Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

21. sjednica - zapisnik

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 30.03.2011. godine, u prostorijama vatrogasnog doma DVD-a Rakovica u Rakovica, s početkom rada u 16,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Dragan Smolčić, Marijan Hodak, Milan Bićanić, Željko Župan, Damir Krizmanić, Milan Pavličić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Zoran Poznan i Ante Palian. 

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, načelnik Općine Rakovica, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, v.d. pročelnica JUO,  Slavica Vuković, referentica u JUO

                           

Zapisnik o radu sjednice vodi Slavica Vuković.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da su sjednici nazočno 11 vijećnika / vijećnik Anđelko Novosel je ispričao izostanak/ te da  Vijeće može početi  sa radom i donositi valjane odluke pa sjednica počinje

 

  • Vijećničkim  pitanjima i prijedlozima

 

1.  Vijećnik  Ante Palian pita da li se je što poduzelo na Odluku sa prošle sjednice kada se odlučilo da se financijski  pomogne Marijanu Brajdiću. Isto tako pita da li se može regulirati vanjska rasvjeta jer svijetli u vrijeme kada ne treba, a to ujedno znači i povećanju potrošnju odnosno  povećanje računa.

Načelnik odgovara da je novčana pomoć g. Brajdiću isplaćena u iznosu od 3.000,00 kuna, a što se tiče javne rasvjete sprema se  tehnološka izmjena, odnosno ugrađivanje  luksomata, a ujedno i satna regulacija  pa bi to trebalo poboljšati rasvjetu, te smanjiti i troškove. Za sada je problem u tome što se treba dogovarati sa Elektrolikom jer oni imaju kodirane ključeve od trafostanica i nitko drugi ne može  raditi nešto po trafostanicama.

Vijećnik Palian  razumije problematiku, ali sve treba što prije riješiti, jer se troše velika sredstva.

 

 2. Vijećnik Ivan Vuković pita zašto općinske ceste nisu označena prometnim znakovima u skladu sa zakonom. Ima podatak da će Općini stići prijava jer se dogodila saobraćajna nezgoda baš zbog ne označivanja ceste.

 

Pročelnica Rastovac obrazlaže da se znakovi stavljaju, ali nisu na svim cestama, osobito koje nisu  asfaltirana, u buduće će se voditi računa da se postave na svim cestama. Što se tiče prijave, ne zna kako će se riješiti, ali i ta nezgoda se može tumačiti na više načina. Mi smo dali svoje mišljenje, pa ćemo vidjeti kako će biti.

 

3. Vijećnik Zoran Poznan upozorava na znak u Selištu koji označava Gajinu pećinu. Turisti vide znak, a ne znaju kakvo je stanje te pećine. Kako to nije objekt koji se može posjećivati, odnosno samo je penjalište  može netko doći u pećinu i  nastradati. To nije objekt koji se može posjetiti.

Gosti to shvaćaju kao speleološki objekt, koji to nije. Treba staviti pojašnjenje drugu tablu da je to samo penjalište, a ne sepleološki objekt za posjetu

Odgovarajući načelnik navodi da ne zna kakav je znak. Ako je oznaka za penjalište to je u redu, ali ako je označeno kao speleološki objekt onda to treba ispraviti. Treba vidjeti sa Turističkom zajednicom koja je i postavljala znakove.

 

4. Vijećnica Blanka Pavlić izražava negodovanje što je naselje Jelov Klanac zapostavljeno što se tiče sanacije puta. Govori se da su sva naselja tretirana jednako, ali ona vidi da cesta kroz Jelov Klanac nije sanirana onako kako se govori odnosno ima saznanja da se radi o nepravilnostima i pogrešno prezentiranim uslugama. Odnosno da je Spelekom, ispostavio račune za usluge koje nisi kvalitetno izvršene, a i precijenjene su.

Navodi da kao dokaz ima račune koji su plaćeni Spelekomu i u kojima se navode radovi koji nisu izvršeni – prikazana je duža dužina dionica koja je navodno sanirana, živica nije uklonjena kako se navodi, a cijene su previsoke. Ima tu mnogo nepravilnosti i nelogičnosti.

Ona dobro poznaje situaciju na toj cesti i ne može joj se podmetati, situacija se još više pogoršala od kada je počela izvlačenje drva i cesta je jako oštećena. 

Dobar dio ceste do njene kuće je sama sanirala i ne postavlja pitanje oko toga jer si je morala osigurati normalan pristup. Nije tražila pomoć od Općine, ali ne želi da joj se i odmaže.

Željela bi čuti što se desilo da su usluge Spelekomu preplaćene jer to smatra ozbiljnim problemom.  Do Močila do 2008. godine „nije ni ptica proletjela“, govori se o sanaciji ceste.

Misli da bi načelnik više trebao surađivati sa Cestama, pa se ne bi dešavali propusti, odnosno dobivale pogrešne informacije, a time i obmanjivalo ljude. Posljednju informaciju koju je dobila bila je da će se sanirati 500 metara ceste, ali od toga nema ništa.

Ne govori samo u svoje ime već u ime mještana i jako je ogorčena zbog cijele situacije. Ako je poanta u tome da se nikome ''u zabiti'' ne pomaže neko to onda bude zaista nikome.

 

Odgovarajući načelnik izražava zabrinutost ako su navodi točni, odnosno iste će provjeriti, a ako je potrebno i odgovarati će se za nepravilnosti (provjerit će se računi Spelekoma).

Isto tako obrazlaže da su na cestu kroz Jelov Klanac prema Močilima uložena znatna sredstva. Nije se moglo sve kako je planirano. Bilo je više kombinacija i  pokušalo se napraviti najviše što se moglo i općinskim i županijskim i državnim sredstvima. Dio ljudi nije bio zainteresiran za  sufinanciranje asfalta, ali je ipak upio ishoditi da se asfaltira dio ceste./Krenulo se i prema Močilima gdje je do sada bio makadam./  Mnogo ljudi nastupa emocionalno, a ne sagledavaju mogućnosti i prilike na terenu.

 

Predsjednik Luketić navodi da se radi o ozbiljnoj optužbi i problemu i da bi trebalo na isto pismeno odgovoriti nakon provjere.

 

Vijećnik Dragan Smolčić navodi da je često išao u Močila i vidio je stroj koji je radio na toj dionici, ali se ne sjeća točko kada. To je bio veći zahvat, vijećnica Pavlić odgovara da je to bilo 2008. godine.

 

Vijećnik Ivan Vuković navodi da je gospođa Pavlić s pravom emocionalna. Iz onoga što je iznijela, ukoliko je točno da je Spelekom tako radio i ispostavljao račune vide se i elementi za kaznenu odgovornost. Trebalo je pratiti što se radi i ako se netko to usudio raditi nepravilnosti neka odgovara i krivično.

 

5. Vijećnik  Milan  Pavličić  navodi da  već dvije godine postavlja pitanje ceste prema Sadilovcu. Da li će se to riješiti. I izlaz na glavu cestu je jako opasan - izlaz  desnom stranom na glavnu cestu- kod pošte u Drežniku.

 

Načelnik odgovara da je to  Županijska cesta i oni će ove godine radi na istoj.  Proširiti će se i postaviti  nogostup, pa time urediti i izlaz na glavnu cestu.

 

 6. Vijećnik Zoran Poznan  pita  da  je moguće promijeniti  znak koji označava mjesto Nova  Kršlja jer je postojeći izrešetan mecima. Nije lijepo vidjeti takvu tablu jer tuda pored domaćeg stanovništva prolazi i puno posjetitelja Spilja-stranaca. Treba li to nekome prijaviti?

 

Pročelnica odgovara da će komunalna redarica vidjeti stanje i obavijestiti Županijsku upravu za ceste jer se radi o županijskoj cesti.

 

7. Vijećnik Željko Župan  pita kada će se i kako urediti  izlaz od  trgovine na glavnu cestu i što je sa pješačkim prijelazima odnosno da li će se postaviti  semafori.? (Ako mogu biti  u Slunju  na  cesta D1, ne vidi razlog da se ne postave i u Rakovici).

Isto tako upozorava da bi  na izlazu kod Mare Batovanje (Oštarski Stanovi) trebalo postaviti ogledalo jer je izlaz nepregledan i opasan za sve koji se uključuju na glavnu cestu.

 

Pročelnica Rastovac odgovara da će se izlaz ispred trgovine urediti  postavljanjem žardinjera, i to je već rečeno. Što se tiče postavljanja  semafora (blicajući semafori prije pješačkog prijelaza u Rakovici)  zahtjev je poslan Hrvatskim cestama i rekli su da će ove godine staviti u plan, a da li su nema povratne informacije,  jer nas nikada ne obavijeste.

 

Načelnik napominje da se  vijećnicima obavezno moraju dati  odgovori prema pitanjima iz zapisnika sjednice.

 

Nakon vijećničkih pitanja  predsjednik  Luketić predlaže dnevni red  sa kojim su vijećnici upoznati kroz dostavljene materijale  i to:

  1. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje od 01.srpnja do 31.prosinca 2010. godine
  2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području  Općine Rakovica

3.   Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne

      infrastrukture u 2010. godini

      4 .   Zaključak o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa odražavanja  komunalne

             infrastrukture u 2010. godini

      5.    Zaključak o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine

             Rakovica za 2010. godinu

      6     Odluka o obavljanju poslova prijevoza pokojnika na području Općine Rakovica        

  1. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na području Općine Rakovica

8       Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2011. godinu

9.    Odluka o utvrđivanju cijena za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta u 2011. godini

  1. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica

 

 

Predloženi dnevni red predsjednik daje na raspravu, a kako nitko nije imao primjedbi  glasovanjem se donosi, 

rjeđ

Zaključak: SA 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom usvaja sa  predloženi dnevni red 21. sjednice

 

TOČKA 1. Izvješće o  radu Općinskog načelnika Općine Rakovica  od 01. srpnja do 31. prosinca 2010. godine

 

            Vijećnici su Izvješće primili sa materijalima pa predsjednik poziva načelnika  da se očituje o istom i neke stvari pojasni  i odgovori vijećnicima što on i čini.

Nakon načelnikovog obrazloženja predsjednik otvara raspravu:

 

1. Vijećnica Blanka Pavlić  pita načelnika zašto misli da je mikro patriotizam negativna stvar?

Načelnik ogovara da nije diskriminiranje to što se netko bori za jedan dio kraja, ali misli da se trebamo brinuti za cijeli kraj  Trebamo se boriti za sve segmente, boriti se za urbanu sredinu. Ljudi nastupaju ultimativno i sa emocijama na što vijećnica dodaje da mi ne možemo biti urbani jer smo raštrkani, mi smo selo. Ujedno pita što je sa Zonom Čatrnja, tu nismo stavili nismo nikakve rokove za početak radova i opet smo u poziciji čekanja. Da li se investitori mogu prisiliti da nešto pokrenu?

 

Načelnik odgovara da je to bila privatna zemlja. Potencijalni investitori su tražili i platili UPU, zna da nismo ograničili rokove, ali to je teško jer se radi o privatnim poduzetnicima. Ni NP nije pokrenuo ništa oko izgradnje Ulaza kako su planirali.

 

2. Vijećnik Ivan Vuković iz izvješća načelnika vidi da se on potrudio da što više toga naznači. To nije bilo potrebno jer su to pitanja koja se ponavljanju, uz malo nekih novosti. (navodi primjer  izrade fasada crkve  koja je spominjana i prije, a  načelnik  odgovara da se ovdje radi o dugu).

Vijećnik se ponovo poziva na „mikro - makro patriotizam“ i navodi da ga je to kao malog čovjeka dirnulo. Svi mi volimo ovaj kraj. Ako je moguće neka se izbjegnu ovakvi stavovi.

 

3. Vijećnik Zoran Poznan navodi da ga je u izvješću zasmetala rečenica da bi općina trebala zahvaliti Kordunu za izgradnju trgovačkog centra u Drežnik Gradu i misli da ne treba zahvaljivati onome koji ima monopol na trgovinu u Općini Rakovica. 

Uspoređujući cijene namirnica vide se enormne razlike pa se može zaključiti koliko Kordun zarađuje na „našim leđima“. Pita da li Općina može privući i druge subjekte koji bi radili zdravu konkurenciju, jer ovako ljudi naprosto nemaju neki drugi izbor.

Načelnik  je svjestan visokih cijena i monopola, te da je najbolja zdrava konkurencija i zbog toga se zalaže da se nešto promjeni, odnosno u Zonama će se planirati takvi sadržaji pa se nada konkurenciji.

 

4. Vijećnik Milan Pavličić navodi da će uz puno uvažavanje načelnika biti suzdržan na izvješće, ima 70% dobrih stvari, ali i mnogo propusta. Osvrće se na odvodnju, gdje se mnogo zamjerki upućuje mještanima, stanka i vijećnicima, a nije najveći problem u njima već su neke druge stvari krenule krivo.

Dobro je planirana suradnja sa Parkom oko pročistača već 2004. godine, ali nije se ništa realiziralo. Odnosi NP, Hrvatskih voda, Općine pošli su krivo i ništa nije urađeno, a ima  puno toga što nije bilo ostvarivo- projekt i drugo.

 

5. Vijećnik Zoran Luketić napominje da je ovo izvješće za II polovicu prošle godine i da se  tek nakon sastanka sa  Hrvatskim vodama vidjelo da se planirano oko  pročistača neće  moći realizirati.

Najlakše je oprati ruke od onog što se obećava i prebaciti odgovornost na drugog.

Tako je i  sa vodovodom,  jedno se izjavljuje i obećava, a jedno je ono što će se realizirati, osobito ako nije u prioritetu, pa se može desiti da se to ne ostvari još 10 godina. Isto je sa deponijom.

Vijećnici moraju razlučiti da je ovo izvješće za stanje iz prošle godine i sada je već „zastarjelo“ obzirom na nove okolnosti. Isto tako  administrativne igre sa malom zajednicom su jako nepovoljne.

 

Vijećnica Blanka Pavlić, pozivajući se na ovo što je predsjednik Luketić rekao želi čuti njegov zaključak, na što on odgovara da želi reći kako nam perspektiva nije bog zna što i da je ove izvješće na stanje kakvo je bilo prije.

 

Načelnik ponovo govori kako smatra da je stanovništvo Drežnik Grada pogriješilo što je ultimativno nastupio kod  lokacije za pročistač. Trebalo se biti fleksibilnije i odigrati bolju igru. Hrvatske vode su odigrale prljavu igru, govoreći da se poboljša idejno rješenje, a onda sve prebacili na Rastovaču. Odnosi u Drežnik Gradu su bili samo poticaj i razlog da nas „otkače“. Isto tako kažu da će uređaj ipak ići u Koranu.

 

Vijećnik Milan Pavličić se osjeća prozvanim te navodi kako nije bio u Vijeću kada se radio plan i nije on inicijator takvog mišljenja Drežničana. Isto tako navodi da je na sastanku koji je organiziran na tu temu, gospodin Širac dao rok od 3 mjesece da se očitujemo na stanje, a mi nismo ništa uradili.

 

6. Vijećnik Ante Palian  navodi da u izvješću ne vidi ništa  što nije učinjeno.

Napominje da moramo imati bolje odnose sa okolnim lokalnim zajednicama (općinama) kao i sa Nac. parkom, jer kad se radi o velikom projektima ne možemo ih sami realizirati, ali zajedno možemo, osobito ako je u pitanju Nacionalni park.

To moramo iskoristiti. Ima nas malo, mala smo Općina i sami ništa ne možemo.

 

Nadovezujući se, gospodin Luketić navodi da to stoji, ali za razgovor treba dvoje. Park ima nadležnost Ministarstva kulture i oni prema JLS nemaju obveze. Domaći ljudi od Parka nemaju puno koristi osim možda zapošljavanja.

Na Vijeću smo donijeli odluku o stupanju u zajednički „prsten“ gdje bi zajednički nastupali, ali i tu ima promjena.

 

Načelnik navodi, da za ovaj projekt Park ima novce i kaže da čekaju na nas, a ja  ne mogu reći da će uređaj biti na Korani, kada  ljudi imaju svoje mišljenje. Također je  pitanje da li je pametno da naša Općina  priključi „novoj udruzi“ sve do Lovinca. Ipak smo mi Karlovačka županija, pa kako bi se na to gledalo.

 

7. Vijećnik Dragan Smolčić navodi da se ne slaže sa izlaganjem Milana Pavličića navodeći da ne može reći da nije bilo buntovnika u Drežniku, da je i on je sudjelovao u tome i čemu se sada pravda. Napravili smo to što smo napravili, a vrijeme  će pokazati što će biti.

 

Ivan Vuković nadovezujući se na raspravu oko pročistača, navodi da mu je jasna ideja Hrvatskih voda odnosno da  Park  hoće izbjegavati kazne.

Pita, da li Park može sve što hoće. Neka se dogovori stave na papir, onda će se morati poštovati.

 

Vijećnica Blanka Pavlić  upozorava da Općini  Rakovica  partner treba biti Općina Plitvička  Jezera, a ne Nacionalni park, dok pročelnica navodi da ima saznanja da će se u Nac. parku zapošljavati ljudi sa Bjelolasice pa će naši domaći ostati bez posla, na  što predsjednik Luketić iznosi da o istom nije čuo niti na jednom kolegiju u Parku. Čak je rečeno da voditelji prilikom zapošljavanja paze na socijalni segment. Ukoliko sazna bilo što vezano za to obavijestit će načelnika.

 

Nakon rasprave donosi se

            Zaključak: Prima se na znanje uz iznesene primjedbe Izvješće o radu Općinskog načelnika od 01. srpnja do 31. prosinca 2010. godine

 

 

TOČKA 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Rakovica

Obrazloženje ove Odluke, prijedlog koje su vijećnici dobili, daje pročelnica Rastovac navodeći da građani iz J. Klanca, Draga, Drežnik Grada i Oštarskih Stanova podnijeli zahtjeve za kupnju određenih čestica te obrazlaže o kojim parcela se radi i tko ih taži i cijenama po kojima bi se prodavalo.

Nakon obrazloženja predsjednik otvara  raspravu

 

1. Vijećnik Ivan Vuković se pita do kada ćemo za ovako male novce rasprodavati zemljište Republike Hrvatske. To je sramotna cijena. Ovo ispada 51 lipu što oranice što pašnjaka.

Molim da se ozbiljno razmisli. Neka se ide u dugogodišnji zakup, a ne na prodaju.

Gospođa Komes govori o uzgoju koza i prodaji sira. Ima program, kao i ostali, a nitko se nije pomakao sa time. Neka se sačeka neko vrijeme, jer kada postanu vlasnici mogu raditi što hoće.

 

2. Vijećnica Blanka Pavlić se slaže sa time što kaže gospodin Vuković. Ona ne može biti protiv Odluke o prodaji jer je i sama kupila zemlju na taj način, ali je ovo istina.

 

3. Vijećnik Dragan Smolčić navodi da zemljište ide na natječaj i može se javiti tko hoće i ponuditi svoje, veće cijene.

 

4. Vijećnik Zoran Poznan isto se slaže sa gospodinom Vukovićem i kaže da ne smatra sebe, niti bilo koga od vijećnika – sve skupa, kompetentnim da prodaju državnu zemlju za tako male novce.

Stranci se čude tako malim cijenama privatne zemlje, a ovo je još niže. Nije za to da se prodaja onemogući, ali je da se prodaje po tako niskim cijenama. Bolje je da se dade u zakup, pa ako se vidi da se radi o ozbiljnim poljoprivrednicima onda neka se prodaje.

Upozorava da su momenti  svake godine novi. Blizu smo  ulasku u EU. Ona nas pritišće da sredimo administraciju. Kada se to riješi biti će puno zainteresiranih koji su spremni dati novce za tu zemlju.

 

6. Vijećnik Milan Pavličić navodi da se uvijek zalagao da se zemlje proda ako je to za domaćeg čovjeka, ali strance treba izbjegavati.

 

7. Vijećnik Ante Palian podsjeća na početak kada je sve bilo u dobroj namjeri da našim građanima  pomognemo da okrupne svoja imanja. Naglašava da se ovdje govori o zapuštenoj zemlji.

 

U raspravu se uključila pročelnica Rastovac navodeći da je Pravilnik  utvrdio početnu cijenu  zemljišta. Povjerenstvo je utvrdilo stvarno stanje na terenu.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem je Vijeće donijelo  2003.godine i istim je utvrđeno – zauzet je stav, da se prodaje zemlja u zabačenim dijelovima općine. Sada je ista situacija i sa ovom zemljom. U planu je donošenje novog Programa pa se  mogu odrediti novi uvjeti.

Svi koji su zainteresirani za  kupnju ponudili su Program i ako u određenom roku ne postupaju u skladu sa time ugovor se raskida.

Kao i do sada zemljišta uz i u naseljima se ne prodaju već daju u zakup.

Komesi su napravili oko 2 km puta do kuće. Izgledaju najozbiljniji. Treba im  1-2 godine da zarade da mogu ostvariti ono što žele.

 

Načelnik podsjeća da je Vijeće donijelo takav Program. Radi se zemlji koje je nečija djedovina. Prodaje se zapuštena zemlja i domaćim ljudima, nema tu stranaca.

 

8. Vijećnik Ivan Vuković  opet podvlači - nemojmo žuriti, idemo donijeti domoljubnu odluku. Čuvajmo to što imamo. To ćemo moći bolje unovčiti.

Ako je vijeće donijelo ovakav program  ne znači da i ono nije moglo pogriješiti.

Kako se više nitko od vijećnika nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

 

 

Zaključak: Sa 9  glasova ZA i 2 glasa PROTIV  (Ivan Vuković i Zoran Poznan)  donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Opčine Rakovica

 

 

TOČKA 3. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini.

 

            Izvješće  su vijećnici  dobili sa materijalima, a na poziv predsjednika pročelnica Rastovac isto kratko obrazlaže nakon čega slijedi rasprava

 

Kako se nitko nije javi za raspravu glasovanjem se donosi slijedeći

 

Zaključak: S 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (vijećnik Ivan Vuković odsutan kod glasovanja) prihvaća se Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini

 

Vijećnik Ivan Vuković odlazi sa sjednice u 17.52 sati.

 

 

TOČKA 4. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini

 

I ovo izvješće su vijećnici dobili sa materija, a kratko ga obrazlaže pročelnica, obrazlažuči kako su sredstva utrošena i iz kojih izvora  nakon čega slijedi rasprava.

 

Kako se nitko više nije javio za raspravu glasovanjem se donosi slijedeći,

 

            Zaključak:  Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/  prihvaća se Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini.

 

TOČKA 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2010. godinu

           

Ovo izvješće, koje su vijećnici također dobili, kratko obrazlaže pročelnica, a nakon toga slijedi rasprava u kojoj sudjeluju

 

Nakon rasprave glasovanje se donosi

 

 Zaključak:  Jednoglasno s 9 glasova ZA (vijećnica Blanka Pavlić odsutna kod glasovanja)  prihvaća se Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu

 

 TOČKA 6. Odluka o obavljanju poslova prijevoza pokojnika na području Općine Rakovica

 

            Prijedlog Odluke vijećnici su dobili sa materijalima, a obrazloženje daje tajnik Bitunjac navodeći da ističe koncesija za prijevoz pokojnika, a postojeća Odluka nije usklađena sa zakonom, te radi samo o usklađenju, a sve je ostalo uglavnom isto.

 

U raspravi predsjednik Zoran Luketić  primjećuje da uz Odluku postoji i Zaključak  kao prilog, te pita zašto?  
Tajnik Bitunjac obrazlaže da je isti potreban ukoliko se ne odabere koncesionar prije isteka dosadašnje koncesije jer je moguće da se nitko ne javi ili ne ispunjava uvjete pa se mora poništiti javni natječaj i provesti novi postupak, te da prijevoz pokojnika bude riješen zakonski, odnosno da se pokojnici mogu nesmetano prevoziti, jer bez ovog zaključka neće biti moguće obavljati ovu djelatnost.

 

            Nakon rasprave glasovanjem se donosi

 

Zaključak:  Jednoglasno / sa 10 glasova ZA/  donosi se Odluka o obavljanju poslova prijevoza pokojnika na području Općine Rakovica  te se

Jednoglasno / sa 10 glasova ZA/ prihvaća Zaključak o prijevozu pokojnika

 

TOČKA 7.  Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na području Općine Rakovica

 

Amandman na prijedlog ove Odluke dao je općinski načelnik, odnosno isti se odnosi na usklađenje sa prilikama na terenu te predlaže da se Grabovac pri određivanju visine zakupnine, uvrsti u Zonu I zbog atraktivnog položaja.

 

Na poziv predsjednika tajnik Bitunjac obrazlaže ovu Odluku, koji naglašava da ovakva odluka nikada nije postojala jer nije bilo niti poslovnih  prostora osim pošte, ali ubuduće će ih biti pa mora postojati i odluka. Ubuduće će se morati provoditi javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine.

 

U raspravi načelnik pita, a pozivajući se na  članak 6. – da  li je pametnije  da se zakup daje najduže na  10 ili 20 godina,  navodeći da ukoliko se radi npr. o pošti njima  ne odgovara 10 godina već više, a tajnik odgovara da  uglavnom nitko ne daje zakup  na više od 5 godina, pa načelnik povlači prijedlog.

 

Nakon rasprave glasovanje se donosi,

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na području Općine Rakovica

 

TOČKA 8. Odluka o izmjenama i dopunama  Socijalnog Programa Općine Rakovica za 2011. godinu

 

Na poziv predsjednika prijedlog Odluke obrazlaže tajnik Bitunjac navodeći da su se kod provedbe prava iz programa uočile potrebe za izmjenama u nekim točkama, neke nisu u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku pa sa ovom Odlukom to mijenja i usklađuje.

 

Kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi,

 

Zaključak:  Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se  Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2011. godinu.

 

TOČKA 9. Odluka o utvrđivanju cijene za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Rakovica

 

Sa prijedlogom i ove odluke vijećnici su upoznati kroz materijale, a  kratko obrazloženje daje tajnik Bitunjac te pročelnica koja navodi da  nigdje nije određena  cijena  za ovaj zakup. Ovo je samo predložena početna cijena, pa vijeće može odrediti i drugi iznos kao što je i do sada odrađivalo. Ovdje se radi o početnoj cijeni i to samo za 2011. godinu.

 

Vijećnik Milan Pavličić  navodi i sam  daje  zemlju u zakup  po 250,00 kuna po ha oranice. Misli da je ovo solidna cijena.

 

Poslije rasprave glasovanjem se donosi.

 

Zaključak: Jednoglasno / sa 10 glasova ZA/ donosi se Odluka o utvrđivanju cijene za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Rakovica

 

TOČKA 10. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera  zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica

 

Izmjena donošenog rješenja je potrebna zato jer član Stožera, a predstavnik Doma zdravlja Slunj,  dr. Sutarić, nije više liječnik u Rakovici,  a zamijenio ga je  novi liječnik  dr. Luka Jerković, pa se zbog toga isti i predlaže za člana Stožera.

Kako nitko nije imao primjedbi glasovanjem se donosi

           

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se  Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje na području općine Rakovica

 

 

Obzirom da je dnevni red odrađen, a vijećnici nisu imali dodatnih pitanja vijeće završava sa radom

u  18,30 sati

 

Zapisnik vodila                                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj