Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

22. sjednica - zapisnik

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 29.04.2011. godine, u prostorijama vatrogasnog doma DVD-a Rakovica u Rakovica, s početkom  u 17,15 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Dragan Smolčić,  Milan Bićanić, Željko Župan, Damir Krizmanić, Milan Pavličić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Zoran Poznan, Anđelko Novosel Ante Palian i  Damir Krizmanić  

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik Općine Rakovica, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, v.d. Pročelnica, Zdenka Božičević i  Slavica Vuković, referentice u JUO

                           

Zapisnik o radu sjednice vodi Slavica Vuković.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je sjednici nazočno  11. vijećnika /vijećnik Marijan Hodak je ispričao izostanak/ te da Vijeće može početi  sa radom i donositi valjane odluke pa sjednica počinje

 

  • Vijećničkim  pitanjima i prijedlozima

 

1.  Zoran Luketić pozivajući se na raspravu – pitanje vijećnice Blanke Pavlić sa prethodne sjednice pita da  li je vijećnica dobila  odgovor, a i njega  isti zanima.

 

Načelnik navodi da je dogovoreno da se odgovori pismeno. On je razgovarao sa direktorom Seplekoma i komunalnom redaricom, ali ne zna da li je odgovor dostavljen jer ni on isti nije dobio pismeno, na što tajnik Bitunjac  odgovara da je vijećnici odgovor dostavljen pismeno.

 

Vijećnica Pavlić potvrđuje da je  odgovor dobila i sada  ga pročitala. Isto tako navodi da ona nije tražila pismeni odgovor, već je to tražio predsjednik Vijeća. Ona znade činjenično stanje. Zna da je jedna stvar pravo stanje, a jedna stvar na papiru. Nije  sumnjala da je sve pokriveno papirima. 

Nadovezujući se načelnik se poziva na izjavu vijećnice koja kaže da se  2006. godine nije vozila šuma, a on znade da je šumu vozio g. Adolf Krizmanić te da je imao sa time mnogo problema. Dolazile  su inspekcije i sve je to trajalo barem pola godine. Što se tiče računa za izvedene usluge sanacije, njemu  se tvrdi da je sve urađeno kako je i naplaćeno. Može se voditi spor i vidjeti tko je u pravu, na što vijećnica Pavlić odgovara da spor neće voditi, ali zna da  je  sama popravljala cestu. Sve ovo je bilo upozorenje da se u buduće zna kako će se raditi. Sve se treba kontrolirati i držati se pravila. Isto je i sa ŽUC- om. Ne poštuju rokove. Treba imati uvid u sve. Sve mora biti transparentnije. Zna da nije bilo onako  kako je napisano u situacijama, ali to sada ne može dokumentirati.

 

Nadovezujući se vijećnik Ivan Vuković navodida,koliko je on razumio vijećnicu Pavlić, da se iščitati  da ona dugo vremena nije znala da se radi o općinskoj cesti, već je mislila da je to županijska cesta, a vijećnica  ponovo navodi da je njen istup bio da se upozori na nepravilnosti i dalje o tome ne treba raspravljati.

 

2. Vijećnik Zoran Poznan se nadovezuje na traženje vijećnice Pavlić i navodi  da bi zaista sve trebalo biti transparentnije. On je iz  računa u koje je imao uvid vido da se u 12 mjesecu 2007. godine ispostavljeni računi za sječu živice, pa tu nešto nije u redu sa rokovima i na to treba paziti.

Isto tako pita da li je moguće da se materijali za sjednice vijeća dobiju ranije. Za ovu sjednicu ih je dobio  jučer i nije ih mogao detaljno  proraditi pa će  morati  biti suzdržan na sve točke oko proračuna, jer za to treba više vremena.

 

Ogovarajući  predsjednik Zoran Luketić  navodi da je tajnik  Bitunjac  rekao da se neke  točke moraju odraditi do 1. svibnja pa se požurilo, dok pročelnica Rastovac navodi da je sa vijećnikom Poznanom dogovorila da će materijale preuzeti od gđe.Oštrine i njoj ih je dostavila i ne zna zašto ih vijećnik nije preuzeo, na što isti odgovara, da bez obzira kad ih je  trebao preuzeti  to je još uvijek malo vremena  za ovakve točke. Za to treba barem 8. dana.

Tajnik Bitunjac navodi da vijećnici  materijale uvijek dobiju 7-8 dana prije sjednice, ali je ovo je bilo na traženje pročelnice pa je zbog toga kratak rok i sve je zakonito i u skladu s Poslovnikom Općinskog vijeća, a pročelnica upozorava da će se više puta dogoditi nešto hitno, da se neki projekti spase, odnosno nekad  se desi posao koji se mora ugraditi u proračun i to si izvanredne situacije pa se rokovi ne mogu poštovati.

 

4. Vijećnik Ivan Vuković navodi da ima informaciju da je za prijevoz malih nogometaša angažiran prijevoznik Knežević, dok prijevoznik Sabljak nije ni obaviješten, pa pita zašto?

 

Predsjednik Zoran Luketić, koji je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora Nogometnog kluba odgovara da su oba prijevoznika  imala  mjesec dana da dostave ponudu, ali to nisu učinili, pa su ih sa sastanka  Izvršnog odbora telefonski  ponovo zatražili  ponude, na što se Knežević očitovao odmah, a Sabljak nije. Tako je bila samo jedna ponuda. Sabljak je drugi dan dostavio povoljniju ponudu, ali je već  dogovoreno sa Kneževićem jer je samo on  dostavio ponudu, znači u trenutku odluke  imali  su samo jednu ponudu.

Nadovezujući se  vijećnica Pavlić pita da li  su  ponude tražili  telefonski sa sastanka Izvršnog odbora i to smatra nepravilnim i neposlovnim, a gosp. Luketić odgovara da je gospodin Župan pismeno  poslao upit sa relacijama odnosno rasporedom utakmica, ali se prijevoznici  nisu očitovali pa su ih  na Izvršnom odboru  telefonski požurili i Knežević se očitovao odmah, a tek sutradan je  Sabljak poslao ponudu  ispod te cijene, a gospodin Željko Župan također pojašnjava da su  poslali upit, a gospodin Milan Sabljak ga  je tražio da mu dade – pokaže  ponudu od prijevoznika  Kneževića da onda on dade svoju  - povoljniju ponudu.


5. Vijećnik Ante Palian
  pita  dokle je stigla izrada  Prostornog plana.

Pročelnica Rastovac odgovara da je bila prethodna rasprava o prijedlogu Plana. Kontaktirala je izrađivača Plana – firmu Jurcon  i kada oni naprave karte iste će se  pregledati da se vidi da li su uvršteni svi prethodni zahtjevi i  onda će se  ići na javnu raspravu. Misli da  će to  biti ovaj mjesec.

Vijećnica Pavlić pita tko je bio na tom sastanku – prethodnoj raspravi, a pročelnica odgovara da su bili predstavnici „krupne infrastrukture“- predstavnici Elektrolike, Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Hrvatskih šuma i drugi, odnosno oni koji moraju dati svoja mišljenja i sugestije. Postoji zapisnik sa rasprava pa se može napraviti uvid u isti.

 

6. Vijećnik Anđelko Novosel traži očitovanje načelnika na situaciju sa  20. sjednice  Općinskog vijeća na kojoj je vijećnik Vuković njega predložio za člana radne skupine oko rješavanja problema sa  pročistačem. Tom prilikom je načelnik izjavio da će gosp. Novosel biti a priori protiv pa želi da načelnik pismeno obrazloži takav svoj stav. Misli da  dosta znade o temi pročistača i ne vidi zašto bi bio a priori protiv pa zato i traži obrazloženje.

Načelnik navodi da je tu rečenicu rekao kratko i jasno i misli da tu nema što pismeno obrazlagati To je njegovo mišljene i neće ga obrazlagati.

 

7. Vijećnik Milan Bićanić pita da li će se nogostup Čatrnja - Selište da sanirati jer ima puno oštećenja. Također pita da li postoji mogućnost da se u naselju Selište Drežničko uvede red oko  table za iznajmljivače, odnosno da se postavi jedna tabla za sve, a ne da stoji onako puno različitih tabli i sve kvari izgled naselja.

Što se tiče nogostupa načelnik odgovara da je  slična situacija i sa nogostupom u Rakovici. Teren je nestabilan, ima mnogo nasipa pa se sliježe, a zato asfalt puca. Nada se da će Ceste to održavati.

Što se tiče tabli iste su napravili sami iznajmljivači i treba izvršiti pritisak na njih da se to uredi, a nadovezujući se pročelnica Rastovac navodi da toga ima i u drugim naseljima te  da je u kontaktu sa Turističkom zajednicom. Napravile su se nove info table za sva naselja, sa svim kućama i kućnim brojevima koje se iznajmljuju i ne vidi razlog  da se sada pravi nova reklama, jer bi to bile dvije gotovo iste table. Bolje da svaki iznajmljivač stavi tablu kod svoje  kuće da se znade koja je to kuća.

 

8. Vijećnik Ivan Vuković pozivajući se na pitanje vijećnika Novosela, podsjeća da je zadan zadatak  da se  po pitanju pročistača očitujemo prema Hrvatskim  vodama odnosno da iziđemo sa konkretnim prijedlogom pa pita da li smo se očitovali?

Predsjednik Zoran Luketić odgovara da se o svemu tome već raspravljalo i da se  vidi stav Hrvatskih voda, a načelnik podvlači da je sve sada pitanje isplativosti. Mi ćemo odrediti 4 lokacije,  Park isto tako čeka naš odgovor. Možemo spojiti na taj pročistač možda 5-6 kuća u Selištu, ali da li je to u redu.  Situacija je teška, sami ne možemo to provesti i nije nam isplativo. Svakako smo dužni to uvrstiti u Prostorni plan.

 

9. Vijećnik Zoran Luketić  pita što se dešava sa Pansionom?

 

Načelnik  odgovara da ima lokacijska dozvola, ali se ne može se dobiti građevinska jer je problem sa Hrvatskim cestama. Državno odvjetništvo to rješava i misli da bi se to uskoro moglo završiti

 

  • Usvajanje zapisnika za  20. i 21. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnike dobili sa materijalima pa predsjednik moli vijećnike da se očituju o istima, a kako nitko od vijećnika nije ima primjedbi glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA/ usvajaju se Zapisnici sa 20. i 21. sjednice Općinskog vijeća

 

U nastavku sjednice predsjednik Luketić predlaže dnevni red sa kojim su vijećnici upoznati kroz dostavljene materijale  i to:

  1. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2011. godinu
  2. Odluka o raspodjeli rezultata

3.   Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za

      razdoblje 01.01.-31.12.2010. godine

      4 .   Zaključak o prihvaćanju  Izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje

              siječanj- prosinac 2010. godine

      5.    Zaključak o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Plana gospodarenje otpadom za 2010. godinu

      6     Odluka o izmjenama Odluke o pristupanju Općine Rakovica trgovačkom društvu Centar za

              gospodarenje otpadom Karlovačke županije      

  1. Odluka o autotaksi prijevozu

8       Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica

 

Predloženi dnevni red predsjednik daje na raspravu, a kako nitko nije imao primjedbi  glasovanjem se donosi, 

rjeđ

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA/ usvaja se predloženi dnevni red  22. sjednice

 

 

TOČKA 1. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za  2011. godinu

 

            Vijećnici su prijedlog Odluke odnosno izmjena i dopuna Proračuna dobili sa materijalima, a na poziv predsjednika, pročelnicu Rastovac uvodno  obrazlaže  zbog čega se moraju izvršiti izmjene u planiranom proračunu, odnosno da se nakon tromjesečnog rada vidjelo da se neke stavke moraju mijenjati jer je došlo do izmjena u financiranju odnosno u mogućnosti ili ne mogućnosti realizacije planiranog. Detaljno obrazloženje, odnosno obrazloženje pojedinih stavki daje gospođa Zdenka Božičević, a tijekom obrazlaganja vijećnici su postavljali pitanja na koja su dobili odgovore

 

1.Vijećnica Blanka  Pavlić  traži pojašnjenje o plaćenim kamata odnosno  nije razumjela tko je kome platio kamate, da li gospodin Poznanović  općina ili općina njemu, na što je odgovoreno da je kamatu platio gospodin Poznanović radi raskida ugovora o kupnji zemljišta te se zbog toga i povećava određena stavka prihoda.

 

2. Vijećnik Ivan Vuković ne razumije zašto se plaća za djelatnicu Općine iskazuje zajedno sa naknadom za predstavnička tijela kada su to različita financiranja, a gđa. Božičević obrazlaže da je tako postavljeno u računskom planu pa se tako mora i iskazati.

Vijećnik se također se osvrće na stranicu 12. predloženog proračunanegodujući na smanjenje sredstava za poticaj, navodeći da ionako prodajemo zemlju u bescjenje, a od toga država uzme pola, a mi moramo platiti uvođenje u posjed pa Općini ne ostane ništa.  Zašto  kupac sam  ne plati uvođenje u posjed.

Pročelnica navodi da su početne cijenu utvrđene pravilnikom i u svakom slučaju u kojem je moguće cijena se podiže koliko se može. Povjerenstvo na temelju Odluke vijeća o prodaji obiđe teren i vidi kakvo je zemljište i predloži cijene i onda opet sve ide na Vijeće. Ako Vijeće odbije neće se zemlja prodavati.

Isto tako navodi da smo prošle godine dobili određena sredstva od prodaje pa ćemo sa time pokriti uvođenje u posjed, ali ćemo do kraja godine imati još jedno uvođenje. Dešava se da netko plati odmah, a netko čak na 5 godina pa se onda sredstva čekaju, ali to su situacije na koje ne možemo utjecati.

Vijećnik Vuković dodaje da ga nitko ne može prisiliti da digne ruku za prodaju zemljišta u bescjenje.

 

4. Vijećnicu  Blanku Pavlić  zanima način  formiranja proračuna.

Navodi primjer kada je bivši predsjednik Nogometnog kluba gosp Michel Turkalj tražio određena sredstva za klub i o tome Vijeće nikada nije glasovalo niti smo odobrili, a sada je ta cifra stavljena u proračun tek tako. Nema ništa protiv povećanja te pozicije, ali misli da je Vijeće o tome trebalo glasovati. Zašto se ide tim putem? Ona kao vijećnica sada mora odlučivati o prihvaćanju toga, a ne onda kada su sredstva tražena, pa joj je to nelogično. Hrvatsko  zakonodavstvo je dozvolilo da ona, a i ostali  koji ništa oko proračuna  ne razumiju o tome odlučuju i  glasuju. 

Načelnik se  slaže da kod rada nogometašima nije sve transparentno. Kada je predsjednik Kluba tražio sredstva  rečeno je da moramo naći načina da se to riješi (tražio i SDP; HSP) i to se ovim riješilo, ali vijećnica Pavlić inzistira da se to trebalo riješiti tada kad su sredstva tražena, a ne na ovakav način vijećnike staviti pred gotov čin.

Predsjednik Luketić navodi da je sada  druga situacija svi nogometaši su „pod jednim krovom „ Do sada je gospodin Nikola Turkalj  radio besplatno jer je trenirao  samo  male nogometaše, a sada su svi objedinjeni i  više ne može raditi besplatno. Upitno je da li će i ova sredstva biti dostatna za rad, ali ne smijemo dozvoliti da se Udruga ugasi. Tražit će se donacije, jer ne može vjerovati da do sada nitko nije htio dati donaciju.

Vijećnica Pavlić ponovo podvlači da bitna je forma odlučivanja, a ne visina sredstava, dok predsjednik Luketić navodi da je:“ Ovo mjesto odlučivanja. Ovo je samo prijedlog, koji se ne mora usvojiti. Klub sada posluje drugačije i transparentnije i ozbiljnije.“

Nadovezujući se vijećnik  Ivan Vuković navodi da znade kako je klub radio i kako se mučio. Prije nije bilo sluha za njegove potrebe, ali  sada je nova situacija. Predsjednik vijeća je i predsjednik Kluba i lakše dođe do načelnika. Sada će se moći normalnije funkcionirati i hvala bogu na tome. Sredstva od 80 tisuća kuna za mlađe i starije selekcije bit će  taman da mogu preživjeti. Neka je napokon zavladalo stanje da mogu raditi normalno. Vijećnica Pavlić nije protiv, ali je protiv načina na koji je odlučeno i to treba uvažiti.

Pročelnica Rastovac podsjeća da se prilikom izrade plana proračuna pošalje dopis da sve Udruge  izraze svoje želje i potrebe i na temelju toga se pravi prijedlog proračuna. Odbor za proračun i financije koji je  imenovalo Vijeće je neki filter koji proradi te zahtjeve i formira se proračun koji se daje Vijeću na usvajanje.

Isto tako se radi i prilikom  izrade rebalansa proračuna, ali ako vijećnici  misle da svi ti zahtjevi moraju ići na Vijeće i to se može, ali to nije u skladu sa postupkom donošenja proračuna. To nije zakonska regulativa.

Što se tiče Odbora za proračun i financije vijećnik  Ivan Vuković  navodi da se Odbor isto prvi put susretne sa ovakvim iznosima koji je služba predložila i vjeruju da je sve postavljeno u skladu sa zakonom.

Vijećnik Milan Bićanić podsjeća da je gospodin Turkalj rekao da ne mogu osigurati sredstva iz donacija, a sada gospodin Luketić kaže da su,sada pod novim vodstvom, te donacije već osigurali pa misli da prije nešto nije štimalo, odnosno da se bilo neaktivno u traženju sredstava iz donacija.

 

5. Vijećnik  Zoran Poznan navodi da postoje neke stavke u proračunu za koje bi  trebao biti protiv, prvenstveno je protiv  prodaje zemlje, ali se odluka o proračunu donosi generalno i nigdje neće pisati za koje je pozicije protiv, pa će  prilikom usvajanja biti suzdržan.

Nadovezujući se načelnik navodi da nije dobro, ako su u Odboru ljudi iz svih stranaka, da se sada javljaju ljudi iz stranke koji su protiv, a gosp. Poznan navodi da bez obzira na pripadnost stranici, razmišlja svojom glavom i glasuje prema svome mišljenu i stavu, a ne prema stranačkoj stezi.

Pročelnica Rastovac pozivajući se na mišljenje vijećnika Poznana, navodi da je Vijeće donijelo odluku o prodaji zemlje, a ako ne donesemo proračun, odnosno rebalans ne možemo kupce uvesti u posjed i u kakvoj smo onda poziciji. Moli vijećnike ukoliko im nešto nije jasno kod proračuna neka dođu u službu pa ćemo zajedno riješiti i objasniti, na što vijećnica Pavlić primjećuje da se došlo do toga što je ona rekla. Služba kao stručnjaci uloži mnogo truda i rada u izradu proračuna, a vijećnici koji  ga ne razumiju moraju glasati za ili  protiv njega.

Vijećnik Željko Župan pita zašto se nema povjerenja u ljude koji slažu proračun, a koji su stručni.

Trebamo vijećničku kulturu dovesti na neki nivo. A vijećnica Pavlić ponavlja da nije stvar nepovjerenja stručnim ljudima, ali ne zna zašto mora glasati o nečem što ona ne razumije, a to su napravili  stručni ljudi. Njeno je  nezadovoljstvo zbog sustava, a ne osobno prema ljudima.

Predsjednik Luketić navodi da je računovodstvo prema međunarodnim standardima. Normalno je da laici ne mogu sve znati, ali svatko se može potruditi i razumjeti i slušati stručne ljude, dok vijećnik Vuković navodi da nitko ne krivi računovodstvo. Mi moramo biti menadžeri, a tako i načelnik i tako se moramo i ponašati. Moramo se brinuti za Općinu i njena sredstva i odgovarati za propuste. Mi donosimo odluke, a služba ih samo provodi.

 

Vraćajući se ponovo na pitanje prodaje državnog zemljišta predsjednik Luketić navodi da se  osjeća  nelagodno jer je i sam podnio zahtjev za četiri čestice. Njemu je ta cijena visoka jer zemlja nije obradiva strojem i treba mu puno truda da je kultivira. Zašto praviti problem oko šikara, ako netko okrupnjuje svoj posjed pa još ako ima i programe za razvoj, zašto to ne omogućiti, ako je država omogućila. Možda je to država omogućila  svome narodu da sredi imovinu  prije ulaska u EU- podvlači  možda.

Vijećnik Vuković ponavlja da je protiv prodaje zbog niske tržišne cijene, a pročelnica navodi da Općina samo odrađuje poslove za državu. Ona propisuje uvjete i način postupanja, a mi samo provodimo. 

 

Nakon rasprave glasovanjem se  donosi se

 

            Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 1 glasom  PROTIV i 3  SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za  2011. godinu

 

TOČKA 2. Odluka o raspodjeli rezultata

 

Obrazloženje ove Odluke daje gospođa Zdenka Božičević, a  glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Sa  8 glasova ZA i  3 SUZDRŽANA  glasa  donosi se Odluka o raspodjeli rezultata

 

TOČKA 3. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju  Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01.01.-31.12.2010. godine

 

            Izvješće  su vijećnici  dobili sa materijalima, a na poziv predsjednika gospođa Božičević obrazlaže  isto  nakon čega slijedi rasprava

 

1. Vijećnik Milan Pavličić  primjećuje da smo imali 3 rebalansa, ali se opet puno „promašilo“, odnosno ima odstupanja između plana i izvršenja što  znači da nešto nije dobro posloženo.

Gospođa Božičević odgovara da se u ovo vrijeme mora  imati rebalans, jer se tek  poslije obračuna može vidjeti kakvo je stanje i to se mora uskladiti. Mora se proračun uravnotežiti. Na kraju godine se rebalans radi jer je situacija realna i nije čudo što imamo 3 rebalansa, na što vijećnik pojašnjava da on govori o cijeloj godini i ako „fulamo“ proračun  20% to onda nije dobro. Zašto je toliki višak, a kada smo trebali dati donaciju speleološkom društvu Veles bilo je problema i nisu odobrena sredstva.

Gospođa Božičević obrazlaže da ako smo prosincu dobili 500 tisuća za deponiju, a morali smo osigurati i svoja sredstva, a nismo ih iskoristili, moramo ih  prenijeti.  Ako nešto ne možemo potrošiti to se mora prenijeti, a uglavnom je to na kraju godine. Ako ne prenesemo dovoljno vjerojatno je da do 6 mjeseca tekuće godine nećemo moći ništa raditi.

 

2. Vijećnik Zoran Poznan zamoljava sve članove Vijeća da se sredstva za  speleološko društvo Veles više ne spominje na vijeću. Koliko su dobili  sa tim će raditi  kako budu mogli, ali  neka se Veles više ne povlači po vijeću. To im ne pomaže već odmaže.

Nadovezujući se vijećnik Ivan Vuković naglašava da više neće spominjati Veles, ali se slaže sa vijećnikom Pavličićem da su sredstva ostala nepotrošena i sami smo „kumovali“ nekim situacijama. Novac ne treba stajati, treba se trošiti. Imali smo toliko rebalansa, a bilo je promašaja (osjeti se to kod političkih stranaka).

 

 Nakon rasprave glasovanjem se donosi slijedeći

 

Zaključak: Sa  6 glasova ZA i 5  SUZDRŽANIH  glasova donosi se Odluka o  prihvaćanju financijskog  Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01.01.-31.12.2010.

 

Gospođa Božičević sjednicu napušta u  19,20 sati

 

TOČKA 4. Zaključak o prihvaćanju izvješća o  korištenju sredstava  proračunske rezerve za razdoblje siječanj – prosinac 2010. godine

 

I ovo izvješće su vijećnici dobili sa materijalima, a kratko ga obrazlaže pročelnica, navodeći u što su  sredstva utrošena, odnosno da su utrošena temeljem odluka vijeća, a kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvaća se Izvješće o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje  siječanj-prosinac  2010. godine

 

TOČKA 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom  za  2010. godinu

           

Ovo izvješće, koje su vijećnici također dobili, kratko obrazlaže pročelnica, a nakon toga slijedi rasprava

 

1. Vijećnik Ante Palian primjećuje  da je u izvješću spomenuto selektivno prikupljanje otpada, a to se ne radi.

Pročelnica Rastovac obrazlaže da smo mislili  u 4 veća naselja postavit  4 kontejnera,  te  isto takva 4 velika na deponiji, ali to ne možemo sami  pa smo  tražili sredstva od Fonda, ali ih nismo dobili.

Imamo obvezu urediti zelene otoke, ali je  prije 2 dana došla obavijest da to Fond neće  financirati.

Tržili smo i firmu Unija za otkup papira i mogu nam u zakup dati kontejner i odvoziti  papir, ali kontejner jako puno košta i nije nam isplativo.

 

2. Vijećnik Zoran Luketić pita što je sa početkom radova na sanaciji deponije. Ako je utvrđena pogreška projektanta da li se može utvrditi-tražiti njegova odgovornost (Gdje projektant piše projekte, da li uopće izlazi na teren?)

Načelnik odgovara da i sam razmišlja o tome i ima  dilemu da li voditi spor. Uprava za javnu nabavu je rekla da je pogreška projektanta i dozvolila da idemo sa novom dopunskom nabavom. Ako vodimo spor sa projektantom pitanje koliko bi to trajalo.

Vijećnik Luketić navodi da se govori da će deponija nakon sanacije - zatvaranje biti pretovarna deponija. Da li je to realno, da se ne dogodi da i to „padne u vodu“. Gospodin Maradin je rekao da će pretovarna deponija biti u Blagaju, a glavna na Babinoj gori. Da li bi se pretovaralo smeće i iz drugih općina.

Načelnik ogovara da to treba uvrstiti u Prostorni plan, neka se Vijeće uključi pa neka  gospodin Maradin sve to pojasni.

 

Vijećnik Ante Palian izražava zbunjenost i ne razumije o čemu se radi jer: sada deponija radi  nelegalno, a obzirom da nije dobar projekt ne ide se u sanaciju, da li će se ići na sud ne zna se, govori se o pretovarnoj stanici, a  zapravo se ništa  ne radi.

Predlaže da se ide na to da se ova deponija proglasi legalnom ili da se u potpunosti  zatvori.

 

Vijećnik Milan Bićanić navodida se na Karlovačkom forumu informirao o odlagalištu na Babinoj gori i može se desiti da isto nikad neće profunkcionirati. Isti je problem kao i sa našim pročistačem,

Na što gospodin Luketić odgovara da ukoliko je nešto državni interes onda će se morati riješiti. Otpad se mora zbrinjavati.

Pročelnica Rastovac napominje da otpad treba biti sirovina. I kod nas je već bilo upita o zbrinjavanju.

Sada je teško u ovoj nejasnoj situaciji, ali moramo ići u projekt sanacije, kako smo započeli. Greška projektanta jeste, ali greške se svagdje dešavaju. Moramo vidjeti kako to najlakše i najbrže riješiti, dok su nam osigurana sredstva u Fondu. Oni će nas sačekati da riješimo ovu situaciju, ali se moramo požuriti.

 

3. Vijećnik Ivan Vuković napominje da je ovo izvješće za 2010. godinu i u njemu se spominje skupljanje krupnog ambalažnog otpada jednom  godišnje, a to se u  2010. godini nije desilo i sav taj otpad završava  u prirodi.

Nelogičnost je i u tome da se zbrinjavanje otpada izražava u tonama i kilogramu, a obračunava se  - naplaćuje prema broju članova kućanstva. Bilo bi poticajno da se naplaćuje po kilogramu, jer se i zbrinjava po kilogramu ili toni.

Pita gdje završava otpad od iznajmljivača soba. Netko ima 2 člana kućanstva, ali ima sobe i puno gostiju te puno smeća, kako oni to zbrinjavaju i plaćaju? Također pita  tko će odlučivati  gdje će se u naselju postavljati zeleni otoci.

Pita  i zašto izvođaču nije plaćena situacija od cca 315 tis.kuna za radove na deponiji?

Pročelnica Rastovac izvještava vijećnike da je za odvoz krupnog otpada više puta razgovara sa direktorom Spelekoma i tražila da se postave kontejneri za to, ali on to nije to uspio realizirati. Isto tako  nitko ne može na deponiju dovoziti otpad osim Spelekoma.

Spelekom nema velike kontejnere i mora ih iznajmiti iz Slunja. Ove godine ćemo to izvršiti pa bilo kako. Moramo to napraviti u toku 5 mjeseca.

Što se tiče obračuna za odvoz otpada to također radi Spelekom. Članovi Vijeća su i članovi Skupštine Spelekoma pa to mogu riješiti – vidjeti sa Spelekomom.

Što se tiče zelenih otoka, za to bi bila 4 kontejnera, a ostalo reciklažni. Našli smo u naseljima općinsko zemljište gdje bi se isti postavili. Reciklažni kontejneri  moraju biti planiranu u  Prostornom planu.

Što se tiče Situacije za radove na deponiji istu nije prihvatio nadzorni inženjer jer radovi nisu urađeni onako kako se planiralo, sa svim sadržajima i u potpunosti. Dva puta su je popravljali, ali inženjer nije htio potpisati. Zato su sredstva i  prenesena u ovu godinu.

Nadovezujući se na odgovor vijećnik Vuković upoznaje da kamion za odvoz krupnog otpada ima Općina Saborsko, a isti je neiskorišten pa bi se sa njima možda  moglo dogovoriti o korištenju, a što se tiče suradnje sa Spelekomom tu također ima propusta odnosno direktor Seplekoma ne poštuje ono što Vijeće  traži.

Načelnik navodi da je direktor Spelekoma više zainteresiran - angažiran oko vodoopskrbe i tu je situacija dosta dobra, ali problema  imamo u drugim segmentima.

Ja sam bio za to da se  kupi samoutovarivač, ali on to nije prihvatio.  Ima mnogo stvari koje Spelekom može odraditi, ali je teško dogovoriti. Neka se sastanu Stranke, Vijeće i direktor Spelekoma  pa neka se postigne neki dogovor.

Pročelnica Rastovac podsjeća da se vodovod i komunalno moraju odvojiti i to hitno. Vijeće treba odlučiti kako će se to postaviti – da li osnovati novo trgovačko društvo - d.o.o  ili vlastiti pogon Općine. Sada je već vrijeme je da se o tome raspravlja i odluči.

Spelekom mora voditi veću brigu o vodi i kada  se vodoopskrba  odvoji možda će biti manje problema sa komunalnim.

 

Nakon rasprave glasovanje se donosi

 

 Zaključak:  sa  9  glasova ZA  i 2  SUZDRŽANA glasa  prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom  za 2010. godinu

 

 

TOČKA 6. Odluka o izmjenama Odluke o pristupanju Općine Rakovica trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije

 

            Prijedlog Odluke vijećnici su dobili sa materijalima, a obrazloženje daje tajnik Bitunjac, navodeći da se izmjena odnosi na visinu temeljnog uloga  zbog  toga jer je  grad Ozalj odustao od pristupanja pa se njegov dio podijelio na ostale i to je onda taj mali iznos povećanja, zapravo radi se o  tehničkim razlozima koji moraju provesti sve članice.

Na upit vijećnika Ivana Vukovića,što se dogodilo da je grad Ozalj odustao i  kako  oni zbrinjavaju otpad, nije mogao odgovoriti jer je upoznat samo sa odustajanjem, a ne sa razlozima.

 

Kako se nitko dalje nije javio za raspravu  glasovanjem se donosi

 

Zaključak:  Sa 10 glasova  ZA i  1 glasom  PROTIV  donosi se Odluka o  izmjeni Odluke o pristupanju Općine Rakovica trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije

 

 

TOČKA 7.  Odluka o autotaksi prijevozu

 

Na poziv predsjednika tajnik Bitunjac obrazlaže ovu Odluku, navodeći da je ista napravljena temeljem odluke sa 21. sjednice Općinskog vijeća na kojoj je prihvaćeno da se na području Općine omogući taksi prijevoz koji je povoljniji za Općinu, nego sufinanciranje autobusnog prijevoza.

Na upit vijećnika Ante Paliana, da li se netko već javio za uslugu, odgovara da se sada samo donosi Odluka, a tek se onda raspisuje natječaj.

Načelnik navodi da se mora organizirati i taksi stajalište, odnosno označiti ga te postaviti i ostale zakonom određene oznake.

 

Glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Odluka o  autotaksi prijevozu

 

 

TOČKA 8. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica

 

Na poziv predsjednika prijedlog Odluke obrazlaže tajnik Butunjac, navodeći da je mandat prethodnih članova Savjeta mladih istekao te se moraju izabrati novi.

Na objavljeni javni poziv predloženo je  8 članova, a kako se izabire 7 članova savjeta provedeno je tajno glasovanje te se temeljem rezultata za članove Savjeta mladih predlažu:

 

1. Srećko Tomičić, Rakovica 60

2. Marijana Toljan, Brajdić Selo 194

3. David Franjković, Selište Drežničko 8 a

4. Danijela Smolčić, Dežnik Grd 112a

5. Irena Tomičić, Rakovica 60

6. Danijela Sabljak, Brajdić Selo 208

7. Ivan Bićanić, Broćanac 10

 

Nakon predloženog  glasovanjem se donosi

 

Zaključak:   Sa 9 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se  Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica

 

Obzirom da je dnevni red odrađen, a vijećnici nisu imali dodatnih pitanja vijeće završava sa radom u  19,55 sati

 

Zapisnik vodila                                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj