21.  Ante Vuković- zahtjev za kupnju građevinskog zemljišta

 

Zahtjev za kupnju zemljišta podnio je Ante Vuković iz Grabovca, a vijećnici i su sa istim upoznati kroz materijale kao i o mišljenju MO, a kratko obrazloženje daje pročelnica Rastovac nakon čega slijedi rasprava.

 

Vijećnik  Dragan Smolčić  moli da mu se  pojasni o kojoj se čestici radi, na što načelnik odgovara da se radi o parceli na ulazu u naselje Grabovac, odnosno u blizini kuće Nevenke Vuković, a nasuprot kuće Ante  Vukovića.

Pročelnica Rastovac obrazlaže da se radi o trokutastoj parceli koja zahvaća dolinu koja je već nasipana.  Parcela ne ulazi u ničiju drugu, Poziva se i na  mišljenje člana MO iz Naselja koji stanovišta da to treba ostati javna površina, obzirom da je Općina već uložila znatna sredstva te parcele, a u svrhu zelene površine.

 

            Zaključak: SA 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa odbija se zahtjev za prodaju građevinskog zemljišta  u Grabovcu.

 

TOČKA 22.   Prijedlog kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Karlovcu

 

Na poziv predsjednika kratak uvod daje tajnik Bitunjac, obrazlažući što je dužnost suca porotnika, odnosno o čemu odlučuje županijski sud te zamoljava vijećnike  da daju svoj prijedlog za suca porotnika

 

Vijećnik Zoran Poznan  za suca porotnika predlaže  gospodina Ivana Vukovića. Za ovu funkciju nije značajna stručna sprema, a nama je potreban  čovjek na takvoj funkciji.

 

Vijećnik Ante Palian navodi da je poželjno imati na takvoj funkciji nekoga s našeg terena, a svaki čovjek koji normalno razmišlja može kvalitetno odlučivati, jedino ako čovjek želi.

 

Predsjednik. Zoran Luketić  za kandidata  predlaže Antu Paliana na što isti ne pristaje.

 

Predsjednik prijedlog (Ivan Vuković) daje na glasovanje i donosi se

 

            Zaključak: SA 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom za suca porotnika Županijskog suda u Karlovcu predlaže se Ivan Vuković. 

 

Sjednica je  završila u  18,00 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj